1.0 / November 23, 2014
(4.9/5) (27)
Loading...

Description

Karakterinizi güzelleştirecek, hayatınızı anlamlaştıracak tüm güzelkonuları bu aplikasyonda bulabilirsiniz.-Kararlı dua, kaderinanahtarıdır.-Dost olunacak bir insanda aranılacak en hayatiözelliklerden biri 'güvenilirlik'tir.-Geri adım atmasını bilmek,hakkından feragat edebilen insan olabilmek...-Allah'ın sizin içinyarattığı sürpriz güzellikleri fark edebiliyormusunuz?...-İstediğiniz bir şeye ulaşmak için, elinizden gelenin enfazlasını yapıyor musunuz?Bütün sıkıntıların kesinçözümü...-Gaflete kapılmamaya en dikkat edilmesi gerekenzamanlardan biri de, Allah'ın nimetini artırdığı vakitlerdir.-İnsanisterse, -Allah'ın izniyle- ruh gücünü alabildiğineartırabilir...Will complement your character, all the nice threadsto rationalize your life can be found in this application.-StablePrayer is the fate of the key.One of the most vital features willbe sought when a person -Friendly 'is reliability.-Back To know thesteps to take to be able to waive the human ...Can you notice thebeauty of Allaah created surprise for you? ...To achieve somethingthat s fine, you're the most out of your best? Exact solution ofall difficulties ...One should be most careful not to get caughtwhen -Gaflet are the time to increase the blessings of God.-HumanIf you want, you can increase power to the utmost to Allah's will,spirit ...

App Information Güzel Konular

harunyahya Show More...

