1.9 / December 7, 2015
(4.4/5) (591)

توضیحات

One of the most authentic app for Muslims Abook of supplication ( Duas and Azkars) available FREE on Androidand App store with Arabic text, pronunciations, translation inEnglish , Urdu , audios and references to authenticated each dua’s.whoever we try our best to spread the prove Islamic material We donot claim these are the only Dua’s available or implements for theoccasion stated(After every Farz Prayer) however we have selectedsome of the most simple and authentic Dua’s for a lay person tomemories or recite. All type of text have been copied or selectedfrom various websites and Hisnul Muslim over period of timetherefore it is easy to commit mistake on grammars, spelling etc.we have make a very keen search to improve the quality andfacilitate Muslims round the world with such kind of supplicationDua Books and to guide them to pray with correct pronunciation andTajweed.
We strive every effort to keep the Arabic text as error less aspossible and we request the App users to priorities the audios thenthe Arabic text. if you are in any doubt please investigate beforeblindly follow this App (Duas) or any other Apps. Please submit anymistakes, suggestion and correction via visitgamelab@gmail.com in‘Contact us’ tab and Inshallh we will consider to correction andimprove on next update.

Features:
High Quality Audio for every Dua,Azkar,zikir
Listen, Memorize, and Recite after every Farz Prayer.
Keep Salah Times in mind and not miss to repeat this set ofsupplications.
12 proved and Authenticate Dua Collection
New styles of Animation Real 3D page flip effect
Share with other using Facebook, Twitter, Email
Customizable English, pronunciation, Arabic Font color (16 Millioncolors)
Customizable Text Size for every Language
Audio Button to Play/Pause Audio for Listen/Memorizing
Easy to get back to Home screen by Hitting Home Button

لأذكار بعد الصلاة MP3

الميزات:
صوت عالي الجودة لكل دوا والأذكار، zikir
الاستماع، وحفظه، ويقرأ بعد كل صلاة.
إبقاء تايمز صلاح في العقل وتدع لتكرار هذه المجموعة منالأدعية.
إبقاء تايمز صلاح في العقل وتدع لتكرار هذه المجموعة منالأدعية.
12 أثبتت ومصادقة كوكتيل الدعاء
أنماط جديدة من الرسوم المتحركة 3D الصفحة تأثير حقيقي الوجه
شارك مع الآخرين الذين يستخدمون الفيسبوك، تويتر، البريدالإلكتروني
الإنجليزية للتخصيص، والنطق، واللغة العربية لون الخط (16 مليونلون)
تخصيص حجم النص لكل لغة
زر الصوت لتشغيل / إيقاف مؤقت للاستماع الصوت / تحفيظ

اطلاعات برنامه اندروید PrayerTime-Dua & Azkar(Audio)

 • نام برنامه
  PrayerTime-Dua & Azkar(Audio)
 • نام بسته
  com.prayertime.DuaAzkar.Recitation
 • تاریخ بروزرسانی
  December 7, 2015
 • حجم فایل
  Undefined
 • حداقل نسخه اندروید
  Android 2.3 and up
 • نسخه
  1.9
 • توسعه دهنده
  GameLab
 • تعداد نصب
  50,000 - 100,000
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Books & Reference
 • توسعه دهنده
 • Google Play Link

GameLab نمایش ادامه...

