1.0.1 / December 10, 2016
(5.0/5) (3)

Description

Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game

App Information Fruit

 • App Name
  Fruit
 • Package Name
  com.AlibabaStudio.Fruitgatherer
 • Updated
  December 10, 2016
 • File Size
  10M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.1
 • Developer
  Alibaba Studio
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Alibaba Studio Show More...
com.alibabastudio.namazbeledcisi 1.2.5 APK
Namaz qılmaq üçün nə etmək lazımdır? 1. Dəstəmaz almaq. Ey imangətirənlər! Namaza durduğunuz zaman üzünüzü və dirsəklərlə birlikdə(dirsəklərdən və ya dirsəklərə qədər) əllərinizi yuyun. (Yaşəlinizlə) başınızı və hər iki bəndə (oynağa) qədər ayaqlarınızıməsh edin (və ya: başınızı məsh edin, ayaqlarınızı isə hər ikitopuğa qədər yuyun). Əgər cünub (murdar) olmusunuzsa, qüsl edin(bədəninizi başdan ayağa qədər yuyub təmizləyin). Xəstələndiyiniz,səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarlayaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin,ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün (paklığı niyyət edib əllərinizibir dəfə torpağa sürtərək üzünüzü, bir dəfə də torpağa sürtərəkəllərinizi məsh edin). Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz, lakin Osizi pak, təmiz etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq (artırmaq)istər ki, bəlkə, şükür edəsiniz! (Maidə 6) 2. Namazda geyim vətəmizlik. Ey Adəm oğulları, bütün ibadətlərdə gözəl libaslarınızıgeyinin, yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki Allah israfedənləri sevməz.(Əraf 31) 3. Namaz qılınan məkanın təmiz olması.Yadına sal ki, Biz evi insanlar üçün savab və əmin-amanlıq yerietdik. “İbrahimin durduğu yeri namazgah edin”. İbrahimə və İsmailədə: “Evimi təvaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, rükuvə səcdə edənlər üçün təmizləyin-deyə tövsiyə etdik.(Bəqərə 125)Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib beləbuyurmuşduq: “Mənə heç bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər,qiyama duranlar, rüku edən və səcdəyə qapananlar üçüntəmizlə”.(Həcc 26) 4. Qibləyə dönmək. (Ya Rəsulum!) Biz səninüzünün göyə tərəf çevrildiyini görürük, ona görə də səni razıolduğun qibləyə tərəf döndərəcəyik. İndi üzünü Məscidülhərama tərəfçevir! (Ey müsəlmanlar!) Harada olsanız (namaz vaxtı) üzünüzü orayadöndərin! Kitab verilmişlər bunun öz Rəbbi tərəfindən bir həqiqətolduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən xəbərsizdeyildir.(Bəqərə 144) (Ya Rəsulum!) Hər hansı bir yerə getdikdə,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama (Kəbəyə) tərəf çevir! ÇünkiRəbbin tərəfindən göstərilən bu qiblə haqdır. Allah gördüyünüzişlərdən xəbərsiz deyildir. (Ya Rəsulum!) Haradan (səfərə) çıxsan,(namaz vaxtı) üzünü Məscidülhərama tərəf çevir! (Ey müsəlmanlar!)Harada olsanız, üzünüzü o tərəfə döndərin ki, (özlərinə) zülmedənlərdən başqaları sizə irad tutmasınlar. Siz onlardan deyil,Məndən qorxun; Mən də sizə olan nemətimi tamamlayım (artırım) ki,siz haqq yolu tapasınız. (Bəqərə 149-150) 5. Namazda səs tonu.Namaz qılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçalt. Bununarasında orta bir yol tut.(İsra 110) 7. Bilinən bir ibadət-Namaz.--Hz İbrahimin namaz qılması-İbrahim 37, 40, Həcc 26, Ənbiya 73.