1.2 / December 15, 2014
(3.3/5) (34)
Loading...

Description

De gemeente Venlo is mobiel bereikbaar! Informatie van de gemeenteVenlo wordt met deze app ter plaatse gepresenteerd op een iPhone,iPad en Android-toestel.

Functies

- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling eninformatie pagina's)
- Actuele informatie (nieuws)
- Bekendmakingen (met push notificaties)
- Bestuurlijke informatie
- Producten en diensten (voor particulieren en ondernemers)
- Melding openbare ruimte (Hiermee kunt u snel een probleem meldenbij de gemeente)
- Afvalkalender (Hiermee kunt u snel de inzameldagen van al uwhuishoudelijk afval vinden en push notificaties in stellen)

Deze app wordt u aangeboden door de gemeente Venlo en isontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op het iGGISframewerk.

Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op de website:http://www.iggis.nl

App Information Gemeente Venlo

 • App Name
  Gemeente Venlo
 • Package Name
  iGGIS2.GEMEENTE371.nl
 • Updated
  December 15, 2014
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.2
 • Developer
  WAT Software
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

WAT Software Show More...

Gemeente Venlo 1.2 APK
WAT Software
De gemeente Venlo is mobiel bereikbaar! Informatie van de gemeenteVenlo wordt met deze app ter plaatse gepresenteerd op een iPhone,iPad en Android-toestel.Functies- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling eninformatie pagina's)- Actuele informatie (nieuws)- Bekendmakingen (met push notificaties)- Bestuurlijke informatie- Producten en diensten (voor particulieren en ondernemers)- Melding openbare ruimte (Hiermee kunt u snel een probleem meldenbij de gemeente)- Afvalkalender (Hiermee kunt u snel de inzameldagen van al uwhuishoudelijk afval vinden en push notificaties in stellen)Deze app wordt u aangeboden door de gemeente Venlo en isontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op het iGGISframewerk.Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op de website:http://www.iggis.nlThemunicipality of Venlo mobiles! Information from the municipality ofVenlo is presented with this app spot on an iPhone, iPad andAndroid device.Functions- General information (contacts, seat distribution andinformation pages)- Current information (news)- Notifications (with push notifications)- Administrative information- Products and services (individuals and businesses)- Notification public space (Allows you to quickly report a problemwith the municipality)- Waste Calendar (This allows you to quickly find all of yourhousehold waste collection days and push notifications in set)This app is offered by the city council and was developed by ASSoftware and Seneca at iGGIS framework.More information about iGGIS frame work can be found on thewebsite: http://www.iggis.nl
Zevenaar 1.4 APK
WAT Software
Dit is de officiële app van de gemeenteZevenaar met o.a. het laatste nieuws en een overzicht van deevenementen.Informatie van de gemeente Zevenaar is voor deze app beschikbaarvoor iPhone, iPad en Android-toestel.Functies- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling)- Actuele informatie (nieuws)- Bekendmakingen (met push notificaties)- Bestuurlijke informatie- Evenementen- Afvalkalender (Hiermee kunt u snel de inzameldagen van al uwhuishoudelijk afval vinden en push notificaties in stellen)Deze app wordt u aangeboden door de gemeente Zevenaar en isontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op het iGGISframewerk.Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op de website:http://www.iggis.nlThis is the official appof the municipality Zevenaar to include the latest news and anoverview of the events.Information from the municipality Zevenaar is available foriPhone, iPad and Android device. For this appFunctions- General information (contacts, distribution of seats)- Current information (news)- Notifications (with push notifications)- Administrative information- Events- Waste Calendar (This allows you to quickly find all of yourhousehold waste collection days and push notifications in set)This app is offered by the municipality Zevenaar and wasdeveloped by AS Software and Seneca at iGGIS framework.More information about iGGIS frame work can be found on thewebsite: http://www.iggis.nl
iGGIS 2.8 APK
WAT Software
Elke gemeente mobiel bereikbaar! Deze mobiele applicatie isbeschikbaar voor álle gemeenten van Nederland. Vrij beschikbareoverheidsinformatie van de gemeente wordt met iGGIS ter plaatsegepresenteerd op een iPhone, iPad en Android toestel.Functies*-Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling en informatiepagina's)- Actuele informatie (nieuws, persberichten, evenementen,vacatures, ...)- Bekendmakingen (per gemeente en lokaal) -Bestuurlijke informatie- Producten en diensten (voor particulierenen ondernemers)- Informatie over deelgemeenten/stadsdelen-Evenementen- Overige informatie (gemeentegidsen informatie vanuitgeverij De Kleine Media)- Melding openbare ruimte (Hiermee kuntu snel een probleem melden bij een gemeente)- Afspraak maken(Hiermee kunt u snel een afspraak maken met de gemeente)-Afvalkalender (Hiermee kunt u snel de inzameldagen van al uwhuishoudelijk afval vinden)* de getoonde informatie kan pergemeente verschillenDeze app is ontwikkeld door WAT Software enSeneca BV op het iGGIS framewerk.Meer informatie over het iGGISframewerk vindt u op de website: http://www.iggis.nlEachmunicipality mobile access! This mobile application is availablefor all municipalities of the Netherlands. Freely available publicinformation of the municipality with iggis spot presented on aniPhone, iPad and Android device.Features *- General information(contact details, allocation and information pages)- Currentinformation (news, press releases, events, jobs, ...)