1.0.2 / September 3, 2014
(4.6/5) (19)
Loading...

Description

Focus reminder je aplikácie pre Váš osobný rozvoj. Pripomenie Vámsmerovať Vašu pozornosť na to dôležité v živote, na to, na čom Vámzáleží.– Stáva sa Vám, že ste zahltený povinnosťami a neskôr siuvedomíte, že ste prežili celý deň „na automatiku“? – Že ste nemaličas sa zastaviť a pripomenúť si, uvedomiť si veci, na ktorýchzáleží? – Že ste si neuvedomili ako sa cítite, neboli ste si vedomýprítomnej chvíle? – Že ste ani nepomysleli na svoj účel, svoj cieľalebo víziu a už vôbec ste si ju nepredstavili?– Že ste si zabudlipovedať počas svojho dňa jedno pekné slovo? Aplikácia FocusReminder je vytvorená práve preto, aby človeku pripomenula, čo je vživote dôležite. Aby nám dala možnosť sa zastaviť na pár sekúnd,nadýchnuť sa a pripomenúť si sám seba, pocity, prítomnú chvíľu,alebo len niekoľko afirmácií.Je Vám známy nasledujúci výrok? „Kdeje zameraná pozornosť, tam smeruje energia. A tam, kde je smerujeenergia, to rastie“ – Tony RobbinsSami dobre viete, že to, na čo sasústredíte sa rozvíja ľahko. To čomu venujete pozornosť, to mátendenciu rásť a rozvíjať sa. Uvedomujete si, že pravidelnezameraná pozornosť na svoj rast, na svoje pocity a svoje dobréstránky Vám dovolí rýchlejší a efektívnejší osobný rast. Presnetoto Vám aplikácia Focus Reminder umožní. V pravidelných alebonáhodných intervaloch pripomína a nabáda človeka, aby sa zastavil,uvedomil si seba, svoje pocity, reč tela, to, či práve vykonáva to,čo by mal. Vašu víziu, alebo veľký cieľ si môžete sami definovať anahrať si vlastný obrázok cieľa. Môžete si vybrať s veľkého počtuafirmácií, alebo si nastaviť svoje vlastné.Predstavte si, aké by tobolo pripomínať si to, čo potrebujete 3× denne… Predstavte si, akéby to bolo pripomínať 20× denne Váš cieľ?Alebo si predstavte si,aké by to bolo si pripomínať 40× denne uvedomiť sám seba?Pokiaľ Vásmožnosti, ktoré aplikáciou získate oslovili, prosím inštalujte apoužívajte a zdieľajte aplikáciu Focus Reminder medzi svojimiznámymi. Aplikácia obsahuje:– Možnosť nastaviť si svoj cieľ, vašuvíziu a pripojiť k nemu aj obrázok.– Výber z vyše 30 afirmácií amožnosť nastaviť si svoje vlastné afirmácie.– Zobrazeniekoučovacích otázok pre vašu okamžitú zmenu fyziológie, emócií,uvedomenie si prítomnej chvíle, svojej sebahodnoty a zmyslučinnosti, ktorú práve vykonávate.– Možnosť nastaviť si pravidelnýalebo náhodný interval pripomienok.– Možnosť nastaviť si presnýčas, keď je aplikácia neaktívna, napríklad v noci. – Ponúkamožnosti diskrétnej vibrácie v kancelárii, alebo silnej, aby ste sivšimli pripomienku aj na hlasnom koncerte. ** Aplikácia je vtestovacom režime. Prosím, ak narazíte na problém s jej použitím,nedávajte negatívne hodnotenia pre funkčnosť, napíšte mi radšejemail. Budem sa snažiť chybu čo najskôr odstrániť. Ďakujem.Focus isa reminder application for your personal development.Remind you todirect your attention to this important in life, to on what youcare about.- It happens to you, you're overwhelmed obligations andlater you realize that you survived the day "on automatic"?- Thatyou did not have time to stop and remind you realize the thingsthat matter?- That you did not realize how you feel, you were notaware of the present moment?- That you even thought about itspurpose, its goal or vision and certainly not presented you takeit?- That you have forgotten to say during his day one niceword?Focus Reminder application is designed precisely to remindman, what is important in life. To give us the opportunity to stopfor a few seconds, breathe, and recall myself, feelings in thepresent moment, or a few affirmations.It is only known to betrue?"Where is focused attention, there heads energy. And wherethere is a directed energy, it grows "- Tony RobbinsWell you knowyourself, that's what you focus develops easily. They say payattention, it tends to grow and develop. Do you realize thatregularly focused attention on its growth for their feelings andtheir good side allows you to faster and more efficient personalgrowth.This is exactly what you will Reminder Focus application.Inregular or random intervals reminds and encourages man to stop, herealized themselves, their feelings, body language, whether it isperforming what should be.Your vision or big goal you can defineyourself and upload your own image target. You can choose a largenumber of affirmations, or set their own.Imagine what it wouldremind you what you need 3 times a day ...Imagine what it would be20 times a day to remind your goal?Or imagine what it would remindyou 40 times a day to recognize yourself?As you options that getapproached application, please install and use, and shareapplication Focus Reminder among their acquaintances.Theapplication includes:- Ability to set your goal, your vision andconnect it to an image.- Select from over 30 affirmations and theability to set your own affirmations.- View coaching questions foryour prompt change physiology, emotions, awareness of the presenttime, with your self-esteem and sense of activity you areperforming.- Ability to set a regular interval or randomobservations.- Ability to set the exact time when the applicationis inactive, for example at night.- It offers the possibility ofdiscrete vibrations in the office, or strong, that you have noticeda comment on a loud concert.** The application is in test mode.Please, if you encounter a problem with its use, do not put anegative evaluation for functionality, drop me an email instead. Iwill try to remove the error as soon as possible. Thank you.