PrayerTime-Dua & Azkar(Audio) 1.9 APK
GameLab
One of the most authentic app for Muslims Abook of supplication ( Duas and Azkars) available FREE on Androidand App store with Arabic text, pronunciations, translation inEnglish , Urdu , audios and references to authenticated each dua’s.whoever we try our best to spread the prove Islamic material We donot claim these are the only Dua’s available or implements for theoccasion stated(After every Farz Prayer) however we have selectedsome of the most simple and authentic Dua’s for a lay person tomemories or recite. All type of text have been copied or selectedfrom various websites and Hisnul Muslim over period of timetherefore it is easy to commit mistake on grammars, spelling etc.we have make a very keen search to improve the quality andfacilitate Muslims round the world with such kind of supplicationDua Books and to guide them to pray with correct pronunciation andTajweed.We strive every effort to keep the Arabic text as error less aspossible and we request the App users to priorities the audios thenthe Arabic text. if you are in any doubt please investigate beforeblindly follow this App (Duas) or any other Apps. Please submit anymistakes, suggestion and correction via visitgamelab@gmail.com in‘Contact us’ tab and Inshallh we will consider to correction andimprove on next update.Features:High Quality Audio for every Dua,Azkar,zikirListen, Memorize, and Recite after every Farz Prayer.Keep Salah Times in mind and not miss to repeat this set ofsupplications.12 proved and Authenticate Dua CollectionNew styles of Animation Real 3D page flip effectShare with other using Facebook, Twitter, EmailCustomizable English, pronunciation, Arabic Font color (16 Millioncolors)Customizable Text Size for every LanguageAudio Button to Play/Pause Audio for Listen/MemorizingEasy to get back to Home screen by Hitting Home Buttonلأذكار بعد الصلاة MP3الميزات:صوت عالي الجودة لكل دوا والأذكار، zikirالاستماع، وحفظه، ويقرأ بعد كل صلاة.إبقاء تايمز صلاح في العقل وتدع لتكرار هذه المجموعة منالأدعية.إبقاء تايمز صلاح في العقل وتدع لتكرار هذه المجموعة منالأدعية.12 أثبتت ومصادقة كوكتيل الدعاءأنماط جديدة من الرسوم المتحركة 3D الصفحة تأثير حقيقي الوجهشارك مع الآخرين الذين يستخدمون الفيسبوك، تويتر، البريدالإلكترونيالإنجليزية للتخصيص، والنطق، واللغة العربية لون الخط (16 مليونلون)تخصيص حجم النص لكل لغةزر الصوت لتشغيل / إيقاف مؤقت للاستماع الصوت / تحفيظ
Asmaul Husna mp3 +Allah Names 1.7 APK
GameLab
In the Name of Allah the most Beneficial and most MercifulAre you atrue believer of Islam and belongs to a Muslim family? Its soundswell if you are. Then there is a question for you that is how manytotal ASMA AL HUSNA (Names of Allah) exist there in Islam (Quran oSunhat). Do you know the meaning and description all of them andwhat are the benefits, attributes of reciting and memorizing theseNames. Well you may or may not be aware with all of them but let meexplain you all about names of AllahThere are total 99 names ofAllah Pronounced as Asma Al Husna. In Arabic "AsmaUl Husna" Asma isan arabic word which is equivalent to the English word "Name"."Husna" stands for "Beautiful" so as a whole term Asma Ul Husnastands for Beautifull Names of Allah. All names are unique innature and are present in Quran o Sunah. In Islam, the name Allahis unique and unmatched and indicates the existence of one creatorof the universe. Muslims can use the names of Allah for themselvesprefixing them with the word ‘Abd’ which means ‘Servantof’.****Benefits, attributes of reciting and memorizing theseNames**** Hadith ( Islamic Book)The importance of memorizing these99 Names have great importance which can be examined by thefollowing Hadith (Islamic Book) Abu Huraira reported: The Messengerof Allah (Prophet Muhammad) , peace and blessings be upon him,said, “Allah has ninety-nine 99 names, and whoever preserves themwill enter Paradise (Jannah).”Al Qur’an ( The Holy Book)The fairestnames are Allah’s. (7:180)His are the most beautiful names.