1.2.5 / December 12, 2013
(4.7/5) (9)
Loading...

Description

iFiszki Francuski 1000 najważniejszych słówek to aplikacja doskutecznej nauki języka dla osób początkujących zawierająca ponadłącznie 1000 słówek i 1000 zdań. Dzięki iFiszkom łatwo i przyjemnienauczysz się słówek, poznasz przykłady ich użycia oraz udoskonaliszwymowę i rozumienie ze słuchu.iFiszki masz zawsze przy sobie.Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!Aplikacja iFiszki zawiera:* 1000 słówek -> przyswoisz najbardziej przydatne słówkaniezbędne do swobodnej komunikacji w języku francuskim na poziomieA1-A2 * 1000 przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> poznaszużycie słów w praktyce * 3000 nagrań wymowy w wykonaniu nativespeakerów -> nauczysz się poprawnej wymowy* praktyczny podziałna 40 kategorii tematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę*system powtórek -> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas*opcję managera słówek -> możesz dodawać własne słówka * testpodsumowujący -> sprawdzisz postępy nauki Aplikacja dla osób napoziomie podstawowym. Słówka są podzielone na 40najpopularniejszych grup tematycznych m.in.: wyrażenia ogólne,czas, człowiek, sport, dom, szkoła, zawody, kierunki, czas,zwierzęta, żywność i kuchnia, rodzina, finanse, biznes, zakupy,prawo, komputer, Internet, media, myśli i uczucia, zdrowie,polityka, podróże, praca i wiele, wiele innych. Przykładowe słówka:le jardin, déménager, être en forme, faire du sport, cuisiner, leslégumes, l’homme d’affaires, le ticket de caisse, êtreimpressionné, être fier, les premiers secours, voyager, àl’étranger, l’employé, saluer, l’horaireDzięki iFiszkom:- poznasz1000 zwrotów i wyrażeń najczęściej używanych w języku francuskim-zaczniesz się swobodnie komunikować na poziomie podstawowym orazczytać ze zrozumieniem większość tekstów w języku francuskim.Dlaczego iFiszki to skuteczna metoda nauki?- łączą trzy skutecznesposoby opanowywania języka: NAUKA, TESTY, POWTÓRKI- możesz dodawaćWŁASNE ZESTAWY SŁÓWEK - statystyki oraz testy wyboru pozwalają nabieżąco ŚLEDZIĆ POSTĘPY NAUKI- SYSTEM POWTÓREK optymalizuje naukę ioszczędza twój czas- możliwość DOBORU własnych SŁÓWEK Dziękiaplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lubtablecie. Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnymmiejscu!Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przezwydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki30 języków obcych.EduCards French 1000 most words is an applicationfor effective language learning for beginners with more than atotal of 1,000 words and 1,000 sentences.Thanks EduCards easy andfun to learn words, know examples of their use, and perfected thepronunciation and listening comprehension.EduCards you have alwayswith you. You can learn at every free moment!EduCards applicationincludes:* 1,000 words -> will learn the most useful wordsnecessary for communication in French at the A1-A2* 1000 modelsentences with translation -> know the use of words in practice*3000 speech recordings performed by native speakers -> learn thecorrect pronunciation* Practical division into 40 thematiccategories -> Organize your knowledge* Replays -> optimizelearning and save time* Option vocabulary Manager -> You can addyour own words* Test summary -> check the progress of scienceTheapplication for people on a basic level.The words are divided into40 most popular subject among others: general expressions, time,person, sport, home, school, work, directions, time, animals, foodand dining, family, finance, business, shopping, law, computer,Internet, media, thoughts and feelings, health, politics, travel,work, and many, many others.Sample words: le jardin, déménager,être en forme, faire du sport, cuisiner, les légumes, l'hommed'affaires, le ticket de caisse, impressionné être, être fier, lespremiers secours, voyager, à l'étranger, l'employé, saluer,l'horaireThanks EduCards:- Know 1,000 words and phrases commonlyused in French- Begin to freely communicate on a basic level, andto read and understand most of the lyrics in French.  WhyEduCards is an effective method of learning?- Combine the threeeffective ways of mastering the language: SCIENCE, TEST, REPLAYS-You can add YOUR OWN SETS trainer- Statistics, and multiple choicetests allow you to keep track your progress SCIENCE- Revisionsystem optimizes learning and save your time- The possibilitySELECTION own wordsWith this application EduCards you always haveon hand for your smartphone or tablet.You can learn anytime,anywhere!Application and linguistic material has been prepared bythe publishing language Edgard, creator of more than 300publications to learn 30 languages.

