2.1.4 / February 4, 2019
(3.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

De VerenigingenApp van FBNed. Ben je lid van FBNed? Dan maakt dezeapp alle verenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. DeVerenigingenApp maakt deel uit van VerenigingenWeb. Verenigingenwebis de online IT oplossing voor bestuurders, commissies & leden.Eén omgeving voor ledenadministratie, website, communicatie,financiën, en nog veel meer! www.verenigingenweb.nl TheVerenigingenApp of FBNed. Are you a member of FBNed? Then this appis all association information is available on your mobile. TheVerenigingenApp is part of VerenigingenWeb. Verenigingenweb is theonline solution for IT administrators, committees and members. Oneenvironment for membership management, website, communications,finance, and much more! www.verenigingenweb.nl

App Information FBNed

Genkgo Show More...

VBN 2.1.0 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van Vereniging BeveiligingsprofessionalsNederland. Bent u lid van VBN? Dan maakt deze app alleverenigingsinformatie beschikbaar op uw mobiel toestel. Let op:Toegang tot deze app is alleen mogelijk voor leden van VBN met eengeldige gebruikersnaam en wachtwoord. De VerenigingenApp maakt deeluit van VerenigingenWeb. Genkgo Verenigingenweb is de online IToplossing voor bestuurders, commissies & leden. Eén omgevingvoor ledenadministratie, website, communicatie, financiën, en nogveel meer! www.verenigingenweb.nl The VerenigingenApp Associationof Security Professionals Netherlands. Are you a member of VBN?Then this app is all association information available on yourmobile device. Note: Access to this app is only available formembers of VBN with a valid username and password. TheVerenigingenApp is part of VerenigingenWeb. Genkgo Verenigingenwebis the online solution for IT administrators, committees andmembers. One environment for membership management, website,communications, finance, and much more! www.verenigingenweb.nl
VESTING 2.0.45 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van VESTING, destudievereniging voor Econometrics, Operations Research andActuarial Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ben je lidvan VESTING? Dan maakt deze app alle verenigingsinformatiebeschikbaar op je mobiel.Let op: Toegang tot delen van deze app is alleen mogelijk voorleden van VESTING met een geldige gebruikersnaam enwachtwoord.De VerenigingenApp maakt deel uit van VerenigingenWeb.Verenigingenweb is de online IT oplossing voor bestuurders,commissies & leden. Eén omgeving voor ledenadministratie,website, communicatie, financiën, en nog veel meer!The VerenigingenApp ofFORTRESS, the study of Econometrics, Operations Research andActuarial Studies at the University of Groningen. Are you a memberof FORTRESS? Then this app is all association information isavailable on your mobile.Please note that access to parts of this app is only available formembers of FORTRESS with a valid username and password.The VerenigingenApp is part of VerenigingenWeb. Verenigingenweb isthe online solution for IT administrators, committees and members.One environment for membership management, website, communications,finance, and much more!
MFVU 2.0.35 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van Medische Faculteitsvereniging VrijeUniversiteit Medisch Centrum (MFVU). Ben je lid van MFVU? Dan maaktdeze app alle verenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. Letop: Toegang tot deze app is alleen mogelijk voor leden van MFVU meteen geldige gebruikersnaam en wachtwoord. De VerenigingenApp maaktdeel uit van VerenigingenWeb. Verenigingenweb is de online IToplossing voor bestuurders, commissies & leden. Eén omgevingvoor ledenadministratie, website, communicatie, financiën, en nogveel meer! www.verenigingenweb.nlThe VerenigingenApp MedicalFaculty Association VU University Medical Centre (MFVU). Are you amember of MFVU? Then this app is all association informationavailable on your mobile.Note: Access to this app is only availablefor members of MFVU with a valid username and password.TheVerenigingenApp belongs VerenigingenWeb. Verenigingenweb is theonline solution for IT administrators, committees and members. Anenvironment for membership management, website, communications,finance, and much more! www.verenigingenweb.nl
UVV Tennis 2.0.35 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van UVV Tennis, de tennisvereniging gevestigd inLeidsche Rijn. Ben je lid van UVV Tennis? Dan maakt deze app alleverenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. Let op: Toegang totdeze app is alleen mogelijk voor leden van UVV Tennis met eengeldige gebruikersnaam en wachtwoord. De VerenigingenApp maakt deeluit van VerenigingenWeb. Verenigingenweb is de online IT oplossingvoor bestuurders, commissies & leden. Eén omgeving voorledenadministratie, website, communicatie, financiën, en nog veelmeer! www.verenigingenweb.nlThe VerenigingenApp UVV Tennis, thetennis club located in Leidsche Rijn. Are you a member of UVVTennis? Then this app is all association information available onyour mobile.Note: Access to this app is only available for membersof UVV Tennis with a valid username and password.TheVerenigingenApp belongs VerenigingenWeb. Verenigingenweb is theonline solution for IT administrators, committees and members. Anenvironment for membership management, website, communications,finance, and much more! www.verenigingenweb.nl
