4.0 / November 15, 2015
(5.0/5) (27)
Loading...

Description

Camera flash of light emitting diodes - usethe flash on your camera phone broadcasting bright lights. Notethat some devices do not take in a flash for the camera. In thisinstance the flash mode of the LEDs will be disabled, but you canstill use one of the lights on the screen. * The brightness of thescreen - This is the basic white light, stiff enough for normaluse. You can utilize it as a first option for lighting in all caseswhere your device does not flash for the camera, or if you want tosave battery. * Warning Lights, Police Lights, Lamp color, StrobeLamp, Morse signals, Morse code Text, Manual Morse code signals,the Light Camera, Ultrafire flashlight, torch light, -tactical ledflashlight Different light sources, which can be useful in manyconditions. Brightness and color can be converted. Best free applamp, when you demand reliability, functionality and variety oflighting CAUTION: stroboscopic lighting can initiate foto epilepsy!It is Free.• Brightest LED Flashlight instantly ON

App Information Fast Simple Flashlight

 • App Name
  Fast Simple Flashlight
 • Package Name
  com.purplesmile.fastandsimpleflashlight1
 • Updated
  November 15, 2015
 • File Size
  3.9M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  4.0
 • Developer
  Purple Smile
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Purple Smile Show More...

Teddy Bear Light 1.0 APK
Purple Smile
Teddy Bear Light !!! Touch Bear and TurnOnLight !! Have Fun !Funny Flash Light for Kids !Entertaining children is not easy in these days in which youarenot allowed to let kids get bored. Entertaining children sothatyou can slack off and watch the telly even harder. And thehardestthing of all is to entertain and educate, whilst grabbingback abit of time for yourself. I have good news for you reader:yoursmartphone and tablet are your friends. Kids love playing goodappson smartphone and tablet.There are literally thousands of kids apps for Android,iPhone,smartphone, tablet and iPad. But not all apps are equal.Some willentertain your kids for only a short while. Others willpush themto make expensive in-app purchases. And there are some'kids' appsthat aren't really appropriate for young people.We've spent time trawling through many popular apps, andpresenthere the best of what we found. But this is where you comein: we'dlove to know which apps your kids love. Let us know in thecommentsbelow what great apps your kids love to play with and we'llkeepupdating this story with your additions
Српска Ћирилица - Писање Слова 3 APK
Purple Smile
Данас деца много брже усвајају информације. Између 1 и 5годинемалишани су прави мали сунђери који уче огромном брзином.Сигурносте већ изненађени којом брзином су научили да користевашекомпјутере,телефоне и таблете.Техника не мора да буде лоша по ваше дете. Ако малишан већимаприступ таблету или се игра са телефоном, искориститетурадозналост да га научите правилно да пише словаСрпскеЋирилице.Нема потребе да родитељи чекају да њихова деца крену у школу дабинаучила да пишу слова ћирилице. Треба их подстицати на учењеодмалих ногу. Дакле, слободно учите своју децу и пре него што кренуушколу да пишу слова ћирилице и бројеве. Нећете им на тајначинодузети детињство нити ускратити време за игру. Сваки тренутаккојипроведу с Вама у учењу кроз игру вредније много него немогледањецртаћа а и неупоредиво је корисније.Током прве три године живота, постављају се темељи заразмишљање,језик, ставове, способности и друге карактеристике.Стога би билаштета да се не искористи дететова природна способностза учењетоком тих најважнијих година.Писање је веома сложена активност у којој учествује великибројмишића руке, шаке, и прстију којом управља мозак. Развојемвизуелно– моторне перцепције која се временом аутоматизује, писањепостајеаутоматска радња.Графомоторика подразумева способност држања оловке и писања.Развојграфомоторике је сложен процес који започиње са око годинуипоживота. Сазревање графомоторне способности траје до 6 године.Пренего што са годину ипо дана почне да шкраба оловком по папиру,детедржи оловку са годину дана и опонаша шарање по папиру. Књигелистапрво тако што окреће по неколико листова одједном да би садвегодине листало лист по лист, када почиње да држи оловкупалцем,кажипрстом и средњим прстом и опонаша повлачење вертикалнелиније.