3.0.0 / January 6, 2017
(3.3/5) ()
Loading...

Description

FiremanApp biedt leden van de vrijwilligebrandweer de mogelijkheid om realtime via een smartphone, tablet ofPC de beschikbaarheid van collega's, en hun ploeg in te zien.
Hiermee wordt een actueel overzicht geboden van inzetmogelijkhedenen kunnen vrijwilligers zich aan- en afmelden. Ook het ruilen vandiensten is mogelijk met deze applicatie.
Uiteindelijk biedt dit de vrijwilligers meer bewegingsvrijheid inhun vrije tijd.
FiremanApp providesmembers of the volunteer fire department's ability to see. Realtimevia a smartphone, tablet or PC the availability of colleagues, andtheir team
This is a current overview of betting options and volunteers are inand out. Also the exchange of services is possible with thisapplication.
Ultimately, this provides the volunteers more freedom in theirspare time.

App Information FiremanApp

 • App Name
  FiremanApp
 • Package Name
  com.ivengi.firemanapp
 • Updated
  January 6, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0.0
 • Developer
  Ivengi.com
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Ivengi.com Show More...

M'n Mattie 1.0.1 APK
Ivengi.com
De app M’n Mattie is ontwikkeld doorGGz-instellingen GGzE en Mondriaan. M’n Mattie is bedoeld als eenbuddy – vandaar de verwijzing van de naam – die patiënten met veelbeeld- en filmmateriaal informatie op maat geeft over iedere stapin de behandeling.De patient krijgt antwoord op vragen zoals “hoe ziet het eruit”?, “Wat ga ik doen?”, “Wat moet ik meenemen?” en “Wie is mijnhulpverlener”. De instellingen willen hiermee de onzekerheid enonbekendheid t.a.v. een behandeling binnen de geestelijkegezondheid te verminderen.Naast informatie voorziet M’n Mattie in een dagboek, een agendaen een signaleringsplan (met tips om beter om te gaan met voor depatiënt moeilijke momenten). De behandelaar kan via M’n Mattieandere voor de patiënt zinvolle apps aanbevelen. De applicatiegeeft de patiënt meer grip op en regie over zijn herstelproces.The app My Mattie wasdeveloped by mental health institutions GGzE and Mondrian. MyMattie is intended as a buddy - hence the reference of the name -that patients with many video and film material provides customizedinformation about each step in treatment.The patient will get answers to questions such as "How does itlook?", "What am I going to do?", "What should I bring?" And "Whois my counselor." The institutions would thus decrease. Uncertaintyand unfamiliarity with regard to treatment within the mentalhealthBesides information My Mattie provides a diary, a calendar and arelapse prevention plan (with tips to better cope with difficultmoments for the patient). The practitioner may recommend otheruseful apps on my Mattie for the patient. The application gives thepatient more grip and control over its recovery process.
MVV Maastricht 4.0.0 APK
Ivengi.com
De officiële MVV-app! Krijg als eerste hetlaatste nieuws van MVV Maastricht op je smartphone. Mis geen enkelmoment van de wedstrijden en volg ze live via de MVV-app.The official MVV app! Getthe latest news first from MVV Maastricht on your smartphone. Donot miss a moment of the games and follow them through the MVVapp.
FiremanApp 3.0.0 APK
Ivengi.com
FiremanApp biedt leden van de vrijwilligebrandweer de mogelijkheid om realtime via een smartphone, tablet ofPC de beschikbaarheid van collega's, en hun ploeg in te zien.Hiermee wordt een actueel overzicht geboden van inzetmogelijkhedenen kunnen vrijwilligers zich aan- en afmelden. Ook het ruilen vandiensten is mogelijk met deze applicatie.Uiteindelijk biedt dit de vrijwilligers meer bewegingsvrijheid inhun vrije tijd.FiremanApp providesmembers of the volunteer fire department's ability to see. Realtimevia a smartphone, tablet or PC the availability of colleagues, andtheir teamThis is a current overview of betting options and volunteers are inand out. Also the exchange of services is possible with thisapplication.Ultimately, this provides the volunteers more freedom in theirspare time.