-Hz İsmailin namaz qılması-Ali İmran 54, 55, Məryəm 55. -Hz Musa vəHz Harunun namaz qılması-Yunus 87. –Hz İsanın namaz qılması-Məryəm31. –Hz Zəkəriyyənin namaz qılması-Ali İmran 39. –Hz Şueybin namazqılması-Hud 87. –Hz İsaq və Hz Yaqubun namaz qılması-Ənbiya 73. -HzLoğmanın namaz qılması-Loğman 17. -Hz Məryəmin namaz qılması-Aliİmran 43. 8. Namazın vaxtı: Bəqərə 238. Namazlara, xüsusilə ortanamaza riayət edin və Allaha itaət üçün ayağa qalxın. Hud 114.Namazı gündüzün iki başında və gecə girən kimi qıl. İsra 78.Günortadan gecənin qaranlığınadək namaz qıl. Sübh namazını da qıl.Çünki sübh namazı müşahidə olunur. Nur 58. Ey iman gətirənlər,sahib olduqlarınız, həddi-büluğa çatmayanlar bu üç vaxtda sizdənicazə alsınlar: sübh namazından əvvəl, günorta paltarınızıçıxartdığınız zaman və gecə namazından sonra. 9. Namazda nə deməklazımdır. Ənkəbut 45. Kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namazqıl. Həqiqətən, namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Allahıyada salmaq isə ibadətlərin ən əzəmətlisidir. Allah nəetdiklərinizi bilir. Müzəmmil 20. Elə isə Qurandan sizə asan gələnioxuyun, namaz qılın, zəkat verin və Allah yolunda gözəl bir borcverin. keywords: namaz,namaz təqvimi,namaz vaxtı,ibadet,ibadət,necenamaz qilmali,namaz qılmanın sertleri,quran,allah What should bedone to pray? 1. Get unhealthy. O you who believe! When you standup for prayer, wash your hands with your face and elbows (elbows orelbows). Anoint your head (or your head) with your hands (or: washyour head and rinse your feet up to both hens). If you arecoughing, gum (wash your body from head to toe). If you are ill,when you are on a journey, or when you are in contact with women,do not give up water. Make sure your face and hands are pure andyou should wash your hands with your hands. Allah does not want totrouble you, but He wishes to purify you and to purify you and tocomplete His blessing upon you, so that you may be grateful.(Maiden 6) 2. Dressing and cleaning in the prayer. O you sons ofAdam, dress your beautiful clothes in all worships, but do notwaste it, for God does not love those who are wasted (Araf 31) 3.The place where the prayer is performed is pure. And We made theHouse a recompense for people and a place of security. "Make theplace where Ibrahim stood." And to Ibrahim and Isma'il: "We haveadvised those who circumambulate my home, and to remain there, andto purify themselves for those who worship, and those who bow andprostrate." (Al-Baqara, 125) Recall that once We told Abraham toreplace the Ka'bah, saying: "Do not associate anything with Me, orpurify my House, or make up those who rebel, and who bow andprostrate themselves." (Al-Hajj 26) 4. Go back to the Qibla. We seeyour face turned into heaven, so We turn you towards the Qiblah.Now turn your face towards the Sacred Mosque! Turn your faces backwherever you are. Those who have been given the Book know well thatit is the truth from their Lord. And Allah is not unaware of whatthey do. (Baqarah 144) When you go to any place, turn your facetowards the Sacred Mosque. This is because the Qibla is right bythe Lord. And Allah is not unaware of what you do. When you comeout, turn your face towards the Sacred Mosque. So wherever you are,turn your faces towards it, so that they do not let others besetyou except those who are unjust. Do not be afraid of them, but fearMe; I will complete my blessing on you that you may find the way ofthe truth. (Baqarah 149-150) 5. Prayer in the prayer. When heprays, he does not raise his voice or despise his voice. Keep amiddle line between them. (ISA 110) 7. A known worship - Prayer. -Prayer of Abraham Ibrahim 37, 40, Hajj 26, Anbiya 73. -Hz Ismail'sPrayer - Ali Imran 54, 55, Mary 55. -Hz Moses and Hz Aaron pray -Yunus 87. Prayer for Jesus - Mary 31 Prayer of Zakariya - Ali Imran39. -Hz Prayer of the Prophet -Hud 87. - Prayer of Hz Isaaq and Hz.Yakub - Anbiya 73. Prayer Prayer-Lokman 17. Prayer for Mary-AliImran 43. 