1.0.7 / May 13, 2015
(2.8/5) (12)
Loading...

توضیحات

Voor de beginnende en gevorderde hardloper is er de Schema opMaat-app van Runner’s World. De app bevat verschillendecalculatoren die voorheen alleen op runnersweb.nl te vinden waren.Zo stel je, op basis van je persoonlijke gegevens, onder meer eentrainingsschema op voor je volgende hardloopwedstrijd. De app bevatde volgende calculatoren:- Schema op maat: stel op basis van jeeigen gegevens het ideale trainingsschema samen.- Trainingsschema:van rustige duurloop tot en met tempo voor snelheidstrainingen,bereken jouw ideale tempo’s voor verschillende trainingsvormen.-Wedstrijdtempo: bereken op basis van afstand en verwachte eindtijdjouw wedstrijdtempo per kilometer, per uur en per mijl.- Eindtijd:bereken, gebaseerd op een reeds gelopen tijd, jouw eindtijd. -Loopschema: bereken wat je per kilometer moet lopen om jeverwachtte eindtijd te halen.- Ideale gewicht: bereken jouw BMI.-Leeftijdsindex: vergelijk jouw prestatie met atleten van allerleileeftijden.- Calorieverbruik: bereken hoeveel calorieën jeverbruikt tijdens het lopen van een bepaalde afstand. - Tussentijd> eindtijd: bereken aan de hand van tussentijden eeneindtijd.For beginners and advanced runner is the Schema Custom appRunner's World. The app includes several calculators that werepreviously only found on runnersweb.nl. So imagine, based on yourpersonal data, including a training for your next race at. Theapp includes the following calculators:- Schedule to measure: setbased on your own data the ideal training together.- TrainingSchedule: quiet endurance to speed for speed workouts, calculateyour ideal tempos for different types of training.- Race Pace:calculate based on distance and expected end your race pace perkilometer, per hour and per mile.- End Time: calculate, based on analready run time, your end.- Running schedule: calculate what youneed per kilometer walk you expected to get end time.- IdealWeight: calculate your BMI.- Age Index: compare your performancewith athletes of all ages.- Calorie Consumption: calculate caloriesburned when walking a certain distance.- Split> end: calculateon the basis of an end time intervals.

اطلاعات برنامه اندروید Schema op maat Runner's World

 • نام برنامه
  Schema op maat Runner's World
 • نام بسته
  nl.weekbladpers.schemaopmaat
 • تاریخ بروزرسانی
  May 13, 2015
 • حجم فایل
  4.1M
 • حداقل نسخه اندروید
  Android 2.1 and up
 • نسخه
  1.0.7
 • توسعه دهنده
  WPG Media
 • تعداد نصب
  1,000+
 • قیمت
  رایگان
 • دسته بندی
  Sports
 • توسعه دهنده
  WPG Media Wibautstraat 133 1097DN Amsterdam
 • Google Play Link

WPG Media نمایش ادامه...

