2.0.7 / October 31, 2018
(4.8/5) (75)
Loading...

Description

Thanks to the app „Flags and capitals of the world” you will learnvery quickly about flags of respective countries and theircapitals. The app contains a set of 235 countries, independent onesas well as states with limited recognition (marked with the symbol* next to the name) or dependent territories (marked with thesymbol **). APPLICATION MODES This app has learning mode and testalso, so you could check what have you learnt. In both modes youcan choose which area of the world you would like to learn or test.It can be whole world or any continent. MODE OF LEARNING – A LISTIn this mode, three things about each country are introduced – itsname, its capital and its flag. You can operate on the area of thewhole world or restrict the display to a chosen continent.Countries on the list are displayed automatically in alphabeticalorder, however it is also possible to display them in a randomly(which influences the efficiency of learning and remembering). MODEOF LEARNING – A CONTOUR MAP OF THE WORLD The application contains acontour map of the world: after selecting a country, its borderswill remain visible; its flag, name and capital will be displayedon the side of the screen. TEST MODE The tests are possible in 3variations: 1. A test of flags – in which you connect a flag with acountry 2. A test of capitals – in which you connect a capital towith country 3. A test of countries – in which you point out thelocation of a country on the contour map GAME – A DUEL You can alsochallenge your colleagues in a knowledge duel. The first person tocollect 10 points for accurately matching a flag to a country wins.You’ve also got the possibility of choosing the area which will bethe subject of said duel. YOUR SCORES The application remembers thescores you’ve reached in particular tests – you can see how muchyou’ve improved practicing and playing at the same time. REPLAYSThe app collects and stores all the flags or countries you’vematched wrong in a different bookmark. Thanks to that you can goover them any time. WIDGET The app contains as well a widgetdisplaying flags, country names and their capitals, which you canadd to a chosen screen on your phone. LANGUAGES You can learn andverify your knowledge in three languages: Polish, English andGerman. Enjoy!

App Information Flags and capitals

 • App Name
  Flags and capitals
 • Package Name
  pl.com.meridian.flagiistolice
 • Updated
  October 31, 2018
 • File Size
  18M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  2.0.7
 • Developer
  Wydawnictwo Meridian
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Wydawnictwo Meridian Show More...

