1.0 / May 1, 2016
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Un posible modelo completo de aplicación para que desenvolvan osalumnos. Esta aplicación forma parte do recurso didáctico O mediomariño desenvolvido no curso dunha licenza remunerada polaConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria daXunta de Galicia.A complete model of application possible for youdesenvolvan students. This application is a teaching resource Or dodesenvolvido marine dunha licenza course not paid pola Ministry ofCulture, Education and University Xunta de Galicia part.

App Information Exemplomediomariñoparaprofes

 • App Name
  Exemplomediomariñoparaprofes
 • Package Name
  appinventor.ai_isasegesp.aplicacionclase
 • Updated
  May 1, 2016
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Isacienciasponteceso
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Isacienciasponteceso Show More...

Aves do esteiro do Anllóns. IES Eduardo Pondal. 1.0 APK
O IES Eduardo Pondal está situado na desembocadura do río Anllónsque conforma neste punto un esteiro de gran importanciasocio-económica para a comarca de Bergantiños. Os humedais sonecosistemas variados e complexos que están en seria regresión comoconsecuencia das actividades humanas. Estes problemas deconservación afectan en especial ás aves migratorias, un grupo deanimais que viaxa miles de quilómetros de mancha húmida a manchahúmida. Debido á redución dos humedais, os poucos espazos húmidoscon boas condicións de conservación son imprescindibles como lugarde invernada, cría ou paso para moitas aves migratorias. O esteirodo Anllón é un exemplo deste tipo de espazos. Trátase dun humedalcun estado de conservación aceptable que permite observar unha grandiversidade de aves segundo a época do ano. Dende o IES EduardoPondal queremos poñer o noso gran de area para mellorar aconservación deste espazo dando a coñecer algunhas das aves máisimportantes deste. A aplicación realizouse ao longo do cursoacadémico 2016-17 no marco do programa Naturézate (Plan Proxecta)promovido pola Consellería de Cultura, Educación e OrdenaciónUniversitaria. Os autores das observacións e imaxes precisas pararealizar a presente obra son alumnos de 3º ESO e 2º Bacharelatobaixo a dirección dos profesores Nacho Méndez Baamonde e IsabelSegura Espinosa.The IES Eduardo Pondal is located at the mouth ofthe river which forms Anllóns this point a large estuary ofsocio-economic importance to the region of Bergantiños. Wetlandsare varied and complex ecosystems that are in serious regression asa result of human activities. These conservation issuesparticularly affect migratory birds, a group of animals that travelthousands of kilometers stain wet wet stain. Due to the reductionof wetlands, the few humid spaces with good storage conditions areessential as a wintering, breeding or passage for many migratorybirds. The Anllóns Estuary is an example of such spaces. It is awetland with a condition that allows acceptable observe a greatdiversity of birds according to the time ofyear.   Since IES Eduardo Pondal we put our bit toimprove the conservation of this space presenting some of the mostimportant of this bird.  The application was made duringthe 2016-17 academic year under the program NATUREZA (Plan project)promoted by the Department of Culture, Education and University.The authors of the observations and images need to perform thiswork are students of 3rd and 2nd Bachelor ESO under the directionof teachers and Nacho Mendez Baamonde Isabel Espinosa Segura.
Xeoloxía da Costa da Morte 1.0 APK
Nesta guía propoñémosche unha nova forma de viaxar polasmarabillosas paisaxes da nosa comarca, unha viaxe notempo.Partiremos das praias de Aviño e Riás en Malpica eremataremos na fermosa praia de Traba, ao sur de Laxe. Ao longo dotraxecto faremos unha serie de paradas que nos servirán de escusapara te achegares á apaixonante historia que podemos ler nas rochase paisaxes que atoparemos.Nesta guide propoñémosche unha nova wayviaxar marabillosas polas paisaxes gives Nosa region, unha viaxe notempo.Aviño depart and give praias of RIAs in Malpica and shallfinish fermosa na Praia Lock, south of Laxe year. Ao longo dofaremos unha traxecto series of stops that will serve as an excusefor you to Apaixonante achegares story that we ler nas rochas andpaisaxes that atoparemos.
Costa da Morte Geology 1.0 APK
The four councils within are located in the geological Malpica-TuiUnit, one of the most interesting ones in Galicia.Generally, wecould say the region’s material belong to a continental scar whichjoined us to America 300 million years ago. The Malpica-Tui unit isaccurately an allochthonous, a “geological emigrant”; that is, itwas material which wasn’t placed in this territory and ended upabove the one already existing here.What does this leafletintend?In this guide, we are suggesting a revolutionary way oftravelling through our region’s marvelous scenery, time travel.wewill be departing from the beaches of Aviño and Riás in Malpica andwe’ll finish at the splendid beach of Traba in the southern part ofLaxe. Throughout this route we will be doing several stops whichare going to be used as an excuse to take interest in thefascinating history we’ll be able to read from the rocks andlandscapes we come across.You will discover an explanation of everyproposed stop alongside with a code which will enable you to obtaincomplete information about them using QR reader app in yoursmartphone.Even though the route is aimed to be done by car, stopswill make it possible to take routes on foot too.
Iniciación ás aves do Anllóns1 1.0 APK
