0.1 / April 23, 2016
(5.0/5) (2)

Description

While some scholars see war as a universalandancestral aspect of human nature, others argue that it is onlyaresult of specific socio-cultural or ecological circumstances.

In 2013 war resulted in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990.[3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60–85 million deaths, followed by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, according to Steven Pinker. In 2003,Richard Smalleyidentified war as the sixth (of ten) biggest problemfacinghumanity for the next fifty years. War usually resultsinsignificant deterioration of infrastructure and the ecosystem,adecrease in social spending, famine, large-scale emigrationfromthe war zone, and often the mistreatment of prisoners of warorcivilians. Another byproduct of some wars is the prevalenceofpropaganda by some or all parties in the conflict,andincreasedrevenues by weapons manufacturers.

While some scholarsseewar as a universal aspect of human nature and of ancestral,othersargue that it is only a result of specific socio-culturalorecological circumstances.

In 2013 war draughty in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990. [3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60-85 million deaths, here.also by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, According to Steven Pinker. In 2003,Richard SmalleyIdentified war as the sixth (of skin) biggestproblem facinghumanity for the next fifty years. War usuallyresults inSignificant deterioration of infrastructure and theecosystem, adecrease in social spending, famine, large-scaleemigration fromthe war zone, and often the mistreatment ofprisoners of war orCivilians. Another byproduct of some wars is theprevalence ofpropaganda by some or all parties in the conflict, andincreased& revenues by weapons manufacturers.

App Information FURRY WAR

AlittleMan Show More...