App Information Francuski 1000 najważ. słówek

 • App Name
  Francuski 1000 najważ. słówek
 • Package Name
  com.miquido.ifiszki.french.thousandwords
 • Updated
  December 12, 2013
 • File Size
  2.1M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2.5
 • Developer
  Edgard jezykiobce.pl
 • Installs
  500+
 • Price
  $2.99
 • Category
  Education
 • Developer
  Belgijska 11/6 02-511 Warszawa Polska
 • Google Play Link

Edgard jezykiobce.pl Show More...

iFiszki+ Angielski 3.0.25 APK
Ucz się języka angielskiego szybciej i skuteczniej dzięki aplikacjiFiszki Angielski!Poznawaj nowe słówka, ćwicz ich prawidłową wymowęi sprawdzaj postępy.Wypróbuj aplikację Fiszki Angielski za darmo.Pobierz BEZPŁATNE zestawy i przekonaj się, że nauka słówekangielskich może być przyjemnością!Aplikacja składa się z 12zestawów słówek angielskich . Każdy zestaw zawiera 500, 1000 lub1500 słówek, podzielonych na grupy tematyczne. Sam wybierasz poziomnauki oraz tematykę słówek. Fiszki Angielski to:* 10 000 słówek odpoziomu podstawowego do zaawansowanego (250 za darmo, pozostałepłatne)* przykładowe zdanie do każdego słówka -> poznajeszznaczenie słówka w kontekście* nagrania wszystkich słówek i zdań-> ćwiczysz prawidłową wymowę* słówka podzielone na kategorietematyczne* system powtórek -> przypomni ci, kiedy należypowtórzyć słówka i zoptymalizuje twoją naukę* opcja dodawaniawłasnych słówek * testy - przećwiczysz słówka, których się uczysz*statystyki postępu -> sprawdzisz ile słówek już znasz* funkcjaAudio Kurs -> możesz słuchać listy słówek, np. podczas jazdyrowerem, na siłowni, w autobusie* z aplikacji możesz korzystaćofflinePobierz aplikację Fiszki Angielski i ucz się słówek w każdejwolnej chwili, na spacerze, w podróży, w drodze do szkoły czypracy!Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przezwydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki30 języków obcych.Learn English quickly and effectively through theapplication Flashcards English!Meet new vocabulary, practice thecorrect pronunciation and check progress.Try this App Flashcards inEnglish for free. Download FREE kits and see that learning Englishwords can be fun!The application consists of 12 sets of words ofEnglish. Each kit contains 500, 1000 or 1500 words, divided intothematic groups. You choose the level of science and the subject ofwords.Flashcards English is:* 10 000 words from the basic level toadvanced (250 free, others charge)* Example of each word -> yourecognize the importance of words in context* Recordings of allwords and phrases -> practice the correct pronunciation* Wordsdivided into thematic categories* Revision system -> remind youwhen to repeat words and optimize your learning* Option to add yourown words* Tests - will practice words that you learn* Statisticsprogress -> check how many words you already know* FunctionAudio Course -> you can listen to a list of words, eg. Duringcycling, the gym, on the bus* Application you can useofflineDownload the app Flashcards English and learn vocabulary inevery free moment, walking, traveling, on the way to school orwork!The application and language material has been prepared by thepublishing language Edgard, author of over 300 publications tolearn 30 languages.
