3.0.600 / September 18, 2017
(4.0/5) (6)
Loading...

Description

From 7 - 10 November 2017 Europort,organisedin the world port city of Rotterdam, will be theinternationalmaritime meeting place for innovative technology andcomplexshipbuilding. Europort has a strong focus on special purposeshipsincluding offshore vessels, dredging vessels, constructionvessels,naval vessels, workboats, inland vessels, fishery vesselsand superyachts. With almost 30,000 professional visitors and1,100exhibiting companies Europort belongs to the world’sleadingmaritime meeting places.

App Information Europort

 • App Name
  Europort
 • Package Name
  nl.tirato.Europort
 • Updated
  September 18, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.0.600
 • Developer
  NoBears B.V.
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

NoBears B.V. Show More...

EasyRit 1.1.2 APK
NoBears B.V.
EasyRit kilometerregistratie is een rittenregistratie applicatievoor het bijhouden/beheren van een sluitende kilometerregistratie.Indien u een leaseauto rijdt zonder bijtelling dient u eensluitende rittenregistratie bij te houden voor de Belastingdienst.Maar ook voor zakelijke rijders die hun zakelijke ritten willendeclareren of onderscheiden van privé kilometers is EasyRitRegistratie een ideale applicatie. EasyRit Registratie heeft veleduizenden gebruikers die al meer dan honderden miljoenen kilometershebben geregistreerd via de app. EasyRit registratie is gekoppeldaan een online beheerprogramma met dashboard. De app voorziet inhet registreren van uw zakelijke en/of privé kilometers t.b.v. eenjuiste kilometeradministratie voor de belastingdienst. Op dewebsite van EasyRit kunt u uw rittenadministratie beheren,wijzigen, downloaden, importeren en (volautomatisch) exporterenvoor verzending naar uw mailbox of die van uw boekhouder. EasyRitApp functionaliteiten:• Kilometerregistratie bijhouden volgens denormen van de belastingdienst;• Invoeren datum en tijd;• Invoerenbegin- en eindstand van de kilometerteller (kan ook automatisch);•Afgelegde aantal kilometers invoeren en eind kilometerstandberekening (kan ook automatisch);• Automatisch het adres, deafstand en route berekenen. KM stand wordt automatisch opgeteld.(Onder voorkeuren aan of uit te zetten);• De route die u heeftgereden, als u niet de meest gebruikelijke route heeft genomen isin te voeren. De app presenteert zelf een inschatting van degenomen wegen, welke aanpasbaar zijn. (Onder voorkeuren aan of uitte zetten);• Eenvoudig instelbaar of het een privérit is, woon/werkof een zakelijke rit is;• De privé-omrijkilometers als u tijdensdezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt;•Automatisch ritten synchroniseren, indien nodig aanpasbaar via hetbeheerprogramma. (Onder voorkeuren aan of uit te zetten);•Omschrijving toevoegen, bijvoorbeeld naam van de klant die ubezoekt;• Bezochte locaties worden opgeslagen in adresboek;•Handmatige invoer in geval van geen of slecht bereik;• Meerderevoertuigen toevoegen;• E-mail rapportages instellen.Mijn EasyRitbeheerprogramma *:• Een online beheerprogramma met KM dashboard;•Importeer in .CSV en exporteer in Excel of .CSV formaat;•Kilometervergoeding (bedrag) instellen;• Mogelijkheid tot achterafinvoeren of aanpassen van ritten; u kunt dus met terugwerkendekracht uw administratie op orde maken;• Notificatie bijconflicterende ritten, bijvoorbeeld als een rit niet juistaansluit;• Meerdere voertuigen toevoegen;• E-mail rapportagesinstellen.Overige service:• Wij zijn een bedrijf met een eigenontwikkelteam en helpdesk;• Blijvende doorontwikkeling enverbetering;• Mijn EasyRit beheerprogramma draait in eenprofessioneel beveiligd datacenter;• Data in het Mijn EasyRit wordtdagelijks gebackupt;• Wij zijn ook beschikbaar op Apple iOS, mochtu in de toekomst iOS gaan gebruiken dan is dit geen probleem;* Wijzijn een bedrijf met een eigen ontwikkelteam en helpdesk. Wij staanvoor de kwaliteit, service en veiligheid van uw gegevens. Dit is dereden dat wij voor het EasyRit beheerprogramma een vergoedingvragen, zie www.easyrit.nl/prijzen voor de verschillende prijzen enlooptijden. Wij hanteren géén automatische/stilzwijgendeverlenging, u zit dus nergens aan vast en betaald altijd eenmaligvoor een door u gekozen