/ March 23, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.
Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!

FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!

FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.

Dzięki niej:
* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału
* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki
* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasie

Norweski Słownictwo 2 – zawiera ponad 2900 podstawowych słów izwrotów na poziomie A2, usystematyzowanych w 50 kategoriachtematycznych.

Aplikacja skierowana jest do osób, które potrafią już zrozumiećpojedyncze zdania i często używane wyrażenia związane z życiemcodziennym. Tytuł ten jest drugą częścią 2-poziomowego kursu"Słownictwo".

Przykładowe słówka: ærlig, modig, nysgjerrig, lat, plutselig,senere, tommel, tå, flytte, kjeller, tak, skrike, taushet, bjeffe,miljøvennlig, forurensning, minibank, sparsom, inntekt, foretaker,selskap, skatt, kam, tørke, drømme, nyttårsaften, århundre,oransje, glitre, Hellas

Poznaj FISZKI

NIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyć
Algorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.

PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikację
Materiał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.

WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnie
Słówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.


Zaufaj profesjonalistom...

FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.
* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.
* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.
* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.
* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.

Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.

Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.
Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!

Flashcards - and do not run out of words!

Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.

Thanks to:
* Go to diligently prepared material
* Apply a proven, effective method of learning
* Achieve lasting results in a short time

Norwegian Vocabulary 2 - includes over 2,900 basic words andphrases at A2, structured in 50 thematic categories.

The application is addressed to people who can no longerunderstand sentences and frequently used expressions related toeveryday life. This title is the second part of a 2-level course"Vocabulary".

Examples of words: ærlig, Modig, nysgjerrig, age, plutselig,Sener, tommel, Ta, Flytt, Kjeller, yes, Skrik, taushet, bjeffe,miljøvennlig, forurensning, Minibank, sparsom, inntekt, foretaker,selskap, skatt, kam, Tork , drømme, nyttårsaften, århundre,oransje, glitre, Hellas

Learn Flashcards

RELIABLE SYSTEM - learn to teach
MEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.

USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communication
The material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.

CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properly
Words were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.


Trust the professionals ...

Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance.
* Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way.
* Exceptions and irregularities have been awarded the emphasis -remember them easily.
* Colloquial expressions in italic - will not make blunders in theofficial situation.
* The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.

Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.

App Information FISZKI Norweski Słownictwo 2

 • App Name
  FISZKI Norweski Słownictwo 2
 • Package Name
  air.mFiszki.norweski.slownictwo.A2
 • Updated
  March 23, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  Wydawnictwo Cztery Glowy
 • Installs
  10 - 50
 • Price
  $6.59
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  ul. Topolowa 2/2 80-255 Gdańsk Polska
 • Google Play Link

Wydawnictwo Cztery Glowy Show More...

