1.1.9 / December 8, 2016
(3.0/5) (80)
Loading...

Description

FotoImpuls – Vaše zážitky na papíře
Nenechte vaše fotky z mobilu zmizet. Pomocí aplikace FotoImpulsvytvoříte profesionální fotoknihu během pár minut. Ještě rychlejšíje objednávka tisku vašich fotografií. To vše přímo z vašehotabletu a mobilu, obrázky už nemusíte nikam přenášet nebo stahovatdo počítače. Využijte obrázky přímo z mobilu a tabletu!
* Mobilní aplikaci FotoImpuls přináší společnost Volten s.r.o. zamediální podpory Rádia Impuls.

▶ VYTVOŘTE SI
- FOTOKNIHU – Rychlá jednoduchá tvorba fotoknihy, profesionálnígrafické šablony, automatické nebo ruční rozmístění obrázků,dokončení během pár minut. Vychutnejte si zážitky na papíře!
- FOTOGRAFIE – Neriskujte, že o obrázky z mobilu přijdete!Pochlubte se tištěnými fotografiemi.
- KALENDÁŘ - Zaujměte rodinu originálním dárkem! Sestavte kalendářpřímo z mobilu a tabletu. 
- POHLEDNICE - Vyfoťte neopakovatelný okamžik z vaší dovolené.Vytvořte si vlastní originální pohlednici přímo z mobilu i tabletu.My ji vytiskneme ve skutečnou pohlednici na kvalitním papíře aodešleme. Doručíme pohlednici vytvořenou kdekoliv na světě.Nemusíte shánět známky ani schránku!

▶ HLAVNÍ VÝHODY
- Rychlá a jednoduchá aplikace - Fotoknihu vytvoříte do 3minut
- Profesionální designy – Vybírejte z různých barevnýchšablon
- Automatické rozmístění – Nezdržujte se ručním umisťovánímobrázků
- Různé formáty – 5 formátů fotoknih a 3 formáty fotografií
- Rozdílné vazby – 4 druhy vazeb - tvrdá, měkká, kroužková,sešitová
- Editace obrázků – Zvětšujte, otáčejte, používejte barevnéfiltry
- Automatické ukládání – Vraťte se později do archivu a pokračujtetam, kde jste přestali
- Přehled stavu objednávky – Sledujte průběh realizace vašíobjednávky
- Kompletace objednávky – Více produktů doručíme v balíčkunajednou, zaplatíte jen jedno poštovné
- Rychlé dodání - Česká pošta, Uloženka.cz i Osobní vyzvednutí

▶ VYTVOŘTE FOTOKNIHU ZA 3 MINUTY
1) Vyberte velikost, druh vazby a styl fotoknihy z profesionálníchgrafických pozadí
2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu
3) Umístěte obrázky – vyberte si automatické nebo ručnírozmístění
4) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry nebo doplňte popisky
5) Kdykoliv můžete přidat další stránky nebo obrázky dofotoknihy
6) Odešlete vaši objednávku

▶ VYTVOŘTE POHLEDNICI DO MINUTY
1) Vyfoťte neopakovatelný okamžik vaší dovolené
2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu
3) Rozmístěte obrázky, napište nadpis, pozdrav a pohlednicipodepište.
4) Vyplňte adresu a posílejte pozdravy klidně i ze zahraničí.
5) Vytiskneme pohlednici ve skvělé kvalitě a odešleme za Vás.

▶ VYTVOŘTE FOTOGRAFIE JEN V 5 KROCÍCH
1) Vyberte velikost a povrch (lesk/mat) fotografií
2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu
3) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry
4) Kdykoliv můžete přidat další obrázky nebo zvýšit početfotografií
5) Odešlete vaši objednávku

▶ VYTVOŘTE KALENDÁŘ
1) Vyberte velikost, druh vazby a styl kalendáře
2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu
3) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry
4) Kdykoliv můžete přidat další obrázky do kalendáře
5) Odešlete vaši objednávku

▶ PŘÍLEŽITOSTI
- Dovolená
- Vánoce
- Narozeniny a svátky 
- Svatby a výročí
- Rodinné oslavy
- Děti a sport
- Vzpomínky

Překvapte přátele a rodinu netradičním dárkem! Využijte obrázkyrovnou z mobilu a nenechte je jen v digitální podobě. VyzkoušejteFotoImpuls. Jednoduše se ovládá a obsahuje profesionální šablonyzdarma. Neriskujte ztrátu vašich vzpomínek!