periode. Wij sturen u een btw factuur terverantwoording. Ervaar EasyRit 30 dagen gratis en maak eenproefaccount aan na registratie, zonder enige verplichting totverlengen. (!) Uw werkgever en de Belastingdienst kunnen dejuistheid van een rittenregistratie controleren aan de hand vanbijvoorbeeld kantooragenda’s, garagenota’s, elektronischerouteplanners etc. Bewaar deze informatie daarom goed.EasyRitkilometer registration is a route recording application fortracking / managing a comprehensive kilometer registration. If youdrive a company car without additional tax you should maintain abalanced kilometer record for the Tax Office. But also forcommercial drivers who want to declare their business trips ordistinguish private mileage EasyRit Registration is an idealapplication. EasyRit Registration has many thousands of users whohave already registered more than hundreds of millions ofkilometers through the app.EasyRit registration is coupled to anon-line management tool with dashboard. The app provides for theregistration of your business and / or private mileage serving acorrect mileage records for tax purposes. On, you can manage yourlogbook EasyRit website, modify, download, and import (fullyautomatic) export for delivery to your mailbox or youraccountant.EasyRit App features:• Mileage Registration keep up tothe standards of tax administration;• Entering the date and time;•Entering start and end position of the odometer (also automatic);•Enter Discarded mileage and ending mileage calculation (alsoautomatic);• Automatically calculate the address, distance androute. KM position is added automatically. (Under preferences on oroff);• The route that you have driven, if you have not taken is tointroduce the most common route. The app presents itself estimatesthe acquired roads, which are adaptable. (Under preferences on oroff);• Easily adjustable if it is a Private trip, live / work, or abusiness trip is;• The private detour kilometers if you drivebusiness mileage and private mileage during the same trip;•Auto-sync trips, if necessary adjustable via the managementprogram. (Under preferences on or off);• Add Description, such ascustomer name you visit;• visited locations are stored in AddressBook;• Manual input in case of poor or no coverage;• Add multiplevehicles;• Set up e-mail reports.My EasyRit management *:• Anonline management dashboard with KM;• Import and export in CSV,Excel or CSV format;• Set Kilometre (amount);• Ability to laterenter or modify rides; so you can retroactively make your recordsin order;• Notification by conflicting drives, for example, if adrive does not fit properly;• Add multiple vehicles;• Set up e-mailreports.Other service:• We are a company with its own developmentand help desk;• Continued further development and improvement;• MyEasyRit management turns into a professional secure data center;•Data in My EasyRit is backed up daily;• We are also available onApple iOS, if you are going to use in the future iOS this is not aproblem;* We are a company with its own development and help desk.We stand for quality, service and security of your data. This iswhy we charge for EasyRit management, see www.easyrit.nl/prijzenfor the various prices and maturities. We use no automatic /automatic renewal, so you're not tied to and always paid once for achosen period. We will send you a VAT invoice to account.Experience EasyRit 30 days for free and create a trial accountafter registration, without any obligation to renew.(!) Youremployer and the tax authorities may verify the accuracy of onekilometer record on the basis of such office calendars, car notes,electronic route planners etc. Keep this information thereforegood.
Europort 3.0.600 APK
NoBears B.V.
From 7 - 10 November 2017 Europort,organisedin the world port city of Rotterdam, will be theinternationalmaritime meeting place for innovative technology andcomplexshipbuilding. Europort has a strong focus on special purposeshipsincluding offshore vessels, dredging vessels, constructionvessels,naval vessels, workboats, inland vessels, fishery vesselsand superyachts. With almost 30,000 professional visitors and1,100exhibiting companies Europort belongs to the world’sleadingmaritime meeting places.
Loading...