FISZKI Angielski Idiomy APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa CzteryGłowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieAngielski Idiomy – tytuł zawiera sto przydatnych idiomów, którepozwalają na urozmaicenie wypowiedzi i znaczne podniesienie jejwartości.Aplikacja skierowana jest do osób na poziomie średnio zaawansowanym(B1 i B2).Przykładowe idiomy: easier said than done, to spread like wildfire,to spend money like water, to lie through your teeth.Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeEnglish Idioms - title contains one hundred useful idioms thatallow for diversity of expression and significantly increase itsvalue.The application is addressed to the person at the intermediatelevel (B1 and B2).Examples of idioms: Easier said than done, it spread like wildfire,to spend money like water, to lie through your teeth.Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.
FISZKI Niemiecki na początek APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa CzteryGłowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasiePakiet „FISZKI – Niemiecki na początek” skierowany jest do osóbrozpoczynających naukę lub chcących odświeżyć podstawy językaniemieckiego. Na 100 fiszkach znaleźć można ponad 200 praktycznychsłów i zwrotów.Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timePackage "Flashcards - German at the beginning" is addressed topeople who want to start learning or refresh their basic knowledgeof German. 100 fact sheet can be found more than 200 practicalwords and phrases.Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.
FISZKI Angielski Konwersacje APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieTytuł "Konwersacje" powstał z myślą o osobach, które mimo, żeuczą się języka angielskiego już od jakiegoś czasu, wciąż boją sięmówić w tym języku.Dzięki 300 e-kartonikom z 700 słowami i zwrotami każdy będzie wstanie przełamać barierę i zacząć mówić - płynnie, spontanicznie ibez kompleksów. Hasła dobrano tak, by były uniwersalne i można jebyło wykorzystać zarówno podczas rozmów towarzyskich, jak i spotkańbiznesowych.Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeThe title "Conversation" was created for people who althoughthey learn English for quite some time, still afraid to speakit.With 300 e-kartonikom of 700 words and phrases, each will beable to break the barrier and start talking - fluently andspontaneously and without complexes. Keywords chosen so that theyare universal and they can be used both in social conversations andbusiness meetings.Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.
FISZKI Angielski Matura Ustna APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieAplikacja „ Matura ustna” - przeznaczona jest dla osóbprzygotowujących się do ustnego egzaminu dojrzałości i zawiera 700bardzo przydatnych na tym egzaminie haseł. Materiałusystematyzowano w 12 kategoriach tematycznych na 300 fiszkach.Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.plTake advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeThe "Matura oral" - is designed for people preparing for theoral examination of maturity and contains 700 very useful in thisexam passwords. Material is arranged into 12 thematic categories on300 index cards.Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more at www.fiszki.pl
FISZKI Angielski Starter APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa CzteryGłowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieAngielski Starter – zawiera ponad 500 podstawowych słów i zwrotów,zgromadzonych w 13 kategoriach tematycznych.Aplikacja skierowana jest do osób, które samodzielnie, bez potrzebysięgania do podręcznika, chcą opanować podstawy językaangielskiego, umożliwiające poprawną komunikację.Przykładowe słówka: a number, a book, a home, to go, to sing, towork, twelve, Monday, again, Who are you?, Do you speakEnglish?Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeEnglish Starter - contains over 500 basic words and phrases in 13categories gathered themes.The application is addressed to people who own, without consultingthe manual, they want to master the basics of the English languageto enable proper communication.Examples of words: a number, a book, a home, is it, to sing, towork, twelve, Monday, again, Who are you ?, Do you speakAngielski?Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.
mFISZKI Polish Course Starter APK
mFISZKI is the perfect app to learn Polishquickly and effectively.mFISZKI 'Starter' is suited to absolute beginners and contains 570basic words and phrases in Polish. It is divided into 14 units andincludes 300 e-flashcards. Additionally, the cards contain thebasic grammar rules. The topics are introduced gradually, whichallows you to organize the learning process.10 years of experienceTrust the foreign language teaching experts! The simplicity andease of use of the mFISZKI application will make you addicted tothis learning method and in no time you will speak Polish prettywell!mFISZKI 'Starter' is the perfect way to start your adventure withPolish:★ learn useful words and example usage,★ listen to the audio recordings and learn the pronunciation,★ use MEMOBOX® – a reliable revision system that keeps you informedabout your learning progress.Pay attention to details which make the learning processeasier:★ practical examples provide you with communication