2.59.235 / October 1, 2015
(4.7/5) (1)

Description

Fiszkoteka szkoły językowej Instytut Enter służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych Instytut Enter.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez Instytut Enter, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem Instytut Enter, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida.Jeżeli jesteś uczniem Instytut Enter i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą InstytutEnter.Fiszkoteka Institute language school Enter key for fast,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases scholars onlanguage courses Institute Enter.As a student, you have access tothe courses provided by the school or its teachers, and you canmanually create your own multimedia flashcards.If you are a studentof a large company supported by the Institute Enter, first ensurethat there are no dedicated application Fiszkoteki to handle yourbusiness.If you are not a student of the Institute of Enter, andwould like to use Fiszkoteki solutions, download a simple versionof the application Fiszkoteka on Android.If you are a student ofthe Institute Enter and you do not know your username, pleasecontact the school Institute Enter.

App Information Fiszkoteka Instytut Enter

 • App Name
  Fiszkoteka Instytut Enter
 • Package Name
  air.biz.krokodyl.instytut_enter
 • Updated
  October 1, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.59.235
 • Developer
  Fiszkoteka.pl
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Sonbou Marcin Młodzki ul. Mielczarskiego 8 / 58, 02-798 Warszawa, Polska
 • Google Play Link
Fiszkoteka.pl Show More...
Fiszkoteka British School 2.59.226 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej British School służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych British School.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez British School, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem British School, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida.Jeżeli jesteś uczniem British School i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą BritishSchool.Fiszkoteka language school British School is a fast,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases scholars onlanguage courses British School.As a student, you have access tothe courses provided by the school or its teachers, and you canmanually create your own multimedia flashcards.If you are a studentof a big company supported by the British School, first ensure thatthere are no dedicated application Fiszkoteki to handle yourbusiness.If you are not a student of the British School and wouldlike to use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android.If you are a student of theBritish School and do not know your username, please contact theschool British School.
Fiszkoteka - Euro Alphabet 2.58.137 APK
Fiszkoteka.pl
Dlaczego e-fiszki? * masz do dyspozycji gotowy zestaw fiszekodpowiadający bieżącym zajęciom * sam możesz tworzyć fiszki *możesz utrwalać słówka przy pomocy dźwięku, obrazu i tekstu *możesz zapisywać fiszki w formacie PDF – do wydruku, lub MP3 – abyje odsłuchać * uczysz się poprzez aplikację na telefonie –gdziekolwiek jesteś * dzięki synchronizacji masz dostęp zawsze dotych samych, aktualnych danych na PC i komórce * system planujepowtarzanie słówek i dostosowuje je do twojego tempa nauki * oregularność nauki dba Inteligentny System Powtórek (oparty nabadaniach nad pamięcią dr Leitnera) strona szkoły językowej:http://euroalphabet.pl/szkola-jezykowa tagi: euroalphabet.pl, euroalphabet, euroalfabet, euro alfabet Fiszkoteka szkoły językowejEuroAlphabet służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej naukisłówek i zwrotów uczonych na kursach językowych EuroAlphabet. Jakouczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jejlektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialnefiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przezEuroAlphabet, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacjiFiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżeli nie jesteś uczniemEuroAlphabet, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki,ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida. Jeżelijesteś uczniem EuroAlphabet i nie znasz swojego loginu, skontaktujsię ze szkołą EuroAlphabet. Why e-download? * You have available acomplete set of flashcards corresponding to the current classes *Yourself, you can create download * You can capture words withaudio, video and text * You can save download in PDF format -print, or MP3 player - to listen to them * You learn through anapplication on the phone - wherever you are * Thanks to thesynchronization always have access to the same data to date on thePC and the cell * System plans to repeat words and adapt them toyour pace of learning * Cares about the regularity of scienceIntelligent repetitions (based on memory research, Dr. Leitner)page language school: http://euroalphabet.pl/szkola-linguisticTags: euroalphabet.pl euro alphabet, euroalfabet euro alphabetFiszkoteka language school EuroAlphabet is fast, effective andenjoyable learning vocabulary and phrases scholars EuroAlphabetlanguage courses. As a student, you have access to courses providedby the school or its teachers, as well as you can yourself createyour own multimedia download. If you are a student of a largecompany supported by EuroAlphabet, first ensure that there are nodedicated application Fiszkoteki to support your business. If youare not a student EuroAlphabet, and would like to use Fiszkotekisolutions, download a simple version of the application Fiszkotekaon Android. If you are a student EuroAlphabet and do not know yourusername, please contact the school EuroAlphabet.
Fiszkoteka Supreme C.E. 2.59.240 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Supreme Centrum Edukacyjne służy doszybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonychna kursach językowych Supreme Centrum Edukacyjne.Jako uczeń, maszdostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, atakże możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialnefiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez SupremeCentrum Edukacyjne, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanejaplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli nie jesteśuczniem Supreme Centrum Edukacyjne, a chciałbyś skorzystać zrozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkotekana Androida.Jeżeli jesteś uczniem Supreme Centrum Edukacyjne i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Supreme CentrumEdukacyjne.Fiszkoteka language school Supreme Education Center isused for fast, effective and enjoyable learning vocabulary andphrases scholars on language courses Supreme Education Center.As astudent, you have access to the courses provided by the school orits teachers, and you can manually create your own multimediaflashcards.If you are a student of a large company that issupported by the Supreme Education Center, first ensure that thereare no dedicated application Fiszkoteki to handle your business.Ifyou are not a student of the Supreme Education Center and wouldlike to use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android.If you are a student of theSupreme Education Center and do not know your username, pleasecontact the school Supreme Education Center.