Angielski 1000 najważ. słówek 1.2.5 APK
iFiszki Angielski 1000 słówek i zdań to aplikacja do skutecznejnauki języka angielskiego zawierająca 1000 słówek i 1000 zdań.Dzięki iFiszkom łatwo i przyjemnie nauczysz się słówek, poznaszprzykłady ich użycia oraz udoskonalisz wymowę i rozumienie zesłuchu.iFiszki masz zawsze przy sobie. Możesz uczyć się w każdejwolnej chwili!Aplikacja iFiszki Angielski 1000 słówek i zdańzawiera: * 1000 starannie wybranych słówek -> przyswoisznajbardziej przydatne słówka niezbędne do swobodnej komunikacji wjęzyku angielskim na poziomie A1-A2* 1000 przykładowych zdań wraz ztłumaczeniem –> poznasz użycie słów w praktyce * nagrania wymowywszystkich słówek w wykonaniu native speakerów -> nauczysz siępoprawnej wymowy* praktyczny podział na 40 kategorii tematycznych-> uporządkujesz swoją wiedzę* system powtórek ->zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas* opcję managera słówek-> możesz dodawać własne słówka * test podsumowujący ->sprawdzisz postępy nauki Aplikacja dla osób na poziomie podstawowym(A1-A2).Słówka są podzielone na 40 najpopularniejszych gruptematycznych m.in.: wyrażenia ogólne, czas, człowiek, sport, dom,szkoła, zawody, zwierzęta, żywność i kuchnia, rodzina, finanse,biznes, zakupy, komputer, Internet, media, myśli i uczucia,zdrowie, polityka, podróże, praca i wiele innych.Przykładowesłówka: friendship, responsible, headteacher, cash machine,pharmacy, sickness, midnight, employee, government, underground,difficult, joke, post office, theatre, journalistDzięki iFiszkom:-poznasz łącznie 2000 zwrotów i wyrażeń najczęściej używanych wjęzyku angielskim. - nauczysz się prawidłowej wymowy i akcentu.-zaczniesz się swobodnie komunikować na poziomie podstawowym orazczytać ze zrozumieniem większość tekstów w języku angielskim.Dlaczego iFiszki to skuteczna metoda nauki?- łączą trzy skutecznesposoby opanowywania języka: NAUKA, TESTY, POWTÓRKI- możesz dodawaćWŁASNE ZESTAWY SŁÓWEK - statystyki oraz testy wyboru pozwalają nabieżąco ŚLEDZIĆ POSTEPY NAUKI- SYSTEM POWTÓREK optymalizuje naukę ioszczędza twój czas- możliwość DOBORU własnych SŁÓWEK Dziękiaplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoim smartfonie lubtablecie. Możesz uczyć się języka o każdej porze i w dowolnymmiejscu!Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przezwydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki30 języków obcych.EduCards English 1000 words and sentences is anapplication for effective learning of the English language contains1,000 words and 1,000 sentences.Thanks EduCards easy and fun tolearn words, know examples of their use, and perfected thepronunciation and listening comprehension.EduCards you have alwayswith you. You can learn at every free moment!Application EduCards1000 English words and phrases include:* 1,000 carefully chosenwords -> will learn the most useful words necessary forcommunication in English at A1-A2* 1000 model sentences withtranslation -> know the use of words in practice* Record thepronunciation of all words in the execution of native speakers-> learn the correct pronunciation* Practical division into 40thematic categories -> Organize your knowledge* Replays ->optimize learning and save time* Option vocabulary Manager ->You can add your own words* Test summary -> check the progressof scienceThe application for people on a basic level (A1-A2).Thewords are divided into 40 most popular subject among others:general expressions, time, person, sport, home, school, work,animals, food and dining, family, finances, business, shopping,computer, Internet, media, thoughts and feelings, health, politics,travel, work, and many others.Sample words: friendship,responsible, headteacher, cash machine, pharmacy, sickness,midnight, employee, government, underground, difficult, joke, postoffice, theater, journalistThanks EduCards:- Know a total of 2,000words and phrases commonly used in English.- You will learn thecorrect pronunciation and accent.- Begin to freely communicate on abasic level, and to read and understand most of the lyrics inEnglish.Why EduCards is an effective method of learning?- Combinethe three effective ways of mastering the language: SCIENCE, TEST,REPLAYS- You can add YOUR OWN SETS trainer- Statistics, andmultiple choice tests allow you to keep track your progressSCIENCE- Revision system optimizes learning and save your time- Thepossibility SELECTION own wordsWith this application EduCards youalways have on hand for your smartphone or tablet.You can learnanytime, anywhere!Application and linguistic material has beenprepared by the publishing language Edgard, creator of more than300 publications to learn 30 languages.
