1.0.0.2 / July 31, 2015
(4.3/5) (45)
Loading...

Description

APP oficial de la Representació Territorial dela FCC a Barcelona. Tot sobre la caça a Catalunya pels caçadors iocellaires federats , especialment, de la província de Barcelona ila Catalunya Central. La informació és exclusiva pel caçadorfederat en totes les seves modalitats de caça i per l’activitatocellaire .

A través d'aquesta aplicació et mantindràs informat de tots elstemes relacionats amb l'activitat cinegètica a Catalunya i gaudiràsdels serveis que ofereix la Representació Territorial de la FCC aBarcelona als seus federats.

La descàrrega de l'aplicació és Gratuïta

Disposes de dos apartats ben diferenciats: Caçadors iOcellaires.

A l'apartat de Caçadors podràs trobar informació referent a:

- Sistema de localització personal en cas d'accident: Podràs enviarla teva posició GPS i compartir la teva ubicació mitjançant lescoordenades i posició actual en Google maps, amb altres membres dela cacera via Whatssap o amb els serveis d'emergència del112.

-Modalitats de caça com són la caça menor, la caça major, lafalconeria, caça amb arc, recorregut de caça, compak sporting, caçamenor amb gos, així com les diferents competicions de Sant Hubert,Recorregut de Caça i Compak, caça menor amb gos, gossos de mostra,arc, falconeria, proves de rastre sobre conill

- Les Fires de Caça a Catalunya, dates i llocs.

- cursos de formació organitzats per la Federació en el tir,seguretat en la caça i batudes del senglar, arc, rastre de sang,taxidèrmia, ensinistrament de gossos de mostra com el setter,pointer, brac, bretó, etc., control de depredadors, carn de caça igestió cinegètica en general.

- Legislació: Zones de seguretat, Lleis, Decrets, Ordres iResolucions relatius a la caça, a les armes, a la responsabilitaten accidents de trànsit, etc

- Espècies Cinegètiques.- Resum de l'ordre de vedes anual de lamitja veda en dies i espècies com el tudó, guatlla, tórtora iguineu. Resum de la temporada de caça menor en perdiu roja, conill,llebre, becada, tords, falconeria. Caça major, diferenciat entreespècies com el cabirol, senglar, cabra salvatge, cérvol, isard idaina. A més tot el referent amb els permisos excepcionals i laseva tramitació.

- Productes i Assegurances. Targeta federativa i documents únicsamb les corresponents indemnitzacions per danys propis i a tercers(RC). Cobertures i Preus.

- Emissores. Tot el referent a la utilització legal dels canals dela Federació, empreses col•laboradores i aparells homologats,canals de freqüència assignats a les societats de caçadors.

- Descomptes pels caçadors federats.- Empreses col•laboradores,certificats mèdics, munició, armes, proves de triquina, roba decaça, etc.

Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitatcinegètica serà notificada immediatament a través del'aplicació.

A l'apartat de Ocellaire podràs trobar informació referent a:

Calendaris Oficials dels concursos o certàmens de Cant de lessocietats i Federació Catalana de Caça.- Llocs i dates delsconcursos oficials de la Federació Catalana de Caça a través de lessocietats ocellaires federades de les tres comarcals: Manresa -Berga, Osona i Barcelona de les plomes ( ocells fringíl•lids ) depinça, cadernera, verdum i passerell.

Classificacions dels Certàmens o Concursos oficials:Classificacions dels diferents certàmens ocellaire per comarcaocellaire i per ploma o ocell fringíl•lid.

Documentació.- Tota la informació sobre les autoritzacions de laGeneralitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ganadería,Pesca i Alimentació de la captura en viu d'espècies d'ocellsfringíl•lids mitjançant xarxa abatible. Decrets i normativa queafecta a l'activitat ocellaire. Preus de la targeta federativa illicències de caça.

Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitatocellaire serà notificada immediatament a través del'aplicació.

APP official FCCTerritorial Representation in Barcelona. Everything about the huntfor hunters and birders federal Catalonia, especially in theprovince of Barcelona and Catalonia Central. Information isexclusively for hunting federation in all its forms and huntingactivity bird catcher.
 
Through this application will keep informed of all matters relatedto hunting activity in Catalonia, and enjoy the services offered bythe Regional Representation of the FCC in its federal Barcelona.

Downloading the application is Free
 
It has two distinct sections: Hunters and birders.
 
In the section of Hunters can find information on:
 
- Personal location system in case of accident: You can send yourGPS location and share your location by coordinates on Google mapsand current position with other members of the hunting or viaWhatssap 112 emergency services.
 
-Modalitats Such as hunting small game, big game, falconry, huntingwith bow hunting trip, Compak sporting, game hunting with dogs, aswell as various competitions St. Hubert Hunting Tour and Compak,small game dog, dog shows, bow, falconry tests on rabbittrail
 
- Hunting Fairs in Catalonia, dates and places.
 