(17:110)Allah! There is no God but Him. His are the most beautifulnames. (20:8)Where to find these 99 names with English, Arabic andUrdu language along with their meanings and descriptions . Well,install this android Islamic app for mobile which is almost andtotally free and have all these AsmaUl Husna ( 99 Names of Allah ). Every Allah names are provided with their equivalent Arabic,English, Urdu meanings. It is easier now to Recite or memorizethese 99 names of Allah any time anywhere from your phone.****Inside this APP****- Asma Ul Husna (99 Allah Names) in English- AsmaUl Husna (99 Allah Names) in Urdu/Arabic.- For each names of God, ashort English translation of Quran-meaning is provided. Detailedmeaning of names provided as well within app.- Asmaul Husna withsynchronized audio for most names.- Completely Offline Islamic Godnames and meaning App! No internet connection required to use thisIslamic app after its first download.- AsmaUl hsna is an Islamicapp which is FREE, no cost or purchases required. Just download forFREE today, for use during Islamic prayer times - Adhan / Salaah aswell.We have tried our best to provide with the most accurateinformation within the smallest possible size for android cellphones. Please suggest us about anything you find better for thisapp. This pro app is completely Offline and FREE!! We arededicating this to all Muslim world. These names shall be taught inMuslim houses to every Islamic child along with duas and prayerguide sayings, for blessings from Allahu Akbar.This is anAd-supported version. Support the developer/finder of these appswith your positive feedback & good ratings, so that we canbring to you more of quality Islamic apps for FREE on demand!Thanks in advance.visitgamelab@gmail.com
Tilawat Surah Mulk(Audio+Urdu) 1.11 APK
GameLab
SURAH Al-MULK (The Protector)A Surah in “Holy Quran” called the protector from the torment ofthe grave that is “Surah Mulk” surah 67.mp3 of Holy Quran. Are Youa Beloved reciter of Holy Quran Recite Al Mulk tonight and everynight to be protected from the torment of the grave? Even if youcannot read it all then read some of his Ayat or even listen thisSurah. There are a multitude of blessings that you can attain forjust a few minutes of “recitation Surah Mulk”. Does u have anandroid mobile device, so this Islamic app is must for you tolisten and recite daily at night before going to bed.BENEFITS OF “RECITING SURAH MULK” AT NIGHT (SURAH MULK ORTABARAKALLAZI has immense benefits)1. A person who regularly recites “surah Mulk” at night gets freefrom azab e KABR.2. 'There is a surah in the Qur'an which is only thirty verses. Itdefended whoever recited it until it puts him into paradise3. It was the custom of the Prophet (PBUH) not to go to sleep untilhe had read Tabarakallahi Biyadihil Mulk and Alif Laam MeemTanzeel. (Al-Hadeeth)4. "There is a Surah which will plead for its reciter till itcauses him to enter paradise (Tabarakallahi Biyadihil Mulk)."(Al-Hadeeth)5. 'It is my desire/love that Surahtul Mulk should be in the heartof every Muslim' (Al-Hadeeth)This Islamic App contains following featuresRead, Listen, Memorize Surah Mulk with easy to understand UserInterface.Font size, Translation colors are customizable.Audio/ Play Pause buttonTranslation available in English-Urdu languages (Multi languagessupport coming soon)Surah Mulk with High Quality Audio (Qari Abdul Basit AbdulSamad)Beautiful animation on every AyahRecitation of Surah Al-Mulk mp3 audio is available in High qualityaudioPlay/pause to recite verse by verse ayatBeautiful Nice Recitation of Holy Quran - surah Mulk
Surah Muzammil (Audio + Urdu) 1.10 APK
GameLab
