1.1 / April 3, 2014
(3.0/5) (2)
Loading...

Description

Veilederne er utarbeidetavFolkehelseinstituttet og er rettet mot helsepersonell.

Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebyggingogkontroll av smittsomme sykdommer, med temakapitler og omtaleavsmittsomme sykdommer fra a til å. Hovedmålgruppenerkommuneoverleger og andre leger som arbeider med smittevern.

Vaksinasjonsveilederen inneholder alleFolkehelseinstituttetsvaksinasjonsanbefalinger og er rettet mothelsesøstre og annethelsepersonell som utfører vaksinasjon.

Tuberkuloseveilederen inneholder retningslinjer forforebyggingog kontroll av tuberkulose, og er hovedsakelig rettetmotkommunehelsetjenesten. Du kan laste ned flytskjema for screeningogsmitteoppsporing direkte fra app’en.

The supervisorsareprepared by the Public Health and is aimed athealthcareprofessionals.

Infection guide is a reference work on the prevention andcontrolof infectious diseases, themed chapters and discussion ofinfectiousdiseases from A to Z. The main target is the communityphysiciansand other practitioners working in infectioncontrol.

Vaccination guide contains all the NIPH vaccinerecommendationsand is aimed at nurses and other healthprofessionals who carry outvaccination.

Tuberculosis guide contains guidelines for the preventionandcontrol of tuberculosis and is mainly aimed at communityhealth.You can download flowchart for screening and contacttracingdirectly from the app.

App Information FHI-veiledere

 • App Name
  FHI-veiledere
 • Package Name
  com.inmeta.fhi.veiledere
 • Updated
  April 3, 2014
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Folkehelseinstituttet
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
 • Google Play Link

Folkehelseinstituttet Show More...

FHI-veiledere 1.1 APK
Veilederne er utarbeidetavFolkehelseinstituttet og er rettet mot helsepersonell.Smittevernveilederen er et oppslagsverk om forebyggingogkontroll av smittsomme sykdommer, med temakapitler og omtaleavsmittsomme sykdommer fra a til å. Hovedmålgruppenerkommuneoverleger og andre leger som arbeider med smittevern.Vaksinasjonsveilederen inneholder alleFolkehelseinstituttetsvaksinasjonsanbefalinger og er rettet mothelsesøstre og annethelsepersonell som utfører vaksinasjon.Tuberkuloseveilederen inneholder retningslinjer forforebyggingog kontroll av tuberkulose, og er hovedsakelig rettetmotkommunehelsetjenesten. Du kan laste ned flytskjema for screeningogsmitteoppsporing direkte fra app’en.The supervisorsareprepared by the Public Health and is aimed athealthcareprofessionals.Infection guide is a reference work on the prevention andcontrolof infectious diseases, themed chapters and discussion ofinfectiousdiseases from A to Z. The main target is the communityphysiciansand other practitioners working in infectioncontrol.Vaccination guide contains all the NIPH vaccinerecommendationsand is aimed at nurses and other healthprofessionals who carry outvaccination.Tuberculosis guide contains guidelines for the preventionandcontrol of tuberculosis and is mainly aimed at communityhealth.You can download flowchart for screening and contacttracingdirectly from the app.
Smittestopp 1.3.0 APK
Slik fungerer Smittestopp Når du laster ned Smittestopp, vil dufåvarsel dersom du har vært i nærheten av andre brukere av appensomsenere får påvist smitte med koronaviruset. Varselet, somsendesvia SMS, gir deg råd om hvordan du kan beskytte egen ogverneandres helse. Sjekk telefonnummeret ditt For å få SMS-varseltilriktig nummer må du ha oppdatert dine opplysninger i detsentraleKontakt- ogreservasjonsregisteret:http://eid.difi.no/nb/kontakt-og-reservasjonsregisteretFraprøvesvar til varsel Alle som tester positivt for koronasmitteblirregistrert i et nasjonalt helseregister kalt Meldingssystemforsmittsomme sykdommer (MSIS). Dette skjer uavhengig av appen,ogfølger av lovpålagte plikter i helseregisterlovenogMSIS-forskriften. Ved hjelp av fødselsnummer koblesdenneinformasjonen til mobilnumre som er lagret i detoffentligeKontakt- og reservasjonsregisteret. Mer om SMS-varseletNårpersoner varsles om at de har vært i nærheten av en smittetfårnærkontaktene vite hvilken dag kontakten skjedde, slik at tidenforkarantene kan beregnes. I situasjoner der få har kontakt medandre,kan vi likevel ikke utelukke at noen av de varslede kanforstå hvemden smittede er. Slik registreres nærkontaktene I denneversjonenav Smittestopp-appen, er kontakt nærmere enn to meter imer enn 15minutter, definert som nærkontakt. For å registrerenærkontaktenebruker appen GPS-posisjon og Bluetooth-nærhet.Dinepersonopplysninger Når du bruker Smittestopp, vil FHIbehandlepersonopplysninger om deg. Les mer om dette iSmittestoppspersonvernerklæring (lenke). Personopplysningene somsamles inn kanbare brukes til formålet definert ipersonvernerklæringen, og ikketil å følge med på om enkeltpersoneroverholder råd eller pålegg.Helseopplysninger, eller lokasjonsdatagjøres ikke tilgjengelig forpoliti, påtalemyndighet, til bruk iforsikringsøyemed, ellerarbeidsgivere. Personopplysningene kan ikkeutnyttes kommersielt.Som hovedregel vil dine personopplysningerikke behandles avmennesker. Smittestopp samler inn følgendepersonopplysninger:Mobiltelefonnummer, alder, GPS-posisjon,generert UUID (en unik IDsom følger telefonnummeret)operativsystem, versjonsnummer ogtelefonmodell. Bluetoothdata omnærkontakt med andre telefonerlogges kontinuerlig og opplysningerom en bruker er smittet, ellerhar vært i nærkontakt med en smittet.Om sletting Du kan når somhelst slette dine personopplysninger vedå bruke sletteknappen innei appen, og deretter slette Smittestopp.Hvis du bare sletterSmittestopp fra mobiltelefonen, uten å brukesletteknappen først,slettes dine personopplysninger sentralt førstetter en ukesinaktivitet. Så lenge du har aktivert appen vilGPS-data,opplysninger om hvor du har vært og hvilke andremobiltelefoner duhar vært i nærheten av, slettes automatisk etter30 dager. Alleinnsamlede personopplysninger skal slettes nårforskriften opphørerå gjelde den 1. desember 2020. Økt innsikt omepidemienAnonymiserte uttrekk av data fra appen vil bidra til åfølgesmitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltakpåbefolkningsnivå. Disse dataene kan ikke knyttes tilenkeltpersoner.Frivillig Det er frivillig å bruke Smittestopp, ogdu må lesegjennom beskrivelsen i Personvernerklæringen, ogaksepterevilkårene før du kan ta appen i bruk. Varsel vedendringerKoronaepidemien er i rask utvikling og det kan medføreendringerbåde i tjenestens funksjonalitet og personvernerklæringen.Du blirinformert via SMS om eventuelle endringer i så god tid sommulig ogpå en måte som gjør at du kan ta stilling til om dufortsatt ønskerå bruke Smittestopp før endringene trer i kraft. Dufinner merinformasjon på helsenorge.no/smittestopp
Loading...