- Training courses organized by the Federation shooting, securityraids and boar hunting, bow, traces of blood, taxidermy, dogtraining sample as setter, pointer, arm, Breton, etc., controlpredators meat hunting and hunting management in general.
 

- Legislation: All security laws, decrees, orders andresolutions relating to hunting, weapons, liability in trafficaccidents, etc.
 
- Species Summary Cinegètiques.- the order of Vedas annual half-dayban on species such as the wood pigeon, quail, dove and fox.Summary of the hunting season on smaller red partridge, rabbit,hare, woodcock, thrushes, falconry. Hunting, differentiated betweenspecies like deer, wild boar, ibex, red deer, fallow deer andchamois. In addition all about permissions exceptionalprocessing.
 
- Products and Insurance. A federal documents and only withappropriate compensation for own damage and third parties (RC).Prices and coverage.
 
- Stations. Everything about the use of legal channels Federation,partner companies and employees • approved devices, frequencychannels assigned to hunting societies.
 
- Discounts for commercial hunters federats.- • employees, medicalcertificates, ammunition, weapons testing, Trichinella, huntingclothes, etc.
 
Notificacions.- Any useful information about hunting activity shallbe notified immediately through the application.
 
The bird catcher section you will find information about:
 
Official calendar competitions or contests Singing societies andCatalan Federation of Caça.- Sites and dates of officialcompetitions of the Catalan Federation of Hunting societies birdersthrough the three federal district: Manresa - Berga, Barcelona andOsona feathers (birds fringíl • lidos) clamp, Goldfinch, Greenfinchand passerell.
 
Contests and Competitions official classifications: Classificationof different contests for county bird catcher bird catcher and birdfeather or fringíl • lid.
 
Documentació.- All the information on the authorizations of theGeneralitat of Catalonia Ministry of Agriculture, Livestock,Fisheries and Food capturing live bird species fringíl • lidos byfolding network. Decrees and regulations affecting the activitybird catcher. Rates Card federal and hunting licenses.
 
Notificacions.- Any useful information about the bird catcheractivity shall be notified immediately through the application.

App Information Federació Caça Barcelona

 • App Name
  Federació Caça Barcelona
 • Package Name
  com.fedecazabarcelona
 • Updated
  July 31, 2015
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.0.2
 • Developer
  FCC Territorial de Barcelona
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Sports
 • Developer
  Visit website Email jzarzoso@fedecazabarcelona.com
  Calle Via Laietana, nº9, 4º3ª, 08003, Barcelona, España
 • Google Play Link

FCC Territorial de Barcelona Show More...