O río Anllóns que conforma un esteiro de gran importanciasocio-económica para a comarca de Bergantiños. Os humedais sonecosistemas variados e complexos que están en seria regresión comoconsecuencia das actividades humanas. Estes problemas deconservación afectan en especial ásaves migratorias, un grupo deanimais que viaxa miles de quilómetros de mancha húmida a manchahúmida. Debido á redución dos humedais, os poucos espazos húmidoscon boas condicións de conservación son imprescindibles como lugarde invernada, cría ou paso paramoitas aves migratorias. O esteirodo Anllón é un exemplo deste tipo de espazos. Trátase dun humedalcun estado de conservación aceptable que permite observar unha grandiversidade de aves segundo a época do ano.Or Anllóns river thatforms a esteiro of great socio-economic importance to a region ofBergantiños.I humedais are varied ecosystems and complexs that arein serious regression as a result give human activities. Estesconservation issues particularly affect ostmigratory birds, a groupof animais that viaxa thousands of kilometers of humida to humidastain stain. Due to reduction two humedais, you poucos húmidosEspazos with condicions conservation boas are essential as awintering, breeding ou stepMoitas migratory birds. Or do Anllónesteiro deste exemplo é a type of Espazos. It treats wetland duncun acceptable condition that can observe great diversidade unhasecond year birds do time.
Exemplomediomariñoparaprofes 1.0 APK
Un posible modelo completo de aplicación para que desenvolvan osalumnos. Esta aplicación forma parte do recurso didáctico O mediomariño desenvolvido no curso dunha licenza remunerada polaConsellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria daXunta de Galicia.A complete model of application possible for youdesenvolvan students. This application is a teaching resource Or dodesenvolvido marine dunha licenza course not paid pola Ministry ofCulture, Education and University Xunta de Galicia part.
Animais fondos Galicia 1.0 APK
As costas de Galicia son o fogar dunha enorme variedade de animais.Con esta aplicación, realizada por mergulladores, queremos botarunha man a todo aquel que estea interesado en aprender sobre estesanimais: nomes, costumes... Coídase o que coñece!A aplicación é moisinxela de empregar. Primeiro elixe un grupo de animais poloparecido externo: peixe, coral...E unha vez dentro do grupo móveteadiante e atrás para atopar o organismo que buscas. Igual non éexactamente igual ao que viches pero o nome do máis parecido podeaxudarte a atopalo.Todos os grupos de animais teñen un apartadofinal para saber máis do grupo zoolóxico. Trátase de arquivoscompartidos en Drive (tes que ter aberta a túa conta de gmail paravelos) nos que ademais de información atoparedes páxinas naInternet nas que completar a identificación.As coasts of Galiciaare or dunha fogar huge variedade of animais. With thisapplication, by mergulladores, we want to throw unha man everyonewho estea're interested in learning about animais: nomes, costumes... Coídase or coñece!A é moi sinxela application of empregar.Primeiro elixe a group of similar external pole animais: peixe,coral ...E unha do once inside Movete adiante and back to atopar orbody you are looking group. Like non é exactly equal to or Vichesbut nome do máis or prune axudarte like to atopalo.Todos os animaisgroups dye a final section to know máis do zoolóxico group. Ittreats of shared arquivos Drive (tes that ter aberta to conta Túaof gmail for veils) ademáis us information atoparedes páxinas nasna Internet to complete ID.
Océano,última fronteira 1.0 APK
Aplicación para dispositivos Android sobre os ecosistemas mariñosde Galicia dirixida a alumnos da ESO A pesar de que Galicia é unpaís que vive envorcado cara o mar, a maior parte dos materiais desecundaria traballan a ecoloxía e a biodiversidade cun enfoque caseexclusivamente terrestre. A presente proposta modifica esta visióncentrando o traballo no mar dende o convencemento de que se protexeo que se coñece. Por outra banda, o enfoque proposto non sófacilita a incorporación dos novos contidos da LOMCE respecto aosproxectos de investigación en Ciencias senón que o fai dende unhaperspectiva dixital que soe resultar moi motivadora para osrapaces. A maioría das imaxes da aplicación proceden dosecosistemas galegos e habitualmente se empregaron organismoscaracterísticos das nosas costas nas explicacións.Application forAndroid devices on marine ecosystems of Galicia directed tostudents of ESO    Although Galicia is acountry that lives overturned to the sea, most of the secondarymaterials work to ecology and biodiversity with a focus almostexclusively terrestrial. The proposal amends this vision byfocusing work at sea from the conviction that protects what isknown.    Moreover, the proposed approach notonly facilitates the incorporation of new content from LOMCErespect to research projects in science but makes it from aperspective that digital sound be very motivating forchildren.    Most of the images come from theapplication of ecosystems and Galician commonly used organismscharacteristic of our coasts in the explanations.
Un paseo pola xeoloxía da Costa da Morte 1.0 APK
Nesta guía propoñémosche unha nova forma de viaxar polasmarabillosas paisaxes da nosa comarca, unha viaxe notempo.Partiremos das praias de Aviño e Riás en Malpica eremataremos na fermosa praia de Traba, ao sur de Laxe. Ao longo dotraxecto faremos unha serie de paradas que nos servirán de escusapara te achegares á apaixonante historia que podemos ler nas rochase paisaxes que atoparemos.Nesta guide propoñémosche unha nova formof viaxar marabillosas polas paisaxes da Nosa region, unha viaxe notempo.Avino depart das praias and RIAs in Malpica and we shallfinish fermosa na praia de Traba, south of Laxe year. Ao longo dofaremos traxecto unha series of stops that will serve us excuse toachegares you to Apaixonante story that we ler nas Rochas andpaisaxes that atoparemos.
Loading...