1.0.1 / December 10, 2016
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game

App Information Fruit

 • App Name
  Fruit
 • Package Name
  com.AlibabaStudio.Fruitgatherer
 • Updated
  December 10, 2016
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Alibaba Studio
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

Alibaba Studio Show More...

Run, Santa Claus, Run 1.0.0 APK
Meet Santa in endless side running game with jumping on snowman andcollect gifts. Slide, jump on snowman.
Defence City 1.0.0 APK
You have to defeat the bombed attack on your village. Let's seeyou, neutralize the air bombs.How to play?- Deactivate the fallingbombs by touching them.- Stop bombs on the watch- Protect the city*Please rate.* Tell us by commenting on the issues.Goog Luckbombgame,game,play game,protect city,Defence City,defence,city,citygame simple game,simple,game
Namaz Bələdçisi 1.0.6 APK
Namaz qılmaq üçün nə etmək lazımdır? 1. Dəstəmaz almaq. Ey imangətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə(dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaşəlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər ayaqlarınızıməsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər ikitopuğa qədər yuyun). Əgər cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsl edin(bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin). Xəstələndiyiniz,səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarlayaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin,ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyət edib əllərinizibir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir dəfə də torpağa sürtərəkəllərinizi məsh edin). Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin Osizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq)istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz! (Maidə 6) 2. Namazda geyim vətəmizlik. Ey Adəm oğulları, bütün ibadətlərdə gözəl libaslarınızıgeyinin, yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki Allah israfedənləri sevməz.(Əraf 31) 3. Namaz qılınan məkanın təmiz olması.Yadına sal ki, Biz evi insanlar üçün savab və əmin-amanlıq yerietdik. “İbrahimin durduğu yeri namazgah edin”. İbrahimə və İsmailədə: “Evimi təvaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, rükuvə səcdə edənlər üçün təmizləyin-deyə tövsiyə etdik.(Bəqərə 125)Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib beləbuyurmuşduq: “Mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər,qiyama duranlar, rüku edən və səcdəyə qapananlar üçüntəmizlə”.(Həcc 26) 4. Qibləyə dönmək. (Ya Rəsulum!) Biz səninüzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük, ona görə də səni razıolduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi üzünü Məscidülhərama tərəfçevir! (Ey müsəlmanlar!) Harada olsanız (namaz vaxtı) üzünüzü orayadöndərin! Kitab verilmişlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqətolduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən xəbərsizdeyildir.(Bəqərə 144) (Ya Rəsulum!) Hər hansı bir yerə getdikdə,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama (Kəbəyə) tərəf çevir! ÇünkiRəbbin tərəfindən göstərilən bu qiblə haqdır. Allah gördüyünüzişlərdən xəbərsiz deyildir. (Ya Rəsulum!) Haradan (səfərə) çıxsan,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama tərəf çevir! (Ey müsəlmanlar!)Harada olsanız, üzünüzü o tərəfə döndərin ki, (özlərinə) zülmedənlərdən başqaları sizə irad tutmasınlar. Siz onlardan deyil,Məndən qorxun; Mən də sizə olan nemətimi tamamlayım (artırım) ki,siz haqq yolu tapasınız. (Bəqərə 149-150) 5. Namazda səs tonu.Namaz qılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçalt. Bununarasında orta bir yol tut.(İsra 110) 7. Bilinən bir ibadət-Namaz.--Hz İbrahimin namaz qılması-İbrahim 37, 40, Həcc 26, Ənbiya 73.-Hz İsmailin namaz qılması-Ali İmran 54, 55, Məryəm 55. -Hz Musa vəHz Harunun namaz qılması-Yunus 87. –Hz İsanın namaz qılması-Məryəm31. –Hz Zəkəriyyənin namaz qılması-Ali İmran 39. –Hz Şueybin namazqılması-Hud 87. –Hz İsaq və Hz Yaqubun namaz qılması-Ənbiya 73. -HzLoğmanın namaz qılması-Loğman 17. -Hz Məryəmin namaz qılması-Aliİmran 43. 8. Namazın vaxtı: Bəqərə 238. Namazlara, xüsusilə ortanamaza riayət edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın. Hud 114.Namazı gündüzün iki başında və gecə girən kimi qıl. İsra 78.Günortadan gecənin qaranlığınadək namaz qıl. Sübh namazını da qıl.