3.0.2 / November 13, 2017
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via de Focus Fotoservice app!Installeer nu de FocusFotoservice app en ervaar hoe eenvoudig het is om foto’s tebestellen direct vanaf je smartphone of tablet. We printen opprofessioneel Kodak printpapier en corrigeren alle foto’s ophelderheid en kleur. De kleuren van onze prints zijn 75 jaargegarandeerd. Naast foto’s kunt je ook canvas en fotogeschenkenbestellen via de Focus Fotoservice app.De Focus Fotoservice app isook te gebruiken in combinatie met andere foto-apps. Gebruik jebijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s, dan is deFocus Fotoservice app de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt de FocusFotoservice app de mogelijkheid om met je eigen foto’s kaarten teontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdens vakanties,Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijk ook zomaariemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van de achtlayouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschap in opzowel de voor- als achterzijde van de kaart. Wij drukken de kaartmet een professionele digitale HP Indigo drukpers en brengen eenlamineer laag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:*Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekst opvoor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een iPhone of iPad.*Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden inNederland geldt: voor 16:00 besteld de volgende dag in huis (inBelgië, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveeréén week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.*Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s wordenper stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkantenprintformaten zijn mogelijk (handig i.c.m. Instagram).* Betalen viaiDeal is mogelijk.Photos, canvas and photo gifts OrderYoursmartphone is probably full of pictures. Obviously, because youincreasingly used him as a camera. With these pictures you can doanything. You can add them to a message on Facebook, send in aninstant message through WhatsApp or ... be printed on the highestquality through the Focus Photo Service app!Install the Focus Photoservice app and see how easy it is to order photos directly fromyour smartphone or tablet. We print on Kodak professional paperprinting and correct all the pictures on brightness and color. Thecolors of our prints are guaranteed 75 years. In addition topictures you can order canvas and photo gifts from the Focus Photoservice app.The Focus Photo Service app can also be used incombination with other photo apps. Use your Instagram example forediting your photos, then the Focus Photo Service app the idealcomplement to print the final result.Design and order cardsInaddition, the Focus Photo service app allows you to with your ownphotos, maps design and send. Ideal for during the holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of the eight layouts, choose fromphotos and enter your personal message on both the front and backof the card. We print the card with a professional digital HPIndigo press and bring a lamination layer so that the card isalways nice.Features:* Designing and sending postcards withpersonalized text on front and back.* Print photo files from aniPhone or iPad.* In addition you can also canvas prints or photogifts (such as a mug) order.* For photo orders applicable should bedelivered in the Netherlands: before 16:00ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).*Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards isabout 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.*Photos are individually adjusted for brightness and color.* Squaresprint formats are possible (useful in combination with Instagram).*Payment via PayPal is possible.

App Information Focus Fotoservice

 • App Name
  Focus Fotoservice
 • Package Name
  com.frisbee.fotofocus
 • Updated
  November 13, 2017
 • File Size
  7.2M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  3.0.2
 • Developer
  FrisBEE BV
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
  Badhuisstraat 145 4382 AL Vlissingen Nederland
 • Google Play Link

FrisBEE BV Show More...