Flags and capitals 2.0.7 APK
Thanks to the app „Flags and capitals of the world” you will learnvery quickly about flags of respective countries and theircapitals. The app contains a set of 235 countries, independent onesas well as states with limited recognition (marked with the symbol* next to the name) or dependent territories (marked with thesymbol **). APPLICATION MODES This app has learning mode and testalso, so you could check what have you learnt. In both modes youcan choose which area of the world you would like to learn or test.It can be whole world or any continent. MODE OF LEARNING – A LISTIn this mode, three things about each country are introduced – itsname, its capital and its flag. You can operate on the area of thewhole world or restrict the display to a chosen continent.Countries on the list are displayed automatically in alphabeticalorder, however it is also possible to display them in a randomly(which influences the efficiency of learning and remembering). MODEOF LEARNING – A CONTOUR MAP OF THE WORLD The application contains acontour map of the world: after selecting a country, its borderswill remain visible; its flag, name and capital will be displayedon the side of the screen. TEST MODE The tests are possible in 3variations: 1. A test of flags – in which you connect a flag with acountry 2. A test of capitals – in which you connect a capital towith country 3. A test of countries – in which you point out thelocation of a country on the contour map GAME – A DUEL You can alsochallenge your colleagues in a knowledge duel. The first person tocollect 10 points for accurately matching a flag to a country wins.You’ve also got the possibility of choosing the area which will bethe subject of said duel. YOUR SCORES The application remembers thescores you’ve reached in particular tests – you can see how muchyou’ve improved practicing and playing at the same time. REPLAYSThe app collects and stores all the flags or countries you’vematched wrong in a different bookmark. Thanks to that you can goover them any time. WIDGET The app contains as well a widgetdisplaying flags, country names and their capitals, which you canadd to a chosen screen on your phone. LANGUAGES You can learn andverify your knowledge in three languages: Polish, English andGerman. Enjoy!
Historia Polski. Władcy i wydarzenia 960-1795. 2.0.1 APK
Aplikacja „Historia Polski. Władcy i wydarzenia 960-1795” powstałaz myślą o uczniach szkół podstawowych i średnich. To zbiór 236pytań z okresu panowania dynastii Piastów, Jagiellonów i królówelekcyjnych. Pytania podzielone są na pięć kategorii: 1. Pytaniajednokrotnego wyboru – w których wskazujesz jedną z czterechodpowiedzi. 2. Pytania typu prawda/fałsz – w których wskazujesz czyzdanie jest prawdziwe czy nie. 3. Pytania typu uszereguj – wktórych porządkujesz podane wydarzenia w sposób chronologiczny. 4.Pytania typu dobierz w pary – w których masz za zdanie połączyćosoby z ich profesjami, albo autorów z ich dziełem itp. 5. Pytaniaw których wskazujesz na mapie prawidłowy obszar/obszary. Aplikacjajest całkowicie darmowa oraz pozbawiona reklam. Tryby pracyAplikacja zawiera tryb nauki (metryczki władców) oraz tryb testowy,dzięki któremu sprawdzisz poziom przyswojonej wiedzy. Poziomypodstawowy, średni i rozszerzony, obejmują pytania z zakresu szkołypodstawowej lub średniej. Testy Pytania różnego typu obejmującelata 960-1795, pogrupowane ze względu na wybrany poziom oraz okresydynastyczne. Na każdy test składa się 20 losowych pytań. Wyniki Zakażdym razem kiedy ukończysz test uzyskany rezultat jest zapisywanydo listy z Twoimi wynikami. Dzięki temu możesz łatwej kontrolowaćswoje postępy. Nauka W trybie nauki przedstawione są podstawoweinformacje na temat każdego władcy: imię, przydomek, lata życia ipanowania, dynastia oraz tytuły. Informacje prawne Materiałygraficzne użyte w aplikacji są objęte licencją Public Domain lubCreative Commons. Aplikacja „Historia Polski. Władcy i wydarzenia960-1795” jest własnością intelektualną Wydawnictwa Meridian.Treści oraz pytania zawarte w aplikacji są zgodne z nową podstawąprogramową. Konsultacja merytoryczna dr hab. Małgorzata Machałek,prof. Uniwersytetu Szczecińskiego. The application "History ofPoland. Rulers and events 960-1795 "was created for students ofprimary and secondary schools. This is a collection of 236questions from the period of the Piast dynasty, the Jagielloniansand the electoral kings. Questions are divided into fivecategories: 1. One-choice questions - in which you indicate one offour answers. 2. True / False questions - in which you indicatewhether the sentence is true or not. 3. Order-type questions - inwhich you organize the given events in chronological order. 4.Choose type questions in pairs - in which you have to connectpeople with their professions, or authors with their work, etc. 5.Questions in which you indicate the correct area / areas on themap. The application is completely free and without advertising.Work modes The application includes a learning mode (rulers'numbers) and a test mode, thanks to which you can check the levelof acquired knowledge. Basic, intermediate and extended levelsinclude questions about primary or secondary school. Test Varioustypes of questions covering the years 960-1795, grouped by thechosen level and dynastic periods. Each test consists of 20 randomquestions. Results Each time you finish the test, the result issaved to the list with your results. Thanks to this, you can easilycontrol your progress. Science In the learning mode, basicinformation about each king is presented: name, nickname, years oflife and rule, dynasty and titles. Legal information Graphicmaterials used in the application are covered by the Public Domainor Creative Commons license. The application "History of Poland.Rulers and events 960-1795 "is the intellectual property of theMeridian Publishing House. The content and questions contained inthe application are compatible with the new core curriculum.Substantive consultation dr hab. Małgorzata Machałek, prof.University of Szczecin.
Loading...