1.3 / November 7, 2016
(4.7/5) (3)

Description

The new brightest flashlight 2016 forAndroid.It's very easy to use and helpful. User can changebrightness ofscreen light or turn on/off Flash LED. The energyconsumption isvery low to use.

Key features
* 2 light sources
- Camera LED light
- Screen light

* 3 bright modes:
- Always On
- Flashing (with 2 kinds of frequency to choose from)
- SOS with loud SOS sound signal.

Notes
The extended use of Flashlight 2016 may result in fasterbatterydrain. The appearance and operation of some features mayvary,depending on your device.

Flashlight 2016 is a simple, powerful and beauty.

colored flashlight
flashlight camera
police light
flash camera
led torch

App Information Flashlight 2016 - Multi LED

 • App Name
  Flashlight 2016 - Multi LED
 • Package Name
  com.zerasolutions.screenflashlight
 • Updated
  November 7, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.3
 • Developer
  Zera Solutions
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link
Zera Solutions Show More...
Strongest Vibrator 2016 2.4 APK
This strongest vibrator ( strongest vibratore)simulator app. It will bring STRONG VIBRATION and you will loveit.It is simple tool to help you love everywhere.Here strength vibration settingsTime: 0 to 360 secondsStrength: 0 to 100% powerNote: we have "unstoppable mode" that can make you feel so goodand unstoppable. Vibration strength may depend on your device.This vibrator can use for girls (vibratore for girls), man,children and everyonefor relaxing, stress relief, headachetreatment, body massage.....This vibrator (vibratore) app supports smartphones:- Samsung Galaxy S5- Samsung Galaxy S6- Samsung Galaxy S7- Samsung Galaxy A4, A5, A6, A7, A8- Samsung Galaxy J5, J7, Grand Prime, Core- soon also Galaxy S8- HTC One M7, One M8, One M9- HTC Desire X, Z, HD- LG G5, G4, LG, G2, G3, Nexus- Sony Xperia X, Z5, Z4, Z3, M3, M4, M5, XA, Z3+, Z3 Compact- Xiaomi, Google Nexus, OnePlus, Asus ZenPhone, Note- Huawei Ascend Mate, Motorola DroidStrongest vibrator 2016 is a simple, powerful, beauty.Try it now and enjoy.Chill outVibratormassagerMassagerelievercelluliteStressReliefTherapySoothing
Chú Đại Bi - chu dai bi 2.2.5 APK
Ứng dụng HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, không LẤY THÔNGTIN CÁ NHÂN người dùng, khôngTỰ GỬI SMS, không truy xuất dữ liệu VỊTRÍ NGƯỜI DÙNG.Đối với người học Phật thường trì tụng Kinh Phật ( kinh phat )thì Chú Đại Bi có lẽ là ai cũng biết. Ứng dụng được ra đời với mongmuốn hỗ trợ mọi người học và trì tụng Chú Đại Bi ( chu dai bi ) đểđạt được công năng và kết quả vi diệu nhất. Thần Chú Đại Bi ( chudai bi, compassion mantra, 注同情) rất linh nghiệm nếu trì tụng hằngngày với tâm thanh tịnh, giải trừ bớt nghiệp chướng khởi sinh từquá khứ và hướng đến cái tốt đẹp từ vị lai.Tính năng ứng dụng- Audio Chú Đại Bi do Sư trì tụng ( chú đại bi mp3 - nhạc chú đạibi )- Chú Đại Bi ( kinh Chú Đại Bi ) được hiển thị theo phân đoạn củaaudio do Sư trì tụng- Chú giải Chú Đại Bi giúp hiểu thêm ý nghĩa từng câu chú- Nhạc Chú Đại Bi sâu lắng và mầu nhiệm- Thư viện ảnh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát dùng đặt làm ảnh nền và quántưởngTính năng sẽ nâng cấp thời gian sắp tới- Nhạc thiền Phật giáo- Thư viện Kinh Phật và Video thuyết giảng Phật Pháp, Kinh A Di Đà,Kinh Vô Lượng Thọ- Lịch nhắc nhở ngày ăn Chay hoặc những hoạt động Lễ ChùaCHÚ ĐẠI BI - CHU DAI BI - KINH PHAT QUAN THE AM BO TAT*** Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni ***1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da2. Nam mô a rị da3. Bà lô yết đế thước bát ra da4. Bồ Đề tát đỏa bà da5. Ma ha tát đỏa bà da6. Ma ha ca lô ni ca da7. Án8. Tát bàn ra phạt duệ9. Số đát na đát tỏa10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà12.Nam mô na ra cẩn trì13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế14.Tát bà a tha đậu du bằng15.A thệ dựng16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)17.Na ma bà dà18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha19.