2.16 / December 25, 2020
(4.5/5) (499)
Loading...

Description

This is the very interesting, useful and free game-quiz, which willhelp you to learn not only national flags and coats of arms ofcountries but also will help to know its capitals, currencies andofficial languages from the special convenient handbook. Whichadvantages has this educational application over another apps aboutflags and countries? • In the app you will find flags and coats ofarms of all sovereign states of the world; • The app has theconvenient handbook about countries, which grouped in fivecontinents. From the handbook you can find out how the flag and thecoat of arms of each country looks and also you can receiveinformation about capitals, currencies, areas and officiallanguages of states; • You can select quantity buttons withanswers: 3, 6 or 9. Thanks this opportunity you can make a gameharder or easier; • Also there is two difficulty levels in the app:you can guess coats of arms and flags only known countries or allexisting; • There is an opportunity to choose the set of continentsfor the quiz. For example, you can guess only Eurasian countries oronly Australia and Oceania, North America and South Americatogether etc.; • Statistics after each game round: the test shows atotal quantity of answers and a percent of correctly answers. Thegame has three modes: 1) Only Flags. Here you must guess thecountry's name looking on the image of the flag; 2) Only Nationalemblems. Definitely, you exactly know how to look flags of somecountries. But, do you know how to look its coats of arms? Themajority of countries has emblems, which have big differences withflags. And often coats of arms are more interesting and morevarious than flags and at the same time coat of arms is the sameofficial sign of the country like a flag. Challenge yourself andtry this mode! 3) Flags and National emblems alternately. In thismode, you must guess both coats of arms and flags. The quiz can beinteresting and useful for adults and children. The knowledge aboutthe geography can need at the any moment and the education in thegame form will not become boring! The quiz has translated into sixmost used languages: English, French, German, Spanish, Italian andRussian. So, you can learn names of countries and other usefulinformation with different languages. The application has thesimple and clear interface. It was optimized both smartphones andtablets. No need access to the Internet for work with the app.

App Information Flags of the World & Emblems of Countries: Quiz

 • App Name
  Flags of the World & Emblems of Countries: Quiz
 • Package Name
  net.shapkin.coatsofarmsandflagsofcountries
 • Updated
  December 25, 2020
 • File Size
  9.5M
 • Requires Android
  Android 4.2 and up
 • Version
  2.16
 • Developer
  Beeks — Quizzes, Games, Tests
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
  Russia, Lipetsk, Svetlova 31
 • Google Play Link

Beeks — Quizzes, Games, Tests Show More...

