1.2 / September 26, 2018
(2.0/5) (4)
Loading...

Description

Met funda voor Chromecast heeft u de mogelijkheid al uw aanbod meteen basisplaatsing op funda of funda in business op een televisiete streamen. Zolang de Chromecast aan blijft staan, wordt uw aanbod24/7 getoond en continue ververst. Fijn voor alle passanten engeïnteresseerden die langs uw etalage lopen! U kunt kiezen tussenuw woningaanbod op funda of bedrijfsaanbod op funda in business. Opuw televisie zal van elk object het adres, de vraagprijs, de eerstevijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Van hetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamers enbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn het soortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar. Wilt u meerinformatie over funda voor Chromecast, ga dan naarwww.funda.nl/chromecast. With foundations Chromecast you have theoption to stream all your offerings with a base installation onfoundations or foundations in business on television. While theChromecast is left, your offer is shown 24/7 and continuouslyrefreshed. Fine for all passers-by and interested people walkingpast your window! You can choose between your properties onfoundations or business offerings on funda in business. Yourtelevision will each object's address, the asking price, the firstfive photos and location come to be on board. A portion of thehousing shown in addition to the surface area, number of rooms, anddetails of the company and supply are the type of supply, thesurface area and the details visible. For more information aboutfoundations Chromecast, go to www.funda.nl/chromecast.

App Information funda voor Chromecast

 • App Name
  funda voor Chromecast
 • Package Name
  nl.funda.chromecast
 • Updated
  September 26, 2018
 • File Size
  3.3M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Funda Real Estate BV
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Funda Real Estate BV Show More...