Cell 1.0 APK
harunyahya
At every location in our bodies, a tiny yet complex living processtakes place. Whenever we examine with a microscope the details ofany human organ, we see millions of tiny living entities that havemassed together to form that organ and which at every instant arein constant activity. Not just human beings, but all livingorganisms are formed from aggregates of these tiny microscopicentities called cells.
1400 Books 5.0 APK
harunyahya
In this, we present the sum total of the works of the author, HarunYahya, in all the different languages we have available. The worksof the author cover a vast scope of subjects, including faith, thelies of Darwinism, the nature of reality and truth, history,current events, politics, and of course our Lord Almighty Allah andHis supreme and sublime omniscience, His perfect creative artistry,His love for us, and the duties we owe to our Creator. Thiscontains everything, and is a magnificent compilation. (Availablelanguages, Turkish, English, Spanish, Chinese, Russian, Arabic,French, German, Italian, Azerbaijani, Bengali, Amharic, Bosanski,Bulgarian, Burmese, Czech, Dansk, Farsi, Georgian, Greek, Hausa,Hebrew, Holland, Indonesia, Italian, Japanese, Kiswahili, Kyrgyz,Macedonian, Magyar, Malay, Malayalam, Maranao, Norwegian, Pashto,Polski, Portugues, Romanian, Serbian, Shqiptar, Suomalainen,Svensk, Tamil, Tatar, Thai, Urdu, Uzbek.)
Ahir Zaman 1.0 APK
harunyahya
Ahir zaman, kıyamete yakın bir vakitte Kuran ahlakının tümdünyaüzerinde hakim olacağı ve insanlar arasında yaygın olarakyaşanacağıbir dönemdir. Geçmiş dönemlerde yaşanan ahlaksızlıklar,baskılar,zulümler, adaletsizlikler ve dejenerasyon bu kutlu dönemdeortadankalkacak, her türlü sıkıntının yerini bereket, bolluk,zenginlik,güzellik, barış ve huzur alacaktır. Teknolojide çok büyükgelişmeleryaşanacak ve bunlar tüm insanların hayrı ve rahatlığıiçinkullanılacaktır.End Times, a time near apocalyptic world of themoral values ​​of the Qur'anwill prevail and people will bewidespread over betweenis a period. Experienced in the pastimmorality, oppression,cruelty and injustice and degeneration inthe middle of this blessed periodwill be removed, replaced and alldifficulties fertility, abundance, wealth,beauty, peace andtranquility will take. Major advances in technologyall people tolive and for ease and comfortwill be used.
A9 TV 2.1 APK
harunyahya
By this application you can wacth live broadcasting, you can findthe guide and also you can take informations about A9 TV programs.
Sesli Kitap 1.0 APK
harunyahya
Harun Yahya, müstear ismiyle, birbirinden değerli 300'e yakın kitapyazdı. Bu kitaplar 60'dan fazla dile çevrildi. Bu eserlerdenfaydalanılarak 200'ü Türkçe, toplam 43 dilde 550 internet sitesihazırlandı. Bu siteleri aylık ortalama 4 milyondan fazla kişiziyaret etmektedir. Yine bu eserlerden faydalanılarak hazırlanangörsel belgeseller dünyanın pek çok farklı ülkesinde 100'den fazlatelevizyon kanalında düzenli olarak yayınlanmaktadır. SayınOktar'ın özellikle Darwinizm'i bilimsel olarak çürüten eserleri,dünya çapında bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Buaplikasyonda Sayın Adnan Oktar'ın kitaplarını sesli olarakdinleyebilirsiniz. http://seslikitap.infoHarun Yahya is the penname, wrote nearly 300 valuable books. These books have beentranslated into more than 60 languages. Benefiting from theseworks, 200 Turkish, 550 websites were prepared in a total of 43languages. This site is visited monthly average of more than 4million people. Again, visual documentary made on these works areregularly published in many different countries in the world withmore than 100 television channels. Mr. Oktar's scientificrefutations of Darwinism, in particular, provoked strong reactionsin the scientific community worldwide. Mr. Adnan Oktar's book canlisten to the voice of this application. http://seslikitap.info
Dua Ediyorum 1.0 APK
harunyahya
Toplumun belli bir kesiminde ise, son derece hatalı bir duaanlayışı hüküm sürmektedir. Öğretilen bu "dua"ların önemli birbölümü, Kurani bir temeli olmayan geleneksel bir halk inancındanibarettir. Bu insanların büyük çoğu için dua, küçük yaşlardaailenin yaşlı bir ferdi tarafından öğretilen anlaşılmaz bazısözlerdir. Genelde dualar Arapça öğretilir ve anlamları bilinmedenezberlenir. Sonuçta, bu tür dualarda Allah'ın varlığı, birliği,büyüklüğü, kudreti, insanları sürekli olarak görüp-işittiği,dualara icabet edeceği fazla düşünülmez. Önceden ezberlenmiş olandua kalıpları tekrarlanır, durur. Oysa, Allah'ın Kuran aracılığıylainsanlara duyurduğu dua metodu tamamen farklıdır.Kuran'da tarifedilen dua, Allah'a ulaşabilmenin en kolay yoludur. Şimdi Allah'ınsıfatlarını bir düşünelim. O, insana şah damarından daha yakınolan, herşeyi bilen ve işitendir... İnsanın içinden geçirdiği tekbir düşünce dahi Allah'tan gizli kalmaz. O halde Allah'tan biristekte bulunulması için, insanın samimi olarak sadece düşünmesibile yeter. İşte Allah'a ulaşmak bu denlikolaydır.http://kurandadua.com/If a certain segment of society isextremely ruled an incorrect understanding of prayer. Taught that"praying" for a significant portion of the non-Qur'anic afoundation consists of a traditional folk beliefs. Pray for thegreat majority of these people are some incomprehensible wordstaught by an