JWGD 1.3.3 APK
FrisBEE BV
Bereken de beslagvrije voet met deze Jongejan WissebornGerechtsdeurwaarders App offline, snel én eenvoudig. Iedereen inNederland heeft bij een beslag op loon of uitkering recht op eenminimumbedrag waarop geen beslag mogelijk is, de zogenaamdebeslagvrije voet. De hoogte ervan is in de wet vastgelegd en hangtaf van de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar. De Appvan Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders biedt: - de berekeningvan de beslagvrije voet, inclusief de mogelijkheid om het resultaatvan de berekening te verzenden per e-mail; - onzeincasso-calculator: u berekent gemakkelijk welk bedrag u maximaalaan buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen; -informatie over Jongejan Wisseborn Gerechtsdeurwaarders en haarvestigingen. Wij verstaan ons vak, staan voor kwaliteit en leverenmaatwerk. Dat doen we met een enthousiast en kundig team. Metvestigingen in Amsterdam, Breda, Groningen, Harderwijk, Roermond enZwolle zijn wij op strategische plaatsen in Nederland gevestigd.Een groot voordeel is dat wij één organisatie zijn. Dat maakt datwij als deurwaarder snel kunnen schakelen én de kwaliteit kunnenbewaken, met oog voor de belangen van alle betrokkenpartijen!Calculate the seizure-free rate with this JongejanWisseborn Bailiffs App offline, quickly and easily.Everyone in theNetherlands in a seizure of wages or entitlement to a minimum whichno batter is possible, called the seizure-free rate. The height ofit is enshrined in law and depends on the personal circumstances ofthe debtor.The App Jongejan Wisseborn Bailiffs offers:- Thecalculation of the seizure-free rate, including the ability to sende-mail the result of the calculation;- Our collection calculator:you calculate the amount you to easily extrajudicial collectioncosts may charge up;- Information on Jongejan Wisseborn Bailiffsand its branches.We understand our profession, stand for qualityand deliver custom. We do this with an enthusiastic andknowledgeable team. With offices in Amsterdam, Breda, Groningen,Harderwijk, Roermond and Zwolle we are located at strategiclocations in Netherlands. A big advantage is that we are anorganization. That means that we can turn as bailiff quickly and tomonitor the quality, attention to the interests of all partiesinvolved!
Snappic, shoot & print 3.0.2 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via Snappic!Installeer nu Snappic, Shoot & Print enervaar hoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf jesmartphone of tablet. We printen op professioneel Kodak printpapieren corrigeren alle foto’s op helderheid en kleur. De kleuren vanonze prints zijn 75 jaar gegarandeerd. Naast foto’s kunt je ookcanvas en fotogeschenken bestellen via Snappic.Snappic is ook tegebruiken in combinatie met andere foto-apps. Gebruik jebijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s, dan isSnappic de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Snappic demogelijkheid om met je eigen foto’s kaarten te ontwerpen en teversturen. Ideaal voor tijdens vakanties, Valentijn, verjaardagenof kerstmis. Je kan natuurlijk ook zomaar iemand een kaartjesturen! Maak een keuze uit één van de acht layouts, kies je foto’suit en voer je persoonlijke boodschap in op zowel de voor- alsachterzijde van de kaart. Wij drukken de kaart met eenprofessionele digitale HP Indigo drukpers en brengen een lamineerlaag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:* Ontwerpen enversturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekst op voor- enachterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone of tablet.*Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden inNederland geldt: voor 16:00 besteld de volgende dag in huis (inBelgië, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveeréén week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.*Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s wordenper stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkantenprintformaten zijn mogelijk (handig i.c.m. Instagram).* Betalen viaiDeal is mogelijk.Meer weten?https://www.facebook.com/snappicapphttp://www.snappic.nl/ Vragen?Kijk op http://www.snappic.nl/faqvoor de meest gestelde vragen of stuur je vraag naarservice@snappic.nl************************************************************Winnaarpublieksprijs Zeeuwse Pioniersprijs2014!!