Са две ипо године радо се игра оловком и папиром,повлачивертикале, хоризонтале и уме да прецрта круг. Поредактивности којесу директно усмерене на коришћење оловке све осталошто дете радирукама доприноси развоју графомоторике: хватање,држање и испуштањеиграчки пребацивање из руке у руку, ређањекоцки,хватање ситнихпредмета чиме се развија пинцетни хват држањекашике и самосталнохрањење, коришћење виљушке,свлачење и облачењеодеће и обуће.Задатак ове апликације је да малишан научи да пише штампанасловаћирилице. Сама апликација је направљена да буде крајњеједноставнакако би малишани од 3 до 5 година могли лако да јекористе.У апликацији Српска Ћирилица Писање Слова ваш малишан покретомпрстаисписује линије које чине слово. На тај начин учи семеханикаписања.1. По покретању апликације "Српска Ћирилица Писање Слова"додирнитебило које слово, појавиће се слика слова са линијама којетреба дасе прате покретом прста. Покретом прста пратите од броја докрајастрелица која иде из броја.2. Почетак сваке линије је означен редним бројем, тако даВашмалишан може успешно написати слово само на правилан начин којијеприказан у буквару, тј. праћењем редоследа .Уколико имате неке недоумице, погледај те видео.Апликација садржи дискретне рекламе које служе каоподршкапрограмеру како би могао да настави да прави и даљебесплатнеедукативне апликације.Today children more quickly acquire information. Between 1 and5years old kids were real little sponges who are learningatremendous speed. Surely you are already surprised by how fasttheylearn to use your computers, phones and tablets.The technique is not necessarily bad for your child. If atoddleralready has access to a tablet or playing with your phone,make thecuriosity to learn how to write proper lettersSerbianCyrillic.There is no need for parents waiting for their children to gotoschool to be taught to write the letters of the Cyrillicalphabet.They should be encouraged to learn from an early age. So,feel freeto teach their children before they enter school to writelettersof the Cyrillic alphabet and numbers. Im not so deductedchildhoodnor denied the time to play. Every moment they spend withyou inlearning through play much more valuable than the silentwatchingcartoons and much more useful.During the first three years of life, sets the basis forthinking,language, attitudes, abilities, and othercharacteristics.Therefore, it would be a shame not to takeadvantage of the child'snatural ability to learn during theseimportant years.Writing is a very complex task which involved a large numberofmuscles arms, hands, and fingers operated by the brain.Thedevelopment of visual & ndash; motor perception thatautomatesthe time, writing becomes an automatic action.GRAPHOMOTOR is the ability to hold a pencil and write.Thedevelopment of graph is a complex process that starts with aboutayear and a half of life. Maturing graphomotor ability lasts until6years. Before the year and a half doing that pencil scrawlsonpaper, the child holding the pen with the year andimitativewriting on paper. Books list first by turning after a fewsheets ata time to the age of two into leaf sheet at a time whenthe areawas holding a pencil between your thumb, forefinger andmiddlefinger and pulling mimics the vertical lines. With two and ahalfyears happy to play with pen and paper, pulls thevertical,horizontal, and he really crossed out circle. In additiontoactivities that are directly aimed at the use of the peneverythingelse like the hands of a child contributes to thedevelopment ofgraph: capturing, holding and releasing a toyswitching from handto hand, stacking cubes, capturing small objectswhich developsPinch holding spoons and self-feeding, the use offorks ,undressing and putting on clothes and shoes.The task of this application is that the toddler learns towriteprinted letters of the Cyrillic alphabet. The applicationitself isdesigned to be extremely simple to kids from 3 to 5 yearsold caneasily use it.In the application Serbian Cyrillic letters Writing yourlittleflick of the finger prints lines that make up the letter. Inthisway teaches the mechanics of writing.1. After launching the application "Serbian CyrillicWritingletters" tap any letter, you will see the picture letterswithlines that need to be monitored flick of a finger. Movementoffingers follow the number to the end of an arrow that goes outofthe number.2. The beginning of each line is marked with serial number, sothatyour toddler can successfully write a letter just the rightway,which is shown in the primer, ie. following theorder.If you have any doubts, look at this video.The application contains discrete advertisements that servetosupport the developer to be able to continue to make stillfreeeducational apps.