older member of the family at an early age. In generalprayers in Arabic are taught and memorized without knowing themeanings. Ultimately, the presence of God in such prayer, unity,size, strength, where people constantly see-hear, is not consideredmuch will heeds prayers. Repeated patterns previously memorizedprayer stops. However, the method of prayer is announced to thepeople through the Qur'an is completely different.Described in theQur'an prayer is the easiest way to reach God. Now let's think ofGod's attributes. He is closer than the jugular vein of people whoknow everything and ... one thought that heareth not even passthrough the human hidden from God. He made a request to Allah,then, just thinking about it is enough sincere people. There is somuch easier to reach God.http://kurandadua.com/
Mehdi 1.0 APK
harunyahya
Asr-ı Saadet döneminden bu yana, ‘Mehdi konusu‘ İslam alemindeherzaman büyük önem taşıyan hayati bir konu olmuştur. İmanedenler,Müslümanların yaşadıkları sıkıntılara, yeryüzünde hükümsüren inkaradayalı düşünce sistemlerinin, haksız ve adaletsizuygulamaların,dünyada süregelen savaş ve çatışmaların hep Hz. Mehdi(as)‘ınvesilesiyle son bulacağını umarak, bu mübarek şahsın kendiyaşadıklarıyüzyıllarda gelmesini beklemiş, bunun için Allah’asamimiyetle duaetmişlerdir. Peygamberimiz (sav)‘in hadislerinde,Ashab-ı Kiramdöneminden itibaren Müslümanların hasretle Hz. İsa(as) ve Hz. Mehdi(as)’ın gelişini beklediklerinden ve Allah’tan,‘bu tarihi dönemdeyaşayanlardan olmayı dilediklerinden‘ bahsedilir.Hatta Hz. İsa (as)ve Hz. Mehdi (as) dönemine yetişebilmek içinyaşlıların ‘Allah’tangenç olmayı istedikleri‘ haber verilir.Hadislerde ayrıcaPeygamberimiz (sav), o dönemde yaşayacak olanmüminlere, ‘kardasürünerek de olsa Hz. Mehdi (as)’ı bulup onauymaları‘nı bildirmiştir.Since the time of Asr-i Saadet, "Mahdisubject 'in the Islamic world everyWhen life has been a topic ofgreat importance. Those who believeMuslims to hardships, denialreigned on earthbased on systems thinking, unjust and unfairpractices,the world's wars and conflicts always Hz. Hazrat Mahdi(pbuh) 'sOn the occasion, hoping it would end this blessed personin their communitieshave waited centuries to come, I sincerely prayto Allahhave. Our Prophet (saas) in the hadith, Ashab al-Kiramsincethe era of the Prophet of the Muslims longing. Jesus (pbuh) and theProphet. Mehdi(Pbuh) and they expect the arrival of Allah, 'thishistoric periodthey wish to be those living 'is mentioned. Even theProphet. Jesus (pbuh)and the Prophet. Hazrat Mahdi (as) to catch upto the period of the elderly 'from Godthey want to be young 'noticeis given. Also in the HadithOur Prophet (saas) to the believers whowill live at that time, 'cardAfter crawling Hz. Hazrat Mahdi (pbuh)has reported finding uymaları him.
Cennet 1.0 APK
harunyahya
Hayatta en fazla neyi istersiniz? Güzel bir ev, gösterişlielbiseler,zenginlik, bolluk, ihtişam... Peki size, dilediğinizherşeyin anındave sonsuza kadar sağlanacağı bir mekanın varlığıhaber verilse, bununasıl karşılardınız? Elbette, büyük bir heyecanakapılır ve hemen bukusursuz mekanı görmek isterdiniz. Böyle birmekanda yaşamaya kuşkusuzhiçbir insanın, hiçbir şekilde itirazıolmazdı. Şimdi bir düşünün.Şimdiye kadar size, güzelliklerinayaklarınızın altına serileceği,sayısız nimet ve bolluklakarşılaşacağınız bir mekanın varlığından hiçbahsedilmedi mi?Kuşkusuz ki bahsedildi. Aslında size ve sizin gibitüm insanlara tümistediklerini hazır bulacakları bir yaşamın, "cennetyaşamının"varlığı mutlaka haber verilmiştir. Yeryüzündeki her insan,ölümündensonra ahiret yaşamında sonsuz bir cennetin var olduğubilgisinesahiptir. Cennete girmeye layık görülen her insan, nefsininistediğiherşeyi hazır bulacağı, mükafat ve nimetlerle karşılanacağı,sonsuzakadar güzellikle muhatap olacağı eşsiz bir mekandayaşayacaktır.Dünyada yaşadığı sınırlı süre ise, bu güzelliklerekavuşabilmesiiçin kendisine verilmiş bir fırsattır. Allah, dünyahayatındakiimtihanın gereklerini yerine getiren salih kullarına, bugüzel yurduvaat etmiştir.What more do you want most in life? Beautiful house,flashy clothes,richness, abundance, glory to you ... Well,everything you could wish instantlyand forever will be providednotice is given to the existence of a space, itHow did you meet? Ofcourse, a large revved up and it immediatelyDid you want to see theperfect place. Of course, to live in a place like thisno people,there would be no objections. Now think about it.Until now, youwill spread the beauty of the bottom of your feet,'ll encountercountless blessings and abundance to the existence of a spaceHe didnot mention? Undoubtedly it was mentioned. In fact, as you andyourall ready for all the people will find what they want in life,"heavenof life "assets are told to do. every human being onearth,Hereafter, eternal life after death that there is a heavenHasknowledge. Every human being worthy to go to Heaven, his soulFindeverything that you want to be ready, to be met with reward andblessing,beauty forever will be addressed in a unique venuewillsuffer. If we lived in the world of limited duration, thesebeautiesIn order to attain is an opportunity given to him. God, theworldrighteous life to fulfilling the requirements of the test,thisbeautiful residence has promised.
Loading...