************************************************************orderpictures, canvas and photo giftsYour smartphone is probably full ofpictures. Obviously, because you increasingly used as camera tohim. With these pictures, you can do anything. You can add them toa message on Facebook, send a chat message via WhatsApp or ... beprinted on the highest quality through Snappic!Now install Snappic,Shoot & Print and experience how easy it is to order photosdirectly from your smartphone or tablet. We print on Kodakprofessional paper printing and correct all the pictures onbrightness and color. The colors of our prints are guaranteed 75years. In addition to photos, you can also order canvas and photogifts from Snappic.Snappic can also be used in combination withother photo apps. Use example Instagram for editing your pictures,Snappic is the ideal complement to print the final result.designand order cardsAdditionally Snappic provides the ability to designyour own photo cards and send. Ideal for during the holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of the eight layouts, select yourphotos and enter your personal message on the front and back of thecard. We print the card with a professional digital HP Indigo pressand bring a lamination layer so that the card is alwaysnice.features:* Designing and sending postcards with personalizedtext on front and back.* Print photo files from a smartphone ortablet.* In addition you can also order prints or photo canvas gift(such as a mug).* For photo orders to be delivered in theNetherlands applies: ordered before 16:00 the   nextday (in Belgium, at least 2 days).* Delivery canvas forapproximately one week.* Delivery for postcards is about 2 days.*Photos are printed on Kodak Professional paper.* Photos areindividually adjusted for brightness and color.* Squares printformats are available (useful i.c.m. Instagram).* Payment via iDealis possible.Knowingmore?https://www.facebook.com/snappicapphttp://www.snappic.nl/Ask?Lookat http://www.snappic.nl/faq the most frequently asked questions orsend your question toservice@snappic.nl************************************************************Pioneer Audience Award winner Zeeland Price 2014!!************************************************** **********
Foto Hekkert 3.0.2 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via Foto Hekkert! Installeer nu Foto Hekkert en ervaarhoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf jesmartphone of tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via Foto Hekkert.Foto Hekkert is ook tegebruiken in combinatie met andere foto-apps. Gebruik jebijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s, dan is FotoHekkert de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Foto Hekkertde mogelijkheid om met je eigen foto’s kaarten te ontwerpen en teversturen. Ideaal voor tijdens vakanties, Valentijn, verjaardagenof kerstmis. Je kan natuurlijk ook zomaar iemand een kaartjesturen! Maak een keuze uit één van de acht layouts, kies je foto’suit en voer je persoonlijke boodschap in op zowel de voor- alsachterzijde van de kaart. Functies:* Ontwerpen en versturen vanansichtkaarten met persoonlijke tekst op voor- en achterzijde.*Print fotobestanden van een smartphone of tablet.* Naast fotoprintskan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals een mok) bestellen.*Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden in Nederland geldt:voor 16:00 besteld de volgende dag in huis (in België, minimaal 2werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveer één week.* Levertijdvoor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden opKodak Professional papier geprint.* Foto’s worden per stukgecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkanten printformaten zijnmogelijk (handig i.c.m. Instagram).* Keuze uit ophalen in de winkelof betalen via Mollie is mogelijk.Photos, canvas and photo giftsorderYour smartphone is probably full of pictures. Obviously,because you increasingly used him as a camera. With these picturesyou can do anything. You can add them to a message on Facebook,send a chat message via WhatsApp or ... be printed on the highestquality through Hekkert Photo! Now install Photo Hekkert andexperience how easy it is to order photos directly from yoursmartphone or tablet. Besides photos you can order canvas and photogifts from Photo Hekkert.Photo Hekkert can also be used incombination with other photo apps. Use your Instagram example forediting your photos, then Photo Hekkert the ideal complement toprint the final result.Card design and orderAdditionally PhotoHekkert provides the ability to with your own photos and send cardsdesign. Ideal for during holidays, Valentine's Day, birthdays orChristmas. You can also just send someone a card! Choose from oneof eight layouts, choose from photos and enter your personalmessage on both the front and back of the card.Features:* Designingand sending postcards with personalized text on front and back.*Print photo files from a smartphone or tablet.* In addition you canalso canvas prints or photo gifts (such as a mug) order.* For photoorders applicable should be delivered in the Netherlands: 16:00ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).*Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards isabout 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.*Photos are each adjusted for brightness and color.* Squares printformats are possible (useful in combination with Instagram).*Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.