“SURAH MUZAMIL”It is commonly known there is a Surah in “Holy Quran” called aprotector from the torment of the grave that is “Surah Mulk” AreYou a Beloved Reader of Holy Quran Recite “Surah Mulk” tonight andevery night to be protected from the torment of the grave? Even ifyou cannot read it all then read some of his Ayat or even listenthis Surah. There are a multitude of blessings that you can attainfor just a few minutes of “recitation Surah Mulk”. Does u have anandroid mobile device, so this Islamic app is must for you tolisten and recite daily at night before going to bed.BENEFITS OF “RECITING SURAH MULK” AT NIGHT (SURAH MULK ORTABARAKALLAZI has immense benefits)1. A person who regularly recites “surah Mulk” at night gets freefrom azab e KABR.2. 'There is a surah in the Qur'an which is only thirty verses. Itdefended whoever recited it until it puts him into paradise3. It was the custom of the Prophet (PBUH) not to go to sleep untilhe had read Tabarakallahi Biyadihil Mulk and Alif Laam MeemTanzeel. (Al-Hadeeth)4. "There is a Surah which will plead for its reciter till itcauses him to enter paradise (Tabarakallahi Biyadihil Mulk)."(Al-Hadeeth)5. 'It is my desire/love that Surahtul Mulk should be in the heartof every Muslim' (Al-Hadeeth)This Islamic App contains following featuresRead, Listen, Memorize Surah Mulk with easy to understand UserInterface.Font size, Translation colors are customizable.Audio/ Play Pause buttonTranslation available in English-Urdu languages (Multi languagessupport coming soon)Surah Mulk with High Quality Audio (Qari Abdul Basit AbdulSamad)Beautiful animation on every AyahRecitation of Surah Mulk mp3 audio is available in High qualityaudioPlay/pause to recite verse by verse ayatBeautiful Nice Recitation of Holy Quran - surah Mulk
Surah Al-Kahf audio-Quran MP3 1.9 APK
GameLab
Are you in search of Important Quranic Surahswith Audio MP3 versions(سورۃ المزمل،سورۃ الکھف،سورۃ سورہ الملک،سورۃالواقعہ،رحمن،سورة يس)? Well download this app and listen to SuratAl-kahf(Al-khaf, The cave). “Quran MP3(القرآن الکریم)” is a seriesof Quranic Surahs in MP3 Audio version. We are trying our best toprovide all the Muslim (المسلم)word community with best Islamicliterature, articles, resource, Holy Quran Audio, text withMultiple Language support. It is our very first effort to provideall important and famous Quranic Surah (Yaseen, Rehman(رحمٰن),Muzamil(المزمل), Yaasiin, Surah Al-Mulk(سورة تبارك قراءة وإستماع),Yaasin, Maryum, Younas ,kahf etc) with High Quality MP3 audio forlistening Holy Quran, and Arabic text for reading, reciting,memorizing Holy Quran where ever you are. Finally it does not needyou to browse internet for finding an audio version of SuratAl-kahf (الکھف), just install this Islamic app and you will get aHigh Quality Audio of Any surat u may want listen.Al-Kafh (الکھف) Audio” has following key features.Improved quality of audio (الکھف)Best Recitation by Abdul Rahman Al-Sudais عبدالرحمنالسدیس(Imam-e-Kabba)Best Recitation by Saud Al-Shuraimسعود الشریم (Imam-e-Kabba)Available for free downloadEasy to navigate between these two RecitersPlay, Pause, Stop, Next, Previous Buttons for navigation throughthe audioNote: If you want to recite Text of these Surahs, check out myother apps.Includes the following rectors:Qari Abdul Basit Abdul Sammad عبدالباسط عبدالصمد(English-Maly-Urdu) TranslationsOther Islamic apps (play store link) are added with this app u mayfind any of app developed by visitgamelab easily.