funda oud 1.9.32 APK
Deze oude versie van de funda app wordtbinnenkort niet meer ondersteund. Wil je blijven zoeken naar je nieuwe droomhuis? Installeer dan denieuwe funda app! Waarom overstappen?De nieuwe app heeft een volledig nieuw design, verbeterdefilteropties en wanneer je zoekt op kaart zie je nu in éénoogopslag welke huizen nieuw zijn binnen jouwzoekopdracht. Hiermee wordt het zoeken naar jouw toekomstigekoop-, huur- of nieuwbouwhuis nu nog leuker en gemakkelijker.The old version of thefoundations app will no longer be supported.Do you want to look for your new dream home? install the new fundaapp!Why switch?The new app has a completely new design, enhanced filtering optionsand when you are looking at map you are now at a glance which newhouses within your search. This will seek your future sale, rentalor new home even more fun and easier.
funda 2.31.0 APK
Vind jouw nieuwe droomhuis Dé app om jouw toekomstige koop-, huur-of nieuwbouwhuis te zoeken. Bekijk onderweg of thuis vanaf de bankhet hele woningaanbod op funda. Kijk even rond bij huizen in debuurt – of die van je buren ;) –, doe leuke ideeën op voor je eigenwoning of word op slag verliefd op je toekomstige stekje. Eensnelle eerste indruk Of je nou zoekt in de lijst met woningen of opde kaart, je krijgt direct een eerste indruk van het huis. Dankzijde grote foto’s zie je meteen of het iets voor je is. Op de kaartkun je een woning even snel ‘previewen’ door op de marker tetikken. Lijkt het je wat? Dan kun je daarna natuurlijk ook gewoonálle foto’s, 360° foto’s, video’s en plattegronden van het huisbekijken. Een extra handigheidje: je kunt nu ook zien welke huizenje al hebt bekeken op de kaart. Dat maakt het een stuk makkelijkerom te zien welke woningen er nieuw bij zijn gekomen! Jezoekopdracht instellen Je kunt al je persoonlijke voorkeureninstellen in je zoekopdracht, zodat je in de lijst of op de kaartalleen huizen ziet die écht bij jouw woonwensen passen. We zijncontinu bezig om de app nog beter te maken, door het toevoegen vannieuwe functies door het verbeteren van bestaande. En daar werkenwe elke dag met veel plezier aan! Als je vragen, feedback ofsuggesties hebt om de app nog fijner te maken, horen we dat heelgraag. Veel plezier met de zoektocht naar je nieuwe droomhuis! Hetapp development team van funda Find your new dream home Your app tofind your next purchase, rental or new house. See the road or athome from the bank on the whole housing foundations. Look around athouses in the neighborhood - or that of your neighbors;) - Doexciting ideas for your own home or fall in love with your futurecutting. A quick first impression Whether you are looking for inthe list of dwellings or on the card, you will immediately get afirst impression of the house. Thanks to the great pictures you cansee right away if it's something for you. On the map, you can takea quick house "preview" by tapping on the marker. Do you like it?You can then also just all photos, 360 ° photos, videos and maps ofviewing the house. An additional trick: you can now see what homesyou've already seen on the map. That makes it easier to see whichhomes have been new to! Setting up your search You can set all yourpersonal preferences in your query, so you are in the list or mapshows only homes that really fit your lifestyle. We are constantlyworking to make the app even better by adding new functionality byupgrading existing ones. And we work with a lot of fun every day!If you have questions, feedback or suggestions to make the app evenfiner, we hear very much. Have fun searching for your new dreamhome! The app development team funda
funda voor Chromecast 1.0 APK
Met funda voor Chromecast heeft udemogelijkheid al uw aanbod met een basisplaatsing op funda offundain business op een televisie te streamen. Zolang de Chromecastaanblijft staan, wordt uw aanbod 24/7 getoond en continueververst.Fijn voor alle passanten en geïnteresseerden die langs uwetalagelopen!U kunt kiezen tussen uw woningaanbod op funda ofbedrijfsaanbodop funda in business.Op uw televisie zal van elk object het adres, de vraagprijs,deeerste vijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Vanhetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamersenbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn hetsoortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar.Wilt u meer informatie over funda voor Chromecast, ga dannaarwww.funda.nl/chromecast.WithfoundationsChromecast you have the ability to stream all yourofferings with abasic installation on foundations or foundations inbusiness on aTV. As long as the Chromecast remains lit, your offeris shown 24/7and constantly refreshed. Fine for all passers-by andinterestedpeople who walk past your window!You can choose between your housing in foundations orbusinessofferings on funda in business.Your television will be the address of each object, theaskingprice, the first five pictures and the location will be onboard.Of housing is also the area, number of rooms and detailsshown andcompany offerings are the kind offer, the surface and thedetailsvisible.For more information about foundations Chromecast, gotowww.funda.nl/chromecast.
funda voor Chromecast 1.2 APK
Met funda voor Chromecast heeft u de mogelijkheid al uw aanbod meteen basisplaatsing op funda of funda in business op een televisiete streamen. Zolang de Chromecast aan blijft staan, wordt uw aanbod24/7 getoond en continue ververst. Fijn voor alle passanten engeïnteresseerden die langs uw etalage lopen! U kunt kiezen tussenuw woningaanbod op funda of bedrijfsaanbod op funda in business. Opuw televisie zal van elk object het adres, de vraagprijs, de eerstevijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Van hetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamers enbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn het soortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar. Wilt u meerinformatie over funda voor Chromecast, ga dan naarwww.funda.nl/chromecast. With foundations Chromecast you have theoption to stream all your offerings with a base installation onfoundations or foundations in business on television. While theChromecast is left, your offer is shown 24/7 and continuouslyrefreshed. Fine for all passers-by and interested people walkingpast your window! You can choose between your properties onfoundations or business offerings on funda in business. Yourtelevision will each object's address, the asking price, the firstfive photos and location come to be on board. A portion of thehousing shown in addition to the surface area, number of rooms, anddetails of the company and supply are the type of supply, thesurface area and the details visible. For more information aboutfoundations Chromecast, go to www.funda.nl/chromecast.
Loading...