Çünki sübh namazı müşahidə olunur. Nur 58. Ey iman gətirənlər,sahib olduqlarınız, həddi-büluğa çatmayanlar bu üç vaxtda sizdənicazə alsınlar: sübh namazından əvvəl, günorta paltarınızıçıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. 9. Namazda nə deməklazımdır. Ənkəbut 45. Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namazqıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahıyada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nəetdiklərinizi bilir. Müzəmmil 20. Elə isə Qurandan sizə asan gələnioxuyun, namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gözəl bir borcverin. namaz,namaz təqvimi,namaz vaxtı,ibadet,ibadət,nece namazqilmali,namaz qılmanın sertleri,quran,allah How do I pray? 1.ablution. O ye who believe! When you rise up to prayer in the faceand elbows (elbows or elbows) to wash your hands. (Wet hands) yourheads, and both paragraph (playful) and wipe your feet up (or: wipeyour heads, and wash your feet up to the ankles on both sides). Ifimpure (unclean) if you are, you can ablution (purify your bodyfrom head to toe). Ill, you're away from home, when you come fromthe privy or you have touched the women can not find water, cleansand, and then wipe your faces and your hands (purity of intent,rubbing your face buried in his hands, once, once you wipe yourhands on the ground, rubbing). He does not want to make thingsdifficult, but He purify you and complete His favor on you (to) it,that you may be grateful! (Table 6) 2. prayer clothing andcleaning. O Children of Adam! Wear your beautiful apparel of allworship, and eat and drink, and do not, for God loves not thewasters. (Al-31) 3. prayer space to be clean. Remember We made theHouse a resort for mankind and a place of safety. "Abraham abide."Abraham and Ishmael, "my house who circumambulate, those worshipingtherein, for those who bow and prostrate clean-I've recommended.(Al-Baqarah: 125) Remember when Abraham Kaaba, saying: "I do notassociate anything with anything, My House for those whocircumambulate, to rise up and bow and prostrate themselves cleanto fall." (Hajj, 26) 4. The return direction. (Muhammad) We see theturning of your face to heaven, so I turn to Qibla that shallplease thee. Now you face towards the Sacred Mosque! (O Muslims)wherever (in prayer), turn your faces! People of the Book know wellthat it is the truth from their Lord. Allah is not unaware of whatthey do. (Al-Baqarah 144) (Muhammad) go to any place (in prayer),Sacred Mosque (Kaaba) Switch to a party! Because the truth fromyour Lord. God is not unaware of what you do. (Muhammad) From(journey) cıxsan (prayer) face towards the Sacred Mosque! (OMuslims) wherever you are, turn your faces towards it, that (they)those who oppress others, take your peril. If you are not fromthem, but fear Me; I may complete My favor upon you (to) that youmay be guided. (Surat 149150) 5. The tone of voice in prayer. Mostof what the sound of prayer, lift up, nor too low. In addition,seek a middle course between the two. (Isra 110) Known 7-Prayerworship. Pray Abraham-Ibrahim, 37 Hz, 40, Hajj, 26, Anbiya 73.Ishmael pbuh pray-Imran, 54, 55, Mary 55. Aaron, Moses and theProphet pbuh pray, Dolphins 87. Pbuh Jesus, Mary, pray-31.Zechariah pbuh pray, Imran 39. Shuaib pbuh pray Hood 87. Isak andthe Prophet pbuh Jacob pray-Anbiya '73. Logmanın pbuh pray-Socket17. Pbuh Mary, pray-Imran 43. 8. Prayer time: 238. Cow prayers,especially the middle prayer, obedience to God and to follow up ontheir feet. 114. He entered the prayer of the day and night as thelight of two minds. 78. Isra darkness of the night in prayer in theafternoon. In the light of dawn. There is a prayer in the morning.Nur 58. Believers Things have, have not reached puberty ask leaveof you three times before the dawn prayer, noon and after the nightprayer time. 9. What should I say in prayer. 45.'Ankaboot beenrevealed to you the Book and read the prayer. Surely Prayerrestrains from shameful and unjust deeds. In remembrance of Allahis the greatest worship. God knows what you do. Muzzammil 20. So doyou easily read the Koran, pray, give alms, and the cause of Allaha goodly loan. prayer, the prayer calendar, prayer, worship, pray,how you should pray, pray terms, establishing a god
