1.1 / July 26, 2017
(2.6/5) (5)

Description

Met funda voor Chromecast heeft u de mogelijkheid al uw aanbod meteen basisplaatsing op funda of funda in business op een televisiete streamen. Zolang de Chromecast aan blijft staan, wordt uw aanbod24/7 getoond en continue ververst. Fijn voor alle passanten engeïnteresseerden die langs uw etalage lopen!U kunt kiezen tussen uwwoningaanbod op funda of bedrijfsaanbod op funda in business.Op uwtelevisie zal van elk object het adres, de vraagprijs, de eerstevijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Van hetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamers enbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn het soortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar.Wilt u meerinformatie over funda voor Chromecast, ga dan naarwww.funda.nl/chromecast.With foundations Chromecast you have theoption to stream all your offerings with a base installation onfoundations or foundations in business on television. While theChromecast is left, your offer is shown 24/7 and continuouslyrefreshed. Fine for all passers-by and interested people walkingpast your window!You can choose between your properties onfoundations or business offerings on funda in business.Yourtelevision will each object's address, the asking price, the firstfive photos and location come to be on board. A portion of thehousing shown in addition to the surface area, number of rooms, anddetails of the company and supply are the type of supply, thesurface area and the details visible.For more information aboutfoundations Chromecast, go to www.funda.nl/chromecast.

App Information funda voor Chromecast

 • App Name
  funda voor Chromecast
 • Package Name
  nl.funda.chromecast
 • Updated
  July 26, 2017
 • File Size
  3.0M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Funda Real Estate BV
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Funda Real Estate BV Show More...