8. Prayer Time: Baqarah 238. Follow the prayers,especially the middle prayer, and stand up for obedience to Allah.Hud 114. Prayer, as if entering in the midst of the day and atnight. 78. Pray to the darkness of night and day. Make the Sabbathprayer. Because the dawah prayer is observed. 58. O ye who believe,and those who have not reached puberty, let them ask permissionfrom you three times: before the dawn prayer, when you put out yourclothes and after the night prayer. 9. What should be said in theprayer? 45. And recite what has been revealed to you from the Bookand pray. Indeed, prayer prevents ugly and ugly affairs.Remembering Allah is the most majestic of all worships. And Allahknows what you do. 20. So read the Qur'an from your ears, andestablish regular Prayer, give Zakat, and give a good loan in theway of Allah. keywords: prayers, prayer times, prayer times,worship, worship, how many prayers, prayers, quran, god
Run, Santa Claus, Run 1.0.0 APK
Meet Santa in endless side running game with jumping on snowman andcollect gifts. Slide, jump on snowman.
Rebel Gods 1.0.0 APK
Story:Many years ago, the gods ruled the world. Great Zeus was theking of the Gods. But people loved only Great Zeus. So other Godswere jealous of him. One day Hades rebelled to Zeus, after Paseidonand other gods joined him. So, Zeus lost the power of the god andwas a demigod. Zeus wanted to restore the power of the god. Touchto the screen and kill soldiers of rebel gods.How play:- Kill thezombies on the Zeus by touching the screen.- Your player is ahalf-god, do not be afraid to die.- Fight in hell after you'redead.- Go through the rough stages.* An epic fighting game in theage of myth and legend that will show what a mobile device isworth!* The souls of the most powerful gods were called to a brutalwar.* War to be myth!* War in Hell!hell game,war game,rebelgods,god,olympos gods,zeus game,zeus,zeus war
Səsli Quran 1.3 APK
Qurani Kərim milyard yarımdan çox insanın etiqad etdiyi islamdininin Müqəddəs Kitabı, ərəb ədəbi dilinin ən möhtəşəm abidəsi vəsəmavi kitabların ən sonuncusu və mükəmməlidir. İlahi gözəlliyəmalik olan bu əsər Ulu Tanrının öz möcüzəsi kimi milyonlarlainsanların qəlbinə hakim kəsilmiş, beyninə nüfuz etmişdir. Onunilahi gözəlliyini təsdiq etməyə təkcə bu kifayətdir ki, ərəb dilinibilməyənlər belə onu dinləməkdən doymur, yorulmurlar. Əl-Quran(«bərkdən, əzbər oxuma»; «müqəddəs mətnin oxusu», «nəsihət»),Əl-Quran Əl-Kərim - 610-632-ci illər arasında Məhəmməd (s)tərəfindən əsasən Məkkə və Mədinədə Allahdan nazil olan, «peyğəmbərvəhyləri»nin sonradan kitab halında yaranmış şəklidir. Quran vədigər müqəddəs kitablar Allah tərəfindən nazil edildiyi, yənigöydən yerə, peyğəmbərlərə endirildiyi üçün bu hadisəyə nazil olmadeyilir. Vəhy isə Allahın istər müqəddəs kitablarını, istərsə dədigər əmr və qadağanlarını Öz yaratdıqlarına, xüsusiləpeyğəmbərlərinə nazil etmə, göndərmə qaydasıdır, açıqlamasıdır.Vəhyin əsas məqsədi insanı hidayət etmək, şəxsiyyəti kamilliyə,mənəvi tərəqqiyə doğru aparan yolu insana göstərməkdir. İslamnöqteyi-nəzərindən bir müqəddəs kitabı başqa müqəddəs kitaba qarşıqoymaq düzgün deyildir. Quranda onun özündən başqa yalnız ikimüqəddəs kitab - Tövrat və İncil öz xüsusi adları ilə zikredilmişdir. Davud peyğəmbərə nazil edilmiş Zəbur, həmçinin İbrahimvə Musa peyğəmbərlərə göndərilmiş səhifələr də Quranda konkretadları ilə göstərilmişdir. Quranın məna yüklü vahidi, bitmiş birfikri ayə adlanır. Ayə bir və ya bir neçə kəlmədən, bir və ya birneçə cümlədən ibarət olur. Ayələr nazil edildikcə bunları həzrətPeyğəmbər əzbərləmiş, sonra isə səhabələrindən bir çoxunaəzbərlətmiş, bu arada vəhyi yazmaqla məşğul olan vəhy katiblərinədə yazdırmışdır. Peyğəmbər vəhy almağa başladığı vaxtdan etibarən12 il 5 ay 13 gün Quranı Məkkədə təbliğ etmiş, sonra Mədinəyəhicrət etmiş və 9 il 9 ay 9 gün orada müsəlman icmasının quruculuqişləri ilə məşğul olmuşdur. Ona Məkkədə nazil olmuş ayələr Məkkəayələri, Mədinədə nazil olmuş ayələr isə Mədinə ayələri adınıalmışdır. Məkkə və Mədinə dövrlərində bu şəhərlərdən kənarda nazilolan ayələr belə həmin şəhərlərin adları ilə tanınmışdır. Qurandahər bir surənin başında onun Məkkədə, yaxud Mədinədə nazil olduğuvə ayələrinin sayı göstərilir. Surə Quran ayələrindən düzələnfəsildir, bölümdür. Quran 114 surədən ibarətdir. Bu surələrdən ənuzunu 286 ayədən ibarət əl-Bəqərə surəsi, ən qısaları isə 3 ayədənibarət əl-Kəusər, ən- Nəsr və əl-Əsr surələridir. Qurani-Kəriməl-Fatihə surəsi ilə başlanır və ən-Nas surəsilə bitir. 90 surəMəkkədə, 24 surə Mədinədə nazil olmuşdur. İslamın birinci və ənbaşlıca mənbəyi Qurandır. Bu dinin əsasları öz təcəssümünü Qurandatapmışdır. Quranın əqidə, ibadətlər, əxlaq və şəriət məsələləri iləbağlı hökmləri müsəlmanların din və dünya işlərini tənzim edir.Allahın Quranı hifz etmək yollarından biri də bəndələrinə onuəzbərləmək bacarığını verməsidir. Həqiqətən, böyüklü-kiçikli əksəradamlar mənasını dərk edər-etməz Quranı bütünlüklə səhvsiz vəqüsursuz əzbərləmiş və zaman-zaman təkrar etməklə ömür boyuunutmamışlar. Bu da Quranın möcüzəliliyini sübut edənxüsusiyyətlərdən biridir. Qurani-Kərimdən tam faydalanmaq yalnızonun mənasını anlamaqla mümkündür. Kişili-qadınlı hər birmüsəlmanın Quranı oxuması, həqiqətləri öyrənməsi və yolunu da onaəsasən qaydaya salması vacibdir. Bu, Quranın müsəlmanlaratapşırdığı vəzifədir və Quran da bu məqsədlə nazil olmuşdur.Quranda buyurulmuşdur: «(Ya Peyğəmbər! Bu Quran) sənə naziletdiyimiz mübarək (xeyir-bərəkətli) bir kitabdır ki, (insanlar)onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də (ondan)ibrət alsınlar!» Quranın Ziya Bünyadov və Vasim Məmmədəliyevtərəfindən 1991-ci ildə Azərbaycan dilinə edilmiş tərcüməsi müasirdövrdə ən mükəmməl tərcümələrdən sayılır. The Holy Quran is themost authentic and perfect of the Bible, the most magnificentmonument of Arabic literary language and the heavenly books thatmore than a billion people practice. This work, which has divinebeauty, has made millions of people feel like the miracle of theGreat God and has penetrated their brain. It is enough only toconfirm his divine beauty that those who do not know the Arabiclanguage are not tired of listening to him. Al-Quran (al-Quran,al-Qur'an, al-Quran, al-Quran, al-Quran, 