Дорожные знаки России: викторина по ПДД 2.21 APK
Тренажёр-викторина по дорожным знакам Российской Федерации. В этомприложении Вы сможете изучать знаки дорожного движения в игровойформе. Наша викторина будет полезна как ученикам автошкол, которыесобираются сдавать экзамены на права, так и уже опытным водителям,чтобы освежить в памяти ПДД (Правила дорожного движения). Чемхорошо приложение «Дорожные знаки: Викторина по ПДД»: *Два режимаигры: Викторина с выбором правильного варианта из нескольких ирежим "Верно / Неверно"; *Выбор категорий знаков: можно выбратьнеобходимые группы дорожных знаков, чтобы тренировать и угадыватьтолько их; *Три уровня сложности: в тренажёре можно выбратьколичество вариантов ответов: 3, 6 или 9. Это поможет усложнить илинаоборот облегчить викторину, в зависимости от Ваших потребностей;*Статистика после каждой игры: тренажёр показывает количестводанных ответов и процент верных среди них; *Набор знаков во всехтестах последней редакции 2020; *Полный справочник знаков дорожногодвижения РФ с описаниями знаков; *Для работы приложения не нужендоступ в Интернет; *Приложение оптимизировано как под телефоны, таки под планшеты; *Простой и понятный интерфейс.
Дарожныя знакі Беларусі: віктарына па ПДР 2.10 APK
Карысны трэнажор, які ў гульнявой форме дапамагае вывучыцьізапомніць дарожныя знакі Рэспублікі Беларусь. Гэтая гульнябудзекарысная як вучням аўташкол, якія збіраюцца здаваць экзаменынаправы, так і дасведчаным кіроўцам са стажам, каб асвяжыць упамяціПДР (Правілы дарожнага руху). Калі вам неабходна хутка іпроставывучыць беларускія дарожныя знакі, то гэтая гульня дапаможавамусяго за некалькі дзён! Чым добрая дадзеная мабільная праграмадлявывучэння дарожных знакаў? • Усе знакі дарожнага рухуБеларусіапошняй рэдакцыі 2020 года; • Маецца пераклад на беларускуюірускую мовы; • Карысны даведнік. У ім утрымліваюцца ўсеіснуючыядарожныя знакі Беларусі, падзеленыя на 7 катэгорый:папераджальныязнакі, знакі прыярытэту і г. д. Акрамя выявы і назвызнака ўдапаможніку ёсць яго кароткае апісанне; • Тры ўзроўнюскладанасцітрэнажора. У наладах вы можаце выбраць колькасцьварыянтаў адказу:3, 6 або 9; • Выбар катэгорый знакаў длявывучэння: можна выбрацьадну або некалькі катэгорый, якія вы хочацетрэніраваць (напрыклад,толькі прадпісваюць знакі або знакі сэрвісуразам з папераджальнымізнакамі) і адгадваць толькі іх; • Статыстыкапасля кожнай гульні.Праграма паказвае колькасць дадзеных адказаў іпрацэнт вернікаўсярод іх. Віктарына мае два рэжыму гульні: 1) Выбарправільнагаварыянту адказу. Праграма паказвае дарожны знак, і выпавіннывыбраць адзін правільны адказ сярод некалькіх варыянтаў; 2)Рэжым«Дакладна/Няслушна». Праграма паказвае малюнак і назва знака,а выпавінны адказаць, ці адпавядае назва выявы або няма.Мабільнаяпраграма мае просты і зразумелы інтэрфейс, а таксамааптымізаванаяк пад тэлефоны, так і пад планшэты. Для працы праграмеНЕпатрабуецца доступ у Інтэрнэт, так што вы можаце гуляць у яеўлюбым месцы: у метро, у чарзе, і нават у самалёце.
Фонарик 1.12 APK
Просто фонарик. Включил, посветил и выключил. Приложение без лишнихфункций.
Гербы городов России: викторина и справочник 2.00 APK
Тест-викторина по гербам городов Российской Федерации. Вэтомприложении вы сможете в игровой форме изучать и узнаватьчто-тоновое о городах России. Чем хорошо приложение «ГербыгородовРоссии: Викторина и справочник»: * Более 1 000 городов и ихгербов;* Выбор количества вариантов ответа (3, 6 или 9), чтобыусложнитьили, наоборот, облегчить игру; * Два уровня сложности: выможетеотгадывать гербы только известных городов либо всехгородов,представленных в приложении; * Имеется возможностьограничитьвариативность городов по округам Российской Федерации.Например,можно отгадывать города только Центрального округа,Уральского иСибирского вместе и т.д.; * Статистика после каждойигры: тестпоказывает количество данных ответов и процент верныхсреди них; *Справочник городов и их гербов, в котором можно увидетьне толькоизображение герба, но и дату основания города, егопринадлежность ктем или иным области и округу, а также примерноеколичествонаселения; * Для работы приложения не нужен доступ вИнтернет; *Приложение оптимизировано как под телефоны, так и подпланшеты; *Простой и понятный интерфейс.
Segnaletica stradale dell'Italia: quiz sul CDS 2.11 APK
Quiz educativo su segnaletica stradale in Italia. L’app permettediimparare giocando i segnali e cartelli stradali italiani. Ilnostroapp sarà utile per gli studenti delle scuole guida che sipreparanoper l’esame di teoria, e anche per i conducenti conesperienza chevogliono ripassare la conoscenza del CDS (Codicedella Strada). Ivantaggi dell'app "Segnaletica stradale: quiz sulCDS": * Duemodalità di gioco: quiz con la scelta della rispostacorretta e lamodalità "Vero / Falso"; * I segnali sono divisi incategorie: èpossibile selezionare solo i gruppi di segnali stradalinecessariper allenamento e gioco; * Tre livelli di difficoltà: nelquiz sipuò scegliere se mostrare 3, 6 o 9 varianti di rispostapercomplicare o, al contrario, facilitare il quiz a seconda delvostrolivello di preparazione; * Statistiche dopo ogni partita:quizmostra il numero delle risposte date con il percentuale diquellecorrette; * L’elenco completo degli segnali stradalidell'ultimaedizione del 2020 con la possibilità della ricerca; *L'appfunziona senza l'accesso a Internet; * L'app è ottimizzata perglismartphone e tablet; * Design semplice e intuitivo.