LTC Kralingen 2.0.35 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van LTC Kralingen. Ben je lid van LTC Kralingen?Dan maakt deze app alle verenigingsinformatie beschikbaar op jemobiel. Let op: Toegang tot deze app is alleen mogelijk voor ledenvan LTC Kralingen met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. DeVerenigingenApp maakt deel uit van VerenigingenWeb. Verenigingenwebis de online IT oplossing voor bestuurders, commissies & leden.Eén omgeving voor ledenadministratie, website, communicatie,financiën, en nog veel meer! www.verenigingenweb.nl TheVerenigingenApp LTC Kralingen. Are you a member of LTC Kralingen?Then this app is all association information available on yourmobile. Note: Access to this app is only available to members ofLTC Kralingen with a valid username and password. TheVerenigingenApp is part of VerenigingenWeb. Verenigingenweb is theonline solution for IT directors, committees and members. One areafor membership management, website, communications, finance, andmuch more! www.verenigingenweb.nl
S.G. "William Froude" 2.1.0 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van Scheepsbouwkundig Gezelschap "WilliamFroude", de de studievereniging van de studenten Maritieme Techniekaan de TU Delft. Ben je lid van Froude? Dan maakt deze app alleverenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. Let op: Toegang totdeze app is alleen mogelijk voor leden van Froude met een geldigegebruikersnaam en wachtwoord. De VerenigingenApp maakt deel uit vanVerenigingenWeb. Verenigingenweb is de online IT oplossing voorbestuurders, commissies & leden. Eén omgeving voorledenadministratie, website, communicatie, financiën, en nog veelmeer! www.verenigingenweb.nl The VerenigingenApp in Naval Society"William Froude," the study of the students Maritime Technology atTU Delft. Are you a member of Froude? Then this app is allassociation information available on your mobile. Note: Access tothis app is only available for members of Froude with a validusername and password. The VerenigingenApp belongs VerenigingenWeb.Verenigingenweb is the online solution for IT administrators,committees and members. An environment for membership management,website, communications, finance, and much more!www.verenigingenweb.nl
FBNed 2.1.4 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van FBNed. Ben je lid van FBNed? Dan maakt dezeapp alle verenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. DeVerenigingenApp maakt deel uit van VerenigingenWeb. Verenigingenwebis de online IT oplossing voor bestuurders, commissies & leden.Eén omgeving voor ledenadministratie, website, communicatie,financiën, en nog veel meer! www.verenigingenweb.nl TheVerenigingenApp of FBNed. Are you a member of FBNed? Then this appis all association information is available on your mobile. TheVerenigingenApp is part of VerenigingenWeb. Verenigingenweb is theonline solution for IT administrators, committees and members. Oneenvironment for membership management, website, communications,finance, and much more! www.verenigingenweb.nl
Gezelschap "Practische Studie" 2.0.35 APK
Genkgo
De VerenigingenApp van Het Gezelschap "Practische Studie", destudievereniging van studenten Civiele Techniek aan de TU Delft.Ben je lid van Practische Studie? Dan maakt deze app alleverenigingsinformatie beschikbaar op je mobiel. Let op: Toegang totdeze app is alleen mogelijk voor leden van Het Gezelschap"Practische Studie" met een geldige gebruikersnaam en wachtwoord.De VerenigingenApp maakt deel uit van VerenigingenWeb.Verenigingenweb is de online IT oplossing voor bestuurders,commissies & leden. Eén omgeving voor ledenadministratie,website, communicatie, financiën, en nog veel meer!www.verenigingenweb.nl The VerenigingenApp of the group "PracticalStudy", the study of Civil Engineering students at TU Delft. Areyou a member of Practical Studies? Then this app is all associationinformation available on your mobile. Note: Access to this app isonly available to members of the group "Practical Study" with avalid username and password. The VerenigingenApp belongsVerenigingenWeb. Verenigingenweb is the online solution for ITadministrators, committees and members. An environment formembership management, website, communications, finance, and muchmore! www.verenigingenweb.nl
Loading...