Fast Simple Flashlight 4.0 APK
Purple Smile
Camera flash of light emitting diodes - usethe flash on your camera phone broadcasting bright lights. Notethat some devices do not take in a flash for the camera. In thisinstance the flash mode of the LEDs will be disabled, but you canstill use one of the lights on the screen. * The brightness of thescreen - This is the basic white light, stiff enough for normaluse. You can utilize it as a first option for lighting in all caseswhere your device does not flash for the camera, or if you want tosave battery. * Warning Lights, Police Lights, Lamp color, StrobeLamp, Morse signals, Morse code Text, Manual Morse code signals,the Light Camera, Ultrafire flashlight, torch light, -tactical ledflashlight Different light sources, which can be useful in manyconditions. Brightness and color can be converted. Best free applamp, when you demand reliability, functionality and variety oflighting CAUTION: stroboscopic lighting can initiate foto epilepsy!It is Free.• Brightest LED Flashlight instantly ON
ЋИРИЛИЦА СЛОВА 5 APK
Purple Smile
Техника не мора да буде лоша по ваше дете.АкоВаше дете већ има приступ таблету или се игра са Вашимтелефоном,искористите ту радозналост Вашег малишана да научиправилно да пишеслова ћирилице. Задатак ове апликације је да Вашмалишан научи дапише штампана слова ћирилице. Сама апликација јенаправљена да будекрајње једноставна како би малишани од 3 до 5година могли лако даје користе.У апликацији Ваш малишан покретом прста исписује линије којечинеслово. На тај начин учи се механика писања.1. По покретању апликације додирните било које слово појавићесеслика слова са линијама које треба да се пратепокретомпрста.2. Почетак сваке линије је означен редним бројем, тако даВашмалишан може успешно написати слово само на правилан начин којијеприказан у буквару, тј. праћењем редоследа . Успешно написатисловосамо на правилан начин који је приказан у буквару.Све је више родитеља који не чекају да њихова деца крену у школудаби научила прва слова. Ми мислимо да не можете поранитисподучавањем своје деце, све док пратите њихов интелектуалниипсихо-моторни развој. Треба их подстицати на учење и “учити дауче”од малих ногу. Дакле, слободно учите своју децу и пре негоштокрену у школу – слова, бројеве, облике и све остало што вамсеучини да могу да прихвате и науче. Нећете им на тај начинодузетидетињство нити ускратити време за игру. Сваки тренутак којипроведус вама у учењу кроз игру за њих је милион пута већи ужитакодгледања цртаног филма или играња играчкама. А о томе коликојекорисније нећемо ни да говоримо… Наравно, не треба нипретеривати.Најбоље би било да установите неки распоред којег ћетесе, коликогод сте у могућности, држати. Сат времена учења кроз игрусвакогдана је сасвим довољно. Остатак времена за игру дозволитедетету дасамо организује, уз ваше смернице.Током прве три године живота, постављају се темељи заразмишљање,језик, ставове, способности и друге карактеристике.Стога би билаштета да се не искористи дететова природна способностза учењетоком тих најважнијих година.Уколико имате неке недоумице, погледај те видео.