/
(4.9/5) ()

توضیحات

اطلاعات برنامه اندروید JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference

 • نام برنامه
  JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference
 • نام بسته
  org.jw.jwlibrary.mobile
 • تاریخ بروزرسانی
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android
 • نسخه
 • توسعه دهنده
 • تعداد نصب
  -
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

تاریخچه فایل های برنامه JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference

نسخه برنامه JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference :
 • 10.2 (20266)
 • 9.1 (14114)
 • 9.0 (14112)
 • 9.0 (14111)
 • 9.0 (14111)
 • 9.0 (14111)
 • 9.0 (14108)
 • 8.3 (14100)
 • 8.2 (14093)
 • 1.7.2 (14063)
 • 1.7.1 (14052)
 • 1.7.1 (14050)
 • 1.7.1 (14049)
 • 1.7.0 (14042)
 • 1.6.1 (14025)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.1 (14017)
 • 1.6.0 (14004)
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 10.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /1/29
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.1+ (Jelly Bean, API: 16)
  حجم فایل: 60.3 MB
  تست شده بروی: (, API: 27)
  کد Sha1 فایل: 789128efa09aa8fcca5d812154eb4d631a9a68aa
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/26
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 98.1 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 497614d33d3db2e4e650e683dc942228e5dc2a7b
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 97.9 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: a94182b0ff1795b85da4f29b85eb6342cd8dff86
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/18
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 97.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9983517e30288d8880ff1fbae1c06d9a14120924
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/23
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 97.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9983517e30288d8880ff1fbae1c06d9a14120924
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 97.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 9983517e30288d8880ff1fbae1c06d9a14120924
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 9.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 97.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 2bd59e337be69f8df6964fb7870749ed3c23a98c
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 8.3 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /4/20
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 95.6 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 225fd5a47c0e70344ced8c6c7532f5e2c8da0950
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 8.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /1/9
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 91.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 628ba3baf6009f3ae583e89b521179340651720f
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.7.2 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /9/10
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 78.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 17a3b0f31f0cea20e724de2267453da7b5f19885
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.7.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/21
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 54.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 81fc00d1ee9560fc6df97dc5db33b3bea308e12a
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.7.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /6/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 53.5 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: a8c5308d8d7455ced3d8fd92d55b65e158ed5ad3
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.7.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/25
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 53.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 699f616526bdb9cc42e56f94859848178102f671
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.7.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /5/3
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 51.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: f75d637cf6462e208a78b87cb9b7ee06fdab9d95
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /3/31
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 52.0 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1aca1ced7baaf18b6e2fdc40da00323a3b3c99b7
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /2/28
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /3/16
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/11
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2017 /5/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.1 APK File

  تاریخ انتشار: 2018 /3/8
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.7 MB
  تست شده بروی: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  کد Sha1 فایل: 1539bbe840b06967b0a9cfe935bc4b76c28c5e33
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7
 • JW LibraryJehovah's WitnessesBooks & Reference 1.6.0 APK File

  تاریخ انتشار: 2016 /1/17
  حداقل نسخه اندروید: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  حجم فایل: 40.2 MB
  تست شده بروی: Android 5.1 (Lollipop, API: 22)
  کد Sha1 فایل: ba400efe6991ab853ca8131f0d9c71ca330923e6
  امضای APK برنامه: 4bc93d518fc54cd3d73e74a4eb376a4f8f0db3a7

برترین برنامه ها نمایش ادامه...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
Automattic, Inc
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value