App Information Focus Reminder

 • App Name
  Focus Reminder
 • Package Name
  com.fr.focusreminder
 • Updated
  September 3, 2014
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  SomPlynuly.SK
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

SomPlynuly.SK Show More...

Focus Reminder 1.0.2 APK
SomPlynuly.SK
Focus reminder je aplikácie pre Váš osobný rozvoj. Pripomenie Vámsmerovať Vašu pozornosť na to dôležité v živote, na to, na čom Vámzáleží.– Stáva sa Vám, že ste zahltený povinnosťami a neskôr siuvedomíte, že ste prežili celý deň „na automatiku“? – Že ste nemaličas sa zastaviť a pripomenúť si, uvedomiť si veci, na ktorýchzáleží? – Že ste si neuvedomili ako sa cítite, neboli ste si vedomýprítomnej chvíle? – Že ste ani nepomysleli na svoj účel, svoj cieľalebo víziu a už vôbec ste si ju nepredstavili?– Že ste si zabudlipovedať počas svojho dňa jedno pekné slovo? Aplikácia FocusReminder je vytvorená práve preto, aby človeku pripomenula, čo je vživote dôležite. Aby nám dala možnosť sa zastaviť na pár sekúnd,nadýchnuť sa a pripomenúť si sám seba, pocity, prítomnú chvíľu,alebo len niekoľko afirmácií.Je Vám známy nasledujúci výrok? „Kdeje zameraná pozornosť, tam smeruje energia. A tam, kde je smerujeenergia, to rastie“ – Tony RobbinsSami dobre viete, že to, na čo sasústredíte sa rozvíja ľahko. To čomu venujete pozornosť, to mátendenciu rásť a rozvíjať sa. Uvedomujete si, že pravidelnezameraná pozornosť na svoj rast, na svoje pocity a svoje dobréstránky Vám dovolí rýchlejší a efektívnejší osobný rast. Presnetoto Vám aplikácia Focus Reminder umožní. V pravidelných alebonáhodných intervaloch pripomína a nabáda človeka, aby sa zastavil,uvedomil si seba, svoje pocity, reč tela, to, či práve vykonáva to,čo by mal. Vašu víziu, alebo veľký cieľ si môžete sami definovať anahrať si vlastný obrázok cieľa. Môžete si vybrať s veľkého počtuafirmácií, alebo si nastaviť svoje vlastné.Predstavte si, aké by tobolo pripomínať si to, čo potrebujete 3× denne… Predstavte si, akéby to bolo pripomínať 20× denne Váš cieľ?Alebo si predstavte si,aké by to bolo si pripomínať 40× denne uvedomiť sám seba?Pokiaľ Vásmožnosti, ktoré aplikáciou získate oslovili, prosím inštalujte apoužívajte a zdieľajte aplikáciu Focus Reminder medzi svojimiznámymi. Aplikácia obsahuje:– Možnosť nastaviť si svoj cieľ, vašuvíziu a pripojiť k nemu aj obrázok.– Výber z vyše 30 afirmácií amožnosť nastaviť si svoje vlastné afirmácie.– Zobrazeniekoučovacích otázok pre vašu okamžitú zmenu fyziológie, emócií,uvedomenie si prítomnej chvíle, svojej sebahodnoty a zmyslučinnosti, ktorú práve vykonávate.– Možnosť nastaviť si pravidelnýalebo náhodný interval pripomienok.