1.0.2 / April 2, 2019
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Giám sát môi trường và khí hậu tại Nông trại. Giúpgiảmthiểu bệnh dịch và tăng năng suất ở cây trồng vật nuôinhờhệ thống cảnh báo tự động khi các thông số môitrườngvượt ngưỡng an toàn. Monitoring the environment andclimate atthe Farm. Help reduce disease and increase productivityin plantsand animals thanks to automatic warning system whenenvironmentalparameters exceed safety threshold.

App Information Fago Farm

Fago Farm Show More...

Fago Farm 1.0.2 APK
Fago Farm
Giám sát môi trường và khí hậu tại Nông trại. Giúpgiảmthiểu bệnh dịch và tăng năng suất ở cây trồng vật nuôinhờhệ thống cảnh báo tự động khi các thông số môitrườngvượt ngưỡng an toàn. Monitoring the environment andclimate atthe Farm. Help reduce disease and increase productivityin plantsand animals thanks to automatic warning system whenenvironmentalparameters exceed safety threshold.
Loading...