Norweski Trening od podstaw 1.2.5 APK
iFiszki Norweski Trening od podstaw to aplikacja do skutecznejnauki języka dla osób zaczynających naukę języka norweskiegozawierająca 1200 słówek i zdań. Dzięki iFiszkom łatwo i przyjemnienauczysz się słówek, poznasz przykłady ich użycia oraz udoskonaliszwymowę i rozumienie ze słuchu.iFiszki masz zawsze przy sobie.Możesz uczyć się w każdej wolnej chwili!Aplikacja iFiszki NorweskiTrening od podstaw zawiera:* 1200 słówek i zdań -> poznaszsłówka niezbędne do swobodnej komunikacji w języku norweskim napoziomie A1-A2* nagrania wymowy wszystkich słówek w wykonaniunative speakerów -> nauczysz się poprawnej wymowy* blisko 600przykładowych zdań wraz z tłumaczeniem -> uczysz się użycia słóww praktyce * praktyczny i wygodny podział na 21 kategoriitematycznych -> uporządkujesz swoją wiedzę* system powtórek-> zoptymalizujesz naukę i zaoszczędzisz czas* opcję managerasłówek -> możesz dodawać własne słówka * testy podsumowujące iprzejrzyste statystyki -> sprawdzisz postępy nauki Aplikacja dlaosób na poziomie podstawowym.Przykładowe słówka: leilighet, å leie,eksamen, å svømme, forretningsmann, grønnsak, foreldre,kredittkort, datamaskin, sykehus, å reise, å sykle, innsjø, slank,fargerikDzięki iFiszkom:- poznasz 1200 zwrotów i wyrażeńnajczęściej używanych w języku norweskim- nauczysz się prawidłowejwymowy i akcentu- zaczniesz się swobodnie komunikować na poziomiepodstawowym Dzięki aplikacji iFiszki masz zawsze pod ręką na swoimsmartfonie lub tablecie. Możesz uczyć się języka o każdej porze i wdowolnym miejscu!Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowaneprzez wydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji donauki 30 języków obcych.EduCards Norwegian training from scratch isan application for effective language learning for beginnerslearning the Norwegian language contains 1200 words andsentences.Thanks EduCards easy and fun to learn words, knowexamples of their use, and perfected the pronunciation andlistening comprehension.EduCards you have always with you. You canlearn at every free moment!Application EduCards Norwegian Trainingfrom the ground up includes:* 1200 words and sentences -> knowwords necessary for communication in the Norwegian language atA1-A2* Record the pronunciation of all words in the execution ofnative speakers -> learn the correct pronunciation* Nearly 600examples of sentences with translation -> learn to use words inpractice* Practical and convenient division into 21 thematiccategories -> Organize your knowledge* Replays -> optimizelearning and save time* Option vocabulary Manager -> You can addyour own words* Tests summarizing and transparent statistics ->check the progress of scienceThe application for people on a basiclevel.Sample Tag leilighet, å leie, eksamen, å svømme,forretningsmann, grønnsak, foreldre, kredittkort, datamaskin,Sykehus, reise å, å Sickles, innsjø, slank, fargerikThanksEduCards:- Know 1,200 words and phrases commonly used in Norwegian-Learn the correct pronunciation and accent- Begin to freelycommunicate on a basic levelWith this application EduCards youalways have on hand for your smartphone or tablet.You can learnanytime, anywhere!Application and linguistic material has beenprepared by the publishing language Edgard, creator of more than300 publications to learn 30 languages.