********Audio for following Reciters are comingsoon*********mishary rashid alafasy راشد العفاسیSaad Al-Ghamdi سعد الغامدیMohammed Siddiq Al Minshawi محمد صدیق المنشاویMaher Al-Muaiqly ماهر المعيقليMuhammad al-Luhaidan محمد اللحيدانتطبيقات أخرى قادم قريباالقرآن الكريم خالد الجليل - أدعية مختارة لأشهر الشيوخ - القرآنالكريم مشاري العفاسي - ماهر المعيقلي - عبدالرحمن السديس - أناشيدماهر زين - شيلات فهد مطر - شيلات محمد فهد - شيلات وأشعار مهنىالعتيبي - مهنا - أشعار وشيلات صالح اليامي - أشعار وشيلات سعد اليامي- مناسك الحج - الحج - عمر العمير - حلا الترك - اناشيد أحمد الهاجري- أناشيد مشاري العرادة - اناشيد عمر العمير - اناشيد شايع الغفيلي -تعليقات عصام الشوالي - تحفيظ القرآن الكريم للأطفال الحصري - القرآنالمعلم بترديد أطفال - المصحف المعلم ماهر المعيقلي - زاد رمضان -اناشيد رمضانية - أناشيد رمضان - حلا الترك - اغاني اطفال - عمرالفاروق - النابلسي - السديس قرآن - ماهر زين - أجمل اناشيد لاشهرالمنشدين - أحمد بوخاطر - سامي يوسف - سورة الكهف - اية الكرسي -تفسير جزء عم - Afaci - Afasiنرجوأن نكون قد وفقنا في هذا العمل وسنكون سعداء جداً لوسمعنا أرائكمأو إنتقاداتكم****Here is some importance of Reciting Surah Al-Kahf(الکھف)****Why the Recitation of Surah Al-Kahf is more famous amoung otherQurani Surahas…….?Related by Hakim and Bayhaqi, from Abu Sa`id (Allah be pleased withhim), Whoever recites Surat al-Kahf on Friday, light shall shineforth for him between the two Fridays.(a) From Abu Sa’eed al-Khudri, who said: “Whoever reads Suratal-Kahf on the night of Jumu’ah, will have a light that willstretch between him and the Ancient House (the Kabah).”(Narrated by al-Daarimi, 3407)(b) “Whoever reads Surat al-Kahf on the day of Jumuah, will have alight that will shine from him from one Friday to the next.”(Narrated by al-Haakim, 2/399; al-Bayhaqi, 3/249.]We (game lab) are trying our best to provide the approved andauthentic Islam based literature and material by means of mobilemedium pls feel free to contact us if you u have any kind ofsuggestionRegards and thanksVisitgamelab@gmail.com
Surah Waqiah Nice Recitation 1.10 APK
GameLab
“SURAH WAQIAH”Surah Al-Waqiah is a free Islamic application for Android deviceswith nice recitation by Qari Abdul Basit Abdul Samad and English,Urdu Translation. This app is a good opportunity for believers whorecite Holy Quran daily, it is an opportunity to read, recite SurahAl Waqiah on every night.It has been said by our prominent scholars that one should beespecially observant in reciting Surah al “Mulk” , Surah “Yaseen”,Surah al “Waqiah” and Surah “Muzamil”. Surah waqiah is commonlyknown as Surah WealthBenefits of Surah Al-Waqiah‘Whoever recites surah al Waqiah at night would never encounterpoverty’ [Ibn Sunni 620]‘Surah al Waqiah is the Surah of Wealth, so recite it and teach itto your children’[Ibn Asakir]This Islamic App contains following featuresRead, Listen, Memorize Surah Al Waqiah with easy to understand UserInterface.Font size, Translation colors are customizable.Audio/ Play Pause buttonTranslation available in English-Urdu languages (Multi languagessupport coming soon)Surah Al Waqiah with High Quality Audio (Qari Abdul Basit AbdulSamad)Beautiful animation on every AyahRecitation of Surah Al Waqiah mp3 audio is available in Highquality audioPlay/pause to recite verse by verse ayatBeautiful Nice Recitation of Holy Quran - surah Waqiah
Surah Yaasin audio | Quran MP3 1.6 APK
GameLab
Are you in search of Surah Yaasin Audio MP3version? Well download this app and listen to Surat Yasin. “QuranMP3” is a series of Quranic Surahs in MP3 Audio version. We aretrying our best to provide all the Muslim word community with bestIslamic literature, articles, resource, Holy Quran Audio, text withMultiple Language support. It is our very first effort to provideall important and famous Quranic Surah (Yaseen, Rahman, Muzamil,Yasiin, Surah Al-Mulk, Yaseen, Maryum, Younas etc) with HighQuality MP3 audio for listening Holy Quran, and Arabic text forreading, reciting, memorizing Holy Quran where ever you are.Finally it does not need you to browse internet for finding anaudio version of Surat Yaseen, just install this Islamic app andyou will get a High Quality Audio of Any surat u may wantlisten.