1.9.3 / January 8, 2016
(3.2/5) (12)

Description

Formex - the largest interior design fair forNordic design.

The fair is a meeting place for 850 exhibitors, 25,000 nationaland international visitors and over 800 media representatives.Formex is a trade fair that is open for anyone who is active in thefollowing areas: gifts, home textiles, furnishings, fashion,delicacies and toys. Minimum age 15 years.
Download and get all information about exhibitors and activities atFormex 20-23 January 2016.

App Information FORMEX

Stockholmsmässan Show More...
Fitnessfestivalen 1.9.0 APK
Norra Europas största träningsmässa kommertillStockholm! Efter elva år på Svenska Mässan i Göteborg flyttardettastora och omtalade event till Stockholmsmässan.Fitnessfestivalen,som hade över 200 utställare och över 20 000besökare förra året,växer nu alltså ytterligare. Fitnessfestivalenger dig garanteradträningsinspiration under ett helt år!Mässans huvudområden innehåller det mesta du kan önska inomträningsåsom kläder, kost, kosttillskott, träningsutrustning,utbildningsamt ett affärsområde för alla verksammainomklubbträningsindustrin.Fitnessfestivalen går parallellt med Allt för HälsanochAcadermia Tillsammans bildar de Fit for Life WKND. Tre mässor –enbiljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 novemberpåStockholmsmässan.Northern Europe'slargestfitness trade show will come to Stockholm! After elevenyears atthe Swedish Exhibition Centre in Gothenburg move this largeandrenowned event to Stockholm International Fairs. FitnessFestival,which had over 200 exhibitors and over 20,000 visitorslast year,is now growing, therefore further. Fitness Festival givesyouguaranteed workout inspiration for a whole year!The fair's main areas contains pretty much everything you couldwantin exercise such as clothing, diet, supplements, exerciseequipment,training, and a business for everyone involved in theclub fitnessindustry.Fitness Festival runs parallel to all of Health andAcadermiaTogether, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 atStockholmInternational Fairs.
FORMEX 1.9.3 APK
Formex - the largest interior design fair forNordic design.The fair is a meeting place for 850 exhibitors, 25,000 nationaland international visitors and over 800 media representatives.Formex is a trade fair that is open for anyone who is active in thefollowing areas: gifts, home textiles, furnishings, fashion,delicacies and toys. Minimum age 15 years.Download and get all information about exhibitors and activities atFormex 20-23 January 2016.
Mitt kök-mässan Stockholm 1.9.0 APK
På Mitt kök-mässan kan besökaren köpa ettvinglas + dryckeskuponger och gå runt i hallen och provsmaka vinfrån de olika importörerna.De två scenerna i hallen är fullmatade med spännande mat- ochdryckeshändelser. Kockarnas krog är restaurangen där sju avSveriges mest kända kockar har satt samman en gemensam meny genomatt bidra med varsin rätt.Boka upplevelsepaket, matlagningskurs eller vinprovning och fåen helhetsupplevelse. Välkommen att smaka och inspireras!Ladda ner appen och få tillgång till all information omutställare och aktiviteter under 5-8 november 2015. Mitt kök-mässanarrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med TV4-Gruppen och Alltom Mat.In My Kitchen exhibition,visitors can buy a wine glass + beverage coupons and walk around inthe hall and sample wines from the various importers.The two scenes in the hall is packed full of exciting food andbeverage events. Chefs restaurant is the restaurant where seven ofSweden's most renowned chefs have put together a common menu bycontributing with their own right.Book experience packages, cooking classes or wine tasting andget a complete experience. Welcome to taste and be inspired!Download the app and get access to all information aboutexhibitors and activities for 5-8 November 2015. My Kitchen Fair isorganized by the Stockholm International Fair in cooperation withTV4 Group and All About Food.
Persontrafik 1.8.5 APK
Persontrafik är kollektivtrafikbranschensisärklass största och viktigaste mötesplats.Hit kommer man för att söka ny kunskap, hitta nyaleverantörer,lyssna på intressanta föredrag och ha kul påkvällarna.Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare, aktiviteter och föredragsprogram Persontrafik28-30oktober 2014.Passenger'spublictransportation industry's largest and most importantmeetingplace.People come here to seek new knowledge, find new suppliers,listento interesting presentations and have fun in the evenings.Download the app and get access to all informationaboutexhibitors, activities, and lecture programs Passenger 28 to30October in 2014.
Fotomässan 1.9.0 APK
