1.2 / July 7, 2017
(3.5/5) (4)
Loading...

Description

De officiele app van gemeente De Ronde Venen.Via deze app krijgt usnel toegang tot onze website.Functies:Online uw zaken regelen ofopzoeken Contact & openingstijdenAfspraak makenLaatste nieuwsEen melding doenThe official app of the municipality RoundFens.Through this app you can quickly access ourwebsite.features:Online arrange your affairs or lookContact &Opening HoursMake an appointmentLatest newsmake a report

App Information Gemeente De Ronde Venen

 • App Name
  Gemeente De Ronde Venen
 • Package Name
  nl.scoremedia.gemeentederondevenen
 • Updated
  July 7, 2017
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  Score Media
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

Score Media Show More...

PAY.nl 2.6.2 APK
Score Media
Met Pay kunt u iDeal, creditcard en overige online betalingenaccepteren. Middels deze app bieden wij Pay.nl betalingen voormobiele gebruikers. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor datonline betaalverkeer voor nu en in de toekomst veilig, simpel envlekkeloos verloopt en hier zijn wij bijzonder trots op!", het teamvan Pay.nl Door het ruime dienstenaanbod is de klantenkring vanPay.nl erg divers. Wij maken ‘veilig en snel online betalen zondergedoe’ voor iedereen bereikbaar. Of het nu gaat om een webshop,website met betaalde content of downloads. Met het complete aanbodaan betaaloplossingen, kunnen wij ondernemers met eeninternationaal bereik ook van dienst zijn. With Pay can iDeal,credit cards and other online payments accept. Through this app, weoffer Pay.nl payments for mobile users. Together with our customerswe ensure that online payment services now and in the future, safe,simple and flawless and here we are particularly proud of ", theteam Pay.nl The wide range of services is the clientele Pay.nl verydiverse. We make 'securely pay online quickly and without hassleaccessible for everyone. Whether it is a webshop, website with paidcontent or downloads. With the complete range of payment solutions,we can provide entrepreneurs with an international reach also be ofservice.
Ziekenhuisdiensten 2.1 APK
Score Media
Ziekenhuisdiensten geeft u een overzicht vanalle ziekenhuizen in Nederland die actieve diensten bieden aan depatiënt en de begeleider. Deze diensten ondersteunen u bij uwvervoer, begeleiding, aankomst en vertrek bij het ziekenhuis.Denkt u aan het parkeren van uw auto, zodat u voor de entreekunt uitstappen. Iemand die u even thuisbrengt na eenonderzoek dat uw rijvaardigheid beïnvloed. Maar ook eenmantelzorger die meegaat met een ouder iemand naar hetziekenhuis. Allemaal te bekijken en te reserveren vanaf uw eigentelefoon of tablet.Hiernaast treft u algemene informatie als adres, routebeschrijvingvan vele ziekenhuizen in deze app.Download de Ziekenhuisdiensten app voor uw gemak, het gemak van uwfamilie of uw patiënten indien u arts bent.Applicatie mogelijk gemaakt door Volcano Advertising Breda.
Morssinkhof 1.4 APK
Score Media
De Morssinkhof Groep, producent en leverancier van betonnen GWW- ensierbestratingsproducten, benadert de markt doelgroepspecifiek.Partners in de grond-, weg- en waterbouw voelen zich thuis bijMorssinkhof GWW Beton. Zogenoemde voorschrijvers, zoalslandschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en projectontwikkelaarsmaken ongetwijfeld graag kennis met Morssinkhof City Styling. En deconsument? Die kan zich, over de duurzaamheid van de producten vanMorssinkhof Sierbestrating, laten overtuigen door een van onzedealers Mobiele verpakkingsoverzicht van Morssinkhof GWW Beton vooriPhone. Met dit verpakkingsoverzicht bent u in het bezit van een zocompleet mogelijk overzicht van onze verpakte betonnen GWW- ensierbestratingproducten. De producten zijn eenvoudig gerubriceerdweergegeven. Naast het verpakkingsoverzicht willen wij belangrijkeaandachtspunten en gebruiksadviezen niet aan u voorbij latengaan.The Morssinkhof Group, manufacturer and supplier of civilengineering and concrete paving products, approaches the targetmarket specific. Partners in the land, civil engineering feel athome with Morssinkhof GWW Concrete.Called for writers, such aslandscape architects, urban planners and developers make no doubtlike to know Morssinkhof City Styling.And the consumer? Which may,on the sustainability of the products Morssinkhof Paving, persuadedby one of our dealersMobile packing list of Morssinkhof GWWConcrete for iPhone.This packing list you are in possession of acomplete overview of our packaged concrete paving and civilengineering products.The products are easily classified displayed.Besides the packing list we want important issues andrecommendations for use not let go. Pass you
Designersearch 1.4 APK
Score Media
