1.1 / February 2, 2017
(5.0/5) (1)
Loading...

توضیحات

Incredible Orca Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Whale Art Images Free Download !

The killer whale or orca is a toothed whale belonging to theoceanic dolphin family, of which it is the largest member. Killerwhales are found in all oceans, from Arctic and Antarctic regionsto tropical seas. Killer whales have a diverse diet, althoughindividual populations often specialize in particular types ofprey.

Amazing Orca and Deep Sea Pictures HD Wallpapers - Digital Art HighDefinition !

Fun Facts : Orcinus orca is the only recognized extant species inthe genus Orcinus, one of many animal species originally describedby Linnaeus in 1758 in Systema Naturae. Konrad Gessner wrote thefirst scientific description of a killer whale in his "Fish book"of 1558, based on examination of a dead stranded animal in the Bayof Greifswald that had attracted a great deal of localinterest.

Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.


All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Orca , Shark , Whale ,Gold Fish , Aquarium in the WORLD!


Ideal app for your Tablet and Smartphone!

Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!

اطلاعات برنامه اندروید Orca Wallpaper

 • نام برنامه
  Orca Wallpaper
 • نام بسته
  com.LwpApps.Orca25
 • تاریخ بروزرسانی
  February 2, 2017
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android 4.0 and up
 • نسخه
  1.1
 • توسعه دهنده
  LwpApps
 • تعداد نصب
  100 - 500
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Personalization
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

LwpApps نمایش ادامه...