Án. A bà lô hê20.Lô ca đế21.Ca ra đế22.Di hê rị23.Ma ha bồ đề tát đỏa24.Tát bà tát bà25.Ma ra ma ra26.Ma hê ma hê rị đà dựng27.Cu lô cu lô yết mông28.Độ lô độ lô phạt xà da đế29.Ma ha phạt xà da đế30.Đà ra đà ra31.Địa rị ni32.Thất Phật ra da33.Giá ra giá ra34.Mạ mạ phạt ma ra35.Mục đế lệ36.Y hê di hê37.Thất na thất na38 A Ra sâm Phật ra xá lợi39.Phạt sa phạt sâm40.Phật ra xá da41.Hô lô hô lô ma ra42.Hô lô hô lô hê rị43.Ta ra ta ra44.Tất rị tất rị45.Tô rô tô rô46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ47.Bồ đà dạ bồ đà dạ48.Di đế rị dạ49.Na ra cẩn trì50.Địa rị sắc ni na51.Ba dạ ma na52.Ta bà ha53.Tất đà dạ54.Ta bà ha55.Ma ha tất đà dạ56.Ta bà ha57.Tất đà du nghệ58.Thất bàn ra dạ59.Ta bà ha60.Na ra cẩn trì61.Ta bà ha62.Ma ra na ra63.Ta bà ha64.Tất ra tăng a mục khê da65.Ta bà ha66.Ta bà ma ha a tất đà dạ67.Ta bà ha68.Giả kiết ra a tất đà dạ69.Ta bà ha70.Ba đà ma kiết tất đà dạ71.Ta bà ha72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ73.Ta bà ha74.Ma bà rị thắng yết ra dạ75.Ta bà ha76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da77.Nam mô a rị da78.Bà lô kiết đế79.Thước bàn ra dạ80.Ta bà ha81.Án. Tất điện đô82.Mạn đà ra83.Bạt đà gia84.Ta bà ha.*** Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát ***Tên của bài kinh này là Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni cua Phật QuánThế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415chữ.The app is completelyfree, no PERSONAL INFORMATION OBTAINED users, khongtu SEND SMS, nodata access user location.For students of Buddhism often reciting Buddhist sutras(Buddhist scriptures), the Great Compassion Mantra probablyeveryone knows. The app was created with the desire to supportpeople to learn and recite the Great Compassion Mantra (chu dai bi)to achieve performance and the most wonderful results. GreatCompassion Mantra (the Great Compassion, compassion mantra, 注 同情)very spiritual experience if daily recitation with pure mind,disarmament karma arises less from the past and toward the futuregood word.Features Applications- Audio by Great Compassion Mantra recitation Division (note mp3compassion - compassion musical note)- Great Compassion Mantra (of Great Compassion Mantra) is displayedin the audio segment by reciting Master- Note the Great Compassion helps more meaningful each mantra- Music and Great Compassion Mantra deep mystery- Gallery Buddha Avalokitesvara Bodhisattva used to set asbackground images and visualizationsfeature will upgrade next time- Buddhist Meditation Music- Video library of Buddhist scriptures and preached Dhamma,Amitabha Sutra, the Infinite Life Sutra- Lent Day Calendar reminder or activities Temple CeremonyNOTE DAI BI - BI DAI CHU - BUSINESS Avalokitesvaras BOTATEmperor Capital Eye *** unobstructed compassion mandala heartni ***1. Male model black soil, Canada to stomach the skin2. Male model a ri3. She listed batch size bowl leather insole4. Bodhi to scare her slap leather5. Ma ha to scare her slap leather6. Ma ha ni ca ca da Lot7. Project8. Slapping a fine descent desk9. Number of outdated na land10.Nam tissue latest medical fetters Đỏa flip a stainless buttleatherEmpire Furniture Lot Buddha 11.Ba fetters her momentum wheelNa 12.Nam tissue to take lead13.He stainless, multi-sa ma ha desk ME14.Tat her by a neighbor parked travelers15.A orthostatic16.Tat slapped her (Na ma slapped her)17.Na she hadStrawberry 18.Ma kill himself tha19.An. A backpack hêCa 20.Lo soles21.Ca the insoleHê stainless 22.DiBodhi 23.Ma ha slapped ĐỏaShe slapped