1.8 / October 11, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Learning Finnish vocabulary is difficult and does not know wheretostart. Do not worry, the application is full of topics willgiveyou a lot of useful vocabulary. Each vocabulary has anillustratedpicture and voice to make it easier to learn andremember. Installthe app and start right now to improve yourFinnish vocabulary!Wish you good learning!

App Information Finnish Vocabulary By Topics (With Pictures)

 • App Name
  Finnish Vocabulary By Topics (With Pictures)
 • Package Name
  com.tvn.engfinnishvocs
 • Updated
  October 11, 2018
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.8
 • Developer
  TVN Global
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  151/30 Huynh Van Banh Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
 • Google Play Link

TVN Global Show More...

Sổ tay Anh ngữ - Học tiếng Anh mỗi ngày 2.26 APK
TVN Global
Bạn là người đang học tiếng Anh? Bạn là người thích đi du lịch nướcngoài?... Cho dù là trường hợp nào thì vẫn sẽ có những tình huốnglàm bạn bối rối và quên mất mình cần phải làm gì và nói gì vớingười đối diện. Có thể lúc đó bạn quên mất từ vựng hoặc quên mấtcâu giao tiếp cơ bản nào đấy,... Bạn đừng lo, giờ đây đã có ứngdụng "Sổ tay Anh ngữ", nó là một cuốn sổ tay tiếng Anh đơn giản vàcũng là một người bạn tốt nhất luôn bên bạn để nhắc nhở bạn Ngoàiviệc gợi nhớ kiến thức tiếng Anh, thì "Sổ tay Anh ngữ" còn có danhsách những câu truyện cười, châm ngôn, thành ngữ,... để nhắc nhởbạn luôn luôn vui vẻ và giàu nghị lực hơn trong cuộc sống Các danhmục mà "Sổ tay Anh ngữ" đang có bao gồm: - Từ vựng theo chủ đề. Vídụ: Thông tin cá nhân, Các vị trí trong nhà, ... - Học từ vựng bằngthơ lục bát - 600 từ vựng theo chủ đề cần thiết cho thi TOEIC - Cáccâu hỏi và trả lời khi phỏng vấn xin việc - Các câu giao tiếp thôngdụng theo chủ đề. Ví dụ: Tại bưu điện, Tại nhà hàng,... - Các quốcgia và quốc tịch theo từng khu vực. Ví dụ: Đông Âu, Đông Nam Á,...- Ngữ pháp - Bảng động từ bất qui tắc - Các câu châm ngôn - Thànhngữ - Truyện cười quốc tế - Truyện hay song ngữ Anh - Việt - Nhữngcâu nói hay bằng tiếng Anh. Ví dụ: Về Cha Mẹ, Thầy Cô, Tình yêu,...- Tin nhắn tỏ tình bằng tiếng Anh - Các cụm từ tiếng Anh thông dụng- Các từ viết tắt trong tiếng Anh - Các câu "tiếng lóng" - Các câudùng để khen ngợi và chê chửi Chúng tôi sẽ luôn cố gắng cập nhậtthêm nội dung và bổ sung thêm nhiều thể loại cũng như nhiều chủ đềmới hơn nữa để có thể giúp ích nhiều hơn cho bạn Cảm ơn bạn đã ủnghộ! You who are learning English? You like to travel abroad? ...Whether the case, will still be situations distract you and forgetyou need to do and say anything to the person opposite. Maybe thenyou forget words or forgetting question certain basic communication... Do not worry, the app now has "Handbook of English", it is ahandbook simple English and also a best friend, always there toremind you Apart reminiscent knowledge of English, the "Handbook ofEnglish" There is a list of jokes, sayings, idioms, ... to remindyou always cheerful and energetic in life The category that"Handbook of English" are included:      -Vocabulary by topic. For example, personal information, locationsin the house, ...      - Learn vocabularyby Alexandrine      - 600 wordsthematically needed for TOEIC      -Questions and answers to job interview     - The question of communicationcommonly used by theme. Example: At the post office, at arestaurant, ...      - Countries andnationalities by region. For example, Eastern Europe, SoutheastAsia, ...      - Grammar     - Table irregular verbs     - The maxim     - Idioms     - International Jokes     - Stories or English - Vietnamese     - The quotes in English. Example: Onthe Parents, Teachers, Love, ...      -Messages confession in English      - Thecommon English phrases      - Acronyms inEnglish      - The question "slang"     - The question used to praise andblame scold We will always try to update content and add additionalgenres as well as many more new topics for more help for you Thanksfor your support!
Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện (Trọn bộ) 1.8 APK
TVN Global
Tam Quốc Diễn Nghĩa, nguyên tên là Tam Quốc Chí Thông Tục DiễnNghĩa, là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trungviết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190-280) với120 chương hồi. Một trong những thành công lớn nhất của Tam QuốcDiễn Nghĩa là tính chất quy mô, hoành tráng của cốt truyện và nhânvật. Bộ tiểu thuyết này có thể chia thành rất nhiều "truyện nhỏ" màđa phần trong số đó có thể hoàn toàn dựng được thành những bộ phimtruyện theo đúng nghĩa. Tam Quốc Diễn Nghĩa là câu chuyện gần mộttrăm năm, sự việc nhiều nhưng không rối là do ngòi bút có khuynhhướng của La Quán Trung. Tác giả đứng về phía Thục Hán lên án TàoNgụy, còn Tôn Ngô chỉ là lực lượng trung gian. Mặc dù còn dấu ấnkhá đậm của tư tưởng chính thống và sự thực lịch sử không hẳn nhưthế, nhưng truyền thuyết "ủng Lưu phản Tào" là khuynh hướng vốn cócủa hầu hết các truyền thuyết về thời Tam Quốc lưu hành trong nhândân. Những nhân vật của Thục Hán như hoàng đế Lưu Bị với tư tưởng"Nhân hòa - Lấy dân làm gốc", thừa tướng Gia Cát Lượng một lòng"cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi" phò tá triều đình, các đạitướng Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân ra sức xả thân để bảo vệ cơnghiệp nhà Hán... mỗi nhân vật đều phản ánh nguyện vọng của nhândân về một vị vua tốt xuất thân hàn vi, biết thương dân và vì dân,một triều đình thực hiện "nhân chính", một đất nước thống nhất vàhoà bình. Đặc biệt trong bối cảnh tác phẩm ra đời, khi nhà Nguyêncủa ngoại tộc Mông Cổ thống trị Trung Hoa, tư tưởng "ủng Lưu phảnTào" còn thể hiện khát vọng của nhân dân có một vị vua kế thừa dòngmáu hoàng thất người Hán (Lưu Bị vốn thuộc dòng dõi hoàng thất nhàHán), đánh đuổi ngoại tộc để trung hưng lại triều đại của các vịvua người Hán. Hãy tải Ứng dụng để biết chi tiết về tác phẩm TamQuốc Diễn Nghĩa nhé! Chúc bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ!China's Three Kingdoms, Three Kingdoms original name is colloquialForum Nghia, a Chinese historical novel by Luo Guanzhong wrote inthe 14th century tells the turbulent period of the Three Kingdoms(190-280) with 120 chapters . One of the biggest successes of theThree Kingdoms is the nature of scale, epic storyline andcharacters. This novel can be divided into a lot of "small stories"that most of them can be completely built up into a feature film inthe true sense. Three Kingdoms is a story nearly a hundred years,the fact that many, but not confused is because the pen is inclinedby Luo Guanzhong. Author sided condemnation Cao Wei Shu Han, and WuZun is only an intermediary force. Despite imprint quite bold ofideological orthodoxy and historical fact is not the case, but thelegend "support Save the creation" is the inherent tendency of mostof the legend of the Three Kingdoms period outstanding during thepress paste. The character of Shu Han as emperor Liu Bei with thethought "The Air - Get the people as the foundation", primeminister Zhuge one heart "daisy provide dedicated, to die to stop"Ta court, the generals Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun tried tosacrifice themselves to protect the inheritance Han ... everycharacter reflects the aspirations of the people for a good kingcame frugally, said injured people and for people, a court made"major factor", a reunification and peace. Especially in thecontext of the work was born, when the Yuan's exchange Mongoliandomination of China, ideological "support Save the creation" alsorepresents the aspirations of the people have a king inheritedblood royal people Han (Liu Bei capital royal lineage Han), expelforeign nation to restored the dynasty of kings Han. Download appsfor details about the work of the Three Kingdoms nhé! Wish you havemoments of fun reading!