funda oud 1.9.32 APK
Deze oude versie van de funda app wordtbinnenkort niet meer ondersteund. Wil je blijven zoeken naar je nieuwe droomhuis? Installeer dan denieuwe funda app! Waarom overstappen?De nieuwe app heeft een volledig nieuw design, verbeterdefilteropties en wanneer je zoekt op kaart zie je nu in éénoogopslag welke huizen nieuw zijn binnen jouwzoekopdracht. Hiermee wordt het zoeken naar jouw toekomstigekoop-, huur- of nieuwbouwhuis nu nog leuker en gemakkelijker.The old version of thefoundations app will no longer be supported.Do you want to look for your new dream home? install the new fundaapp!Why switch?The new app has a completely new design, enhanced filtering optionsand when you are looking at map you are now at a glance which newhouses within your search. This will seek your future sale, rentalor new home even more fun and easier.
funda 2.23.0 APK
Vind jouw nieuwe droomhuisDé app om jouw toekomstige koop-, huur-of nieuwbouwhuis te zoeken. Bekijk onderweg of thuis vanaf de bankhet hele woningaanbod op funda. Kijk even rond bij huizen in debuurt – of die van je buren ;) –, doe leuke ideeën op voor je eigenwoning of word op slag verliefd op je toekomstige stekje.Een snelleeerste indrukOf je nou zoekt in de lijst met woningen of op dekaart, je krijgt direct een eerste indruk van het huis. Dankzij degrote foto’s zie je meteen of het iets voor je is. Op de kaart kunje een woning even snel ‘previewen’ door op de marker te tikken.Lijkt het je wat? Dan kun je daarna natuurlijk ook gewoon állefoto’s, 360° foto’s, video’s en plattegronden van het huisbekijken.Een extra handigheidje: je kunt nu ook zien welke huizenje al hebt bekeken op de kaart. Dat maakt het een stuk makkelijkerom te zien welke woningen er nieuw bij zijn gekomen!Je zoekopdrachtinstellenJe kunt al je persoonlijke voorkeuren instellen in jezoekopdracht, zodat je in de lijst of op de kaart alleen huizenziet die écht bij jouw woonwensen passen. We zijn continu bezig omde app nog beter te maken, door het toevoegen van nieuwe functiesdoor het verbeteren van bestaande. En daar werken we elke dag metveel plezier aan! Als je vragen, feedback of suggesties hebt om deapp nog fijner te maken, horen we dat heel graag.Veel plezier metde zoektocht naar je nieuwe droomhuis!Het app development team vanfundaFind your new dream homeYour app to find your next purchase,rental or new house. See the road or at home from the bank on thewhole housing foundations. Look around at houses in theneighborhood - or that of your neighbors;) - Do exciting ideas foryour own home or fall in love with your future cutting.A quickfirst impressionWhether you are looking for in the list ofdwellings or on the card, you will immediately get a firstimpression of the house. Thanks to the great pictures you can seeright away if it's something for you. On the map, you can take aquick house "preview" by tapping on the marker. Do you like it? Youcan then also just all photos, 360 ° photos, videos and maps ofviewing the house.An additional trick: you can now see what homesyou've already seen on the map. That makes it easier to see whichhomes have been new to!Setting up your searchYou can set all yourpersonal preferences in your query, so you are in the list or mapshows only homes that really fit your lifestyle.We are constantlyworking to make the app even better by adding new functionality byupgrading existing ones. And we work with a lot of fun every day!If you have questions, feedback or suggestions to make the app evenfiner, we hear very much.Have fun searching for your new dreamhome!The app development team funda
funda voor Chromecast 1.0 APK
Met funda voor Chromecast heeft udemogelijkheid al uw aanbod met een basisplaatsing op funda offundain business op een televisie te streamen. Zolang de Chromecastaanblijft staan, wordt uw aanbod 24/7 getoond en continueververst.Fijn voor alle passanten en geïnteresseerden die langs uwetalagelopen!U kunt kiezen tussen uw woningaanbod op funda ofbedrijfsaanbodop funda in business.Op uw televisie zal van elk object het adres, de vraagprijs,deeerste vijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Vanhetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamersenbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn hetsoortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar.Wilt u meer informatie over funda voor Chromecast, ga dannaarwww.funda.nl/chromecast.WithfoundationsChromecast you have the ability to stream all yourofferings with abasic installation on foundations or foundations inbusiness on aTV. As long as the Chromecast remains lit, your offeris shown 24/7and constantly refreshed. Fine for all passers-by andinterestedpeople who walk past your window!You can choose between your housing in foundations orbusinessofferings on funda in business.Your television will be the address of each object, theaskingprice, the first five pictures and the location will be onboard.Of housing is also the area, number of rooms and detailsshown andcompany offerings are the kind offer, the surface and thedetailsvisible.For more information about foundations Chromecast, gotowww.funda.nl/chromecast.
funda voor Chromecast 1.1 APK
Met funda voor Chromecast heeft u de mogelijkheid al uw aanbod meteen basisplaatsing op funda of funda in business op een televisiete streamen. Zolang de Chromecast aan blijft staan, wordt uw aanbod24/7 getoond en continue ververst. Fijn voor alle passanten engeïnteresseerden die langs uw etalage lopen!U kunt kiezen tussen uwwoningaanbod op funda of bedrijfsaanbod op funda in business.Op uwtelevisie zal van elk object het adres, de vraagprijs, de eerstevijf foto’s en de locatie op kaart komen te staan. Van hetwoningaanbod wordt daarnaast het oppervlakte, aantal kamers enbijzonderheden getoond en van het bedrijfsaanbod zijn het soortaanbod, het oppervlakte en de bijzonderheden zichtbaar.Wilt u meerinformatie over funda voor Chromecast, ga dan naarwww.funda.nl/chromecast.With foundations Chromecast you have theoption to stream all your offerings with a base installation onfoundations or foundations in business on television. While theChromecast is left, your offer is shown 24/7 and continuouslyrefreshed. Fine for all passers-by and interested people walkingpast your window!You can choose between your properties onfoundations or business offerings on funda in business.Yourtelevision will each object's address, the asking price, the firstfive photos and location come to be on board. A portion of thehousing shown in addition to the surface area, number of rooms, anddetails of the company and supply are the type of supply, thesurface area and the details visible.For more information aboutfoundations Chromecast, go to www.funda.nl/chromecast.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered