3.12.0 / December 8, 2015
(4.9/5) (118)
Loading...

Description

Jeśli bierzesz udział w EXODUS CONF,taaplikacja na pewno Ci się przyda!
Znajdziesz tu:
- Plan - możesz sprawdzić swój Indywidualny Plan
- Mówcy - poznaj wykładowców
- Mapy - przydatna mapa Gdańska
- Tablica - bądź na bieżąco z tym, co dzieje się naEXODUSCONF!
- Regulamin - kilka rad organizacyjnych
- Kontakt - najbardziej przydatne kontakty podczaskonferencji
- Chat - zarejestruj się i rozmawiaj z innymi uczestnikami!
- Media - obejrzyj materiały multimedialne
- Galeria - obejrzyj zdjęcia
- Ankiety - weź udział w ankietach
- Organizator - dowiedz się więcej o głównymorganizatorzekonferencji

EXODUS CONF jest niezwykłym wydarzeniem, łączącym wsobieelementy inspirującej konferencji oraz wyjątkowego festiwalu.Wjego centrum jest Jezus - Imię, które od 2000 latpozytywnieprzemienia świat i jest źródłem inspiracji dla milionówludzi nacałym świecie. Celem konferencji nie jest promowaniepustejreligijności, a raczej zachęta do podjęcia wyzwania, bynawiązaćrelację ze Stwórcą. Wydarzenie kierujemy do wszystkich,którzy chcązbliżyć się do Boga lub poznać ludzi, którzy są Nimzafascynowani.EXODUS CONF to czas, który wzbogaca nie tylko owspomnienia, aletakże o marzenia i świeżą energię do działania, tocztery dniwypełnione spotkaniami, koncertami, warsztatami orazatrakcjami,które w nowoczesnej oprawie tworzą niepowtarzalnyklimat.

If you participateinEXODUS CONF, this app will definitely be useful to you!
You will find:
- Plan - you can check your Individual Plan
- Speakers - Explore teachers
- Maps - useful map of Gdansk
- Table - stay in touch with what is happening in theEXODUSCONF!
- Terms and Conditions - some advice organization
- Contact - most useful contacts during the conference
- Chat - sign up and talk with other participants!
- Media - view the multimedia
- Gallery - see the pictures
- Polls - Take part in polls
- Organizer - learn more about the main organizer of the conference

EXODUS CONF is a unique event, combining elements ofinspiringconferences and unique festival. At its center is Jesus -Name that2000 years positively transforms the world and is a sourceofinspiration for millions of people around the world. The aim oftheconference is not to promote an empty religiosity, but ratheranencouragement to take up the challenge to establish arelationshipwith the Creator. The event is aimed at all those whowant to getcloser to God or to meet people who are fascinated byhim. EXODUSCONF this time, which enriches not only memories, butalso aboutdreams and fresh energy to act, then four days filledwithmeetings, concerts, workshops and places that in a modernambiencecreate a unique atmosphere.

App Information EXODUS CONF

 • App Name
  EXODUS CONF
 • Package Name
  us.appswith.zimowyzjazd
 • Updated
  December 8, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.12.0
 • Developer
  MeetingApplication.com
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
  Visit website Email adrian@meetingapplication.com Privacy Policy
  Meeting Application Sp. z o. o. Antoniego Czechowa 25 52-231 Wrocław Poland VAT-EU: PL-8992738060 KRS: 0000433314 hello@meetingapplication.com
 • Google Play Link

MeetingApplication.com Show More...

