2.0 /
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Fluitmethode.nl is een eigentijdse methode waarbij je beschiktovermeerdere leermiddelen. De methode omvat een boek met 3cd’s(optioneel), een website en een app. Uitgangspunt bij deel 1 en2zijn de eisen voor het HaFaBra A examen. Belangrijke punten dieaanbod komen zijn: • Op gehoor spelen • Naspelen • Ontwikkelenvanritmegevoel • Theorie in praktijk • Improviseren • Stimulerenvancreativiteit • Samenspelen Docenten hebben veel ruimte om stofnaareigen inzicht aan te bieden en oefeningen af te stemmen ophetniveau van de leerling. In de app, op de website en metdeoptionele cd's kun je bij elk liedje in het boektweebegeleidingstracks afspelen; een eenvoudige track om meetebeginnen en een iets moeilijkere. De demotrack wordtvoorgespeelddoor Rogier de Pijper. Daarnaast zijn er filmpjes tevinden overo.a. houding, ademhaling en onderhoud van hetinstrument. Deinteractieve spellen zijn zo leuk, dat de leerlingzelf niet in degaten heeft dat ze eigenlijk bedoeld zijn omvaardigheden tetrainen. Kennis en vaardigheden kunnen aan het eindvan elk blokspelenderwijs worden getest. De app maakt verbindingmet hetinternet en het gebruik ervan kan datakosten bij uw providermetzich meebrengen. Fluitmethode.nl is a contemporary method whereyouhave multiple learning tools. The method includes a book with 3CDs(optional), a website and an app. The starting point for part 1and2 are the requirements for Wind Band A exam. Important points tobediscussed are: • Play On hearing • Pretend Play • Develop rhythm•Theory in Practice • Improvise • Encouraging creativity •Playtogether Teachers have a lot of space to offer material attheirown discretion and exercises to align the level of thestudent. Inthe app, you can play each song in the book twoaccompanimenttracks on the website and with the optional CD; aneasy track tostart with and a slightly more difficult. The demotrack is beingplayed by Rogier Piper. In addition, there are videosabout includeposture, breathing and maintenance of the instrument.Theinteractive games are so much fun that the pupil did notrealizethat they are actually meant to train skills. The knowledgeandskills may be tested with ease at the end of each block. Theappconnects to the Internet and its usage, data charges fromyourprovider entail.

App Information fluitmethode.nl

Jerry Riedijk Show More...

fluitmethode.nl 2.0 APK
Jerry Riedijk
Fluitmethode.nl is een eigentijdse methode waarbij je beschiktovermeerdere leermiddelen. De methode omvat een boek met 3cd’s(optioneel), een website en een app. Uitgangspunt bij deel 1 en2zijn de eisen voor het HaFaBra A examen. Belangrijke punten dieaanbod komen zijn: • Op gehoor spelen • Naspelen • Ontwikkelenvanritmegevoel • Theorie in praktijk • Improviseren • Stimulerenvancreativiteit • Samenspelen Docenten hebben veel ruimte om stofnaareigen inzicht aan te bieden en oefeningen af te stemmen ophetniveau van de leerling. In de app, op de website en metdeoptionele cd's kun je bij elk liedje in het boektweebegeleidingstracks afspelen; een eenvoudige track om meetebeginnen en een iets moeilijkere. De demotrack wordtvoorgespeelddoor Rogier de Pijper. Daarnaast zijn er filmpjes tevinden overo.a. houding, ademhaling en onderhoud van hetinstrument. Deinteractieve spellen zijn zo leuk, dat de leerlingzelf niet in degaten heeft dat ze eigenlijk bedoeld zijn omvaardigheden tetrainen. Kennis en vaardigheden kunnen aan het eindvan elk blokspelenderwijs worden getest. De app maakt verbindingmet hetinternet en het gebruik ervan kan datakosten bij uw providermetzich meebrengen. Fluitmethode.nl is a contemporary method whereyouhave multiple learning tools. The method includes a book with 3CDs(optional), a website and an app. The starting point for part 1and2 are the requirements for Wind Band A exam. Important points tobediscussed are: • Play On hearing • Pretend Play • Develop rhythm•Theory in Practice • Improvise • Encouraging creativity •Playtogether Teachers have a lot of space to offer material attheirown discretion and exercises to align the level of thestudent. Inthe app, you can play each song in the book twoaccompanimenttracks on the website and with the optional CD; aneasy track tostart with and a slightly more difficult. The demotrack is beingplayed by Rogier Piper. In addition, there are videosabout includeposture, breathing and maintenance of the instrument.Theinteractive games are so much fun that the pupil did notrealizethat they are actually meant to train skills. The knowledgeandskills may be tested with ease at the end of each block. Theappconnects to the Internet and its usage, data charges fromyourprovider entail.
Loading...