1.1 / June 25, 2015
(4.1/5) (9)
Loading...

Description

Ślub, narodziny dziecka... to najczęściej najważniejsze wydarzeniaw życiu.Niestety często te piękne i niepowtarzalne chwile uciekająnam w mgnieniu oka.Warto zatem by ktoś zadbał o ich uwiecznienietak, abyście z biegiem czasu nie zważając na blednące wspomnienia,pełni wzruszenia, powracali do najpiękniejszych chwil...Moim celemjest radość - Wasza - z profesjonalnie wykonanej usługi i pięknejpamiątki, moja - za możliwość realizacji swojej pasji jaką jestpraca z ludźmi i fotografia...Zapraszam również na stronęinternetową: www.fotojaneczko.plbarbara.janeczko@gmail.comWedding,birth of a child ... it's the most important events inlife.Unfortunately, often these beautiful and unique moments fleeto us in an instant.It is worth to someone took care of theirperpetuation so that you may over time regardless of the fadingmemories, full of emotion, returned to the most beautiful moments...My goal is a joy - Your - professionally performed service andbeautiful souvenirs, my - for the opportunity to implement hispassion for working with people and photography ...Please visit ourwebsite: www.fotojaneczko.plbarbara.janeczko@gmail.com

App Information Foto Janeczko

 • App Name
  Foto Janeczko
 • Package Name
  com.wojtek.fotojaneczko
 • Updated
  June 25, 2015
 • File Size
  2.7M
 • Requires Android
  Android 3.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Wojtek Olasiewicz
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
 • Google Play Link

Wojtek Olasiewicz Show More...