Từ vựng tiếng Hàn thông dụng theo chủ đề 1.12 APK
TVN Global
Tiếng Hàn đang dần trở nên phổ biến và được các bạn trẻ theo họcnhiều ở Việt Nam. Để bắt kịp thời đại, bạn cần phải học ngay từ hômnay. Ứng dụng này tổng hợp cho bạn rất nhiều từ vựng theo nhiều chủđề hay gặp và thông dụng nhất. Ứng dụng hiện có các chủ đề lớn sau:- Sinh hoạt và đời sống - Gia đình và nhà ở - Học tập - Ở bệnh viện- Công sở - Giao thông - Môi trường - Ẩm thực - Nghệ thuật - Kinhtế và chính trị - Con người - Các phần khác Trong các chủ đề lớn ởtrên có chứa nhiều chủ đề nhỏ hơn. Bạn sẽ cảm thấy thú vị khi sửdụng và học tập trên ứng dụng này. Chúc bạn vui, khỏe và học tậpthật tốt! Korean, are becoming increasingly popular and more youngpeople to study in Vietnam. To catch up with the times, you need tolearn from today. This synthesis applications give you lots ofvocabulary in a variety of themes common and most commonly used.Existing applications following major topics:     - Life and Life     - Family and Housing     - Study     - In hospital     - Workplace     - Traffic     - Environment     - Cuisine     - Art      -Economic and political      - Human     - Other parts In the big topic in thecontaining multiple smaller topics. You will feel exciting whenusing and learning on this app. Wish you happy, healthy and goodlearning!
Binh Pháp Tôn Tử và 36 Kế (Trọn bộ) 1.8 APK
TVN Global
Cuốn sách chiến lược chiến thuật do Tôn Vũ soạn thảo vào năm 512TCN, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sángtạo nên một hệ thống lý luận quận sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịchsử nhân loại. Bởi vậy, Binh Pháp Tôn Tử được tôn xưng là tuyệt tácbinh thư hàng đầu của thế giới cổ đại. Mặt khác, tuy là một bộ binhthư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh Pháp Tôn Tử lại không chỉ giớihạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnhvực khác như kinh tế học, thể dục, thể thao, khoa học… Thắng chiếnkế, Địch chiến kế, Công chiến kế, Hỗn chiến kế, Tịnh chiến kế, Bạichiến kế... Tổng lại là 36 kế, đây là điểm mấu chốt là kim chỉ nam,không phải ngẫu nhiên người ta vẫn thường đề cập đến. Truyện đượcsưu tầm trọn bộ từ nguồn internet. Chúc bạn đọc có những giây phútthư giãn thoải mái và vui vẻ! Book strategy by Sun Tzu tacticsdrafted in 512 BC, not only laid the foundation for traditionalinfantry, but also created a theoretical system complete the firstcounty in the history of mankind. Therefore, The Art of War wascalled the war a leading marvels of the ancient world. On the otherhand, although one infantry mail, but the influence of The Art ofWar is not just limited to the military field, but also can beapplied in other fields such as economics, physical educationsports, science ... Design wins battle, enemy battle plans, thestrategic design, strategic design composites, Tinh strategic plan,strategic plan Quest ... Total is 36 design, the bottom line isthis is a guideline, not random people still often mention. Modularstories collected from the internet. Wish you read moments ofrelaxation and fun!
