2.59.243 / November 2, 2015
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Fiszkoteka szkoły językowej Languaged służy do szybkiej, skuteczneji przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychLanguaged.Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Languaged, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli niejesteś uczniem Languaged, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida.Jeżeli jesteś uczniem Languaged i nie znasz swojegologinu, skontaktuj się ze szkołą Languaged.Fiszkoteka languageschool Languaged is fast, effective and enjoyable learningvocabulary and phrases scholars on language courses Languaged.As astudent, you have access to the courses provided by the school orits teachers, and you can manually create your own multimediaflashcards.If you are a student of a large company operated byLanguaged, first ensure that there are no dedicated applicationFiszkoteki to handle your business.If you are not a studentLanguaged, and would like to use Fiszkoteki solutions, download asimple version of the application Fiszkoteka on Android.If you area student Languaged and do not know your username, please contactthe school Languaged.

App Information Fiszkoteka Languaged

 • App Name
  Fiszkoteka Languaged
 • Package Name
  air.biz.krokodyl.languaged
 • Updated
  November 2, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.59.243
 • Developer
  Fiszkoteka.pl
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Sonbou Marcin Młodzki ul. Mielczarskiego 8 / 58, 02-798 Warszawa, Polska
 • Google Play Link

Fiszkoteka.pl Show More...