610-632), which wasrevealed by Allah in Mecca and Medina, The Book of the Prophets"was created as a book later. It is said that the Qur'an and othersacred books are not revealed in this case as it was revealed byAllah, that is, downloaded from heaven to earth, to prophets. Therevelation is the revelation, the revelation, and the disclosure ofGod's holy books, as well as other orders and prohibitions, to Hiscreation, especially to His prophets. The main purpose of therevelation is to show man the way to guidance, the path to personalperfection and spiritual progress. From the Islamic point of view,it is wrong to place a holy book against another sacred book. Inthe Qur'an, only two sacred books - the Torah and the Gospel - arementioned by their specific names. The psalms sent to Prophet Davidand the pages sent to the prophets of Abraham and Moses are alsogiven in the Qur'an in their specific names. The conceptual unit ofthe Qur'an is called a mere verse. The verse consists of one ormore sentences, one or more sentences. As the verses were revealed,the Prophet had memorized them, and then memorized many of hisCompanions, and he wrote to the inspiration writers, who were alsoengaged in writing the hadith. 12 years and five months and 13 dayssince the beginning of the revelation of the Prophet, the Koran waspromulgated in Mecca, then he migrated to Medina and spent nineyears and nine months there 9 days to build the Muslim community.The verses revealed to him in Mecca are the verses of Mecca andverses from Medina have been given the names of the verses ofMedina. The verses revealed in these Mecca and Medina periods arealso known by the names of these cities. In the Qur'an, everychapter of Surah is revealed in Mecca or Medina and the number ofverses. Surah is a chapter from the verses of the Qur'an. TheQur'an consists of 114 verses. Sura al-Baqarah, the shortest ofthree verses, consists of 286 verses, Surat al-Ka'zar, Nasr andAl-Asr. Quran begins with Surat al-Fatiha and ends with En-Nas. The90th surah was revealed in Mecca, and 24 surahs were revealed inMedina. The first and most important source of Islam is the Qur'an.The foundations of this religion have found its embodiment in theQur'an. The provisions of the Qur'an concerning beliefs, worships,morals and Sharia regulate the religion and world affairs ofMuslims. One of the ways to save God's Koran is to give Hisservants the ability to memorize it. Indeed, most of the great andsmall people have not forgotten the meaning of the Qur'an, but theyhave completely forgotten the Koran completely and flawlessly, andfrom time to time they have forgotten it for a lifetime. This isone of the features that prove the miraculousness of the Qur'an.Getting the full benefit of the Quran is only possible byunderstanding its meaning. It is important for every Muslim womanto read the Qur'an, learn the truth, and follow its pathaccordingly. This is the duty that the Qur'aan entrusted to theMuslims, and the Qur'an was revealed for that purpose. It is statedin the Qur'an: "It is a blessed Book which We have revealed to you,that they may understand the Signs of Allah, and that those ofunderstanding may take heed." The translation of the Qur'an intoAzerbaijani in 1991 by Ziya Bunyadov and Vasim Mammadaliyev isconsidered to be one of the most perfect translations in moderntimes.