Апликација садржи дискретне рекламе које служе каоподршкапрограмеру како би могао да настави да прави и даљебесплатнеедукативне апликације.The technique isnotnecessarily bad for your child. If your child already has accesstoa tablet or playing with your phone, make the curiosity ofyourchildren to learn to write proper letters of the Cyrillicalphabet.The task of this application is that your toddler learnsto writeprinted letters of the Cyrillic alphabet. The applicationitself isdesigned to be extremely simple to kids from 3 to 5 yearsold caneasily use it.In the application, your toddler flick of a finger print linesthatmake up the letter. In this way teaches the mechanicsofwriting.1. After launching the app, tap any letter appears pictureletterswith lines that need to be monitored flick of afinger.2. Start each line is marked with serial number, so thatyourtoddler can successfully write a letter just the right way,whichis shown in the primer, ie. monitoring order. Successful writealetter just the right way, which is shown in the primer.More and more parents who are not waiting for their children togoto school to learn the first letters. We think that you can notbeearly with education of their children, all the whileobservingtheir intellectual and psycho-motor development. Theyshould beencouraged to learn and "learning to learn" from an earlyage. So,feel free to teach their children before they enter school-letters, numbers, shapes, and everything else you can do to beableto accept and learn. Im not so deducted childhood nor deniedthetime to play. Every moment they spend with you in learningthroughplay for them is a million times more enjoyable thanwatching acartoon or playing toys. And about how useful we will noteven talk... Of course, we should not exaggerate. It would be bestto find aschedule that you will, as long as you are able, keep. Anhour oflearning through play every day is enough. The rest of thetime toplay only allow your child to organize, with yourguidance.During the first three years of life, sets the basis forthinking,language, attitudes, abilities, and othercharacteristics.Therefore, it would be a shame not to takeadvantage of the child'snatural ability to learn during theseimportant years.If you have any doubts, look at this video.The application contains a discrete advertisements that servetosupport the developer to be able to continue to make stillfreeeducational applications.
NERD MATH 10 APK
Purple Smile
If you enjoy problem-working out, this game isfor you. Mathematics studying increasing problem-saving ski andpractices them. Problem-solving skills are correlated withperformance on IQ tests, Math games are just tools for honing yourmath skills and are designed to let you have fun while doing it.Mental math skills can be helpful in a diversity of ways. •Allowing you to do an exact calculation in your head, thus savingtime • Enabling you to make an estimation that may allow you to getclose enough to pick the correct answer (or at least eliminate someanswers) • Providing you the ability to do a ballpark calculationin your head that will allow you to catch major mistakes you mightmake in pen and paper calculations The best way to improve yourmath skills includes lots of practice in solving mental mathproblems which will help you in building a strong foundation. I amsharing just about fun and learning ways that will boost up yourbrain. Einstein, Albert (1879-1955) Do not worry about yourdifficulties in mathematics, I ensure you that mine is greater.Dirac, Paul Adrien Maurice (1902-1984) Mathematics is the toolspecially suited for dealing with abstract concepts of any varietyand there is no limit to its power in this field. Egrafov, M. Ifyou ask mathematicians what they do, you always get the sameanswer. They think. They think about difficult and unusualproblems. They do not think about ordinary problems: they justwrite down the answers.