Spanish Verb Phrases 2.16 APK
Fiszkoteka.pl
Learn Spanish Verb Phrases faster and remember them forever. Withthis VocApp flashcards you can: * learn when you travel, commute orstand in a queue – don’t waste that time!* memorize much fasterwith multi-sensory learning (mp3 audio, images)* master ca. 1000new words in a month (learning only 30 minutes a day)* create yourown flashcards with voice or keyboard (we'll enrich them withtranslations, images, examples and audio!)* revise only what isreally needed (our spaced-repetition algorithm is a realtime-saver)* study at your own pace, revise as many times as youneed, choose when you learn and how you learn (5 learning modes)[This is a free demo version of our app. You can upgrade anytimefrom the app to get the full access to all content andfunctions.]What now? Install this app, Learn & Remember!
Fiszkoteka Mr. Angielski 2.58.158 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Mr. Angielski służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych Mr. Angielski.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez Mr. Angielski, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem Mr. Angielski, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida. Jeżeli jesteś uczniem Mr. Angielski i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Mr.Angielski.Fiszkoteka language school Mr. English is used for quick,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases learned inthe language courses Mr. English.As a student, you have access tocourses provided by the school or its teachers, as well as you canyourself create your own multimedia download.If you are a studentof a large company operated by Mr. English, first ensure that thereare no dedicated application Fiszkoteki to support your business.Ifyou are not a student of Mr. English, and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android.If you are a student of Mr. English and donot know your username, please contact the school Mr. English.
Fiszkoteka Turbo Rozwój 2.58.125 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Turbo Rozwójsłużydo szybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek izwrotówuczonych na kursach językowych Turbo Rozwój.Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołęczyjej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne,multimedialne fiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przezTurboRozwój, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanejaplikacjiFiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem Turbo Rozwój, a chciałbyś skorzystaćzrozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkotekana Androida.Jeżeli jesteś uczniem Turbo Rozwój i nie znasz swojegologinu,skontaktuj się ze szkołą Turbo Rozwój.Turbo Fiszkotekalanguageschool development is fast, effective and enjoyablelearningvocabulary and phrases learned language courses TurboDevelopment.As a student, you have access to courses provided by theschoolor its teachers, and you yourself create your ownmultimediaflashcards.If you are a student of a large company supported byTurboDevelopment, first ensure that there are no dedicatedapplicationFiszkoteki to handle your business.If you are not a student Turbo development, and would like touseFiszkoteki solutions, download a simple version of theapplicationFiszkoteka on Android.If you are a student Turbo Development and do not knowyourusername, please contact the school Turbo Development.
Fiszkoteka Turbo English 2.59.263 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Turbo English służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych Turbo English.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez Turbo English, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem Turbo English, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida.Jeżeli jesteś uczniem Turbo English i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą TurboEnglish.Fiszkoteka language school Angielski Turbo is fast,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases scholars onlanguage courses Turbo Angielski.As a student, you have access tothe courses provided by the school or its teachers, and you canmanually create your own multimedia flashcards.If you are a studentof a large company supported by Turbo Angielski, first ensure thatthere are no dedicated application Fiszkoteki to handle yourbusiness.If you are not a student Turbo Angielski, and would liketo use solutions Fiszkoteki, download a simple version of theapplication Fiszkoteka Android.If you are a student Turbo Angielskiand you do not know your username, please contact the school TurboAngielski.
Fiszkoteka Oxford Language C. 2.59.204 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Language Oxford Centre służy doszybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonychna kursach językowych Language Oxford Centre.Jako uczeń, maszdostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, atakże możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialnefiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przezLanguage Oxford Centre, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanejaplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli nie jesteśuczniem Language Oxford Centre, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem Language Oxford Centre i nie znaszswojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Language OxfordCentre.Fiszkoteka language school Oxford Language Centre is usedfor fast, effective and enjoyable learning vocabulary and phrasesscholars on language courses in Oxford Language Centre.As astudent, you have access to the courses provided by the school orits teachers, and you can manually create your own multimediaflashcards.If you are a student of a big company supported by theOxford Language Centre, first ensure that there are no dedicatedapplication Fiszkoteki to handle your business.If you are not astudent of Oxford Language Centre and would like to use Fiszkotekisolutions, download a simple version of the application Fiszkotekaon Android.If you are a student of Oxford Language Centre and donot know your username, please contact the school Oxford LanguageCentre.
Loading...