Boxmania 1.0.0 APK
Qutuları qorumaq üçün hərəkət edən kiçik qutularısındırın.Zədələnmiş qutunuzu isə təmir üçün təmirçiyə aparın.-Qutunuqoruyun- Digər qutuları sındırın.- Zədələnmiş qutunu təmiredin.-Təmir üçün təmirçiyə müraciət edin.* Fikirləriniz bizimüçünvacibdir. Xahiş edirik rəy bildirməyi vədərəcələndirməyiunutmayın.qutular,qutularindünyası,boxmania,qutumania,qutunusindir,sindirma,damage box,removebox,fix box,boxSmall boxes,moving boxes to protect the break. Takeit to the mechanic torepair damaged inbox.- Protect the box- Otherboxes break.- Torepair the damaged box.- Please visit the mechanicfor repairs.*Have your say is important to us. Please do notexpress an opinion,and do not forget to dərəcələndirməyi.boxes,boxes community,boxmania, qutumania, box Sındır, refraction, damagebox, remove thebox, fix the box, box
Fruit 1.0.1 APK
Touch basket , move basket and collect fruit. The Bomb clear yourscore and heart. Dont touch bomb and stone.In the vote is to fillthe boxes by collecting the necessary fruits. Avoid bombs andstones.It's time for the Fruit Collection.How to Play:- Grab thefalling fruit.- Avoid stones and bombs.- Fill the seats and theboxes with the appropriate fruit.* Collect your fingers by slidingyour finger across the screen.* Tell us about your experience.*Please rate the app and write a review.* If you have any problems,please email us.Good luck!fruit,pick fruit,collectfruit,apple,pear,basket,box,collecting fruit,bomb,stone,fruitgame,fruit play game,play simple game
Elm və Təhsil 1.0.8 APK
Bu cümlə hər zaman beynimi qurcalıyıb. Heç vaxt gec deyil. Dünyaşöhrətli yazar Lev Tolstoy 67 yaşında velosiped sürməyi öyrənmişdi.Bu, bizə heç vaxt gec deyil şüarını xatırladır. 17 avqust 2017-ciildə uzun zaman düşündükdən sonra saytı açmağa qərar verdim.Məqsədim Azərbaycan dilində elmi məqalələr yazmaq, Azərbaycandilindəki informasiya sayını artıra bilmək idi. Universitetdətəhsil aldığım zaman dərslərə, imtahanlara, monitorinqlərəhazırlaşarkən internetdən azərbaycanca dərsliklər tapmaq demək olarki, mümkünsüz hala çevrilmişdi. Bunun üçün ya ingilis və rusdillərində tapdığımız məqalələri öz dilimizə çevirməli ya dakitabxanalardan məlumat əldə edib bundan istifadə etməli idik. Buisə vaxt itkisi idi. Düzdür, artıq universiteti bitirəli 2 ilolmuşdu. Ancaq gələcəkdə başqalarının da bu problemləri yaşamamasıüçün, Azərbaycan dilində informasiya qıtlığına son vermək üçün məndə bir iş görməli idim. Saytı açmaq qərarına gəlməzdən əvvəlaraşdırmalar apardım. Qarşıma Rezonans,Yaşıl Elm, Elm Azerbaycan vəs. kimi elmi-kütləvi janrda fəaliyyət göstərən saytlar çıxdıqcadaha da motivə oldum. Dostlarımın da dəstəyini inkar edə bilmərəm.Dostlarımla birlikdə ElmTehsil.com kollektivini yaratdıq.ElmTehsil.com olaraq elmi araşdırmaları başa düşülən, yorucuolmayan və axıcı bir dillə oxucularımıza çatdırmaq niyyətindəyik.Başlıca hədəfimiz düşünən, öyrənən bir toplumun yaranmasında çoxkiçik də olsa bir rol oynamaqdır. Zamanla insanların qarşısındadayanmış cəhalət divarını dağıdacağımıza inanırıq. ElmTehsil.comkollektivi olaraq hədəflərimizdən biri də missiyamızı sadəcəinternet dünyası ilə məhdudlaşdırmamaqdır. Ancaq bunun həyatakeçirilməsi üçün siz oxucuların təklif və iradlarına ehtiyacımızolacaqdır. ElmTehsil.com kollektivi olaraq sizlərə faydalı olabiləcəyini düşündüyümüz kitablardan ibarət kitabxana təqdim edirik- online oxuya və yükləyə bilərsiniz. Həmçinin müxtəlif sahələrdəvə müxtəlif dillərdə video dərsliklərimiz vasitəsilə öz bilik vəbacarıq səviyyənizdə xeyli irəliləyiş əldə edə biləcəksiniz. Əzizoxucular, siz android tətbiqetməni yükləyərəkxəbərlərdən,məlumatlardan daha tez və rahat agah ola