Angielski z kryminałem Cold... 1.0 APK
Do nauki angielskiego zniechęca Cię niekończąca się lista słówek ireguł gramatycznych do zapamiętania? Najwyższy czas na zmianę -dzięki aplikacji Angielski z kryminałem poczujesz, że nauka językato przyjemność, której nie sposób się oprzeć! Współczesny Londyn.Harper, tajny agent działający na zlecenie Interpolu podejmuje sięmisji rozpracowania kartelu handlarzy książek. Książek niezwykłych- białych kruków wartych miliony. Biznes opanowany jest przezprzestępców, jugosłowiańskich zbrodniarzy wojennych i ichbrytyjskich pomocników. Angielski z kryminałem to więcej niżksiążka. Do czytania:Dzięki wciągającej fabule doskonaliszrozumienie tekstu, poznajesz słownictwo i strukturyleksykalno-gramatyczne właściwe dla żywego, współczesnego języka.Tłumaczenia trudniejszych słówek umieszczono w tekście - poznaszje, klikając w słówko.Do słuchania:Wysokiej jakości nagranie tekstuczytanego przez native speaker'a daje możliwość uczenia sięangielskiego w każdych okolicznościach. Słuchając oryginalnegobrytyjskiego akcentu, poprawiasz swoją wymowę i ćwiczysz rozumienieze słuchu. Z aplikacją możesz w wygodny sposób odsłuchiwać nagrańpodzielonych na paragrafy.Do nauki:Każdy rozdział kryminałuuzupełniają ćwiczenia sprawdzające rozumienie tekstu oraz zadanialeksykalno-gramatyczne, dzięki którym aktywnie utrwalisz nowesłownictwo na poziomie B1 - B2.Do powtarzania:W audiosłowniczkułatwo odszukasz trudniejsze słowa i wyrażenia z tekstu. Możesz teżpowtarzać z nim słówka, wybierając określoną partię materiału ikolejność odtwarzania nagrań.Ciekawi Cię, jak potoczy się akcja?Kup pełną wersję aplikacji (teksty, nagrania, ćwiczenia iaudiosłowniczek) w promocyjnej cenie. Możesz też uzyskać dostęptylko do wybranych przez Ciebie sekcji (tekst z nagraniami,ćwiczenia lub audiosłowniczek).English learning discourages youendless list of words and grammatical rules to remember? It's timefor a change - thanks to the application of the English thrillerfeel that learning a language is a pleasure that can not beresisted!Contemporary London. Harper, a secret agent acting onbehalf of Interpol takes to the mission development of the carteltraffickers books. Books unusual - rarities worth millions.Business invaded by criminals, the Yugoslav war criminals and theirBritish helpers.English with thriller is more than abook.Reading:With addictive gameplay you improve readingcomprehension, vocabulary and recognize lexical and grammaticalstructures appropriate for a living, contemporary language.Translating difficult words placed in the text - know them byclicking on words.To listen to:High-quality recording of the textread by a native speaker gives you the opportunity to learn Englishin all circumstances. Listening to the original British accent, youwill improve your pronunciation and listening comprehensionexercise. With the application you can conveniently listen torecordings divided into paragraphs.To learn:Each chapter detectivestory comprehension exercises complement the text and lexical andgrammatical tasks, through which actively then practice newvocabulary level B1 - B2.To repeat:In audiosłowniczku easily locatethe more difficult words and phrases from the text. You can alsorepeat the words of selecting a specific batch of material andsequence playback.Curious about how the action unfolds?Buy the fullversion of the application (text, audio, exercises andaudiosłowniczek) at a promotional price. You can also access onlyto a chosen section (text of the recordings, exercise oraudiosłowniczek).
iFiszki+ Niemiecki 3.0.25 APK
Ucz się języka niemieckiego szybciej i skuteczniej dzięki aplikacjiFiszki Niemiecki!Poznawaj nowe słówka, ćwicz ich prawidłową wymowęi sprawdzaj postępy.Wypróbuj aplikację Fiszki Niemiecki za darmo.Pobierz BEZPŁATNE zestawy i przekonaj się, że nauka słówekniemieckich może być przyjemnością!Aplikacja składa się z 8zestawów słówek niemieckich. Każdy zestaw zawiera od 100 do 2000słówek, podzielonych na grupy tematyczne. Sam wybierasz poziomnauki oraz tematykę słówek. Fiszki Niemiecki to:* 5 650 słówek odpoziomu podstawowego do zaawansowanego (250 za darmo, pozostałepłatne)* przykładowe zdanie do każdego słówka -> poznajeszznaczenie słówka w kontekście* nagrania wszystkich słówek i zdań-> ćwiczysz prawidłową wymowę* słówka podzielone na kategorietematyczne* system powtórek -> przypomni ci, kiedy należypowtórzyć słówka i zoptymalizuje twoją naukę* opcja dodawaniawłasnych słówek * testy - przećwiczysz słówka, których się uczysz*statystyki postępu -> sprawdzisz ile słówek już znasz* funkcjaAudio Kurs -> możesz słuchać listy słówek, np. podczas jazdyrowerem, na siłowni, w autobusie* z aplikacji możesz korzystaćofflinePobierz aplikację Fiszki Niemiecki i ucz się słówek w każdejwolnej chwili, na spacerze, w podróży, w drodze do szkoły czypracy!Aplikacja i materiał językowy zostały przygotowane przezwydawnictwo językowe Edgard, twórcę ponad 300 publikacji do nauki30 języków obcych.Learn German quickly and effectively through theapplication Flashcards German!Meet new vocabulary, practice thecorrect pronunciation and check progress.Try this App FlashcardsDeutsch free. Download FREE kits and see that learning German wordscan be fun!The application consists of 8 sets of words of German.Each kit contains from 100 to 2000 words, divided into thematicgroups. You choose the level of science and the subject ofwords.German Flashcards are:* 5 650 words from the basic level toadvanced (250 free, others charge)* Example of each word -> yourecognize the importance of words in context* Recordings of allwords and phrases -> practice the correct pronunciation* Wordsdivided into thematic categories* Revision system -> remind youwhen to repeat words and optimize your learning* Option to add yourown words* Tests - will practice words that you learn* Statisticsprogress -> check how many words you already know* FunctionAudio Course -> you can listen to a list of words, eg. Duringcycling, the gym, on the bus* Application you can useofflineDownload the app Flashcards German and learn vocabulary inevery free moment, walking, traveling, on the way to school orwork!The application and language material has been prepared by thepublishing language Edgard, author of over 300 publications tolearn 30 languages.