Frankfurt Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Frankfurt Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - State Art Images Free Download !Frankfurt is a global hub for commerce, culture, education, tourismand traffic. It is the most important financial centre of theEuropean continent, with the HQs of the European Central Bank,German Federal Bank, Frankfurt Stock Exchange, Deutsche Bank,Commerzbank, DZ Bank, KfW, several fintech startups and otherinstitutes.Amazing Frankfurt and Country Pictures HD Wallpapers - Digital ArtHigh Definition !Fun Facts : Frankfurt is home to many cultural and educationalinstitutions, including the Goethe University and FrankfurtUniversity of Applied Sciences, many museums and two majorbotanical gardens: the Palmengarten, which is Germany's largest,and the Botanical Garden of Goethe University.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Frankfurt , Sydney ,Moscow , Canadain the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Dreamcatcher Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Dreamcatcher Photo Gallery -Wallpaper Unique Illustrations - Culture Art Images Free Download!In some Native American cultures, a dreamcatcher (or dream catcher;Lakota: iháŋbla gmunka, Ojibwe: asabikeshiinh, the inanimate formof the word for "spider" or Ojibwe: bawaajige nagwaagan meaning isa handmade object based on a willow hoop, on which is woven a loosenet or web. The dreamcatcher is then decorated with sacred itemssuch as feathers and beads.Amazing Dreamcatcher and Indie Pictures HD Wallpapers - Digital ArtHigh Definition !Fun Facts : Dreamcatchers originated with the Ojibwe people andwere later adopted by some neighboring nations throughintermarriage and trade. It wasn't until the Pan-Indian Movement ofthe 1960s and 1970s that they were adopted by Native Americans of anumber of different nations. Some consider the dreamcatcher asymbol of unity among the various Indian Nations, and a generalsymbol of identification with Native American or First Nationscultures.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Dreamcatcher , Native ,Culture , Retro in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Rain Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Rain Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Water Art Images Free Download !Rain is liquid water in the form of droplets that have condensedfrom atmospheric water vapor and then precipitated—that is, becomeheavy enough to fall under gravity. Rain is a major component ofthe water cycle and is responsible for depositing most of the freshwater on the Earth.Amazing Rain and Storm Pictures HD Wallpapers - Digital Art HighDefinition !Fun Facts : Coalescence occurs when water droplets fuse to createlarger water droplets. Air resistance typically causes the waterdroplets in a cloud to remain stationary. When air turbulenceoccurs, water droplets collide, producing larger droplets.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Rain , Storm , Water ,Day in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Spaceship Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Spaceship Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Planets Art Images Free Download !A spacecraft is a vehicle, or machine designed to fly in outerspace. Spacecraft are used for a variety of purposes, includingcommunications, earth observation, meteorology, navigation, spacecolonization, planetary exploration, and transportation of humansand cargo.Amazing Spaceship and Galaxy Pictures HD Wallpapers - Digital ArtHigh Definition !Fun Facts : Sputnik was the first artificial satellite. It waslaunched into an elliptical low Earth orbit by the Soviet Union on4 October 1957. The launch ushered in new political, military,technological, and scientific developments; while the Sputniklaunch was a single event, it marked the start of the SpaceAge.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Spaceship , Planet ,Galaxy , Moon in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Islamic Wallpaper 1.2 APK
LwpApps
Incredible Islamic Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Country Art Images Free Download !Muslims also believe that Islam is the complete and universalversion of a primordial faith that was revealed many times beforethrough prophets including Adam, Noah, Abraham, Moses, and Jesus.As for the Quran, Muslims consider it to be both the unaltered andthe final revelation of God.Amazing Islamic and Beautiful Pictures HD Wallpapers - DigitalArt High Definition !Fun Facts : Islam is a verbal noun originating from thetriliteral root s-l-m which forms a large class of words mostlyrelating to concepts of wholeness, submission, safeness andpeace.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your androidmobile phone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Islamic , Country , Italy, Paris in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Train Wallpaper 1.2 APK
LwpApps
Incredible Train Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Railroad Art Images Free Download !A train is a form of rail transport consisting of a series ofvehicles that usually runs along a rail track to transport cargo orpassengers. Motive power is provided by a separate locomotive orindividual motors in self-propelled multiple units. Althoughhistorically steam propulsion dominated, the most common modernforms are diesel and electric locomotives, the latter supplied byoverhead wires or additional rails.Amazing Train and Iron Pictures HD Wallpapers - Digital Art HighDefinition !Fun Facts : where services are infrequent, and running separatepassenger and freight trains is not cost-effective, though thediffering needs of passengers and freight usually means this isavoided where possible. Special trains are also used for trackmaintenance; in some places, this is called maintenance of way.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your androidmobile phone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Train , Railroad , Iron ,Charge in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Hi Tech Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Hi Tech Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Tecnology Art Images Free Download !High technology, often abbreviated to high tech is technology thatis at the cutting edge: the most advanced technologyavailable.Amazing Hi Tech and Future Pictures HD Wallpapers - Digital ArtHigh Definition !Fun Facts : Because the high-tech sector of the economy develops oruses the most advanced technology known, it is often seen as havingthe most potential for future growth. This perception has led tohigh investment in high-tech sectors of the economy. High-techstartup enterprises receive a large portion of venture capital;However, if investment exceeds actual potential, as has happened inthe past, then investors can lose all or most of their investment.High tech is often viewed as high risk, but offering theopportunity for high profits.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Hi Tech , Future , Sace ,Ship in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Violin Wallpaper 1.1 APK
LwpApps
Incredible Violin Photo Gallery - WallpaperUnique Illustrations - Instrument Art Images Free Download !The violin is a wooden string instrument in the violin family. Itis the smallest and highest-pitched instrument in the family inregular use. The violin typically has four strings tuned in perfectfifths, and is most commonly played by drawing a bow across itsstrings, though it can also be played by plucking the strings.Violins are important instruments in a wide variety of musicalgenres.Amazing Violin and Songs Pictures HD Wallpapers - Digital Art HighDefinition !Fun Facts : The violin in its present form emerged in early16th-Century Northern Italy, perhaps from the popular medievalEuropean vielle, also called a fidel or viuola, which was itselfderived from the aforementioned Byzantine lyra.Download also our other AWESOME WALLPAPERS for your android mobilephone.All Wallpapers in HD - the best PHOTOS of Violin , Guitar , Drum ,Bass in the WORLD!Ideal app for your Tablet and Smartphone!Best app for your smartphone and tablet. Tips, Reviews andQuestions? Please send an email Thank you!
Loading...