Arduino Bluetooth Robot 1.0 APK
Celem projektu było zbudowanie platformy mobilnej oraz przejęciekontroli nad jej ruchem na trzy rożne sposoby, w oparciu onastępujące sensory:- akcelerometr, będący elementem wyposażeniaurządzenia mobilnego, zarządzanego przez system operacyjnyAndroid,- czujnik ultradźwiękowy, zamontowany bezpośrednio napojeździe i współpracujący z platformą Arduino,- dwa czujnikinatężenia światła (fototranzystory), również przytwierdzone dokonstrukcji mobilnej, kompatybilne z Arduino.Konstrukcja samochodu,niezbędna do realizacji założonych celów została własnoręczniewykonana. Ruch pojazdu realizowany jest za pośrednictwem dwóchsilniczków z przekładniami, zasilanych napięciem maksymalnie 6V.Napęd przenoszony jest niezależnie na dwa zamocowane do podwoziakoła, dzięki czemu poprzez zmianę prędkości obrotowej silników, czyteż kierunku ich obrotów, możliwe jest przemieszczanie sięplatformy we wszystkie strony. Podstawowym elementem, wchodzącym wskład wyposażenia pojazdu jest płytka uruchomieniowa Arduino UNO R3z wbudowanym mikrokontrolerem ATMEGA328. Kolejnym modułem, w któryzostała wyposażona platforma mobilna jest Motor Shield R3. Jest topłytka, dzięki której można bezpośrednio z programu uruchomionego wArduino sterować niskonapięciowymi silniczkami na prąd stały.Opróczznajdującego się na płytce mikrokontrolera ATMEGA328, do zestawuzostał dołączony dodatkowy, niezależny układ scalony ATTINY 2313firmy Atmel. Został on zaprogramowany również przy użyciu ArduinoUNO, które może służyć jako programator dzięki załadowaniu doATMEGI specjalnego programu, oraz dodaniu odpowiedniego pluginu. DoATTINY został zaimplementowany program, obsługujący zaświecenie siędiód - reprezentujących światła wsteczne w pojeździe, orazwłączenie sygnalizacji dźwiękowej podczas jazdy do tyłu - w trybiesterowania akcelerometrem. Zasilanie mikrokontrolera powiązano zjednym z wyjść cyfrowych w Arduino, które w zależności od wskazańakcelerometru osiąga stan wysoki albo niski - czym aktywuje bądźdezaktywuje wykonywanie programu zapisanego w pamięci układu.Opisdo jednego z obrazków:1. Arduino UNO R3 z mikrokontroleremATMEGA3282. Sterownik silników Arduino Motor Shield R33.Fototranzystory4. Serwomechanizm modelarski HTX9005. Sonarultradźwiękowy HC-SR046. Moduł BLUETOOTH HC067. Płytka zzaprogramowanym układem ATTINY 23138. Diody LED reprezentująceświatła wsteczne w robocie9. Głośnik emitujący sygnał dźwiękowy10.Magazynek na baterie (6 x AA)11. Dwa silniczki z przekładniami,zasilane napięciem maksymalnie 6VWięcej informacji:https://drive.google.com/file/d/0B3vtbgnS_S8FQ2dpS2NmN3h5N0E/view?usp=sharingKodźródłowy na platformę arduino:https://github.com/olasiewicz/wojtek_car_arduinoKod źródłowy naplatformę android:https://github.com/olasiewicz/ArduinoBluetoothRobotPozdrawiam iżyczę dobrej zabawyW.olasiewiczThe aim of the project was to builda mobile platform and gain control over its movement in threedifferent ways, based on the following sensors:- Accelerometer,which is part of the equipment of the mobile device, managed by theAndroid operating system,- Ultrasonic sensor, mounted directly onthe vehicle and cooperating with the Arduino platform,- Two lightintensity sensors (phototransistors) also fixed to the mobilestructure compatible with Arduino.The design of the car, necessaryto achieve the goals was personally made. Vehicle movement isrealized by means of two motors with gearboxes, supplied with avoltage up to 6V. Power is transmitted independently on the twowheels attached to the chassis, so that by varying the speed ofmotors, or the direction of rotation, it is possible to move theplatform in all directions.The basic element which is part of thevehicle equipment is the Arduino UNO board runtime R3 with built-inmicrocontroller ATmega328.Another module, which is equipped with amobile platform is the Motor Shield R3. It is a shallow, with whichyou can directly from the program launched in Arduino to controlthe motorized low voltage DC.Apart located on the ATmega328microcontroller board, the kit was included additional, independentATTINY 2313 chip from Atmel. It was also programmed using theArduino UNO, which can serve as a programmer through ATMEGI loadedinto a special program, and the addition of a suitable plugin. ToATTINY program has been implemented, supporting the illumination ofLEDs - light representing the mirrors in the vehicle, and theinclusion of sound signaling when driving in reverse - inaccelerometer control mode. Power microcontroller associated withone of the digital outputs on the Arduino, which, depending on theindications accelerometer reaches a high or low - which activatesor deactivates the execution of the program stored in systemmemory.Description to a picture:1. Arduino Uno R3 microcontrollerATmega3282. The motor controller Arduino Motor Shield R33. PhotoTransistors4. Servo Model HTX9005. The ultrasonic sonar HC-SR046.Bluetooth Module HC067. Plate of programmed system ATTINY 23138.LED back-light representing robot9. The speaker emits a beep10.Shop for batteries (6 x AA)11. Two motors with gearboxes, suppliedwith voltage up to 6VMore information:https://drive.google.com/file/d/0B3vtbgnS_S8FQ2dpS2NmN3h5N0E/view?usp=sharingThesource code for the Arduino platform:https://github.com/olasiewicz/wojtek_car_arduinoThe source code forthe Android platform:https://github.com/olasiewicz/ArduinoBluetoothRobotRegards and goodfunW.olasiewicz
W Painter 1.2 APK
-simple and intuitive application that allows you to draw usingyour finger - on the screen of your phone or tablet with Android,-three languages versions available (Polish, English, German),- youcan choose the background color,- you can change the size of thebrush and eraser,- three different painting style available,-it'spossible to drawing straight lines,- support for gradients,- imagesare stored in database,- built-in browser- you can share your workon many different ways
Accel Ball 1.1 APK
Defeat the game levels using the motion sensor (accelerometer) tocontrol the ball, whose major task is to collect all bonusesscattered all over the screen in the most strategic places. Sitback and stay focused, otherwise you fail to reach the goal :).After passing the board next level is enabled. Have fun and a lotof patience.W.Olasiewicz
Foto Janeczko 1.1 APK
Ślub, narodziny dziecka... to najczęściej najważniejsze wydarzeniaw życiu.Niestety często te piękne i niepowtarzalne chwile uciekająnam w mgnieniu oka.Warto zatem by ktoś zadbał o ich uwiecznienietak, abyście z biegiem czasu nie zważając na blednące wspomnienia,pełni wzruszenia, powracali do najpiękniejszych chwil...Moim celemjest radość - Wasza - z profesjonalnie wykonanej usługi i pięknejpamiątki, moja - za możliwość realizacji swojej pasji jaką jestpraca z ludźmi i fotografia...Zapraszam również na stronęinternetową: www.fotojaneczko.plbarbara.janeczko@gmail.comWedding,birth of a child ... it's the most important events inlife.Unfortunately, often these beautiful and unique moments fleeto us in an instant.It is worth to someone took care of theirperpetuation so that you may over time regardless of the fadingmemories, full of emotion, returned to the most beautiful moments...My goal is a joy - Your - professionally performed service andbeautiful souvenirs, my - for the opportunity to implement hispassion for working with people and photography ...Please visit ourwebsite: www.fotojaneczko.plbarbara.janeczko@gmail.com
W Status 1.0 APK
Micro blogging, tweeter-like client application witch can sendstatus updates to our online service, get the latest statuses fromour friends, start automatically at boot time, and refresh thedisplay when a new status is received.You can also show the widgeton Your home screen.If You want to test this app - use settingsbellow:Username: testPassword: passwordURL: leave emptyorUsername:studentPassword: passwordURL: http://yamba.marakana.com/api
Space Fighter - free, no ads 1.4 APK
Space Fighter is an exciting space shooting game. Your goal is totake control of a spaceship, destroy all the galaxy invaders andcollect as many points as possible. For each 100 points you'llreceive an extra life.Space Fighter is an exciting space shootinggame. Your goal is to take control of a spaceship, destroy all theinvaders galaxy and collect as many points as possible. For each100 points you'll receive an extra life.
Loading...