Driestroom - praatapps برنامه ها

Loading...
De PraatApp 0.0.43
Driestroom - praatapps
De Praatapp - verstaanbaar praten is een vrolijke, kleurrijke appomde verstaanbaarheid van kinderen vanaf ongeveer tweejaarspelenderwijs te verbeteren. Veel jonge kinderen hebben moeitemetde uitspraak van klanken en zijn daardoor minder goedverstaanbaarvoor hun omgeving. Samen spelletjes doen waarbij hetkind steedswoorden met een bepaalde klank kan horen en oefenenverbetert deverstaanbaarheid en zorgt ervoor dat het kind zichbeter duidelijkkan maken. Daarom hebben de logopedisten vanDriestroom de Praatapp– verstaanbaar praten ontwikkeld. De Praatapp- verstaanbaar pratenis een app waarmee spelenderwijs geoefend kanworden met het beterverstaanbaar leren uitspreken van klanken,woorden en zinnen. Deapp bevat negen klanken of klankgroepen. Vooriedere klank zijnwoordkaarten, luisterwoorden en versjesbeschikbaar. Daarnaast kaner worden getekend en gestempeld met deafbeeldingen die horen bijde verschillende klanken en er kan ookgeoefend worden tijdens eenspelletje memory, lotto of bij eenpraatplaat. The Praatapp -intelligible talking is a cheerful,colorful app to playfullyimprove the intelligibility of childrenfrom about two yearsonwards. Many young children have difficultywith the pronunciationof sounds and are therefore less easilyunderstood for theirenvironment. Playing games together in whichthe child can hear andpractice words with a certain sound improvesthe intelligibilityand ensures that the child can make himselfclearer. That is whyspeech therapists at Driestroom developed thePraatapp -intelligible talk. The Praatapp - intelligible talking isan appwith which you can playfully practice with betterunderstandablelearning to pronounce sounds, words and sentences.The app containsnine sounds or sound groups. Word cards, listeningwords and versesare available for each sound. In addition, therecan be signed andstamped with the images that belong to thedifferent sounds andthere can also be practiced during a game ofmemory, lotto or at achat.