Бројеви - Писање Бројева 11 APK
Purple Smile
Техника не мора да буде лоша по ваше дете. АкоВаше дете већ има приступ таблету или се игра са Вашим телефоном,искористите ту радозналост Вашег малишана да научи правилно да пишебројеве. Сама апликација је направљена да буде крајње једноставнакако би малишани од 3 до 5 година могли лако да је користе.У апликацији Ваш малишан покретом прста прати стрелице ииспрекидана линије које воде малишана да правило испише број. Натај начин учи се механика писања броја.1. По покретању апликације додирните било који број, појавиће сеслика броја са испрекиданим линијама и стрелицама које требапратити покретом прста.2. Почетак сваке линије је означен редним бројем, тако да Вашмалишан може успешно написати број само на правилан начин.Све је више родитеља који не чекају да њихова деца крену у школу даби научила бројеве. Ми мислимо да не можете поранити с подучавањемсвоје деце, све док пратите њихов интелектуални и психо-моторниразвој. Треба их подстицати на учење и “учити да уче” од малихногу. Дакле, слободно учите своју децу и пре него што крену у школу– слова, бројеве, облике и све остало што вам се учини да могу даприхвате и науче. Нећете им на тај начин одузети детињство нитиускратити време за игру. Сваки тренутак који проведу с вама у учењукроз игру за њих је милион пута већи ужитак од гледања цртаногфилма или играња играчкама. А о томе колико је корисније нећемо нида говоримо… Наравно, не треба ни претеривати. Најбоље би било даустановите неки распоред којег ћете се, колико год сте умогућности, држати. Сат времена учења кроз игру сваког дана јесасвим довољно. Остатак времена за игру дозволите детету да самоорганизује, уз ваше смернице.Током прве три године живота, постављају се темељи за размишљање,језик, ставове, способности и друге карактеристике. Стога би билаштета да се не искористи дететова природна способност за учењетоком тих најважнијих година.Уколико имате неке недоумице, погледај те видео.Апликација садржи дискретне рекламе које служе као подршкапрограмеру како би могао да настави да прави и даље бесплатнеедукативне апликације.The technique is notnecessarily bad for your child. If your child already has access toa tablet or playing with your phone, make the curiosity of yourchildren to learn to write the correct numbers. The applicationitself is designed to be extremely simple to kids from 3 to 5 yearsold can easily use it.In the application, your toddler flick of a finger monitors arrowsand dotted lines that lead children to see the number of the rule.In this way, learning is the number of manual writing.1. After launching the app, tap any number, you will see the numberof pictures with the dashed lines and arrows to follow the movementof your finger.2. Start each line is marked with serial number, so that yourtoddler can successfully write code only in a proper way.More and more parents who are not waiting for their children to goto school to learn the numbers. We think that you can not be earlywith education of their children, all the while observing theirintellectual and psycho-motor development. They should beencouraged to learn and "learning to learn" from an early age. So,feel free to teach their children before they enter school -letters, numbers, shapes, and everything else you can do to be ableto accept and learn. Im not so deducted childhood nor denied thetime to play. Every moment they spend with you in learning throughplay for them is a million times more enjoyable than watching acartoon or playing toys. And about how useful we will not even talk... Of course, we should not exaggerate. It would be best to find aschedule that you will, as long as you are able, keep. An hour oflearning through play every day is enough. The rest of the time toplay only allow your child to organize, with your guidance.During the first three years of life, sets the basis for thinking,language, attitudes, abilities, and other characteristics.Therefore, it would be a shame not to take advantage of the child'snatural ability to learn during these important years.If you have any doubts, look at this video.The application contains a discrete advertisements that serve tosupport the developer to be able to continue to make still freeeducational applications.
MUSIC Piano & Drums for Kids 0.1 APK
Purple Smile
MUSIC Piano & Drums for Kids is a great fun music boxcreatedespecially for kids and parents to learn to playmusicalinstruments, exploring different sounds and develop musicalskills.Use your fingers to play colorful instruments such askidsxylophone, drum kit, piano, saxophone, trumpet, flute andacousticguitar. Let your child make music on your phone or tablet.It isgreat fun for toddlers and kids to sit down and learn how toplaymusical instruments with authentic sounds. "Music probablydoessomething unique," explains neuropsychologist Catherine Lovedayofthe University of Westminster. "It stimulates the brain in averypowerful way, because of our emotional connection with it."Acomparative study by Northumbria University found that musiccanimprove performance in tasks which require high levels ofmentalalertness. Why Being a Musician Is Good For Your BrainScience hasshown that musical training can change brain structureand functionfor the better. It can also improve long-term memoryand lead tobetter brain development for those who start at a youngage.Furthermore, musicians tend to be more mentally alert,according tonew research from a University of Montreal study. "Themore we knowabout the impact of music on really basic sensoryprocesses, themore we can apply musical training to individuals whomight haveslower reaction times," said lead researcher SimonLandry.
Loading...