Fotomässan-Stockholm 2015Appen för Nordens största mötesplats för fotografiochbildkommunikation.Ladda ner appen Fotomässan-Stockholm 2015 och få tillgångtillall information om utställare och aktiviteter under Fotomässan6-8november. Arrangeras av Stockholmsmässan. Med den här appen hardualltid med dig din egen guide till Fotomässan och kanenkeltförbereda ditt mässbesök. Här hittar du allautställare,bildutställningar, seminarier, fotografer och allainspirerandeaktiviteter som erbjuds på mässan.Photo Fair-Stockholm 2015The app for the Nordic region's largest meeting placeforphotography and imaging.Download the app Fotomässan-Stockholm 2015 and get access toallinformation about exhibitors and activities during the PhotoFairNovember 6 to 8. Organized by the Stockholm InternationalFairs.With this app you will always have with you your own guidetoFotomässan and can easily prepare for your visit. Here youwillfind all exhibitors, photo exhibitions, seminars, photographersandall the inspiring activities on offer at the fair.
Acadermia 1.9.0 APK
Sveriges ledande mötesplats inommodernskönhet.Acadermia lyfter, i en exklusiv inramning, fram det bästa ochdetsenaste inom skönhet med fokus på kunskap, kvalitet ochsäkerhet.Eventet som är öppet både för konsument och bransch ochbjuder påföreläsningar med ledande experter, workshops,branschmingel,shower, champagnebar och anti-aging café. Provabehandlingar ochköp produkter till fantastiska mässpriser!Acadermia verkar för ensäkrare skönhetsbransch.Acadermia går parallellt med Allt för HälsanochFitnessfestivalen. Tillsammans bildar de Fit for Life WKND.Tremässor – en biljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 novemberpåStockholmsmässan.Sveriges ledande mötesplats inom modern skönhet.Acadermia lyfter, i en exklusiv inramning, fram det bästa ochdetsenaste inom skönhet med fokus på kunskap, kvalitet ochsäkerhet.Eventet som är öppet både för konsument och bransch ochbjuder påföreläsningar med ledande experter, workshops,branschmingel,shower, champagnebar och anti-aging café. Provabehandlingar ochköp produkter till fantastiska mässpriser!Acadermia verkar för ensäkrare skönhetsbransch.Acadermia går parallellt med Allt för HälsanochFitnessfestivalen. Tillsammans bildar de Fit for Life WKND.Tremässor – en biljett!Ladda ner appen och få tillgång till all informationomutställare och aktiviteter under 27-29 november 2015påStockholmsmässan.Sweden's leading venueinmodern beauty.Acadermia lift, in an exclusive setting, the best and the latestinbeauty with a focus on knowledge, quality and safety. The eventisopen to both consumers and the industry and offers lecturesbyleading experts, workshops, industry-mingling, shows, champagneandanti-aging café. Try treatments and purchase products atfantasticfair prices! Acadermia pushing for safer beauty industry.Acadermia runs parallel to All for Health and FitnessFestival.Together, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 atStockholmInternational Fairs.Sweden's leading venue in modern beauty.Acadermia lift, in an exclusive setting, the best and the latestinbeauty with a focus on knowledge, quality and safety. The eventisopen to both consumers and the industry and offers lecturesbyleading experts, workshops, industry-mingling, shows, champagneandanti-aging café. Try treatments and purchase products atfantasticfair prices! Acadermia pushing for safer beautyindustry.Acadermia runs parallel to All for Health and FitnessFestival.Together, the Fit for Life WKND. Three exhibitions -oneticket!Download the app and get access to all informationaboutexhibitors and activities during November 27 to 29 2015StockholmInternational Fairs.
SKYDD-Mässan, 14-16 October 1.8.5 APK
Scandinavia’s largest and most importantmeeting place for security, fire and rescue. The fair is organised14-16 of October with about 220 exhibitors and 15 000 visitors. Inparallel, a brand new trade fair for personal protective equipmentis organised, Nordic Safety Expo.
Stockholm Furniture&Light Fair 1.9.2 APK
See and experience the world’s largest meetingplace for Scandinavian design!Download the Stockholm Furniture & Light Fair app and getaccess to all information on events at the fair during theweek.The app will guide you to more than 700 exhibitors, inspiringseminars and exhibitions – anything happening between 9 and 13February, 2016.- Stockholm Furniture Fair – the largest furniture fair innorthern Europe, featuring furniture for home, office and publicareas.- Northern Light Fair - International lighting fair for home andpublic areas. Stockholm Furniture & Light Fair, 9-13 Februaryat Stockholmsmässan.- Stockholm Design Week – showing what the city has to offeranyone interested in design, in addition to SFF & NLF, 8-14February. (separate app)
Loading...