– Možnosť nastaviť si presnýčas, keď je aplikácia neaktívna, napríklad v noci. – Ponúkamožnosti diskrétnej vibrácie v kancelárii, alebo silnej, aby ste sivšimli pripomienku aj na hlasnom koncerte. ** Aplikácia je vtestovacom režime. Prosím, ak narazíte na problém s jej použitím,nedávajte negatívne hodnotenia pre funkčnosť, napíšte mi radšejemail. Budem sa snažiť chybu čo najskôr odstrániť. Ďakujem.Focus isa reminder application for your personal development.Remind you todirect your attention to this important in life, to on what youcare about.- It happens to you, you're overwhelmed obligations andlater you realize that you survived the day "on automatic"?- Thatyou did not have time to stop and remind you realize the thingsthat matter?- That you did not realize how you feel, you were notaware of the present moment?- That you even thought about itspurpose, its goal or vision and certainly not presented you takeit?- That you have forgotten to say during his day one niceword?Focus Reminder application is designed precisely to remindman, what is important in life. To give us the opportunity to stopfor a few seconds, breathe, and recall myself, feelings in thepresent moment, or a few affirmations.It is only known to betrue?"Where is focused attention, there heads energy. And wherethere is a directed energy, it grows "- Tony RobbinsWell you knowyourself, that's what you focus develops easily. They say payattention, it tends to grow and develop. Do you realize thatregularly focused attention on its growth for their feelings andtheir good side allows you to faster and more efficient personalgrowth.This is exactly what you will Reminder Focus application.Inregular or random intervals reminds and encourages man to stop, herealized themselves, their feelings, body language, whether it isperforming what should be.Your vision or big goal you can defineyourself and upload your own image target. You can choose a largenumber of affirmations, or set their own.Imagine what it wouldremind you what you need 3 times a day ...Imagine what it would be20 times a day to remind your goal?Or imagine what it would remindyou 40 times a day to recognize yourself?As you options that getapproached application, please install and use, and shareapplication Focus Reminder among their acquaintances.Theapplication includes:- Ability to set your goal, your vision andconnect it to an image.- Select from over 30 affirmations and theability to set your own affirmations.- View coaching questions foryour prompt change physiology, emotions, awareness of the presenttime, with your self-esteem and sense of activity you areperforming.- Ability to set a regular interval or randomobservations.- Ability to set the exact time when the applicationis inactive, for example at night.- It offers the possibility ofdiscrete vibrations in the office, or strong, that you have noticeda comment on a loud concert.** The application is in test mode.Please, if you encounter a problem with its use, do not put anegative evaluation for functionality, drop me an email instead. Iwill try to remove the error as soon as possible. Thank you.
Loading...