Angielski Gramatyka FREE 1.3.2 APK
Angielski Gramatyka to nowoczesna aplikacja do aktywnej naukigramatyki języka angielskiego dla początkujących i średniozaawansowanych. Kurs w wersji FREE składa się z niemal 100różnorodnych ćwiczeń, które w ciekawy sposób pozwolą ci przećwiczyć10 najważniejszych zagadnień gramatycznych na poziomach A1-B1.Unikalny system powtórek pozwoli ci utrwalić zwłaszcza te tematy,które sprawiają ci najwięcej kłopotu.Opcja NAUKA w wersji FREEzawiera blisko 100 ćwiczeń podzielonych na 10 zagadnieńgramatycznych, takie jak:- poszczególne części mowy: rzeczowniki,czasowniki, przedimki, zaimki, czasowniki modalne,- tworzeniepytań, - tryby warunkowe,- czasy gramatyczne,- mowa zależna,-strona bierna,- „going to”, „used to” i inne.Pytania, na które nieuda ci się poprawnie odpowiedzieć, znajdą się w specjalnej sekcjiPOWTÓRKA do kolejnego przećwiczenia. Przejrzyste statystyki zawartew zakładce POSTĘPY pozwolą ci ocenić stopień opanowania materiału.Wwersji FREE niedostępny jest system TESTÓW, które pomogązweryfikować postępy nauce i poziom posiadanej wiedzy. Powtarzajgramatykę w każdej wolnej chwili!Do nauki słownictwa polecamyaplikacje z serii iFiszki.English Grammar is a modern applicationfor active learning of English grammar for beginners andintermediate. FREE version of the tutorial consists of nearly 100varied exercises in an interesting way that will allow you topractice the 10 most important grammar at levels A1-B1. A uniquesystem of repetitions will allow you to fix especially those issuesthat are causing you the most trouble.Option SCIENCE FREE versioncontains over 100 exercises divided into 10 grammatical issues,such as:- The different parts of speech: nouns, verbs, thearticles, pronouns, modal verbs,- Creating questions-Conditionals,- Tenses,- Speech,- Passive,- "Going to", "used to"and others.The questions that you fail to correctly answer, therewill be a special section to the next REPLAY to practice.Transparent statistics contained in the PROGRESS tab will allow youto assess the degree of mastery of the material.The FREE version isinaccessible TEST to help verify the progress of science and thelevel of knowledge.Repeat grammar in your spare time!For learningthe vocabulary of a series of applications we EduCards.