Federació Caça Barcelona 1.0.0.2 APK
APP oficial de la Representació Territorial dela FCC a Barcelona. Tot sobre la caça a Catalunya pels caçadors iocellaires federats , especialment, de la província de Barcelona ila Catalunya Central. La informació és exclusiva pel caçadorfederat en totes les seves modalitats de caça i per l’activitatocellaire .A través d'aquesta aplicació et mantindràs informat de tots elstemes relacionats amb l'activitat cinegètica a Catalunya i gaudiràsdels serveis que ofereix la Representació Territorial de la FCC aBarcelona als seus federats.La descàrrega de l'aplicació és GratuïtaDisposes de dos apartats ben diferenciats: Caçadors iOcellaires.A l'apartat de Caçadors podràs trobar informació referent a:- Sistema de localització personal en cas d'accident: Podràs enviarla teva posició GPS i compartir la teva ubicació mitjançant lescoordenades i posició actual en Google maps, amb altres membres dela cacera via Whatssap o amb els serveis d'emergència del112.-Modalitats de caça com són la caça menor, la caça major, lafalconeria, caça amb arc, recorregut de caça, compak sporting, caçamenor amb gos, així com les diferents competicions de Sant Hubert,Recorregut de Caça i Compak, caça menor amb gos, gossos de mostra,arc, falconeria, proves de rastre sobre conill- Les Fires de Caça a Catalunya, dates i llocs.- cursos de formació organitzats per la Federació en el tir,seguretat en la caça i batudes del senglar, arc, rastre de sang,taxidèrmia, ensinistrament de gossos de mostra com el setter,pointer, brac, bretó, etc., control de depredadors, carn de caça igestió cinegètica en general.- Legislació: Zones de seguretat, Lleis, Decrets, Ordres iResolucions relatius a la caça, a les armes, a la responsabilitaten accidents de trànsit, etc- Espècies Cinegètiques.- Resum de l'ordre de vedes anual de lamitja veda en dies i espècies com el tudó, guatlla, tórtora iguineu. Resum de la temporada de caça menor en perdiu roja, conill,llebre, becada, tords, falconeria. Caça major, diferenciat entreespècies com el cabirol, senglar, cabra salvatge, cérvol, isard idaina. A més tot el referent amb els permisos excepcionals i laseva tramitació.- Productes i Assegurances. Targeta federativa i documents únicsamb les corresponents indemnitzacions per danys propis i a tercers(RC). Cobertures i Preus.- Emissores. Tot el referent a la utilització legal dels canals dela Federació, empreses col•laboradores i aparells homologats,canals de freqüència assignats a les societats de caçadors.- Descomptes pels caçadors federats.- Empreses col•laboradores,certificats mèdics, munició, armes, proves de triquina, roba decaça, etc.Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitatcinegètica serà notificada immediatament a través del'aplicació.A l'apartat de Ocellaire podràs trobar informació referent a:Calendaris Oficials dels concursos o certàmens de Cant de lessocietats i Federació Catalana de Caça.- Llocs i dates delsconcursos oficials de la Federació Catalana de Caça a través de lessocietats ocellaires federades de les tres comarcals: Manresa -Berga, Osona i Barcelona de les plomes ( ocells fringíl•lids ) depinça, cadernera, verdum i passerell.Classificacions dels Certàmens o Concursos oficials:Classificacions dels diferents certàmens ocellaire per comarcaocellaire i per ploma o ocell fringíl•lid.Documentació.- Tota la informació sobre les autoritzacions de laGeneralitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ganadería,Pesca i Alimentació de la captura en viu d'espècies d'ocellsfringíl•lids mitjançant xarxa abatible. Decrets i normativa queafecta a l'activitat ocellaire. Preus de la targeta federativa illicències de caça.Notificacions.- Qualsevol informació d'utilitat sobre l'activitatocellaire serà notificada immediatament a través del'aplicació.APP official FCCTerritorial Representation in Barcelona. Everything about the huntfor hunters and birders federal Catalonia, especially in theprovince of Barcelona and Catalonia Central. Information isexclusively for hunting federation in all its forms and huntingactivity bird catcher. Through this application will keep informed of all matters relatedto hunting activity in Catalonia, and enjoy the services offered bythe Regional Representation of the FCC in its federal Barcelona.Downloading the application is Free It has two distinct sections: Hunters and birders. In the section of Hunters can find information on: - Personal location system in case of accident: You can send yourGPS location and share your location by coordinates on Google mapsand current position with other members of the hunting or viaWhatssap 112 emergency services. -Modalitats Such as hunting small game, big game, falconry, huntingwith bow hunting trip, Compak sporting, game hunting with dogs, aswell as various competitions St. Hubert Hunting Tour and Compak,small game dog, dog shows, bow, falconry tests on rabbittrail - Hunting Fairs in Catalonia, dates and places. - Training courses organized by the Federation shooting, securityraids and boar hunting, bow, traces of blood, taxidermy, dogtraining sample as setter, pointer, arm, Breton, etc., controlpredators meat hunting and hunting management in general. - Legislation: All security laws, decrees, orders andresolutions relating to hunting, weapons, liability in trafficaccidents, etc. - Species Summary Cinegètiques.- the order of Vedas annual half-dayban on species such as the wood pigeon, quail, dove and fox.Summary of the hunting season on smaller red partridge, rabbit,hare, woodcock, thrushes, falconry. Hunting, differentiated betweenspecies like deer, wild boar, ibex, red deer, fallow deer andchamois. In addition all about permissions exceptionalprocessing. - Products and Insurance. A federal documents and only withappropriate compensation for own damage and third parties (RC).Prices and coverage. - Stations. Everything about the use of legal channels Federation,partner companies and employees • approved devices, frequencychannels assigned to hunting societies. - Discounts for commercial hunters federats.- • employees, medicalcertificates, ammunition, weapons testing, Trichinella, huntingclothes, etc. Notificacions.- Any useful information about hunting activity shallbe notified immediately through the application. The bird catcher section you will find information about: Official calendar competitions or contests Singing societies andCatalan Federation of Caça.- Sites and dates of officialcompetitions of the Catalan Federation of Hunting societies birdersthrough the three federal district: Manresa - Berga, Barcelona andOsona feathers (birds fringíl • lidos) clamp, Goldfinch, Greenfinchand passerell. Contests and Competitions official classifications: Classificationof different contests for county bird catcher bird catcher and birdfeather or fringíl • lid. Documentació.- All the information on the authorizations of theGeneralitat of Catalonia Ministry of Agriculture, Livestock,Fisheries and Food capturing live bird species fringíl • lidos byfolding network. Decrees and regulations affecting the activitybird catcher. Rates Card federal and hunting licenses. Notificacions.- Any useful information about the bird catcheractivity shall be notified immediately through the application.
Loading...