1 / February 11, 2019
(4.5/5) (2)
Loading...

Description

Ons verhaal volgt de reis van Felix, een MBO-student die perongelukop het verkeerde vliegtuig stapt. Of hij weer terug inNederlandkomt, dat ligt aan jou. Maar eerst moet je werken in eenmijnbedrijfom het geld bij elkaar te sparen. Help Felix thuis tekomen in dezeapp. De app bevat een interactief verhaal, de game eneen visuelecalculator waarin je kunt uitrekenen in de stijl vanonze app. Hetinteractieve verhaal is de reis van Felix waarinwordt uitgelegd hoehij kwam waar hij is in de game. In de gamestap je in de schoenenvan Felix. Je moet werken voor hetmijnbedrijf terwijl je probeertuit de schulden te blijven. Ourstory follows the journey of Felix,an MBO student who accidentallygets on the wrong plane. Whether hecomes back to the Netherlands,that is up to you. But first you haveto work in a mining companyto save the money together. Help Felixcome home in this app. Theapp contains an interactive story, thegame and a visual calculatorin which you can calculate in the styleof our app. The interactivestory is the journey of Felix whichexplains how he came where heis in the game. In the game you stepinto the shoes of Felix. Youhave to work for the mining companywhile you try to stay out ofdebt.

App Information From Nothing To Everything

 • App Name
  From Nothing To Everything
 • Package Name
  air.www.alfacollege.nl.FromNothingToEverything
 • Updated
  February 11, 2019
 • File Size
  40M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1
 • Developer
  Alfa-college Gamedesign
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Boumaboulevard 573 9723 ZS GRONINGEN
 • Google Play Link

Alfa-college Gamedesign Show More...

