9.7.38 / May 14, 2019
(4.5/5) (8)
Loading...

Description

Dit is de officiële app van K.S.V. Sint Franciscus Xaverius voorleden. Wil je weten wat er op de agenda staat deze periode?Download dan nu de app! Log in met je ‘Mijn Franciscus’ account envind tevens informatie over clubs, disputen, commissies en huizen.De app is daarnaast ook één van de plekken waar jij je persoonlijkegegevens aan kunt passen en informatie over andere leden kuntvinden. This is the official app of K.S.V. St. Francis Xavier formembers. Want to know what's on the agenda this time? Download theapp now! Log in with your 'My Francis' account and also findinformation about clubs, fraternities, commissions and houses. Theapp also is one of the places where you you can adjust to personaldata and to find information about other members.

App Information Franciscus

Almanapp B.V. Show More...

Plato 8.7.1.79 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële T.S.V. Plato app voorleden en oudleden. Via deze applicatie blijf je op de hoogte vanalle activiteiten, leden en acties. Ook als je niet-lid bent kuntje deze app downloaden voor informatie over T.S.V. Plato. Zo kun jehet programma van de TOP-week inzien, foto's bekijken en natuurlijkalles wat je verder wilt weten over T.S.V. Plato.This is the officialT.S.V. Plato app for members and former members. Through thisapplication you stay informed of all activities, members andactions. Even if you are not a member you can download this app forinformation on TSV Plato. So you can see the program of theTOP-week, view photos, and of course everything you want to knowmore about TSV Plato.
BOW 6.1.5-1-g5bccbed APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële app voor alle leden vanStudievereniging BOW. In deze app vind je alle informatie overactiviteiten, foto's en de rest van de vereniging.This is the official appfor all members of Student BOW. In this app you will findinformation about activities, photos and the rest of theassociation.
Vindicat atque Polit 9.7.10 APK
Almanapp B.V.
Almanapp voor G.S.C. Vindicat atque Polit. Almanapp for G.S.C.Vindicat atque Polit.
UVSV 9.2.2.10 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële U.V.S.V. / N.V.V.S.U. App voor leden van deVereniging.This is the official U.V.S.V. / N.V.V.S.U. App formembers of the Association.
SSR-W 8.4.30 APK
Almanapp B.V.
Download hier de verenigingsapplicatie vanSocietas Studiosorum Reformatorum Wageningen! StudentenverenigingSSR-W is een van de grootste studentengezelligheidsverenigingen vanWageningen en is dé plek om van jouw studententijd de beste tijdvan je leven te maken. SSR-W kent veel tradities, waaronderdisputen, jaarclubs, kroegmores en zusterverenigingen verspreiddoor heel Nederland. Leden vinden hier alles wat ze nodig hebben omop de hoogte blijven van de activiteiten op de kroeg. Alle openactiviteiten worden ook beschikbaar gemaakt op deze app, dus voorniet-leden ook erg handig!Download the applicationof association Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen!Students' SSR-W is one of the largest student associations inWageningen and is the place to make the best time of your life fromyour student days. SSR-W has many traditions, includingfraternities, clubs year, pub mores and sister associationsthroughout the Netherlands. Members find everything they need tokeep abreast of the activities at the pub. All open activities arealso available on this app, so for non-members also veryconvenient!
C.S. Veritas 7.5.0 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële Veritas App voor leden,oud-leden en overige geïnteresseerden.This is the official appfor Veritas members, former members and other interestedparties.
L.A.N.X. Almanapp 9.2.2.10 APK
Almanapp B.V.
Dit is de officiële L.A.N.X. app voor leden, reünisten entoekomstig leden van de Vereniging.This is the official L.A.N.X.app for members, alumni and future members of the Association.
Lustrum Q-app 5.0.0 APK
Almanapp B.V.
Op deze officiële Lustrum Q-app kan je alleinformatie vinden rondom het 40ste Lustrum van Vindicat atquePolit. Zie zowel de plattegrond van Quarantramaland, de line-up,openingstijden van het terrein en andere lustrale features.This official Jubilee Qapp you can find all the information on the 40th Anniversary ofVindicat atque Polit. See both the plan of Quarantramaland, theline-up, opening hours of the premises and other lustralefeatures.
Loading...