us.appswith.meetingapplication 3.24.0.188 APK
Looking for better event management? You've just found it at:http://MeetingApplication.com Our platform consists of dedicatedconference applications and CMS Panel for the organizer, where hemanages the entire content of the application and can send a PUSHnotifications to all participants at any time. CMS panel givesalmost unlimited possibilities to modify the content of the app andallows to change it at any time, even during the event.Participants have access to a native mobile applications with allthe necessary information. From agendas to social widgets and ourown fully-featured networking solution! If you need a smart andcost-effective solution to your event contact us:hello@meetingapplication.com and learn more about MeetingApplication.
YGA 3.24.0.114 APK
YGA bir Liderlik Okuludur.2000 yılında Türkiye’dekurulmuştur.Liderlik kabiliyetleri sınıflarda değil, karar verirkenve sorumluluk alırken geliştiği için;YGA, liderlerini sahada sosyalsorumluluk projeleri ile yetiştirir. Onların vicdani zekası yüksekbirer lider olmalarını amaçlar.
Engage ME 3.23.0.10 APK
Manage your event seamlessly with MoSound Event's new Engage MEapplication; available on Android and IOS platforms.With dedicatedconference applications, Engage ME allows you to be the perfectevent planner. Manage and push essential content at any time toparticipants and enjoy the value of feedback. Anything is possiblewith our CMS panel which also allows you to customise experiencesto the nature of your upcoming or ongoing event. With Engage ME,your participants have access to native mobile applications andsocial widgets for a full event experience.Use Engage ME to connectwith all your participants through personalised agendas, maps,documents and abstracts, notes, questionnaires, session feedback,group messaging, time-activated content and make your experiencenoteworthy.Get in touch with us at engageme@mosoundevents.com andlets redefine events!
ESK 2016 3.22.0.80 APK
Europejska Stolica Kultury to projekt UE pozwalający europejskimmiastom zbliżać do siebiemieszkańców Starego Kontynentu poprzezpromowanie swojego dobytku kulturowego.Wydarzenia ESK to nie tylkowystępy artystów, ale także projekty angażujące do kreatywnejpracymieszkańców Wrocławia. Dzięki mikroGrantom oraz Parkom ESKwrocławianie samimogą brać udział w organizowaniu imprezkulturalnych.Program Europejskiej Stolicy Wrocław 2016 podzielonyjest na sekcję, z których każdaskupia wydarzenia promująceposzczególne dziedziny sztuki. W ciągu roku we Wrocławiuodbędzieokoło 1000 kulturalnych wydarzeń. Styczniowe Przebudzenie,czerwcowe Flow ikończące kadencję Wrocławia Niebo to trzy uliczneperformance angażujące przestrzeńWrocławia i skupiające uwagętysięcy widzów. Architektura to przede wszystkim budowanowoczesnegoosiedla Nowe Żerniki. Spośród licznych wydarzeń muzycznychwartowyróżnić rockowy festiwal Capital of Rock czy koncertlegendarnego Davida Gilmoura. Wciągu roku we Wrocławiu odbędą sięliczne festiwale filmowe z międzynarodowym T-MobileNowe Horyzontyna czele. Maratony czytania, spotkania autorskie i inne licznewydarzenialiterackie uświetnione są tym, że w 2016 roku Wrocław totakże Światowa Stolica KsiążkiUNESCO. Całości dopełniają liczneprzeglądy teatralne, przedstawienia operowe orazwystawy sztukwizualnych.European Capital of Culture is a project of the EUallowing European cities closer to each otherthe inhabitants of theOld Continent by promoting its cultural possessions.Events ECC isnot only the performances of artists, but also projects involvingthe creativeworking inhabitants of Wroclaw. With mikroGrantom andparks ECC Wrocław themselvesThey may participate in organizingcultural events.The program of the European Capital of Wrocław 2016is divided into a section, each of whichfocused events to promotethe various fields of art. During the year in Wroclawwill takeabout 1,000 cultural events. January Awakening, in June andFlowending term Wroclaw Heaven is three street performanceinvolving spaceWroclaw and focusing the attention of thousands ofspectators. Architecture is primarily constructionNew modernhousing Żerniki. Among the many music events worthdistinguishedrock festival Rock Capital of the concert of the legendary DavidGilmour. INDuring the year Wrocław will be a number ofinternational film festivals with T-MobileNew Horizons at the helm.Reading marathons, meetings with authors and numerous othereventsLiterary are graced with that in 2016. Wroclaw is also WorldBook CapitalUNESCO. Is completed numerous inspections theater,opera andexhibition of visual arts.
Snow Motion PL 1.0.2 APK
***** Ultra aplikacja wspomagająca wyjazdy SnowMotion ***** AbyTwoja przygoda ze SnowMotion była jeszcze bardziej udana, pobierzswój wyjazdowy niezbędnik w postaci naszej mobilnej aplikacji. WAlpach dostęp do Internetu raz jest, a raz go nie ma. W związku ztym, podstawowe opcje są dostępne offline. Wśród nich znajdziesz:--mapę ośrodka- -informacje o zniżkach na miejscu- -opis kadry--agendę wyjazdu- -zakładkę „Partnerzy”Nasza aplikacja popodłączeniu do Internetu zmienia się w prawdziwy kombajn i mikrospołeczność. Poza możliwościami wymienionymi powyżej dodatkowobędziesz mieć opcję:- - dodawania zdjęć- - kontaktu z innymiwyjazdowiczami- - wysłania opiniioraz wiele innych. Ściągnijaplikację, wybierz wyjazd na który się zapisałeś. Tylko uczestnicydanego wyjazdu mają dostęp do zawartości aplikacji. Zaloguj się doapki używając tego samego maila, którego podałeś podczasrejestracji na www.snowmotion.pl. Po opłaceniu wyjazdu, Twój mailzostanie wpisany na tzw. White List. Adresy z tej listy mają prawodo przeglądania konkretnych imprez turystycznych. Zachęcamy Was dowysyłania do nas Waszych opinii, co można w aplikacji zmienić lubpoprawić. Postaramy się wdrożyć Wasze dobre pomysły. Za to małedzieło sztuki, serdecznie dziękujemy firmie Meetingapplication.com,bez które to by się nie udało. Do zobaczenia na wyjeździe. Bawciesię Ciut Za Mocno! Tak jak lubimy.