Fruit 1.0.1 APK
Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game
Rebel Gods 1.0.0 APK
Story:Many years ago, the gods ruled the world. Great Zeus was theking of the Gods. But people loved only Great Zeus. So other Godswere jealous of him. One day Hades rebelled to Zeus, after Paseidonand other gods joined him. So, Zeus lost the power of the god andwas a demigod. Zeus wanted to restore the power of the god. Touchto the screen and kill soldiers of rebel gods.How play:- Kill thezombies on the Zeus by touching the screen.- Your player is ahalf-god, do not be afraid to die.- Fight in hell after you'redead.- Go through the rough stages.* An epic fighting game in theage of myth and legend that will show what a mobile device isworth!* The souls of the most powerful gods were called to a brutalwar.* War to be myth!* War in Hell!hell game,war game,rebelgods,god,olympos gods,zeus game,zeus,zeus war
Motivasyonu Yakala 1.0.1 APK
Hayat zorluklarla dolu. Başarılı insanların hayatından örnek alaraksizler de başarıyı yakalaya bilirsiniz.Başarı hikayeleri, pek çokaçıdan motivasyon kaynağı olabiliyor. Yokluğun içinde dahikaynaklar olabileceği inancını aşılıyorlar. Hele ki sıfırdanbaşlamış kişiler bu anlamda en güçlü ilhamlara dönüşüyor.Hepimizzaman zaman pılımızı pırtımızı toplayıp bir köşeye çekilmek,kimsenin görmediği bir yerde saklanmak istiyoruz. Oysa böylezamanlarda da kendinizi motive edebilir, güçlü kalmayıbaşarabilirsiniz. İşte ünlü isimlerden zor zamanlarda sizi motiveedecek nükteler:“Hareketsizlik; korku ve şüpheyi, hareket ise güvenve cesareti doğurur. Eğer korkuyu yenmek istiyorsanız, evde oturuponu düşünmeyi bırakın. Dışarı çıkın ve onunla uğraşın.” –DaleCarneige“Bazen en büyük zayıflıklarınızla karşılaşıncaya kadarkendi gücünüzü fark edemeyebilirsiniz.” –Susan Gale“Arkamızda vebizden önce neler olduğu, içimizde neler olduğuyla kıyaslandığındaçok ufak kalır.” –Ralph Waldo Emerson“Zor zamanlar hiç bitmez amazor insanlar biter.” –Robert H. Schuller“Çince’de kriz kelimesi ikikarakterden oluşur; bu karakterlerden biri tehlikeyi, diğerifırsatı temsil eder.” –John F. Kennedy“Aşk insanı baskılamaz,besler.” –Louisa May Alcott“Eleştiriyi severim. İnsanı güçlükılar.” –LeBron James “Hata yaparak harcanmış bir hayat, sadecedaha onurlu değil, aynı zamanda hiçbir şey yapmayarak harcanmış birhayatta daha işe yarardır.” –George Bernard Shaw“Çok fazladüşünmeye gerek yok. Nefes alarak ve severek devam edin. Sonsuzakadar bu şansınız olmayacak.” -Leo Buscaglia“Önünüze ne çıkarsaçıksın, ne kadar zor olursa olsun, ne kadar adaletsiz olursa olsunkendi yolunuzdan gidin. Hayatta kalmaktan çok daha fazlasınızbaşarabilirsiniz. Tüm bunlara rağmen başarabilirsiniz.” -JoelOsteen“Birisi tarafından sevilmek size güç verir, birini sevmek isecesaret.” -Lao Tzu“Bir insan yiyecek olmadan yaklaşık 40 gün, suolmadan 3 gün, hava olmadan yaklaşık 8 dakika yaşayabilir. Ancakumut olmadan sadece 1 saniye yaşayabilir.” -Hal Lindsey“Bir olmayıbaşarabildiğimiz kadar güçlü, bölündüğümüz kadar zayıfız.” -J.K.Rowling“Güçlü olmanın sırrı konsantrasyondur.” -Ralph WaldoEmerson“Dünyanın dertlerinde karşı yüzen birçoğumuz, bu dertlerhakkında pek bir şey bilmeyin. Sadece biraz övgüye veya cesareteihtiyacımız vardır ve bu sayede hedefimize ulaşırız.” -JeromeFleishman“Eğer bir hayaliniz yere düşüp binlerce parçayaayrılıyorsa, bu parçalardan birini alıp yeniden başlamaktan aslakorkmayın.” -Flavia Weedn“Kışın en kara günlerinde öğrendim kiiçimde bitmek bilmeyen bir yaz mevsimi var.” -AlbertCamus“Dünyadaki önemli şeylerin birçoğu, hiçbir umut yokmuş gibigörünmesine rağmen denemeyi hiç bırakmayan insanlar tarafındangerçekleştirilmiştir.” -Dale Carneige“Hayattaki en önemli erdemcesarettir çünkü cesaret olmadan, diğer hiçbir erdemi tam anlamıylauygulayamazsınız.” -Maya Angelou “Kalbinizden geçen doğru neyse onuyapın çünkü her koşulda eleştirileceksiniz. Eğer kalbinizden geçeniyaparsanız eleştirileceksiniz, yapmazsanız kendi kendinizieleştireceksiniz.” -Eleanor Roosevelt“Bir kişi ne kadaryargılıyorsa, o kadar az seviyor demektir.” -Honore deBalzac“Cesaret her zaman gürlemez. Bazen cesaret günün sonunda‘yarın tekrar deneyeceğim’ diyen zayıf bir