Foto Hofma 3.0.2 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via Foto Hofma! Installeer nu Foto Hofma en ervaar hoeeenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf je smartphoneof tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas en fotogeschenkenbestellen via Foto Hofma.Foto Hofma is ook te gebruiken incombinatie met andere foto-apps. Gebruik je bijvoorbeeld Instagramvoor het bewerken van je foto’s, dan is Foto Hofma de idealeaanvulling om het eindresultaat te printen.Kaarten ontwerpen enbestellenDaarnaast biedt Foto Hofma de mogelijkheid om met je eigenfoto’s kaarten te ontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdensvakanties, Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijkook zomaar iemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van deacht layouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschapin op zowel de voor- als achterzijde van de kaart. Functies:*Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekst opvoor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone oftablet.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk(zoals een mok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgdmoeten worden in Nederland geldt: voor 16:00 besteld de volgendedag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voorcanvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten isongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Kodak Professional papiergeprint.* Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid enkleur.* Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m.Instagram).* Keuze uit ophalen in de winkel of betalen via Mollieis mogelijk.Photos, canvas and photo gifts orderYour smartphone isprobably full of pictures. Obviously, because you increasingly usedhim as a camera. With these pictures you can do anything. You canadd them to a message on Facebook, send a chat message via WhatsAppor ... be printed on the highest quality through Hofma Photo! Nowinstall Photo Hofma and experience how easy it is to order photosdirectly from your smartphone or tablet. Besides photos you canorder canvas and photo gifts from Photo Hofma.Photo Hofma can alsobe used in combination with other photo apps. Use your Instagramexample for editing your photos, then Photo Hofma the idealcomplement to print the final result.Card design andorderAdditionally Photo Hofma provides the ability to with your ownphotos and send cards design. Ideal for during holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of eight layouts, choose fromphotos and enter your personal message on both the front and backof the card.Features:* Designing and sending postcards withpersonalized text on front and back.* Print photo files from asmartphone or tablet.* In addition you can also canvas prints orphoto gifts (such as a mug) order.* For photo orders applicableshould be delivered in the Netherlands: 16:00ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).*Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards isabout 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.*Photos are each adjusted for brightness and color.* Squares printformats are possible (useful in combination with Instagram).*Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.
Digitale Schoolpas 1.0.5 APK
FrisBEE BV
De Digitale Schoolpas (DSP) is een smartphone applicatie (app) enkan op (middelbare) scholen het plastic schoolpasje vervangen.Waarom Digitale Schoolpas?De belangrijkste voordelen van deDigitale Schoolpas voor scholen zijn:• Leerlingen hebben vanaf deeerste schooldag een schoolpas. Tot dat de schoolfotograaf isgeweest mogen ze een eigen foto gebruiken. Via het frontoffice kande schooladministratie de passen het hele jaar aanpassen.• DSPversterkt het innovatieve en milieuvriendelijke imago van deschool.• DSP is gratis.• DSP past in de leefwereld van deleerlingen.• Door de feedback die wij van alle participerendescholen krijgen zal de meerwaarde van DSP steeds groter worden voorde scholen en zullen aanvullende functionaliteiten wordenontwikkeld.• DSP kan aan bestaande systemen worden gekoppeld.Meerinformatie op www.digitaleschoolpas.nl Volg ons op Facebook:https://www.facebook.com/digitaleschoolpas/ of Twitter:https://twitter.com/digischoolpasDigital student ID (DSP) is asmartphone application (app) and can (secondary) schools replacethe plastic card school.Why Digital student ID?The main advantagesof the digital student ID for schools are:• Pupils have a studentID from the first day of school. Until the school photographer wasshe allowed to use their own photos. Through the front office ofthe school administration may adjust the fit throughout the year.•DSP strengthens the innovative and environmentally friendly imageof the school.• DSP is free.• DSP fits into the world of thestudents.• The feedback we received from all participating schoolswill receive the value of DSP will continue to grow for schools andwill develop additional functionalities.• DSP can be connected toexisting systems.More information on www.digitaleschoolpas.nlFollowus on Facebook: or Twitterhttps://www.facebook.com/digitaleschoolpas/:https://twitter.com/digischoolpas
Who? the Game aka Guess Who? APK
FrisBEE BV
Who? the Game, play against yourFacebookfriends! is the game for two players where you must guesswhich(common) Facebook friend your opponent has as mystery friend.Nobling bling or bright colors but a cardboard box on anoldtablecloth. Who? is inspired on "Guess Who?" the classic gamebutcombines today’s technology with the sentiment of the past!Use standard questions or create your own original andpersonalquestions that can be answered with yes or no. How well doyou knowyour Facebook friends?Buy extra credits for hints for accelerating the game.Challenge your Facebook friends, no matter what platform he /sheuses! Even iOS users can play this game ;-)Special game feature ... Double Trouble!With Who? we introduce a unique game feature for our Premiumusers,Double Trouble!Double Trouble doesn't give you one ... but two targets toguess!So it changes the way you ask your questions, beacause asimple Isit a man? doesn't help you that much!So be creative in asking questions and beat yourFacebookopponent in this challenging game feature.About the App* Based on the successful board game "Guess Who?".* Play with your Facebook friends.* Use standard questions or create an originalanotherquestion.* Use hints to play the game faster.* Earn credits and use them to purchase additional hints.The game is universal, so can be played on Android and iOS.Premium upgrade* Play our unique game feature Double Trouble where you havetoguess 2 targets instead of just one!* No ads ... indefinite* 25 extra hint credits* Play up to 250 games simultaniously!Get the upgrade for only € 1,79Nice review on Who? the Game: http://www.appszoom.com/android_games/casual/who-the-game_hogkt.htmlBecome fan of Who? the Game on Facebookhttp://facebook.com/whothegameappFollow us on Twitterhttp://twitter.com/whothegameOur websitehttp://www.whothegame.comWe appreciate your suggestions, critics and tips about ourApp.So please send them to suggest@whothegame.comWe will try to take them in account in next versions oftheApp!TIP: With the first install we will download the images ofyourFacebookfriends so we advice that your on a Wificonnection.