Hán Sở Tranh Hùng Truyện (Trọn bộ) 1.8 APK
TVN Global
Tần Thủy Hoàng dùng sức mạnh tóm thâu lục quốc. Nhưng vì chỉ biếtlấy bạo lực, không biết lấy nhân nghĩa thu phục lòng người mà lòngngười rời bõ, rốt cuộc bị Hạng Vũ tiêu diệt. Nhưng thắng Tần rồiHạng Vũ lại lầm đường đi vào vết xe đổ nên đã bị Lưu bang trừ khữ.Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đã thấy sức mạnh và độ bền của nhân, nghĩa,biết dùng nhân nghĩa làm keo sơn gắn bó lòng người nên đã củng cốHán tộc được khá lâu dài. Ðọc Hán Sở Tranh Hùng là để soi tấm gươngkhông mòn còn mãi: Tấm gương Nhân Nghĩa. Truyện được sưu tầm trọnbộ từ nguồn internet. Chúc bạn đọc có những giây phút thư giãn vuivẻ và thoải mái! Qin Shi Huang used the power captured thecontinental states. But knowing just get violent, do not know takehumanity to please people but leave his heart, Xiang Yu waseventually destroyed. But Qin and Xiang Yu won back the wrong wayinto the car wound down should have been saved by elimination. LiuBang News Emperor Gao was the strength and durability of theworkers, ie, knowing that user's sticking glue or paint should havestrengthened his heart Han was pretty long. Read Chinese PaintingsDepartment Hung is not worn to shine forever mirror: Mirror NhanNghia. Modular stories collected from the internet. Wish you readthere are moments of relaxation fun and comfortable!
Tam Quốc Chí - Luận về nhân vật và sự kiện 1.18 APK
TVN Global
Trong lịch sử, những thời kỳ quá độ đều là thời kỳ cực trọng yếu,ảnh hưởng lớn mạnh đến động hướng của Quốc gia, Dân tộc và Xã hội.Thời kỳ Tam quốc là một thời kỳ quá độ, cũng như Hán Sở tranh hùnglà thời kỳ quá độ từ Tần qua nhà Hán, Xuân thu Chiến quốc là thờikỳ quá độ từ Chu qua Tần. Thời kỳ quá độ thì bao giờ tranh chấpcũng rất khốc liệt và chính trị tính thật cao. Vì thế ông Kim ThánhThán mới đề trong nguyên tự của bộ Tam quốc mấy chữ: Tam quốc giảnãi cổ kim tranh thiên hạ chi nhất đại kỳ cục (Tam quốc là một cuộctranh chấp chính trị kỳ diệu) Nội dung Ứng dụng là sự bàn luậnnghiêm túc chính trị, nhân vật, chiến sự Tam quốc. Nội dung đượcsưu tầm từ nguồn Internet. Chúc bạn đọc vui vẻ! Historically, thetransitional period are extremely critical period, growinginfluence to work towards the National, Ethnic and Social Affairs.Three Kingdoms period is a period of transition, as well as WuhanDepartment hero's paintings from the period of transition throughthe Han Qin, Spring and Autumn Warring States period of transitionfrom the last Zhou Qin. Transitional period shall never dispute isalso very fierce and very high political calculation. So he jinshengtan new deals in the natural order of the words ThreeKingdoms: Three Kingdoms painting imitation metal sows spend mostmodern galaxy grotesque (Three Kingdoms is an outstanding politicaldisputes) Content Applications is a serious political discussion,characters, battle the Three Kingdoms. Content is collected fromInternet sources. Wishing you happy reading!
Sliding Puzzle Game (Classic) 2.9 APK
TVN Global
Sliding Puzzle (Classic) is a lovely slide puzzle game foreveryone. It helps to relax and relieve stress after a period ofstudy and work hard Sliding Puzzle (Classic) is suitable for allages from the elderly, middle-aged, youth to children. It issuitable for both men and women, boys and girls. In addition toplaying, it also helps you exercise your eyes, logical thinking andbrain improvement Enjoy it now!
Japanese Vocabulary By Topics (With Pictures) 1.13 APK
TVN Global
Learning Japanese vocabulary is difficult and does not know whereto start. Do not worry, the application is full of topics will giveyou a lot of useful vocabulary. Each vocabulary has an illustratedpicture and voice to make it easier to learn and remember. Installthe app and start right now to improve your Japanese vocabulary!Wish you good learning!
Loading...