Vrij Nederland 4.00 APK
WPG Media
Weekblad Vrij Nederland vertelt je de verhalen van deze tijd.Verhalen die verhelderen, verdiepen, verrassen, inspireren,ontroeren en vermaken. Verhalen die de wereld voor je openleggen.Verhalen die je verrijken.In Vrij Nederland vind je elke week: - DeWeek: een kritische én vermakelijke reflectie op de actualiteit.Met artikelen die het nieuws in een ander daglicht stellen, eenpolitieke prent van Peter van Straaten, de satirische blik vanMicha Wertheim en ‘De week waarin…’, en de scherpe columns van luisin de pels Elma Drayer (Media), politieke nestor Max van Weezel(Den Haag), buitenlandexpert Ko Colijn (Wereld) en de rebelseeconoom Kees Kraaijeveld (Economie). - De Verhalen: hier kruiptVrij Nederland onder de huid van de tijd en vertelt je wat er echtgaande is. Met menselijke en onthullende interviews, spraakmakendeonderzoeksverhalen, diepgaande profielen, scherpe debatten,spannende reportages, intrigerende reconstructies en het beste vande Nederlandse en mondiale fotografie. - De Republiek der Letterenen Schone Kunsten: de befaamde wegwijzer in de wereld vanliteratuur en kunst. De Republiek biedt een uitgelezen selectie vanwat ertoe doet op het gebied van literatuur, thrillers, film,popmuziek, toneel en beeldende kunst. Met recensies, interviews,nieuwsverhalen, analyses, reportages en columns die ver voorbij deschone schijn reiken. - Het Leven: de gids voor wie ook niet altijdweet hoe het moet. Lees hoe bekende Nederlanders hun zondenopbiechten en betekenis geven aan hun leven. Ontdek hoe jeonderscheid maakt tussen zin en onzin van alles wat zich ‘groen’ en‘duurzaam’ noemt. Laat Beatrijs Ritsema je vertellen wat je kuntdoen en wat je kunt laten in het dagelijks leven. Laat de vrolijke‘Alleseter’ Joël Broeckaert je meenemen op zijn culinairespeurtochten. Lach ongemakkelijk om de herkenbare strips van PieterGeenen. Kijk in de spiegel met Stephan Sanders. En kraak natuurlijkje hersens met de puzzels van Steenhuis. Kortom: deze tijd vraagtom Vrij Nederland, ook op Android.Weekly Vrij Netherlands tells youthe stories of our time. Stories that clarify, deepen, surprise,inspire, move and entertain. Stories that open up the world foryou. Stories that enrich you.Available in Netherlands you can findevery week:- The Week: a critical and entertaining reflection oncurrent events. With the news articles in a different light, apolitical picture of Peter van Straaten, the satirical look ofMicha Wertheim and "The week of ... ', and the sharp columns ofgadfly Elma Drayer (Media), political doyen Max of Weezel (TheHague), foreign expert Ko Colijn (World) and the rebelliouseconomist Kees Dykes (Economics).- Stories: Pretty Netherlands herecrawls under the skin of the time and tells you what is reallygoing on. With human and revealing interviews, controversialresearch stories, in-depth profiles, sharp debates, excitingcommentaries, intriguing reconstructions and the best of the Dutchand global photography.- The Republic of Letters and Fine Arts: thefamous guide in the world of literature and art. The Republicoffers an exquisite selection of what matters in the field ofliterature, thrillers, film, pop music, theater and visual arts.With reviews, interviews, news stories, analyzes, reports andcolumns that reach far beyond the appearances.- Life: the guide forthose who do not always know how. Read how famous Dutch confesstheir sins and give meaning to their lives. Learn how todistinguish between sense and nonsense of everything called 'green'and 'sustainable'. Let Beatrice Ritsema tell you what you can doand what you can make in everyday life. Let the merry 'Omnivore'Joel Broeckaertlaan take you on his culinary quests. Laughuncomfortable to the recognizable comics by Pieter Geenen. Look inthe mirror with Stephan Sanders. And of course, cracking your brainwith puzzles of Steenhuis.In short, this time asking for freeNetherlands, also on Android.
Psychologie Magazine 1.0.2 APK
WPG Media
Elke maand intelligente artikelen, zinnige weetjes enpsychologische adviezen waar je écht iets aan hebt. PsychologieMagazine biedt grappige feiten uit recent onderzoek eninzichtgevende artikelen over ons brein, onze gezondheid, relatiesen persoonlijkhe Elke maand intelligente artikelen, zinnige weetjesen psychologische adviezen waar je écht iets aan hebt. PsychologieMagazine biedt grappige feiten uit recent onderzoek eninzichtgevende artikelen over ons brein, onze gezondheid, relatiesen persoonlijkheid – altijd gebaseerd op inzichten uit dewetenschap.Download de gratis app om PDF-edities en de interactieveapp te kunnen kopen.
Voor de tablet zijn verkrijgbaar:
1. Lossenummers van Psychologie Magazine (€ 5,49; gratis voorPlus-abonnees). Om PDF-edities van het tijdschrift te kunnenaanschaffen, installeert u eerst de gratis app. Daarna is hetcomplete tijdschrift elke maand overal ter wereld tegen betaling tedownloaden. Abonnees van Psychologie Magazine lezen het digitalemagazine gratis na het aanmaken van een account (met hetabonneenummer dat u vindt op de seal van het blad). 
Ook eenabonnement op Psychologie Magazine, inclusief gratis tablet-versie?Ga naar www.psychologiemagazine.nl/abonnement2. De interactievespecial ‘Verbeter je leven in 1 app’ (€ 5,99; niet in printverkrijgbaar).
Een interactief stappenplan om het beste uit jezelfen je omgeving te halen. Leer gezichten lezen; ontdek waarom hetbrein geen twee dingen tegelijk kan doen – en leer weer focussen(inclusief een ook bij kinderen populaire breingame!) Met filmpjes,tests, games, experimenten en muziek die bewezen blij of ontspannenmaakt. Deze special komt het best tot zijn recht met eeninternetverbinding.