UK Traffic (Road) Signs Test and Quiz 2.20 APK
The United Kingdom's traffic signs test. In this application youcanlearn traffic signs in a game form. Our quiz is useful forstudentsof driving schools who are going to take an exam for thelicense andfor experienced drivers who wants to repeat the HighwayCode.Application features: *Two game modes: Quiz with the choiceof thecorrect option from several answers and the mode "True orFalse";*Select the road sign's category. You can choose necessarygroups ofroad signs to exercise and guess only their; *Threedifficultylevels: in the application, you can select the number ofansweroptions: 3, 6 or 9. It helps to complicate or facilitate thequiz;*Statistics after each game: the application shows the totalnumberof answers and the percentage of correct answers amongthem;*Complete UK Traffic Signs 2020 guide; *The application doesnotneed access to the Internet; *The application is optimizedforboth: phones and tablets; *Simple and intuitive interface.
Flags of the World & Emblems of Countries: Quiz 2.16 APK
This is the very interesting, useful and free game-quiz, which willhelp you to learn not only national flags and coats of arms ofcountries but also will help to know its capitals, currencies andofficial languages from the special convenient handbook. Whichadvantages has this educational application over another apps aboutflags and countries? • In the app you will find flags and coats ofarms of all sovereign states of the world; • The app has theconvenient handbook about countries, which grouped in fivecontinents. From the handbook you can find out how the flag and thecoat of arms of each country looks and also you can receiveinformation about capitals, currencies, areas and officiallanguages of states; • You can select quantity buttons withanswers: 3, 6 or 9. Thanks this opportunity you can make a gameharder or easier; • Also there is two difficulty levels in the app:you can guess coats of arms and flags only known countries or allexisting; • There is an opportunity to choose the set of continentsfor the quiz. For example, you can guess only Eurasian countries oronly Australia and Oceania, North America and South Americatogether etc.; • Statistics after each game round: the test shows atotal quantity of answers and a percent of correctly answers. Thegame has three modes: 1) Only Flags. Here you must guess thecountry's name looking on the image of the flag; 2) Only Nationalemblems. Definitely, you exactly know how to look flags of somecountries. But, do you know how to look its coats of arms? Themajority of countries has emblems, which have big differences withflags. And often coats of arms are more interesting and morevarious than flags and at the same time coat of arms is the sameofficial sign of the country like a flag. Challenge yourself andtry this mode! 3) Flags and National emblems alternately. In thismode, you must guess both coats of arms and flags. The quiz can beinteresting and useful for adults and children. The knowledge aboutthe geography can need at the any moment and the education in thegame form will not become boring! The quiz has translated into sixmost used languages: English, French, German, Spanish, Italian andRussian. So, you can learn names of countries and other usefulinformation with different languages. The application has thesimple and clear interface. It was optimized both smartphones andtablets. No need access to the Internet for work with the app.
Verkehrszeichen in Deutschland - Quiz Trainer 2.10 APK
Mit dieser App können Sie spielend leicht dieVerkehrszeichenlernen. Unser Quiz wird nützlich sowohl für dieFahrschüler sein,die den Führerschein-Test ablegen werden, als auchfür dieversierten Autofahrer, um Ihre Kenntnisse auf dieVerkehrsregelnauffrischen zu möchten. Welche Vorteile hat App"Verkehrszeichen:StVO-Quiz": *Zwei Spielregime: Quiz mit derAuswahl eine richtigeVariante aus mehrere und das Regime "Richtig /Falsch"; *DieAuswahl der Kategorien von Zeichen: man kann dienotwendige Gruppenvon Verkehrszeichen auswählen, dass nur sietrainieren und raten;*Drei Schwierigkeitsstufen: in dem Trainerkann man die Anzahl derAntworten auswählen: 3, 6 oder 9. Das machtQuiz leichter oderschwerer, abhängig von Ihren Brauchen; *Statistiknach jedem Spiel:Trainer zeigt Anzahl gebender Antworten undwieviel Prozent aus siesind richtig; *Zeichensatz sind der letztenRedaktion von 2020 inallen Tests; *Volle Sammlung allerVerkehrszeichen Deutschland mitihren Beschreibungen; *KeineInternetverbindung nötig; *Appoptimiert für Smartphone und Tablets;*Einfaches und verständlichesInterface.
Loading...