sestir.” -Mary AnneRadmacher“Zayıflar hiçbir zaman affetmez. Affetmek güçlülereözgüdür.” -Mahatma Gandhi“Hayat hiçbirimiz için kolay değil. Pekinedir? Sebat etmeli ve bunun da ötesinde kendimize güvenmeliyiz.Hepimizin kısmetinde bir şeyler olduğuna inanmalıyız. Ne pahasınaolursa olsun bunu elde etmeliyiz.” -Marie Curie“Dışarıda olup bitendeğil, kendi zihniniz üzerinde bir gücünüz var. Bunun farkınavardığınızda, aradığınız gücü bulacaksınız.” -Marcus AureliusLifeis full of challenges. You know you have achieved success by takingthe example of the lives of successful people.Success stories canbe a source of motivation in many respects. They instill the beliefthat even in the absence of resources possible. Especially whenpeople started from scratch are turned into the most powerfulinspiration in this regard.We collect our baggage from time to timeto retreat to a corner of our battery, stored in a place where noone would like to see. However, you can motivate yourself in suchtimes, you managed to stay strong. Here are the famous names indifficult times will motivate you have wit:"Inactivity; fear andsuspicion, motion raises the confidence and courage. If you want toovercome fear, to stop thinking about him sit at home. Go out andplay around with it. "-Dale Carnegie"Sometimes your biggestweakness might not notice until I ran across your power.", SusanGale"What is before us and behind us, inside of us remain verysmall compared to what is happening." Ralph Waldo Emerson"Toughtimes never end, but ends it difficult for people." -Robert H.Schuller"In Chinese the word crisis is composed of two characters;One of the dangers of these characters represents anotheropportunity. "-John F. Kennedy"Love does not suppress the people,nourishes." -Louis May Alcott"I like criticism. It makes peoplestronger. "-lebro James "Failure by a life spent not only morehonorable, but also by a life spent doing nothing more useful."-George Bernard Shaw"No need to think too much. Continue breathtaking and fondly. You will not have this chance forever. "LeoBuscaglia"Whatever comes in front of you, no matter how difficult,no matter how unjust, go your own way. You can accomplish much morelikely to survive. Despite all this you can accomplish. "-JoelOsteen"To be loved by someone gives you strength, while lovingsomeone ventured." -Lao Tzu"Without a human food about 40 days, 3days without water, can live without air for about 8 minutes.However, only 1 second live without hope. "-Still Lindsey"So we cannot achieve a strong, weak as we are divided." -J.K. Rowling"Thesecret of being strong and concentration." Ralph Waldo Emerson"Manyof us float against the world's troubles, the troubles do not knowanything about this. Only we need a bit of praise or encouragementand so we reached our destination. "-Jero to Fleishman"If you fallinto a dream of thousands of parts falling to the ground, never beafraid to start again take one of these parts." -Flavi Weed"Ilearned in the darkest days of winter inside a never-endingsummer." -Albert Camus"Most of the important things in the world,though it seems like there is no hope assay was carried out bypeople who never leave." -Dale Carnegie"The most important virtuesin life is courage because without courage you can not applyliterally no other virtue."-To Angelou "You said your hearttoward criticized because whatever structure it in allcircumstances. You will be criticized if you do have in your heart,if you do not you criticize yourself. "-Elean Roosevelt"If a personhow to judge, it means much less love." -Honor de Balzac"Couragedoes not always roar. Sometimes courage at the end of the day,'I'll try again tomorrow, "it is a weak voice." -Mary AnneRadmacher"The weak never forgive. Forgiveness is specific to thestrong. "-Mahat Gandhi"Life is not easy for any of them. Well,what? We should trust ourselves, must persevere and beyond that. Wemust believe that we all have something in fortune. We have to getit no matter what. "-Marie Curie"The outside is not done, you havepower over your own mind. You have to realize this, you will findthe power you are looking for. "Marcus Aurelius
Hustle and Bustle 1.0.0 APK
Touch screen and balloon moves right and left, so protect frombrick and needle.
Loading...