Vragen en opmerkingen over onze digitaleuitgaven? Stuur ze naar [email protected] – altijdgebaseerd op inzichten uit de wetenschap.Each month intelligentarticles, sensible facts and psychological advice to where youreally have something. Psychology Magazine offers fun facts fromrecent research and insightful articles on our brain, our health,relationships and personality b Each month intelligent articles,sensible facts and psychological advice to where you really havesomething. Psychology Magazine offers fun facts from recentresearch and insightful articles on our brain, our health,relationships and personality - always based on insights fromscience.Download the free app to buy. PDF editions and interactiveappFor the tablet are available:1 Single issues of PsychologyMagazine (€ 5.49, free for Plus subscribers). To purchase, PDFeditions of the magazine, you first install the free app. Afterthat, the entire magazine anywhere to download each month. Worldsurcharge Subscribers Psychology Magazine read the digital magazinefor free after creating an account (the telephone number can befound on the seal of the leaf). A subscription to PsychologyMagazine, including free tablet version? Go towww.psychologiemagazine.nl/abonnement2. interactive special Enhanceyour life into one app (€ 5.99, not available in print). Aninteractive roadmap to achieve. The best out of yourself and yoursurroundings Learn to read faces; find out why the brain can not dotwo things at once - and learning focus again (including evenchildren popular brain game!) makes you happy or relax with movies,quizzes, games, experiments and music proved. This special is itbest viewed with Internet access.Questions and comments about ourdigital publications? Send them [email protected] - always based on insights fromscience.
Runner's World Nederland 4.00 APK
WPG Media
We gebruiken een hele nieuwe app. Sneller en beter.Ook deze app isop maat gemaakt voor je Android apparaat en je hebt altijd alseerste de nieuwste editie te pakken.Je kunt losse nummers kopen inde kiosk. Abonnees van het print-magazine krijgen het digitalemagazine gratis! Hiervoor maak je eerst een account aan (met jeabonneenummer dat je vindt op de seal van het blad).Wil je ook eenabonnement op Runner’s World en de iPad versie gratis krijgen? Gadan naar www.runnersweb.nl/abonnement.We use a whole new app.Faster and better.Also this app is tailor-made for your Androiddevice and you are always the first to get hold of the latestedition.You can buy single copies at the kiosk.Subscribers to theprint magazine get the digital magazine free! For this, you firstcreate an account (with your telephone number you find on the sealof the leaf).Do you want a subscription to Runner's World and theiPad version to get free? go to www.runnersweb.nl/abonnement.
Schema op maat Runner's World 1.0.7 APK
WPG Media
Voor de beginnende en gevorderde hardloper is er de Schema opMaat-app van Runner’s World. De app bevat verschillendecalculatoren die voorheen alleen op runnersweb.nl te vinden waren.Zo stel je, op basis van je persoonlijke gegevens, onder meer eentrainingsschema op voor je volgende hardloopwedstrijd. De app bevatde volgende calculatoren:- Schema op maat: stel op basis van jeeigen gegevens het ideale trainingsschema samen.- Trainingsschema:van rustige duurloop tot en met tempo voor snelheidstrainingen,bereken jouw ideale tempo’s voor verschillende trainingsvormen.-Wedstrijdtempo: bereken op basis van afstand en verwachte eindtijdjouw wedstrijdtempo per kilometer, per uur en per mijl.- Eindtijd:bereken, gebaseerd op een reeds gelopen tijd, jouw eindtijd. -Loopschema: bereken wat je per kilometer moet lopen om jeverwachtte eindtijd te halen.- Ideale gewicht: bereken jouw BMI.-Leeftijdsindex: vergelijk jouw prestatie met atleten van allerleileeftijden.- Calorieverbruik: bereken hoeveel calorieën jeverbruikt tijdens het lopen van een bepaalde afstand. - Tussentijd> eindtijd: bereken aan de hand van tussentijden eeneindtijd.For beginners and advanced runner is the Schema Custom appRunner's World. The app includes several calculators that werepreviously only found on runnersweb.nl. So imagine, based on yourpersonal data, including a training for your next race at. Theapp includes the following calculators:- Schedule to measure: setbased on your own data the ideal training together.- TrainingSchedule: quiet endurance to speed for speed workouts, calculateyour ideal tempos for different types of training.- Race Pace:calculate based on distance and expected end your race pace perkilometer, per hour and per mile.- End Time: calculate, based on analready run time, your end.- Running schedule: calculate what youneed per kilometer walk you expected to get end time.- IdealWeight: calculate your BMI.- Age Index: compare your performancewith athletes of all ages.- Calorie Consumption: calculate caloriesburned when walking a certain distance.- Split> end: calculateon the basis of an end time intervals.
Loading...