CameraNU.nl 3.0.3 APK
FrisBEE BV
Foto’s, wanddecoratie (canvas, dibond, aluminium, hout enplexiglas) en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via deze App! Installeer nu de App en ervaar hoeeenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf je smartphoneof tablet. Naast foto’s kunt je ook wanddecoratie (canvas, dibond,aluminium, hout en plexiglas) en fotogeschenken bestellen via dezeApp.De App is ook te gebruiken in combinatie met andere foto-apps.Gebruik je bijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s,dan is deze App de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt de App demogelijkheid om met je eigen foto’s kaarten te ontwerpen en teversturen. Ideaal voor tijdens vakanties, Valentijn, verjaardagenof kerstmis. Je kan natuurlijk ook zomaar iemand een kaartjesturen! Maak een keuze uit één van de acht layouts, kies je foto’suit en voer je persoonlijke boodschap in op zowel de voor- alsachterzijde van de kaart. Wij drukken de kaart met eenprofessionele digitale HP Indigo drukpers en brengen een lamineerlaag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:* Ontwerpen vanwanddecoratie met een enorme keuze aan materiaal en afwerking.*Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekst opvoor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een smartphone oftablet.* Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk(zoals een mok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgdmoeten worden in Nederland geldt: voor 16:00 besteld de volgendedag in huis (in België, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voorcanvas is ongeveer één week.* Levertijd voor ansichtkaarten isongeveer 2 werkdagen.* Foto’s worden op Fuji papier geprint.*Foto’s worden per stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.*Vierkanten printformaten zijn mogelijk (handig i.c.m. Instagram).*Betalen via iDeal is mogelijk.Pictures, wall decoration (canvas,dibond, aluminum, wood and Plexiglas) and order photo giftsYoursmartphone is probably full of pictures. Obviously, because youincreasingly used as a camera to him. With these pictures you cando anything. You can add them to a message on Facebook, send a chatmessage via WhatsApp or ... be printed on the highest quality viathis App! Install the app and see how easy it is to order photosdirectly from your smartphone or tablet. In addition to photos youcan also wall decoration (canvas, dibond, aluminum, wood andPlexiglas) and photo gifts ordered through this App.The App canalso be used in combination with other photo apps. Use your exampleInstagram for editing your pictures, this app is the perfectcomplement to print the final result.design and order cardsInaddition, the app offers the ability to design your own photo cardsand send. Ideal for during the holidays, Valentine's Day, birthdaysor Christmas. You can also just send someone a card! Choose fromone of eight layouts, select your photos and enter your personalmessage on both the front and back of the card. We print the cardwith a professional digital HP Indigo press and bring a laminationlayer so that the card is always nice.Functions:* Design of walldecoration with a huge choice of materials and finishes.* Designingand sending postcards with personalized text on front and back.*Print image files of a smartphone, or tablet.* In addition toprints you can order canvas or a photo gift (such as a mug).* Forphoto orders to be delivered in the Netherlands applies: orderedbefore 16:00 the   next day (in Belgium, at least 2days).* Delivery canvas for approximately one week.* Time forpostcards is about 2 days.* Photos are printed on Fuji paper.*Photos are each adjusted for brightness and color.* Squares printformats are available (useful i.c.m. Instagram).* Payment viaPayPal is possible.