FotoImpuls - Yourexperiences on paper
Do photos from your mobile phone disappear. Using FotoImpuls createprofessional photo book in minutes. Even quicker to order prints ofyour photos. All this right from your tablet and mobile phone,pictures no longer have anywhere to transfer or download to yourcomputer. Use pictures from your phone and tablet!
* Mobile application brings FotoImpuls company Volten Ltd. mediasupport of Radio Impuls.

▶ CREATE
- PHOTOBOOK - Quick Simple photobook creation, professionalgraphics templates, automatic or manual placement of images iscomplete in a few minutes. Enjoy your memories on paper!
- PHOTOS - Do not risk it with pictures from a mobile phone will belost! Show off your printed photographs.
- CALENDAR - Take the family with an original gift! Assemblecalendar directly from your phone and tablet.
- POSTCARD - Take a picture of that special moment of yourvacation. Create your own original postcard from your phone andtablet. We print it in a real postcard on high quality paper andsend. Delivering the postcard created anywhere in the world. You donot have to hunt for signs or mailbox!

▶ MAIN BENEFITS
- Quick and easy application - photobook vytvoříte in 3minutes
- Professional Designs - Choose from various color templates
- Automated deployment - Stay clear of the manual placement ofimages
- Various sizes - 5 3 format photo books and photo formats
- Different bonds - 4 types of bonds - hard, soft, spiral,serialized
- Edit images - enlarge, rotate, use color filters
- Autosave - Go to the archive later and continue where you leftoff
- Overview of state orders - Follow the progress of realization ofyour order
- Completion of orders - More products deliver the package at once,you only pay one postage
- Fast delivery - Czech Post, personal collection andUloženka.cz

▶ CREATE PHOTOBOOK IN 3 MINUTES
1) Select the size, binding type, style photo books of professionalgraphic background
2) Select images directly on mobile and tablet
3) Place the images - choose automatic or manual deployment
4) Edit the pictures - rotate, crop, change their color filters oradd labels
5) You can always add more pages or pictures into a photobook
6) Send your order

▶ CREATE A POSTCARD TO THE MINUTE
1) Take a photo of that special moment of your holiday
2) Select images directly on mobile and tablet
3) Arrange the pictures, write the headline, greeting card and signit.
4) Fill in the address, and send greetings calmly and abroad.
5) prints the postcard great quality and will send for you.

▶ CREATE PHOTO ONLY IN 5 STEPS
1) Select the size and finish (glossy / matte) photos
2) Select images directly on mobile and tablet
3) Edit the pictures - rotate, crop, change their colorfilters
4) You can always add more images or increase the number ofphotos
5) Send your order

▶ Create a Calendar
1) Select the size, binding type, style calendar
2) Select images directly on mobile and tablet
3) Edit the pictures - rotate, crop, change their colorfilters
4) You can always add more pictures to your calendar
5) Send your order

▶ OPPORTUNITIES
- Holiday
- Christmas
- Birthdays and holidays
- Weddings and Anniversaries
- Family celebrations
- Children and sport
- Memories

Surprise friends and family an unusual gift! Use picturesstraight from your mobile phone and do it only in digital form. TryFotoImpuls. Easy to use and contains professional templates forfree. Do not risk losing your memories!

App Information FotoImpuls

 • App Name
  FotoImpuls
 • Package Name
  eu.volten.impulsfoto
 • Updated
  December 8, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.1.9
 • Developer
  volten
 • Installs
  5,000 - 10,000
 • Price
  Free
 • Category
  Photography
 • Developer
 • Google Play Link

volten Show More...