bilərsiniz.Dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirik. * Elm və Təhsilsahəsində ən son yeniliklər haqqında * 3000+ elektron kitab * 5-+video dərslik * 10000+ video Sayt : http://elmtehsil.com Youtube:https://goo.gl/Y5xYMi Facebook:https://www.facebook.com/elmtehsilcom/ İnstagram :https://www.instagram.com/elmtehsilcom/elmtehsil,kitabxana,e-book,elektron kitab,elm dunyasi,elmdünyası,elm və təhsil,tehsil,elm ve tehsil,dersler,videodersler,proqramlama,tasarım,tasarim dersleri,proqramlamadersleri,video dərslər,vebsayt,tehsilxeberleri,xeberler,melumatlar,məlumatlar,məlumat burosu,təhsilxəbərləri,təhsil,xəbərlər,elmi xəbərlər,xəbər ünvanı,elmxəbərləri,elm ünvanı,elm xeberleri,elm unvani This sentence hasalways faded my mind. It's never too late. World-renowned writerLev Tolstoy learned about a 67-year-old cyclist. It reminds us ofthe slogan never late. On August 17, 2017, I decided to open thesite after thinking for a long time. My goal was to writescientific articles in Azerbaijani and to increase the number ofinformation in Azerbaijani. When I was studying at the university,it was almost impossible to find Azerbaijani textbooks on theinternet while preparing for classes, exams and monitoring. Forthis purpose, we had to translate articles in English or Russianinto our own language or to access and use information fromlibraries. It was a waste of time. It is true that now theuniversity has been graduated for 2 years. However, in order to endthe shortage of information in Azerbaijan, I also had to do a jobso that others would not be able to deal with these problems in thefuture. I did research before I decided to open the site.Resonance, Green Science, Science Azerbaijan and so on. As I grewup in sites like science-mass genres, I became even more motivated.I can not deny my friends' support. Together with my friends wecreated the ElmTehsil.com team. As ElmTehsil.com, we intend toreach our readers in a fluent and fluent way in which scientificstudies are understood. Our main goal is to play a very small rolein the creation of a learning society. In time, we believe that wewill destroy the wall of ignorance that stands in front of people.One of our goals as ElmTehsil.com is to limit our mission not justto the Internet. However, you will need the readers' suggestionsand suggestions to accomplish this. As a collective ofElmTehsil.com, we present a library of books that we think can beuseful to you - online reading and download. You will also be ableto make significant progress on your knowledge and skill levelthrough our video tutorials in various fields and in differentlanguages. Dear readers, By downloading the android app, you canquickly and conveniently read news and information. Thanks fortaking your time. * About the latest innovations in the field ofScience and Education * 3000+ electronic books * 5- + videotutorial * 10000+ videos Website: http://elmtehsil.com Youtube:https://goo.gl/Y5xYMi Facebook:https://www.facebook.com/elmtehsilcom/ Instagram:https://www.instagram.com/elmtehsilcom/ science and education,lectures, video lessons, programming, design, designing lessons,programming lessons, video lessons, website, e-books, e-book,electronic books, science, news, news, news, scientific news, news,scientific news, science, scientific staffs, scientific titles
Defence City 1.0.0 APK
You have to defeat the bombed attack on your village. Let's seeyou, neutralize the air bombs.How to play?- Deactivate the fallingbombs by touching them.- Stop bombs on the watch- Protect the city*Please rate.* Tell us by commenting on the issues.Goog Luckbombgame,game,play game,protect city,Defence City,defence,city,citygame simple game,simple,game
Loading...