***** Ultra trips applicationsupporting SnowMotion ***** To your adventure with SnowMotionwas even more successful, get your traveling Essentials as ourmobile application. In the Alps access to the Internet once itis, and once it is gone. Therefore, the basic options are availableoffline. Among them you will find:- -map Center- -information Aboutdiscounts on the spot- -function Staff- -agendę Departure--zakładkę "Partners"Our application when connected to the Internetis changing the real combine and micro community. Apart from thepossibilities listed above in addition you will have an option:- -Adding photos- - Contact with other wyjazdowiczami- - Providefeedbackand many others. Download an application, selectdeparture which enrolled. Only participants of the trip have accessto the contents of the application. Log in to the trap using thesame email you specified during registration www.snowmotion.pl.After paying for departure, your mail will be entered into theso-called. White List. Addresses in this list are allowed to viewthe specific events of interest. We encourage you to send usyour opinion, what can be changed or improved applications. We willtry to implement your good ideas. For a small work of art, we thankthe company Meetingapplication.com, without which this would nothave succeeded. See you at the exit. Have a little bit toomuch! Just as we like.
66th EAAP Annual Meeting 3.16.1 APK
The application includes the full scientific programme andpresentations of abstracts by day and time, the list of partners,sponsors and exhibitors, the floor plans of the congress venues.The application is sponsored by SYMPOSIUM CRACOVIENSE.
EXODUS CONF 3.12.0 APK
Jeśli bierzesz udział w EXODUS CONF,taaplikacja na pewno Ci się przyda!Znajdziesz tu:- Plan - możesz sprawdzić swój Indywidualny Plan- Mówcy - poznaj wykładowców- Mapy - przydatna mapa Gdańska- Tablica - bądź na bieżąco z tym, co dzieje się naEXODUSCONF!- Regulamin - kilka rad organizacyjnych- Kontakt - najbardziej przydatne kontakty podczaskonferencji- Chat - zarejestruj się i rozmawiaj z innymi uczestnikami!- Media - obejrzyj materiały multimedialne- Galeria - obejrzyj zdjęcia- Ankiety - weź udział w ankietach- Organizator - dowiedz się więcej o głównymorganizatorzekonferencjiEXODUS CONF jest niezwykłym wydarzeniem, łączącym wsobieelementy inspirującej konferencji oraz wyjątkowego festiwalu.Wjego centrum jest Jezus - Imię, które od 2000 latpozytywnieprzemienia świat i jest źródłem inspiracji dla milionówludzi nacałym świecie. Celem konferencji nie jest promowaniepustejreligijności, a raczej zachęta do podjęcia wyzwania, bynawiązaćrelację ze Stwórcą. Wydarzenie kierujemy do wszystkich,którzy chcązbliżyć się do Boga lub poznać ludzi, którzy są Nimzafascynowani.EXODUS CONF to czas, który wzbogaca nie tylko owspomnienia, aletakże o marzenia i świeżą energię do działania, tocztery dniwypełnione spotkaniami, koncertami, warsztatami orazatrakcjami,które w nowoczesnej oprawie tworzą niepowtarzalnyklimat.If you participateinEXODUS CONF, this app will definitely be useful to you!You will find:- Plan - you can check your Individual Plan- Speakers - Explore teachers- Maps - useful map of Gdansk- Table - stay in touch with what is happening in theEXODUSCONF!- Terms and Conditions - some advice organization- Contact - most useful contacts during the conference- Chat - sign up and talk with other participants!- Media - view the multimedia- Gallery - see the pictures- Polls - Take part in polls- Organizer - learn more about the main organizer of the conferenceEXODUS CONF is a unique event, combining elements ofinspiringconferences and unique festival. At its center is Jesus -Name that2000 years positively transforms the world and is a sourceofinspiration for millions of people around the world. The aim oftheconference is not to promote an empty religiosity, but ratheranencouragement to take up the challenge to establish arelationshipwith the Creator. The event is aimed at all those whowant to getcloser to God or to meet people who are fascinated byhim. EXODUSCONF this time, which enriches not only memories, butalso aboutdreams and fresh energy to act, then four days filledwithmeetings, concerts, workshops and places that in a modernambiencecreate a unique atmosphere.
Primrose 2017 3.23.0.3 APK
Primrose 2017 is the official interactive mobile app for the 2017Primrose Schools National Conference. This mobile app allows youto:• View schedules, explore sessions and learn more about thepresenters• Access interactive maps of the Conference venue andsurrounding points of interest• Participate in surveys throughoutthe conference to provide quick session feedback• Network and shareyour thoughts and impressions with other attendees• Upload your ownphotos from the event to help create a visual photo gallery of ourcollective experiences• Learn more about our fantastic sponsors andvendors!We hope that you enjoy the new 2017 Primrose NationalConference mobile app, and we look forward to seeing you in AmeliaIsland this April!
Loading...