FotoImpuls 1.1.9 APK
volten
FotoImpuls – Vaše zážitky na papířeNenechte vaše fotky z mobilu zmizet. Pomocí aplikace FotoImpulsvytvoříte profesionální fotoknihu během pár minut. Ještě rychlejšíje objednávka tisku vašich fotografií. To vše přímo z vašehotabletu a mobilu, obrázky už nemusíte nikam přenášet nebo stahovatdo počítače. Využijte obrázky přímo z mobilu a tabletu!* Mobilní aplikaci FotoImpuls přináší společnost Volten s.r.o. zamediální podpory Rádia Impuls.▶ VYTVOŘTE SI- FOTOKNIHU – Rychlá jednoduchá tvorba fotoknihy, profesionálnígrafické šablony, automatické nebo ruční rozmístění obrázků,dokončení během pár minut. Vychutnejte si zážitky na papíře!- FOTOGRAFIE – Neriskujte, že o obrázky z mobilu přijdete!Pochlubte se tištěnými fotografiemi.- KALENDÁŘ - Zaujměte rodinu originálním dárkem! Sestavte kalendářpřímo z mobilu a tabletu. - POHLEDNICE - Vyfoťte neopakovatelný okamžik z vaší dovolené.Vytvořte si vlastní originální pohlednici přímo z mobilu i tabletu.My ji vytiskneme ve skutečnou pohlednici na kvalitním papíře aodešleme. Doručíme pohlednici vytvořenou kdekoliv na světě.Nemusíte shánět známky ani schránku!▶ HLAVNÍ VÝHODY- Rychlá a jednoduchá aplikace - Fotoknihu vytvoříte do 3minut- Profesionální designy – Vybírejte z různých barevnýchšablon- Automatické rozmístění – Nezdržujte se ručním umisťovánímobrázků- Různé formáty – 5 formátů fotoknih a 3 formáty fotografií- Rozdílné vazby – 4 druhy vazeb - tvrdá, měkká, kroužková,sešitová- Editace obrázků – Zvětšujte, otáčejte, používejte barevnéfiltry- Automatické ukládání – Vraťte se později do archivu a pokračujtetam, kde jste přestali- Přehled stavu objednávky – Sledujte průběh realizace vašíobjednávky- Kompletace objednávky – Více produktů doručíme v balíčkunajednou, zaplatíte jen jedno poštovné- Rychlé dodání - Česká pošta, Uloženka.cz i Osobní vyzvednutí▶ VYTVOŘTE FOTOKNIHU ZA 3 MINUTY1) Vyberte velikost, druh vazby a styl fotoknihy z profesionálníchgrafických pozadí2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu3) Umístěte obrázky – vyberte si automatické nebo ručnírozmístění4) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry nebo doplňte popisky5) Kdykoliv můžete přidat další stránky nebo obrázky dofotoknihy6) Odešlete vaši objednávku▶ VYTVOŘTE POHLEDNICI DO MINUTY1) Vyfoťte neopakovatelný okamžik vaší dovolené2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu3) Rozmístěte obrázky, napište nadpis, pozdrav a pohlednicipodepište.4) Vyplňte adresu a posílejte pozdravy klidně i ze zahraničí.5) Vytiskneme pohlednici ve skvělé kvalitě a odešleme za Vás.▶ VYTVOŘTE FOTOGRAFIE JEN V 5 KROCÍCH1) Vyberte velikost a povrch (lesk/mat) fotografií2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu3) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry4) Kdykoliv můžete přidat další obrázky nebo zvýšit početfotografií5) Odešlete vaši objednávku▶ VYTVOŘTE KALENDÁŘ1) Vyberte velikost, druh vazby a styl kalendáře2) Vyberte obrázky přímo v mobilu a tabletu3) Editujte obrázky – otáčejte, ořezávejte, měňte jejich barvufiltry4) Kdykoliv můžete přidat další obrázky do kalendáře5) Odešlete vaši objednávku▶ PŘÍLEŽITOSTI- Dovolená- Vánoce- Narozeniny a svátky - Svatby a výročí- Rodinné oslavy- Děti a sport- VzpomínkyPřekvapte přátele a rodinu netradičním dárkem! Využijte obrázkyrovnou z mobilu a nenechte je jen v digitální podobě. VyzkoušejteFotoImpuls. Jednoduše se ovládá a obsahuje profesionální šablonyzdarma. Neriskujte ztrátu vašich vzpomínek!FotoImpuls - Yourexperiences on paperDo photos from your mobile phone disappear. Using FotoImpuls createprofessional photo book in minutes. Even quicker to order prints ofyour photos. All this right from your tablet and mobile phone,pictures no longer have anywhere to transfer or download to yourcomputer. Use pictures from your phone and tablet!* Mobile application brings FotoImpuls company Volten Ltd. mediasupport of Radio Impuls.▶ CREATE- PHOTOBOOK - Quick Simple photobook creation, professionalgraphics templates, automatic or manual placement of images iscomplete in a few minutes. Enjoy your memories on paper!- PHOTOS - Do not risk it with pictures from a mobile phone will belost! Show off your printed photographs.- CALENDAR - Take the family with an original gift! Assemblecalendar directly from your phone and tablet.