patterns,★ highlighting of irregularities end exceptions helps to memorizethem,★ additional notes help to understand the basic grammarrules.Categories1. Kim jesteś?Who are you? (1-13)2. Jak się masz?How are you? (14-25)3. Skąd jesteś?Where are you from? (26-41)4. Mówisz po polsku?Do you speak Polish? (42-54)5. Ile masz lat?How old are you? (55-90)6. Co to jest?What is this? (91-108)7. Kim jesteś z zawodu?What is your job? (109-126)8. Masz rodzeństwo?Do you have brothers or sisters? (127-148)9. Co lubisz jeść?What do you like eating? (149-172)10. Co lubisz robić?What do you like doing? (173-201)11. Która jest godzina?What time is it? (202-232)12. Gdzie mieszkasz?Where do you live? (233-258)13. Jak spędzasz dzień?How do you spend your day? (259-281)14. Ile to kosztuje?How much is it? (282-300)
FISZKI Angielski Czasowniki B APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieAplikacja Angielski Czasowniki B – przeznaczona jest dla osób napoziomie średnio zaawansowanym i zawiera najważniejsze na tympoziomie czasowniki nieregularne, frazowe, kolokacje, idiomy iprzysłowia.Te pięć zagadnień usystematyzowano na 1040 fiszkachTytuł ten jest drugą częścią 3-poziomowej serii"Czasowniki".Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.pl i www.treecards.pl.Take advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeApplication of English Verbs B - is for people at theintermediate level and contains the most important at this level ofirregular verbs, phrasal, collocations, idioms and proverbs.These five issues have been arranged for 1040 index cardsThis title is the second part of a three-level series of"Verbs".Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more www.fiszki.pl and www.treecards.pl.
FISZKI Niemiecki Matura Ustna APK
Skorzystaj z 11-letniego doświadczenia idołącz do MILIONA zadowolonych klientów.Poznaj FISZKI – profesjonalną aplikację Wydawnictwa Cztery Głowy!FISZKI - i nie zabraknie Ci słów!FISZKI to aplikacja do nauki języków obcych, stworzona przezdoświadczony zespół redakcyjny, specjalizujący się w publikacjachjęzykowych.Dzięki niej:* skorzystasz z rzetelnie przygotowanego materiału* zastosujesz sprawdzoną, skuteczną metodę nauki* osiągniesz trwałe rezultaty w krótkim czasieAplikacja "Matura Ustna" – przeznaczona jest dla osóbprzygotowujących się do ustnego egzaminu dojrzałości i zawieraponad 700 haseł zgromadzonych w 13 kategoriach tematycznych.Poznaj FISZKINIEZAWODNY SYSTEM – naucz się uczyćAlgorytm MEMOBOX®, oparty na badaniach niemieckiego metodykaSebastiana Leitnera, sprawia, że zapamiętujesz efektywnie i zprzyjemnością.PRAKTYCZNE SŁOWA I ZWROTY – postaw na komunikacjęMateriał w aplikacjach FISZKI dobrany jest w taki sposób, abyszybko podnieść Twoją umiejętność porozumiewania się w językuobcym.WYRAŹNE NAGRANIA AUDIO – mów poprawnieSłówka zostały nagrane przez native speakerów, co pozwoli Ci beztrudu opanować poprawną wymowę.Zaufaj profesjonalistom...FISZKI stworzono z najwyższą dbałością o zagadnieniamerytoryczne.* Jasne przykłady pozwalają poznać kontekst charakterystyczny dladanego wyrażenia – masz pewność, że będziesz używał słów i zwrotówwe właściwy sposób.* Wyjątki i nieregularności zostały wyróżnione podkreśleniem –zapamiętasz je z łatwością.* Wyrażenia potoczne napisano kursywą – nie popełnisz gafy woficjalnej sytuacji.* Hasła pogrupowano „rodzinami” – umożliwi Ci to łatwą naukęwyrazów pochodnych (np. to act – działać, action –działanie).* Poszczególne tytuły z serii FISZKI dopełniają się merytorycznie,dzięki czemu możesz uczyć się kompleksowo.Dowiedz się więcej na www.fiszki.plTake advantage of 11years of experience and join MILLION satisfied customers.Learn Flashcards - a professional publishing application FourHeads!Flashcards - and do not run out of words!Flashcards is an application for learning foreign languages,developed by an experienced editorial team, specializing inlanguage publications.Thanks to: * Go to diligently prepared material * Apply a proven, effective method of learning * Achieve lasting results in a short timeThe "Matura Oral" - is designed for those preparing for the oralexamination of maturity and contains more than 700 entries in 13categories gathered themes.Learn FlashcardsRELIABLE SYSTEM - learn to teachMEMOBOX® algorithm, based on the research methodology of GermanSebastian Leitner, makes memorize efficiently and withpleasure.USEFUL WORDS AND REFUNDS - attitudes to communicationThe material in applications fiche is chosen in such a way toquickly raise your ability to communicate in a foreignlanguage.CLEAR AUDIO RECORDINGS - speak properlyWords were recorded by native speakers, allowing you to easilylearn the correct pronunciation.Trust the professionals ...Flashcards created with the utmost attention to issues ofsubstance. * Clear examples allow you to explore the context for theexpression characteristic - you are sure that you will be usingwords and phrases in the right way. * Exceptions and irregularities have been awarded theemphasis - remember them easily. * Colloquial expressions in italic - will not make blundersin the official situation. * Passwords are grouped into "families" - allow you to easilylearn words derivatives (eg. This act - act, action -action). * The individual titles in a series of flashcards complementmerits, so you can learn comprehensively.Learn more at www.fiszki.pl
Loading...