Niemiecki Gramatyka FREE 1.3.3 APK
Niemiecki Gramatyka to nowoczesna aplikacja do aktywnej naukigramatyki języka niemieckiego dla początkujących i średniozaawansowanych. Kurs w wersji FREE składa się z niemal 100różnorodnych ćwiczeń, które w ciekawy sposób pozwolą ci przećwiczyć10 najważniejszych zagadnień gramatycznych na poziomach A1-B1.Unikalny system powtórek pozwoli ci utrwalić zwłaszcza te tematy,które sprawiają ci najwięcej kłopotu.Opcja NAUKA w wersji FREEzawiera blisko 100 ćwiczeń podzielonych na 10 zagadnień takichjak:- tryby warunkowe,- czasy gramatyczne,- mowa zależna,- stronabierna,- czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone,czasowniki zwrotne,- spójniki,- rekcja czasownika,- Futur I.Pytania, na które nie uda ci się poprawnie odpowiedzieć, znajdą sięw specjalnej sekcji POWTÓRKA do kolejnego przećwiczenia.Przejrzyste statystyki zawarte w zakładce POSTĘPY pozwolą ci ocenićstopień opanowania materiału.W wersji FREE niedostępny jest systemTESTÓW, które pomogą zweryfikować postępy nauce i poziom posiadanejwiedzy.Powtarzaj gramatykę w każdej wolnej chwili!Do naukisłownictwa polecamy aplikacje z serii iFiszki.German grammar is amodern application for active learning German grammar for beginnersand intermediate. FREE version of the tutorial consists of nearly100 varied exercises in an interesting way that will allow you topractice the 10 most important grammar at levels A1-B1. A uniquesystem of repetitions will allow you to fix especially those issuesthat are causing you the most trouble.Option SCIENCE FREE versioncontains over 100 exercises divided into 10 topics such as:-Conditionals,- Tenses,- Speech,- Passive,- Verbs separately andinextricably complex, reflexive verbs,- Conjunctions,- Prepositionsverb,- Futur I.The questions that you fail to correctly answer,there will be a special section to the next REPLAY topractice.Transparent statistics contained in the PROGRESS tab willallow you to assess the degree of mastery of the material.The FREEversion is inaccessible TEST to help verify the progress of scienceand the level of knowledge.Repeat grammar in your spare time!Forlearning the vocabulary of a series of applications we EduCards.
Angielski Gramatyka 1.3.9 APK
Tylko teraz promocyjna cena!Angielski Gramatyka to nowoczesnaaplikacja do aktywnej nauki gramatyki języka angielskiego dlapoczątkujących i średnio zaawansowanych. Kurs składa się z niemal1000 różnorodnych ćwiczeń, które w ciekawy sposób pozwolą Ciprzećwiczyć 33 najważniejsze zagadnienia gramatyczne na poziomachA1-B1. Unikalny system powtórek pozwoli ci utrwalić zwłaszcza tetematy, które sprawiają ci najwięcej kłopotu.Opcja NAUKA zawierablisko 1000 ćwiczeń podzielonych na 33 zagadnienia gramatyczne,takie jak:- poszczególne części mowy: rzeczowniki, czasowniki,przedimki, zaimki, czasowniki modalne,- tworzenie pytań, - trybywarunkowe,- czasy gramatyczne,- mowa zależna,- strona bierna,-„going to”, „used to” i inne.Pytania, na które nie uda Ci siępoprawnie odpowiedzieć, znajdą się w specjalnej sekcji POWTÓRKA dokolejnego przećwiczenia. Swoją wiedzę na temat gramatyki na danympoziomie możesz zweryfikować za pomocą TESTÓW – zadań dobieranych zcałej puli dostępnych w aplikacji.Przejrzyste statystyki zawarte wzakładce POSTĘPY pozwolą Ci ocenić stopień opanowaniamateriału.Powtarzaj gramatykę w każdej wolnej chwili!Do naukisłownictwa polecamy aplikacje z serii iFiszki.Only now discountprice!English Grammar is a modern application for active learningof English grammar for beginners and intermediate. The courseconsists of almost 1,000 a variety of exercises that an interestingway to allow you to practice the 33 most important grammar atlevels A1-B1. A unique system of repetitions will allow you to fixespecially those issues that are causing you the mosttrouble.Option SCIENCE contains nearly 1,000 exercises divided into33 grammar points, such as:- The different parts of speech: nouns,verbs, the articles, pronouns, modal verbs,- Creating questions-Conditionals,- Tenses,- Speech,- Passive,- "Going to", "used to"and others.The questions that you fail to correctly answer, therewill be a special section to the next REPLAY to practice. Yourknowledge of grammar at a given level, you can verify using TEST -jobs matched with the entire pool of availableapplications.Transparent statistics contained in the PROGRESS tabwill allow you to assess the degree of mastery of thematerial.Repeat grammar in your spare time!For learning thevocabulary of a series of applications we EduCards.
Loading...