- POSTCARD - Take a picture of that special moment of yourvacation. Create your own original postcard from your phone andtablet. We print it in a real postcard on high quality paper andsend. Delivering the postcard created anywhere in the world. You donot have to hunt for signs or mailbox!▶ MAIN BENEFITS- Quick and easy application - photobook vytvoříte in 3minutes- Professional Designs - Choose from various color templates- Automated deployment - Stay clear of the manual placement ofimages- Various sizes - 5 3 format photo books and photo formats- Different bonds - 4 types of bonds - hard, soft, spiral,serialized- Edit images - enlarge, rotate, use color filters- Autosave - Go to the archive later and continue where you leftoff- Overview of state orders - Follow the progress of realization ofyour order- Completion of orders - More products deliver the package at once,you only pay one postage- Fast delivery - Czech Post, personal collection andUloženka.cz▶ CREATE PHOTOBOOK IN 3 MINUTES1) Select the size, binding type, style photo books of professionalgraphic background2) Select images directly on mobile and tablet3) Place the images - choose automatic or manual deployment4) Edit the pictures - rotate, crop, change their color filters oradd labels5) You can always add more pages or pictures into a photobook6) Send your order▶ CREATE A POSTCARD TO THE MINUTE1) Take a photo of that special moment of your holiday2) Select images directly on mobile and tablet3) Arrange the pictures, write the headline, greeting card and signit.4) Fill in the address, and send greetings calmly and abroad.5) prints the postcard great quality and will send for you.▶ CREATE PHOTO ONLY IN 5 STEPS1) Select the size and finish (glossy / matte) photos2) Select images directly on mobile and tablet3) Edit the pictures - rotate, crop, change their colorfilters4) You can always add more images or increase the number ofphotos5) Send your order▶ Create a Calendar1) Select the size, binding type, style calendar2) Select images directly on mobile and tablet3) Edit the pictures - rotate, crop, change their colorfilters4) You can always add more pictures to your calendar5) Send your order▶ OPPORTUNITIES- Holiday- Christmas- Birthdays and holidays- Weddings and Anniversaries- Family celebrations- Children and sport- MemoriesSurprise friends and family an unusual gift! Use picturesstraight from your mobile phone and do it only in digital form. TryFotoImpuls. Easy to use and contains professional templates forfree. Do not risk losing your memories!
Briliantina 1.1 APK
volten
Create your own rings! You don´t have to begood at drawing to become a design star! With our unique 3Dapplication, Briliantina, you can easily create the ring of yourdreams!Get creative! Design your ring based on your mood or the outfityou´re wearing. Try different decorations, adorn them withglittering rhinestones and colorful backgrounds.The results of designing the ring look incredibly real! And youcan save your designs in the gallery. Create a gift for your mom ordesign rings for all of your friends. Send messages along with therings and share greeting cards with your friends. Show everyone howcreative you are!And one day soon, you´ll be able to order your amazing ringdirectly from this app. Briliantina, your sparkly surprise!❤ What you´ll find in the app (Features)- Assorted shapes and decorations for rings- Glittering stones of various shapes and colors- Varied backgrounds in different colors- Option to share your designs with friends, sending greetingcards- Archive of your favorite designs- Gallery of beautiful rings for inspiration❤How to design your own ring- Be creative- Choose the ring decoration (from round, square, swan orsnail)- Decorate with sparkling stones of various shapes and colors- Choose the background color according to your mood- Fill in your own message- Show off your ring to your friends, share and sendgreetings- Create your own ring and become a star designer!❤ What you can find in the paid version- Application without ads- New colors of ring bands- More shapes and colors, ornaments and decorations- 10 new bright colors of stones❤ Information for parentsThis application is free, but some game elements can be usedonly in the paid version.By downloading this application you agree to the terms of usehttp://www.briliantina.com/en/terms-conditions/ and privacyhttp://www.briliantina.com/en/privacy-statement.
Loading...