Back-Up 2.1.0 APK
Ivengi.com
De app Back-Up is ontwikkelddoorGGz-instellingen GGzE en Mondriaan. Back-Up is bedoeld alseenbuddy – vandaar de verwijzing van de naam – die patiënten metveelbeeld- en filmmateriaal informatie op maat geeft over iederestapin de behandeling.De patient krijgt antwoord op vragen zoals “hoe ziet heteruit”?, “Wat ga ik doen?”, “Wat moet ik meenemen?” en “Wie ismijnhulpverlener”. De instellingen willen hiermee de onzekerheidenonbekendheid t.a.v. een behandeling binnen degeestelijkegezondheid te verminderen.Naast informatie voorziet Back-Up in een dagboek, een agendaeneen signaleringsplan (met tips om beter om te gaan met voordepatiënt moeilijke momenten). De behandelaar kan via Back-Upanderevoor de patiënt zinvolle apps aanbevelen. De applicatie geeftdepatiënt meer grip op en regie over zijn herstelproces.The Back-Up appwasdeveloped by mental health institutions GGzE and Mondrian.Back-Upis intended as a buddy - hence the reference to the name -whichpatients with high video and film material tailoredinformationdisplays about each step in the treatment.The patient will get answers to questions such as "how itlooks"?, "What am I going to do?", "What should I bring?" And "Whois mytherapist." The institutions would thus reduce uncertaintyandunfamiliarity Attn treatment within mental health.In addition to information Back-Up provides a diary, acalendarand a signaling scheme (with tips to better cope withdifficultmoments for the patient). The practitioner via Back-Uprecommendother useful apps for the patient. The application givesthepatient more grip and control of his recovery process.
Mestreechter Taol 2.0.0 APK
Ivengi.com
Een compleet vernieuwde dictionaire inclusiefvervoegingen,verbuigingen, grammatica en etymologie. Daaraantoegevoegd een paarduizend spreekwoorden, gezegden enuitdrukkingen. Dat is de basisvan deze app. Daarbij zijn zo'n 2500woorden ook van etymologischeinformatie voorzien. Naast dezeuitgebreide dictionaire wordt erook uitleg gegeven over 'tMestreechs. De app is daardoor één grootnaslagwerk geworden.
Koraal Media 1.1.0 APK
Ivengi.com
Lekker werken of je huiswerk maken en intussen luisteren naarRadioKoraal. Deze app maakt dit mogelijk! Radio Koraal is eenonderdeelvan Koraal Media. Unieke dagbesteding die begon bij onzelocatie Opde Bies (Koraal regio Parkstad), maar inmiddels isdoorontwikkeldvoor heel Koraal. Geniet via deze app van interviewsenKoraal-journaals gemaakt door het Top Team van Koraal Media.Maarnatuurlijk draaien ze ook gewoon lekkere muziek en kandeluisteraar verzoekplaatjes aanvragen.
Mopas 1.5.0 APK
Ivengi.com
* Betrouwbare veiligheid maakt mensen positiever en actiever *Mopasmonitoringsystemen bevorderen het welzijn van mensen inrisicovollewoon- en werksituaties doordat persoonlijk letsel alsgevolg vanonveiligheid kan worden voorkomen. Onveiligheid zorgtvoor angst enbaart de dierbaren en leidinggevenden grote zorgen. *Betrouwbareveiligheid verbetert de prestatie van organisaties *Demonitoringsystemen van Mopas reduceren de kosten voor hetmanagenvan veiligheidrisico’s aanzienlijk, evenals de kosten diehetgevolg zijn van onveiligheid en de reputatieschade diecalamiteitentot gevolg kan hebben. * Altijd alerte hulp bijongevallen encalamiteiten * Bij calamiteiten zijn Mopasmonitoringsystemen instaat om alert en doelgericht hulp teinitiëren door exactepositiebepaling, spreek- enluistercommunicatie, omgevingsanalyseen de inzetbaarheid vanhulpverleners.
Kennis-app LVB 1.0.2 APK
Ivengi.com
Expertisepunt Verstandelijke Beperking is een platform waaropkennisover mensen met een (licht) verstandelijke beperking wordtgedeeld.Wij ondersteunen eerstelijns hulpverleners en het sociaaldomein.Graag helpen wij u verder bij het vinden van de juiste zorgenhulpverlening. Ook bij expertise overstijgende vragen zijn wijuwaanspreekpunt.
Loading...