UZUN ADAM 1.0 APK
AlittleMan
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyaleİlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndenmezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden dediploma aldı. Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve TicarîBilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılındamezun oldu.Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice biryaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takımruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda buyıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplumsalsorunlarla ilgilenen Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif politikaya adımattığı döneme rastlamaktadır.Lise ve üniversite yıllarında Millî Türk Talebe Birliği öğrencikollarında aktif görev alan Recep Tayyip Erdoğan, 1976 yılında MSPBeyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'na ve aynı yıl MSP İstanbul GençlikKolları Başkanlığı'na seçildi. 1980 yılına kadar bu görevlerinisürdüren Erdoğan, siyasi partilerin kapatıldığı 12 Eylül döneminde,özel sektörde bir süre müşavirlik ve üst düzey yöneticilikyaptı.1983 yılında kurulan Refah Partisi ile fiilî siyasete geri dönenRecep Tayyip Erdoğan, 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu İlçeBaşkanı, 1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul İl Başkanı veRefah Partisi MKYK üyesi oldu. İstanbul İl Başkanlığı görevisırasında diğer siyasi partiler için de model olan yeni birörgütsel yapı geliştiren Erdoğan, bu dönemde özellikle kadınlarınve gençlerin siyasete katılımını artırmaya yönelik çalışmalaryaptı; siyasetin tabana yayılarak geniş halk kitleleri tarafındanbenimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Buyapılanma, mensubu bulunduğu Refah Partisi'ne 1989 Beyoğlu yerelseçimlerinde büyük bir başarı kazandırırken, yurt genelinde departi çalışmaları için örnek teşkil etti.27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekipçalışmasına verdiği önem, insan kaynakları ve malî konulardakibaşarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olanİstanbul'un kronikleşmiş sorunlarına doğru teşhis ve çözümlerüretti. Su sorunu, yüzlerce kilometrelik yeni boru hatlarınındöşenmesiyle; çöp sorunu ise dönemin en modern geri-dönüşümtesislerinin kurulmasıyla çözümlendi. Hava kirliliği sorunu Erdoğandöneminde geliştirilen doğalgaza geçiş projeleriyle son bulurken,kentin trafik ve ulaşım açmazına karşı 50'den fazla köprü, geçit veçevre yolu inşa edildi; sonraki dönemlere ışık tutacak birçok projegeliştirildi. Belediye kaynaklarının doğru kullanımı ve yolsuzluğunönlenmesi amacıyla olağanüstü önlemler alan Erdoğan, 2 milyar dolarborçla devraldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarınıbüyük ölçüde ödedi ve bu arada 4 milyar dolarlık yatırımgerçekleştirdi. Böylece, Türkiye'nin belediyecilik tarihinde yenibir çığır açan Erdoğan, bir yandan diğer belediyelere örnekolurken, bir yandan da halk nezdinde büyük bir güven kazandı.Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te halka hitabenyaptığı konuşma sırasında, Millî Eğitim Bakanlığı tarafındanöğretmenlere tavsiye edilen ve bir devlet kuruluşu tarafındanyayınlanan bir kitaptaki şiiri okuduğu için hapis cezasına mahkumedildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine sonverildi.Originally Rizeli RecepTayyip Erdogan who was born 26 February 1954 in Istanbul. In 1965,the Kasımpaşa Piyale Elementary School, and in 1973 he graduatedfrom Istanbul Imam Hatip High School. Difference from Eyup HighSchool diploma courses received by the exam. University MarmaraUniversity Economic and Commercial Sciences at the Faculty Erdoganread, graduated from this school in 1981.Since the early years of social life and Erdogan who prefer alife of domestic politics, the importance of disciplined teamworkand team spirit he taught at a very young age was interested inamateur football between 1969-1982 years. At the same time thisyear and, as a young idealist dealing with land issues and socialproblems Recep Tayyip Erdogan, coincides with the period in whichactive policy steps.High school and college years in the National Turkish Student UnionRecep Tayyip Erdogan actively involved in the student body, MSPBeyoglu Youth Branch in 1976 and was elected Chairman of thePresidency of the same year, the MSP Istanbul Youth Wing. Erdogancontinued this duty until 1980, it was closed during the September12 political parties made a while consultancy and senior managementin the private sector.Founded in 1983, the Welfare Party of Recep Tayyip Erdoganreturned to actual politics in 1984, the Welfare Party BeyoğluDistrict Chairman and in 1985 Chairman of the Welfare PartyIstanbul Provincial and Welfare Party was MKYK members. During theIstanbul Provincial Directorate of tasks to other political partiesalso developed a new organizational structure models with Erdogan,especially in this period made efforts to increase theparticipation of women and youth in politics; broad level ofpolitics as the way to see adopted by the public at large has madegreat strides. This restructuring, found that members of theWelfare Party in the 1989 Beyoglu while gaining great success inlocal elections across the country also became an example for partywork.March 27, 1994 local elections, Istanbul Mayor Tayyip Erdoganelected Rexhepi, political skills, the importance given toteamwork, human resources and one of the most important cities inthe world with the successful management of the financial issuesthat chronic problems of Istanbul produce accurate diagnoses andsolutions. Water problem, the laying of hundreds of kilometers ofnew pipelines; The garbage problem has been resolved with theestablishment of the era's most modern recycling facility. Airpollution problem finding Erdogan period ended with the developmentof natural gas migration project, the city's traffic and transportmore than 50 bridges against dilemma gate and built a ring road;next time shed light on many projects were developed. proper use ofmunicipal resources and Erdogan extraordinary measures with a viewto preventing corruption, over $ 2 billion in debt, largely paidfor by the Istanbul Metropolitan Municipality's debt and a $ 4billion investment made in the meantime. Thus, Turkey's Erdoganopened a new epoch in the history of municipality, on the one hand,while an example to other municipalities, it also won a greatconfidence before the public.Recep Tayyip Erdogan, during his speech addressed to the publicin Siirt on 12 December 1997 for the National Education recommendedto teachers by the Ministry, and read poems in a book published bya government agency was sentenced to imprisonment and Istanbul wasrecently given to the Municipality President.
FURRY WAR 0.1 APK
AlittleMan
While some scholars see war as a universalandancestral aspect of human nature, others argue that it is onlyaresult of specific socio-cultural or ecological circumstances.In 2013 war resulted in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990.[3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60–85 million deaths, followed by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, according to Steven Pinker. In 2003,Richard Smalleyidentified war as the sixth (of ten) biggest problemfacinghumanity for the next fifty years. War usually resultsinsignificant deterioration of infrastructure and the ecosystem,adecrease in social spending, famine, large-scale emigrationfromthe war zone, and often the mistreatment of prisoners of warorcivilians. Another byproduct of some wars is the prevalenceofpropaganda by some or all parties in the conflict,andincreasedrevenues by weapons manufacturers.While some scholarsseewar as a universal aspect of human nature and of ancestral,othersargue that it is only a result of specific socio-culturalorecological circumstances.In 2013 war draughty in 31,000 deaths down from 72,000 deathsin1990. [3] The deadliest war in history, in terms of thecumulativenumber of deaths since its start, is the Second WorldWar, from1939 to 1945, with 60-85 million deaths, here.also by theMongolconquests which was greater than 41 million.Proportionallyspeaking, the most destructive war in modern historyis the War ofthe Triple Alliance, which took the lives of over 60%of Paraguay'spopulation, According to Steven Pinker. In 2003,Richard SmalleyIdentified war as the sixth (of skin) biggestproblem facinghumanity for the next fifty years. War usuallyresults inSignificant deterioration of infrastructure and theecosystem, adecrease in social spending, famine, large-scaleemigration fromthe war zone, and often the mistreatment ofprisoners of war orCivilians. Another byproduct of some wars is theprevalence ofpropaganda by some or all parties in the conflict, andincreased& revenues by weapons manufacturers.
BASCETBOOT 0.1 APK
AlittleMan
Basketball is a sport played by two teamsoffive players on a rectangular court. The objective is to shootaball through a hoop 18 inches (46 cm) in diameter and 10feet(3.048 m) high mounted to a backboard at each end.A team can score a field goal by shooting the ball throughthebasket during regular play. A field goal scores three pointsforthe shooting team if the player shoots from behind thethree-pointline, and two points if shot from in front of the line.A team canalso score via free throws, which are worth one point,after theother team was assessed with certain fouls. The team withthe mostpoints at the end of the game wins, but additional time(overtime)is issued when the score is tied at the end ofregulation. The ballcan be advanced on the court by throwing it toa teammate, or bybouncing it while walking or running (dribbling).It is a violationto lift, or drag, one's pivot foot withoutdribbling the ball, tocarry it, or to hold the ball with both handsthen resumedribbling.r.Basketball is asportplayed by two teams of five players on a rectangular court.Theobjective is to shoot a ball through a hoop 18 inches (46 cm)indiameter and 10 feet (3,048 m) high mounted to a backboard ateachend.A team can score a field goal by shooting the ball throughthebasket during regular play. A field goal scores three pointsforthe shooting team if the player shoots from behind thethree-pointline, and two points if shot from in front of the line.A team canalso score via free throws, which are worth one point,after theother team was Assessed with certain of fouls. The teamwith themost points at the end of the game wins, but additionaltime(overtime) is issued when the score is tied at the endofregulation. The ball can be advanced on the court by throwing ittoa teammate, or by bouncing it while walking or running(dribbling).It is a violation to the lift, drag it, it's pivot footwithoutdribbling the ball, to carry it, or to hold the ball withbothhands while the resume is dribbling..

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.