her 24.Tat25.Ma the ghost outHey hey ma ri 26.Ma up27.Cu lots lots listed cu butt28.Do lots of fine lots da sole29.Ma ha da soleThe momentum 30.Da31.Dia stainless ni32.That the skin Buddha33.Gia the price upThat penalty plated 34.MaThe sole 35.MucHey hey di 36.Y37.That na na Furniture38 A relic that ginseng Out39.Phat sa fine ginseng40.Phat the skin clinicLot Lot shout out ma 41.HoLot Lot coral 42.Ho stainless hê43.Ta to get outAll stainless stainless 44.Tat45.To bowl checkered checkeredBodhi labor labor 46.Bo RecommendedDa da da da bo 47.BoRi soles 48.Di49.Na to take leadNa ni stainless excellent 50.DiaEvening manna 51.Ba52.Ta she ha53.Tat da da54.Ta she ha55.Ma ha da da56.Ta she haIntroduced technology 57.Tat58.That the table to stomach59.Ta she ha60.Na to take lead61.Ta she ha62.Ma out na63.Ta she ha64.Tat rose a complicated skin65.Ta she ha66.Ta she ha a Ta da da67.Ta she ha68.Gia kiết da da69.Ta she ha70.Ba fetters momentum ma da da71.Ta she ha72.Na to take the momentum out of labor73.Ta she ha74.Ma she leaked listing stomach wins75.Ta she ha76.Nam tar out outdated models Canada to stomach skinA stainless 77.Nam skin tissueLot fetters 78.Ba soles79.Thuoc table to stomach80.Ta she ha81.An. All Electric Capital82.Man momentumFamily 83.Bat momentum84.Ta she ha.*** Namo Bodhisattva Quan ***The name of this text is Kinh Dai Bi Tam Da La NiAvalokitesvaras crabs. Referred to as the Great Compassion Mantra.Great Compassion Mantra has all of 84 sentences, 415 words.
Brightest Flashlight-Multi LED 1.2 APK
This is brightest flashlight app 2016 foryou.Brightest Flashlight 2016 - super simple app that turnsyourphone’s LED flash into a super bright flashlight that youcontrolwith a tap!With a simple and easy-to-use interface, Brightest Flashlight2016provides 3 lighting modes using your camera’s LED light. Italsoincludes an adjustable screen light that you can easilycustomizecolor and brightness.Key features* 2 light sources- Camera LED light- Screen light* 3 bright modes:- Always On- Flashing (with 2 kinds of frequency to choose from)- SOS with loud SOS sound signal.NotesThe extended use of Brightest Flashlight 2016 may result infasterbattery drain. The appearance and operation of some featuresmayvary, depending on your device.We’d love to hear from you!Send us your feedback via: zerasolutions360@gmail.comTry it now and enjoy!colored flashlightflashlight camerapolice lightflash camera
De thi minh hoa 2017 1.1 APK
Hằng năm đến hẹn thì các bạn 12 sẽ thi tốtnghiệp THPT. Sau bao nhiêu năm rèn luyện, học hành, thi cử cuốicùng cũng đến kỳ thi quan trọng, đánh dấu 1 chặng đường. Các bạn sẽcòn phải luyện thi đại học với các môn liên quan đến ngành thi nhưToán, Lý, Hóa, Anh Văn... Nhằm hỗ trợ các bạn thi tốt nghiệp đạthiệu quả, chúng tôi cung cấpứng dụng Đề Thi Minh Họa 2017 ( de thi minh hoa 2017) tất cả cácmôn cho kỳ thi THPT Quốc Gia.Ứng dụng hoàn toàn Miễn Phí, không lấy thông tin người dùng,không tự động gửi SMS.Giao diện dễ sử dụng, nhỏ gọnCác môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, TiếngNga, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Đức giúp các bạn luyện thi thậttốt.Chúc các Bạn học và thi tốtEnjoy zeraEvery year up to 12appointments, then you will high school graduation exam. After manyyears of training, education, exams finally reach critical exams,marking one way. You will also have exam with exam-related subjectssuch as Mathematics, Physics, Chemistry, English ... In support ofyour graduation exam efficiency, we provideApplications Recommended 2017 Illustration Execution (de thiArtwork 2017) all subjects for the National High School Exam.Full Free applications, users do not get information, do notautomatically send SMS.Easy to use interface, compactThe subjects: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology,Literature, English, French, Russian, Chinese, Japanese, Germanhelp you cram well.Wish You learn and do wellEnjoy ZERA