“Surah Yaseen Audio” has following key features.Improved quality of audioBest Recitation by Abdul Rahman Al-Sudais (Imam-e-Kabba)Best Recitation by Saud Al-Shuraim (Imam-e-Kabba)Available for free downloadEasy to navigate between these two RecitersPlay, Pause, Stop, Next, Previous Buttons for navigation throughthe audioNote: If you want to recite Text of these Surahs, check out myother apps.Includes the following rectors:Qari Abdul Basit Abdul Sammad-(English-Maly-Urdu)TranslationsOther Islamic apps (play store link) are added with this app u mayfind any of app developed by visitgamelab easily.********Audio for following Reciters are comingsoon*********mishary rashid alafasySaad Al-GhamdiMohammed Siddiq Al Minshawi Maher Al-MuaiqlyMuhammad al-Luhaidanadded Maher Moagely****Here is some importance of Reciting Surah Yaseen****1 Anas (RA) reported Allah’s Messenger (saw) saying, "Everythinghas a heart and the heart of the Holy Qur’an is Yasin. Allah willrecord anyone who recites Yasin as having recited the Holy Qur’anten times." Tirmidhi, Darimi2. Ata ibn Abi Rabah (RA) told of hearing that Allah’s Messenger(saw) said, "If anyone recites Yasin at the beginning of the day,his needs will be fulfilled." Darimi3. Maqal ibn Yasaar Muzani (RA) reported the Holy Prophet (saw)saying, "If anyone recites Yasin for Allah’s pleasure, his pastsins will be forgiven; so recite it on those who are dying."Baihaqi4. Anas (RA) reported Rasulullah (saw) saying, "Whoever goes to thegraveyard and reads Surah Yain Allah gives them (the gravedwellers) ease that day, and the reciter receives spiritualblessings equivalent to the amount of letters of Surah Yasin.”Qurtubi5. Maqal ibn Yasaar (RA) reports that the Holy Prophet (saw) hassaid, "Recite Surah Yasin on those who are dying." Abu Dawud6. Ummud Darda (RA) reports the Noble Prophet (saw) saying, "Overno person who is about to die and Surah Yasin is read upon them butAllah lightens the difficulties of death for him." Qurtubi7. Abu Hurairah (RA) says that the Messenger of Allah has said,"Whoever recites Surah Yasin at night seeking the pleasure of Allah, that night he will be forgiven." Abu Nuaym.We (game lab) are trying our best to provide the approved andauthentic Islam based literature and material by means of mobilemedium pls feel free to contact us if you u have any kind ofsuggestionRegards and thanksVisitgamelab@gmail.com
Surah Rehman+ Audio Recitation 2.7 APK
GameLab
Recite and Listen Surah "Ar-Rahman” with nicerecitation in the voice of Qari Abdul Basit♦ Listen Recitation in voice of Qari Abdul Basit mp3sound♦ Recite suraha♦ Memorize Surah with Repeat Ayat OptionDo you the virtue and rewards of reading and reciting the"Ar-Rahman Allama Al-Quran" a holy Surah (Rahman) from Holy IslamicBook Al-Quran…..? Well if so get ready to listen SurahRehman(Al-Rahman) with the beautiful heart touching voice by QariAbdul Basit Abdul Samad. A very nice recitation of surahrahman.Are You a Beloved Reader of Holy Quran Recite “Surah Rehman” everyday.Even if you cannot read it all then read some of his Ayat oreven listen this Surah once in a day. There are a multitude ofblessings that you can attain for just a few minutes of “recitationSurah Rehman”. Does u have an android mobile device, well try thisIslamic app.♦ Surah Rahman is totaly free Android Islamic app for wholeMuslim worlds.BENEFITS OF “RECITING SURAH Ar-Rehman” (SURAH Ar-Rahman ORAl-Rahman AlamalQuran has immense benefits)Top Features in Surah Rahman♦ Read, Listen, Memorize Surah Al-Rehman with easy to understandUser Interface.♦ HD Quality GUI♦ Re-size Arabic Font♦ Translation colors are changeable.♦ Audio/ Play Pause button♦ Multiple Translation available(English,Urdu,Malay,Indonasian)♦ Surah Rehman with High Quality Audio (Qari Abdul Basit AbdulSamad)♦ Auto Update Ayat Text with Audio♦ Arabic Text of Surah rahman is synchronized with SurahAudio♦ Recitation of Surah Rehman mp3 audio is available in High qualityaudio♦ Play/pause to recite verse by verse ayat♦ Beautiful Nice Recitation of Holy Quran - surah Rehman
Loading...