FV Valkenswaard JOEP'S FOTO'S 3.0.2 APK
FrisBEE BV
Foto’s, canvas en fotogeschenken bestellenJe smartphone zitwaarschijnlijk vol met foto’s. Logisch, want je gebruikt hem steedsvaker als fotocamera. Met deze foto’s kan je van alles doen. Je kanze toevoegen aan een bericht op Facebook, versturen in eenchatbericht via WhatsApp of … laten printen op de allerhoogstekwaliteit via JOEPS FOTO'S! Installeer nu JOEPS FOTO'S en ervaarhoe eenvoudig het is om foto’s te bestellen direct vanaf jesmartphone of tablet. Naast foto’s kunt je ook canvas enfotogeschenken bestellen via JOEPS FOTO'S.JOEPS FOTO'S is ook tegebruiken in combinatie met andere foto-apps. Gebruik jebijvoorbeeld Instagram voor het bewerken van je foto’s, dan isJOEPS FOTO'S de ideale aanvulling om het eindresultaat teprinten.Kaarten ontwerpen en bestellenDaarnaast biedt Foto VideoValkenswaard - JOEPS FOTO'S de mogelijkheid om met je eigen foto’skaarten te ontwerpen en te versturen. Ideaal voor tijdensvakanties, Valentijn, verjaardagen of kerstmis. Je kan natuurlijkook zomaar iemand een kaartje sturen! Maak een keuze uit één van deacht layouts, kies je foto’s uit en voer je persoonlijke boodschapin op zowel de voor- als achterzijde van de kaart. Wij drukken dekaart met een professionele digitale HP Indigo drukpers en brengeneen lamineer laag aan zodat de kaart altijd mooi blijft.Functies:*Ontwerpen en versturen van ansichtkaarten met persoonlijke tekst opvoor- en achterzijde.* Print fotobestanden van een iPhone of iPad.*Naast fotoprints kan je ook canvas of een fotogeschenk (zoals eenmok) bestellen.* Voor fotobestellingen die bezorgd moeten worden inNederland geldt: voor 16:00 besteld de volgende dag in huis (inBelgië, minimaal 2 werkdagen).* Levertijd voor canvas is ongeveeréén week.* Levertijd voor ansichtkaarten is ongeveer 2 werkdagen.*Foto’s worden op Kodak Professional papier geprint.* Foto’s wordenper stuk gecorrigeerd op helderheid en kleur.* Vierkantenprintformaten zijn mogelijk (handig i.c.m. Instagram).* Keuze uitophalen in de winkel of betalen via Mollie is mogelijk.Photos,canvas and photo gifts OrderYour smartphone is probably full ofpictures. Obviously, because you increasingly used him as a camera.With these pictures you can do anything. You can add them to amessage on Facebook, send in an instant message through WhatsApp or... be printed on the highest quality through Joeps PHOTOS! Nowinstall Joeps PHOTOS and experience how easy it is to order photosdirectly from your smartphone or tablet. In addition to picturesyou can order canvas and photo gifts from Joep PHOTOS.Joeps PHOTOSalso be used in combination with other photo apps. Use yourInstagram example for editing your pictures, then Joeps PHOTOSideal complement to print the final result.Design and order cardsInaddition, Photo Video Valkenswaard - Joep PHOTOS able to with yourown photos, maps design and send. Ideal for during the holidays,Valentine's Day, birthdays or Christmas. You can also just sendsomeone a card! Choose from one of the eight layouts, choose fromphotos and enter your personal message on both the front and backof the card. We print the card with a professional digital HPIndigo press and bring a lamination layer so that the card isalways nice.Features:* Designing and sending postcards withpersonalized text on front and back.* Print photo files from aniPhone or iPad.* In addition you can also canvas prints or photogifts (such as a mug) order.* For photo orders applicable should bedelivered in the Netherlands: before 16:00ordered   next day (in Belgium, at least 2 days).*Delivery canvas for about one week.* Delivery time for postcards isabout 2 days.* Photos are printed on Kodak Professional paper.*Photos are individually adjusted for brightness and color.* Squaresprint formats are possible (useful in combination with Instagram).*Choice pick up in the store or pay by Mollie is possible.
Loading...