Rekenen:3F Niveau 1.1 APK
Ben jij het zat steeds dezelfde sommen te moeten oefenen, slechteuitleg van je docent te krijgen en telkens onvoldoendes te scoren?Dan is deze app iets voor jou! Deze app heeft het 3Frekenexamen onderverdeeld in 10 categorieën. Elke categorie heeft 3niveaus. Hierdoor kan jij zelf bepalen wat jouw niveau is enhiermee oefenen. Beheers je het niveau? Dan krijg je een badge enkan je een stapje hoger. Haal jij uiteindelijk alle 62 badges danmoet het rekenexamen een eitje worden! Doordat allesommen opgesteld worden vanuit een algoritme komt hetzelden voor dat je twee keer dezelfde som zal krijgen.Kortom wiljij op elk willekeurig moment in staat zijn te oefenen voor hetrekenexamen en uitleg krijgen wanneer je iets niet snapt? Downloaddan de app en begin nu! De categorieën die op dit moment in degame zitten zijn: Hoofdrekenen: +/- Niveau 1:tientallen Niveau 2: honderdtallen met 1 decimaal Niveau3: honderdtallen met 2 decimalen */: Niveau 1:enkeltallen Niveau 2: tientallen Niveau 3:kommagetallen Breuken +/- Niveau 1: Breuken waarvan deteller 1 is. Niveau 2: breuken waarvan de teller meer dan 1is. Niveau 3: samengestelde breuken. (Hele getallen plus eenbreuk) Breuken */: Niveau 1: Breuken waarvan de teller 1is. Niveau 2: breuken waarvan de teller meer dan 1is. Niveau 3: samengestelde breuken. (Hele getallen plus eenbreuk) Meeteenheden Niveau 1: Eenvoudigemeeteenheden Niveau 2: Oppervlaktes en meeteenheden metkommagetallen Niveau 3: Inhoud en meeteenheden metkommagetallen Rekenmachine: Procenten Afstand entijd SchaalAre you the ever sat must exercise the same sums toget bad explanation of your teacher and to score each time failinggrades? Then this app is for you!This app has divided the 3F mathexam in 10 categories. Each category has three levels. This allowsyou to decide what is your level and this exercise. you control thelevel? Then you get a badge and you can step up. Gives youeventually all 62 badges than the arithmetic exam should be abreeze!Because all sums are drawn comes from an algorithm is rarethat you will get the same sum twice.In short, do you get any timeto exercise able to calculate examination and explanation if you donot understand something? Then download the app and start now!Thecategories that are in the game at the moment are:Mentalarithmetic:+/-Level 1: dozensLevel 2: hundreds with one decimalplaceLevel 3: hundreds with 2 decimals* /:Level 1: onlynumbersLevel 2: dozensLevel 3: decimal numbersfractions +/-Level 1:Fractions whose numerator is 1.Level 2: fractions of which thecounter is more than 1.Level 3: compound fractures. (All numbersplus a break)Fractures * /:Level 1: Fractions whose numerator is1.Level 2: fractions of which the counter is more than 1.Level 3:compound fractures. (All numbers plus a break)measurementUnitsLevel 1: Basic measurement unitsLevel 2: Surfaces andmeasurement units with decimal numbersLevel 3: Content andmeasurement units with decimalnumbersCalculator:percentagesDistance and timeScale
Getalwonder 1.0 APK
Heb jij moeite met rekenen en wil je jezelf verbeteren? GETALWONDER- het spel met cijfers van 0 tot en met 20 zit op jou te wachten!Heel veel verschillende sommen en een heel spannend punten systeem!Neem je tijd en haal de hoogste score!Voor de ouder/begeleider eenhandig admin tool met een master password om de voortgang vanindividuele kinderen/leerlingen/studenten te volgen. Zeer geschiktvoor het oefenen van sommen met lage getallen.Do you have troublewith math and you want to improve yourself? NUMBER WONDER - thegame with numbers from 0 to 20 is waiting for you! Many differentsums and a very exciting point system! Take your time and get thehighest score!For the parent / supervisor a handy admin tool with amaster password to track the progress of individual children /pupils / students. Great for practicing sums with low numbers.
BeeldDenk 1.3 APK
De beelddenk app is een test. Met deze test kan je testen of je inbeelden of in woorden denkt. Deze test is snel, makkelijk en ookleuk. Aan het einde van deze test weet je meer over jezelf en hoeje denkt. The picture thinking app is a test. With this test youcan test if you think in pictures or words. This test is quick,easy and fun. At the end of this test, you know more about yourselfand how you think.
De Vinder 1.0 APK
Als schoolmeisje ga je op avontuur door de straat vanOosterwolde.Maar hoe heet die straat? Daar kom je achter terwijl jede urnen verzamelt op straat en de vragen goed beantwoordt overOosterwolde.As a school girl go on an adventure through the streetsof Oosterwolde.But what's that street? You can tell when youcollect the urns on the street and ask good answers aboutOosterwolde.
Sgulden 1.0 APK
Sgulden is een Serious app gericht op MBO studenten. Dieeeninteractief verhaal, visuele calculator en een spel bevat waarinjevoor de hoogste score kan gaan. Interactief verhaal:Hetinteractief verhaal vertelt over Albert een student in de VOCtijd,die in de schulden terechtkomt doordat hij verkeerde keuzesmaakt.Uiteindelijk door Albert zijn keuzes, komt hij terecht opeenvulkanisch eiland. Waar hij moet gaan werken om van zijnschuldenaf te komen. Het verhaal is bedoeld als een komischeparodie, ommensen wat luchtiger te doen kunnen laten kijken naareen serieusprobleem. Ook is het verhaal interactief dit betekentdat je kanklikken op bepaalde scenes om Albert een actie te doenlatenondernemen. Visuele rekenmachine: De visuele rekenmachine iseenonderdeel van de Serious app om MBO studenten met eenvisuelevertaling te laten zien hoeveel waarde er aan iets zit. Ditzodatze zich er meer bewust van kunnen worden. De visuelerekenmachinewerkt met prijzen die je hebt gevonden in het spel. Devisuelerekenmachine kan onder andere: plus, min, keer, delen door.Hetspel: Het spel is bedoeld als een leuk eindeloos spel, waarinjevoor een zo hoog mogelijke score kan gaan. Het is makkelijk teopte pakken en te begrijpen, thematisch zit het VOC element hierookin verwerkt. Het doel is dus de prijzen op te vangen metAlbert,die aan het werk is gegaan om zijn schuld af te lossen endegevaarlijke lavarotsen te ontwijken. Dit doe je door op jeschermnaar link en naar rechts te bewegen. Prijzen die je opvangtvind