Free Relaxing Music 2016 1.1 APK
If you have good sleeps daily, you may haveagood healthy. We provide a helpful background music- BGM appthatyou can get deep sleeps for healing. This app is FREE.Withbeautiful and peaceful musics, you can get deep sleep veryeasily.***** WHAT’S INSIDE ******1. 10+ high quality music sessions for sleeping and relaxing(piano music, violin music, guitar music and natural sounds)2. beautiful and easy user interface with HDpeacefulbackground3. sleep timer, duration up to 8 hours4. setting language ( 4+ languages)5. the functions will be updated frequently***** HOW DOES IT WORK *****1. Choose music session that you like ( your have 10+beautifuland peaceful music sessions for sleeping orrelaxing).2. Set timer duration3. Slip naturally into a relaxed state or a deep sleep...!.3. Wake up, feel refreshed and happier4. Do it again, anytime!This app can also be used for meditation ( zen ),headachehealing (reduce headache) or relaxing after work.***** TRY IT NOW ******Free Relaxing Music 2016 for Sleeping is the app for themostpersonalized sleep experience that you can possibly have.Within afew taps, you can relaxing and have a deep sleep veryeasily.It’s waiting for you. Download it now and become one oftherelaxed users of Free Relaxing Music 2016!Enjoy!
Quay Đầu Gà Bá Đạo 2.1 APK
Bạn đang nhậu tưng bừng cần thêm vui, ứngdụng"Quay đầu gà bá đạo" sẽ làm cho cuộc nhậu vui hơn- Có hai chế độ chơi: vòng quay sát phạt với nhiều kết quả chơinhư"uống 1 ly, 2 ly, 50%,100%..." và quay "đầu gà" với hình chaiBiarất ngầu- Âm thanh vui nhộn- Giao diện đẹp=>Thử ngay đi nào các bạn ơi để cuộc vui thêm vuiQuay đầu gàXoay và uốngXoay và nhậuquay dau gaquay va nhauquay và nhậuYou're drinkingjubilantlyneed more fun, the app "Turning chicken hegemony" willmake thedrink more fun- There are two game modes: rotation results look fine withplayingas "drink 1 cup, 2 cups, 50%, 100% ..." and turned "chickenhead"with a cool beer in a bottle- Sounds fun- Beautiful interface=> Try it Now let's go to the fun of my friend more funTurning chickenRotate and drinkRotate and drinkturning stationturned collidespinning and drink
Cong thuc TOAN 1.0 APK
Ứng dụng hoàn toàn FREE với mục đích giúpcácbạn học và ôn luyện TOÁN hiệu quả với các công thức Toánthườngdùng trong thi Tốt nghiệp và thi Đại học ( cong thuc toan 12,congthuc toan hoc ) .Các công thức trong Ứng dụng chỉ mang tính chất tham khảo, có thểcósai sót mong các bạn đóng góp để ứng dụng ngày càng hoàn thiện.Nếu thấy hay hãy RATE và CHIA SẺ thông tin ứng dụng nhé!!Ghi chú: Hướng dẫn sử dụng nằm ở trang CUỐI CÙNG. Ứng dụngcóchèn banner Quảng cáo, để có chút ít $ nhằm khuyến khích nhómpháttriển những ứng dụng tốt hơn cho các bạn.Thanks!ZeraAbsolutelyFREEapplication designed to help you learn and refresherACCOUNTINGeffectively with math formulas commonly used in theimplementationand enforcement Graduated University (equation 12,mathematicalformulas).The formulas in the application reference purposes only, maycontainerrors hope you contribute to an increasingly betterapplications.If you see or go RATE SHARE information and applications forit!!Notes: Guide located on the last page. Applications caninsertbanner ads, to have a little $ to encourage groups todevelopbetter app for you.Thanks!Zera
Compassion Mantra 1.0 APK
------- FREE APP CompassionMantra-------Compassion Mantra (female voice) and Picture Gallery - chudaibiThis application provides a mantra of the great compassionprayersung by a woman.The picture gallery contains beautiful pictures.You can usepicturesto set wallpaper
Loading...