Fiszkoteka GoBest 2.58.132 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej GoBest służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychGoBest. Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez GoBest, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżelinie jesteś uczniem GoBest, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem GoBest i nie znasz swojego loginu,skontaktuj się ze szkołą GoBest. Fiszkoteka language school GOBESTis fast, effective and enjoyable learning vocabulary and phraseslearned in the language courses GOBEST. As a student, you haveaccess to courses provided by the school or its teachers, as wellas you can yourself create your own multimedia flashcards. If youare a student of a large company supported by GOBEST, first ensurethat there are no dedicated application Fiszkoteki to support yourbusiness. If you are not a student of GOBEST, and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android. If you are a student GOBEST and you do notknow your username, please contact the school GOBEST.
Fiszkoteka British School 2.59.226 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej British School służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych British School.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez British School, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem British School, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida.Jeżeli jesteś uczniem British School i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą BritishSchool.Fiszkoteka language school British School is a fast,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases scholars onlanguage courses British School.As a student, you have access tothe courses provided by the school or its teachers, and you canmanually create your own multimedia flashcards.If you are a studentof a big company supported by the British School, first ensure thatthere are no dedicated application Fiszkoteki to handle yourbusiness.If you are not a student of the British School and wouldlike to use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android.If you are a student of theBritish School and do not know your username, please contact theschool British School.
Fiszkoteka British House 2.58.127 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej British House służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych British House. Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki. Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez British House, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy. Jeżeli nie jesteś uczniem British House, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida. Jeżeli jesteś uczniem British House i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą British House.Fiszkoteka British House language school is fast, effective andenjoyable learning vocabulary and phrases scientists at the BritishHouse of language courses. As a student, you have access to coursesprovided by the school or its teachers, and you yourself createyour own multimedia flashcards. If you are a student of a largecompany supported by the British House, first ensure that there areno dedicated application Fiszkoteki to handle your business. If youare not a student of the British House and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android. If you are a student of the British Houseand do not know your username, please contact the school BritishHouse.
Fiszkoteka - Euro Alphabet 2.58.137 APK
Fiszkoteka.pl
Dlaczego e-fiszki? * masz do dyspozycji gotowy zestaw fiszekodpowiadający bieżącym zajęciom * sam możesz tworzyć fiszki *możesz utrwalać słówka przy pomocy dźwięku, obrazu i tekstu *możesz zapisywać fiszki w formacie PDF – do wydruku, lub MP3 – abyje odsłuchać * uczysz się poprzez aplikację na telefonie –gdziekolwiek jesteś * dzięki synchronizacji masz dostęp zawsze dotych samych, aktualnych danych na PC i komórce * system planujepowtarzanie słówek i dostosowuje je do twojego tempa nauki * oregularność nauki dba Inteligentny System Powtórek (oparty nabadaniach nad pamięcią dr Leitnera) strona szkoły językowej:http://euroalphabet.pl/szkola-jezykowa tagi: euroalphabet.pl, euroalphabet, euroalfabet, euro alfabet Fiszkoteka szkoły językowejEuroAlphabet służy do szybkiej, skutecznej i przyjemnej naukisłówek i zwrotów uczonych na kursach językowych EuroAlphabet. Jakouczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jejlektorów, a także możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialnefiszki. Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przezEuroAlphabet, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanej aplikacjiFiszkoteki do obsługi Twojej firmy. Jeżeli nie jesteś uczniemEuroAlphabet, a chciałbyś skorzystać z rozwiązań Fiszkoteki,ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka na Androida. Jeżelijesteś uczniem EuroAlphabet i nie znasz swojego loginu, skontaktujsię ze szkołą EuroAlphabet. Why e-download? * You have available acomplete set of flashcards corresponding to the current classes *Yourself, you can create download * You can capture words withaudio, video and text * You can save download in PDF format -print, or MP3 player - to listen to them * You learn through anapplication on the phone - wherever you are * Thanks to thesynchronization always have access to the same data to date on thePC and the cell * System plans to repeat words and adapt them toyour pace of learning * Cares about the regularity of scienceIntelligent repetitions (based on memory research, Dr. Leitner)page language school: http://euroalphabet.pl/szkola-linguisticTags: euroalphabet.pl euro alphabet, euroalfabet euro alphabetFiszkoteka language school EuroAlphabet is fast, effective andenjoyable learning vocabulary and phrases scholars EuroAlphabetlanguage courses. As a student, you have access to courses providedby the school or its teachers, as well as you can yourself createyour own multimedia download. If you are a student of a largecompany supported by EuroAlphabet, first ensure that there are nodedicated application Fiszkoteki to support your business. If youare not a student EuroAlphabet, and would like to use Fiszkotekisolutions, download a simple version of the application Fiszkotekaon Android. If you are a student EuroAlphabet and do not know yourusername, please contact the school EuroAlphabet.
Fiszkoteka Supreme C.E. 2.59.240 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Supreme Centrum Edukacyjne służy doszybkiej, skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonychna kursach językowych Supreme Centrum Edukacyjne.Jako uczeń, maszdostęp do kursów udostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, atakże możesz samodzielnie tworzyć własne, multimedialnefiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmy obsługiwanej przez SupremeCentrum Edukacyjne, upewnij się najpierw czy nie ma dedykowanejaplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli nie jesteśuczniem Supreme Centrum Edukacyjne, a chciałbyś skorzystać zrozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkotekana Androida.Jeżeli jesteś uczniem Supreme Centrum Edukacyjne i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Supreme CentrumEdukacyjne.Fiszkoteka language school Supreme Education Center isused for fast, effective and enjoyable learning vocabulary andphrases scholars on language courses Supreme Education Center.As astudent, you have access to the courses provided by the school orits teachers, and you can manually create your own multimediaflashcards.If you are a student of a large company that issupported by the Supreme Education Center, first ensure that thereare no dedicated application Fiszkoteki to handle your business.Ifyou are not a student of the Supreme Education Center and wouldlike to use Fiszkoteki solutions, download a simple version of theapplication Fiszkoteka on Android.If you are a student of theSupreme Education Center and do not know your username, pleasecontact the school Supreme Education Center.
Fiszkoteka Convers 2.58.149 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Convers służy do szybkiej, skutecznej iprzyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychConvers.Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez Convers, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli niejesteś uczniem Convers, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem Convers i nie znasz swojego loginu,skontaktuj się ze szkołą Convers.Fiszkoteka language school Conversused to quick, effective and enjoyable learning vocabulary andphrases learned in the language courses Convers.As a student, youhave access to courses provided by the school or its teachers, aswell as you can yourself create your own multimedia download.If youare a student of a large company supported by Convers, first ensurethat there are no dedicated application Fiszkoteki to support yourbusiness.If you are not a student Convers, and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android.If you are a student Convers and do not knowyour username, please contact the school Convers.
Fiszkoteka® Lang 2.59.182 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej LANG Ltc służy do szybkiej, skuteczneji przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursach językowychLANG Ltc.Jako uczeń, masz dostęp do kursów udostępnionych przezszkołę czy jej lektorów, a także możesz samodzielnie tworzyćwłasne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteś uczniem dużej firmyobsługiwanej przez LANG Ltc, upewnij się najpierw czy nie madedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługi Twojej firmy.Jeżeli niejesteś uczniem LANG Ltc, a chciałbyś skorzystać z rozwiązańFiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacji Fiszkoteka naAndroida. Jeżeli jesteś uczniem LANG Ltc i nie znasz swojegologinu, skontaktuj się ze szkołą LANG Ltc.Fiszkoteka languageschool LANG Ltc is fast, effective and enjoyable learningvocabulary and phrases scholars on LANG language courses Ltc.As astudent, you have access to courses provided by the school or itsteachers, as well as you can yourself create your own multimediaflashcards.If you are a student of a large company supported byLANG Ltc, first ensure that there are no dedicated applicationFiszkoteki to support your business.If you are not a student ofLANG Ltc, and would like to use Fiszkoteki solutions, download asimple version of the application Fiszkoteka on Android.If you area student LANG Ltc and you do not know your username, pleasecontact the school LANG Ltc.
Fiszkoteka Mr. Angielski 2.58.158 APK
Fiszkoteka.pl
Fiszkoteka szkoły językowej Mr. Angielski służy do szybkiej,skutecznej i przyjemnej nauki słówek i zwrotów uczonych na kursachjęzykowych Mr. Angielski.Jako uczeń, masz dostęp do kursówudostępnionych przez szkołę czy jej lektorów, a także możeszsamodzielnie tworzyć własne, multimedialne fiszki.Jeżeli jesteśuczniem dużej firmy obsługiwanej przez Mr. Angielski, upewnij sięnajpierw czy nie ma dedykowanej aplikacji Fiszkoteki do obsługiTwojej firmy.Jeżeli nie jesteś uczniem Mr. Angielski, a chciałbyśskorzystać z rozwiązań Fiszkoteki, ściągnij zwykłą wersję aplikacjiFiszkoteka na Androida. Jeżeli jesteś uczniem Mr. Angielski i nieznasz swojego loginu, skontaktuj się ze szkołą Mr.Angielski.Fiszkoteka language school Mr. English is used for quick,effective and enjoyable learning vocabulary and phrases learned inthe language courses Mr. English.As a student, you have access tocourses provided by the school or its teachers, as well as you canyourself create your own multimedia download.If you are a studentof a large company operated by Mr. English, first ensure that thereare no dedicated application Fiszkoteki to support your business.Ifyou are not a student of Mr. English, and would like to useFiszkoteki solutions, download a simple version of the applicationFiszkoteka on Android.If you are a student of Mr. English and donot know your username, please contact the school Mr. English.
Loading...