jeook weer terug in de visuele rekenmachine. Deze Serious appbevatonder andere: - Een interactief verhaal met ingesprokenstemmen. -Een visuele rekenmachine waarin je kan rekenen metprijzen uit hetspel. - Een Spel waarin je boodschappen moetopvangen die devulkaan uitspuugt, en lavarotsen moet ontwijken.Deze app isgemaakt is door: Jente Bekkema als artist, RubenEngelage als Teamleider, Kaj Slier als Lead developer, Daan Bakkerals Lead artist,Timothy Theakston als artist, Marth van Oosten alsartist StijnFrieswijk als artist. In opdracht van: De gemeenteGroningen &het Alfa-College. Sgulden is a Serious app aimed atMBO students.Which contains an interactive story, visual calculatorand a gamein which you can go for the highest score. Interactivestory: Theinteractive story tells about Albert a student in the VOCera, whoends up in debts because he makes wrong choices. UltimatelybyAlbert's choices, he ends up on a volcanic island. Where he hastowork to get rid of his debts. The story is meant to be acomicparody, to make people look a little more serious about aseriousproblem. The story is also interactive, which means that youcanclick on certain scenes to have Albert take action.Visualcalculator: The visual calculator is part of the Serious apptoshow MBO students with a visual translation how much value thereisto something. This so that they can become more aware of it.Thevisual calculator works with prizes that you have found inthegame. The visual calculator can include: plus, min, times,divide.The game: The game is meant as a fun endless game, in whichyou cango for the highest possible score. It is easy to pick upandunderstand, thematically the VOC element is also incorporatedintothem. The goal is therefore to catch the prices with Albert,whohas gone to work to pay off his debt and avoid the dangerouslavarocks. You do this by moving left and right on your screen. Youcanalso find the prices that you collect in the visualcalculator.This Serious app includes: - An interactive story withvoicedvoices. - A visual calculator in which you can count withprizesfrom the game. - A Game where you have to pick up groceriesthatspit out the volcano, and lava rocks must dodge. This app ismadeby: Jente Bekkema as artist, Ruben Engelage as Team leader,KajSlier as Lead developer, Daan Bakker as Lead artist,TimothyTheakston as artist, Marth van Oosten as an artist StijnFrieswijkas an artist. Commissioned by: The municipality ofGroningen &the Alfa-College.
Grijpvogel 1.0 APK
In Oosterwolde zijn verschillende straten helemaal overhoopgehaald!De grijpvogel heeft jouw hulp nodig om ze terug te zettenop de juiste plek.In dit vrolijk avontuurlijk blokken spel vliegende huizen van Oosterwolde in blokken door de lucht.Het is aan jouwom deze op de juiste plek te slepen zodat de huizen weer stevigstaan in de straten van Oosterwolde.Als je alle straten weet teredden wordt je op het eind beloond met een schat!Oosterwoldeseveral streets completely ransacked!The griffin needs your help toput them back in the right place.In this merry adventure gameblocks flying houses Oosterwolde in blocks through the air.It is upto you to drag it to the right place so that the houses are firmlyin the streets of Oosterwolde.If you manage to save all the streetsyou will be rewarded in the end with a treasure!
Tommy's adventure 2.0 APK
De straten van Oosterwolde zijn overstuur! Jij bent een kind dienaar Oosterwolde op school zit. Jij bent op weg naar school terwijlje de grijpvogel tegen komt. Hij is overstuur. Hij is al zijnvliegende sleutels kwijt! Wat een ellende!!! Help de grijpvogel omzijn sleutels te vinden voordat je naar school moet gaan. Ga vanplatform naar platform, van het bos naar een moeras af om desleutels te vinden. Je speelt als Timmy, een normaal schoolkind datin een ruige situatie wordt gezet doordat je de sleutels moetvinden. Nadat je deze sleutel hebt gevonden kan je weer teruggaannaar school, geweldig! The streets of Oosterwolde are upset! Youare a child sitting Oosterwolde school. You're going to schoolwhile you meet the griffin. He's upset. He has been flying his lostkeys! What a misery!!! Help the griffin to find his keys before youhave to go to school. Jump from platform to platform, from theforest to make a swamp to find the keys. You play as Timmy, anormal schoolgirl being put in a tough situation because you haveto find the keys. After finding this key you can go back to school,awesome!
De Juffertorens 0 APK
Dit digitale verhaal is gemaakt in het kader van het projectSpinbarg. Spinbarg brengt Groningse volksverhalen op eeneigentijdse manier tot leven. Tournee Spinbarg: 18 augustus t/m 22oktober 2017 Voor meer informatie: zie www.spinbarg.nl ofwww.facebook.com/spinbarg Er waren drie schatrijke zusters dieniets anders deden dan feesten en dansen. Op een gegeven momentgingen ze inzien dat zo'n leven toch wel erg leeg was. Ze zagen indat ze met hun rijkdom niets goeds deden. Tot dan toe waren zealtijd bij elkaar geweest, maar nu besloten ze uit elkaar te gaan.En waar ieder uitkwam, daar bouwden ze een toren ter ere van God.En die torens moesten precies gelijk zijn. De eerste kwam uit inHolwierde en bouwde daar een toren, de tweede kwam uit inSchildwolde en bouwde daar haar toren en de derde in Onstwedde.Daar staan drie torens die van ver te zien zijn en een lust voor deogen te zijn. This digital story is made under the Spinbargproject. Spinbarg brings Groningen folktales in a contemporary wayto life. Tour Spinbarg: August 18 t / m October 22, 2017 For moreinformation see www.spinbarg.nl or www.facebook.com/spinbarg Therewere three wealthy sisters who did nothing else than partying anddancing. At one point she went to see that such a life neverthelesswas very empty. They recognized that they did nothing good withtheir wealth. Until then, they had always been together, but nowthey decided to split up. And where everyone came out, there theybuilt a tower in honor of God. And those towers had to be exactlyright. The first came in and built a Holwierde tower, the secondcame in Schildwolde and built its tower and the third in Onstwedde.There are three towers which can be seen from afar and are a feastfor the eyes.
Loading...