The ultimate independent guide for exploring the European FashionOutlets. Discover the outlets where you can find your favouritebrands and international designer fashions at a deep discountedretail price. See where McArthurglen, Chic Outlet Villages, TheStyle Outlets, Outletcity Metzingen and other outlets are located.Designer Search is committed to support you in finding the bestshopping locations for your personal lifestyle brands. Browse foryour favourite fashion designer. Our database contains more than2.500 brands and more than 90 outlets and is updated on a regularbasis. Organize your visit from where you are or will be by usingthe route planner. Designer Search App – your entrance to the worldof the international designer fashion.
Gemeente De Ronde Venen 1.2 APK
Score Media
De officiele app van gemeente De Ronde Venen.Via deze app krijgt usnel toegang tot onze website.Functies:Online uw zaken regelen ofopzoeken Contact & openingstijdenAfspraak makenLaatste nieuwsEen melding doenThe official app of the municipality RoundFens.Through this app you can quickly access ourwebsite.features:Online arrange your affairs or lookContact &Opening HoursMake an appointmentLatest newsmake a report
PicsToMix, Print photo tiles 1.4.6 APK
Score Media
With PicsToMix, you can curate your own collection of photos andstick them onto the wall. We print them for you directly ontohigh-quality gallery foam that easily stays in place. No need fordrilling, drawing pins or screws and it's easy to replace them withother photos. Our PicsToMix app enables you to select photos fromyour iPhone and even edit them or add filters. Then view what thetiles will look like and complete the order and payment using ourapp (iDeal). You can log on with your Instagram account and make aselection of your favourite photos. With PicsToMix, you can have anartwork on the wall within days, packed full of great memories.Order now and discover the great quality of PicsToMix. A Mini Instatile costs only € 5.95 EUR and the Original tile (21 x 21 cm) isonly € 10.95. Wide tiles (44 x 21 cm) are € 20.95 each..
Ipskamp Print Calculator 1.1.4 APK
Score Media
Het berekenen van de rugdikte van uw boek is belangrijk voorhetontwerpen van de omslag. Voordat de rugdikte bekend is, kunt ualwel nadenken over de vormgeving van uw omslag. De dikte van derughangt af van onder andere het aantal pagina’s, hetgekozenpapiersoort, de uitvoering van het boek en de bindwijze.Derugdikte van uw boek is te berekenen aan de hand van eenaantalfactoren. Wanneer u kiest voor een hardcover, is de rugdiktebrederdan wanneer u kiest voor een softcover. Ook wanneer u kiestvooreen dikker en zwaarder papiersoort, is de rugdikte brederdanwanneer u kiest voor een dunner en lichter papiersoort. Middelsdeapp kunt u alle wensen selecteren en precies zien hoedezeverhouding gaat worden. Het is vanzelfsprekend dat derugdiktebreder wordt, naarmate het aantal pagina’s toeneemt. Ookdien jehier rekening te houden met het papiersoort. Het ene soortisdikker dan het andere. Ook het grams gewicht van het papierheeftinvloed op de rugdikte. Calculating the back thickness of yourbookis important for designing the cover. Before the spine isknown,you can already think about the design of your cover. Thethicknessof the back depends on, among other things, the number ofpages,the chosen paper type, the execution of the book and thebindingmethod. The back thickness of your book can be calculated onthebasis of a number of factors. When you choose a hardcover, thebackwidth is wider than when you choose a softcover. Even if youchoosea thicker and heavier paper type, the spine thickness iswider thanwhen you choose a thinner and lighter paper type. Throughthe appyou can select all wishes and see exactly how thisrelationship isgoing to be. It is self-evident that the spine widthbecomes wideras the number of pages increases. You also need totake the papertype into account here. One type is thicker than theother. Thegram weight of the paper also affects the back thickness.
Roessingh 1.2 APK
Score Media
In de Roessingh app kunt u alle informatie vinden overRoessinghCentrum voor Revalidatie.U kunt zien voor welke diagnoseswijbehandelingen aanbieden en bij welke arts u terecht kunt komen.Ookkunt u de brochures over Roessingh en onzebehandelingenbekijken.Te zien is ook de algemene informatie overRoessinghconcern. De bezoektijden, het post adres, onze contactgegevens enhuisregels van Roessingh Centrum voor RevalidatieInRoessingh app,you can find all information about Roessingh CentreforRehabilitation.You can see what we offer diagnoses andtreatmentswhich doctor you can end up. You can also view thebrochures onRoessingh and our treatments.See also generalinformation aboutRoessingh group. The visiting hours, postaladdress, contactdetails and our house rules Roessingh Centre forRehabilitation
Loading...