-Notifications (by municipality and local)- Administrativeinformation- Products and services (individuals and businesses)-Information on towns / districts- Events- Other information(municipal directories information published by The Little Media)-Notification public space (Allows you to quickly report a problemwith a municipality)- Appointment (Allows you to quickly make anappointment with the municipality)- Waste Calendar (Allows fastcollection days of your household waste found)* The informationshown may vary by municipalityThis app is developed by AS Softwareand Seneca the iggis framework.More information about the iggisframe work can be found on the website: http://www.iggis.nl
Gemeente Zaltbommel 1.1 APK
WAT Software
De gemeente Zaltbommel is mobielbereikbaar!Informatie van de gemeente Zaltbommel wordt met deze appterplaatse gepresenteerd op een iPhone, iPad en Android toestel.Functies- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling eninformatiepagina's)- Actuele informatie (nieuws)- Bekendmakingen (met push notificaties)- Bestuurlijke informatie- Producten en diensten (voor particulieren en ondernemers)- Overige informatie (gemeentegidsen informatie van uitgeverijDeKleine Media)Deze app wordt u aangeboden door de gemeente Zaltbommel enisontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op hetiGGISframewerk.Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op dewebsite:http://www.iggis.nlThe municipalityofZaltbommel is reachable by mobile phone! Information fromthemunicipality of Zaltbommel is presented with this app locally onaniPhone, iPad and Android device.Functions- General information (contact details, seat distributionandinformation pages)- Current information (news)- Notifications (with push notifications)- Administrative information- Products and services (for individuals and entrepreneurs)- Other information (municipal directories information publishedbyThe Little Media)This app is offered by the municipality of Zaltbommel, andwasdeveloped by AS Software and Seneca at iGGIS framework.More information about the iGGIS frame work can be found onthewebsite: http://www.iggis.nl
Gemeente Heerlen 4.0-heerlen APK
WAT Software
App van de gemeente Heerlen waarmee je gemakkelijk een afspraak metde gemeente kunt maken, een melding kunt doen en actuele Heerlenseinformatie in je broekzak hebt. Regel meteen: - Langs komen?Gemeente Heerlen werkt op afspraak, gemakkelijk te plannen via dezeapp. - Kapotte stoeptegel, lantaarnpaal of een ander probleem in jebuurt? Via de app kun je ter plekke een melding openbare ruimteaanmaken. Vind wat je zoekt: - Nieuws (Actueel) en evenementen inHeerlen (Evenementen) - Onze openingstijden en contactinformatie(Algemene informatie) - Besluiten over vergunningen,bestemmingsplannen, verordeningen en meer (Bekendmakingen) - Wie isons bestuur (Bestuurlijke informatie) - Waar kan de gemeente jouals particulier of ondernemer mee helpen (Producten en diensten)App of the municipality of Heerlen with which you can easily makean appointment with the municipality can file a report and currentHeerlen information in your pocket. Rule immediately: - Come along?Municipality of Heerlen works by appointment, easy to find throughthis app. - Broken sidewalks, lamp or other problem in yourneighborhood? Through the app, you can create an alert public spaceon site. Find what you are looking for: - News (News) and events inHeerlen (Events) - Our office hours and contact information(General Information) - Decisions on permits, zoning regulationsand more (Notices) - Who is our government (Administrativeinformation) - Where the municipality can you as an individualentrepreneur or help (Products and Services)
Gemeente Lochem 1.0 APK
WAT Software
De gemeente Lochem is mobiel bereikbaar!Informatie van de gemeente Lochem wordt met deze app ter plaatsegepresenteerd op een iPhone, iPad en Android toestel.Functies- Algemene informatie (contactgegevens, zetelverdeling eninformatie pagina's)- Actuele informatie (nieuws)- Bekendmakingen (met push notificaties)- Bestuurlijke informatieDeze app wordt u aangeboden door de gemeente Lochem en isontwikkeld door WAT Software en Seneca BV op het iGGISframewerk.Meer informatie over het iGGIS framewerk vindt u op de website:http://www.iggis.nlThe municipality Lochemis reachable by mobile phone! Information from the municipalityLochem with this app spot presented on an iPhone, iPad and Androiddevice.Features- General information (contacts, distribution of seats andinformation pages)- Current information (news)- Notifications (with push notifications)- Administrative informationThis app is offered by the municipality Lochem and was developedby AS Software and Seneca on the iggis framework.More information about the iggis frame work can be found on thewebsite: http://www.iggis.nl
Gemeente Elburg 4.0-elburg APK
WAT Software
De gemeente Elburg is mobiel bereikbaar! Informatie van degemeenteElburg wordt met deze app ter plaatse gepresenteerd op eeniPhone,iPad en Android toestel.Functies- Algemeneinformatie(contactgegevens, zetelverdeling en informatie pagina's)- Actueleinformatie (nieuws)- Bekendmakingen (met pushnotificaties) -Bestuurlijke informatie - Producten en diensten(voor particulierenen ondernemers) - Melding openbare ruimte(Hiermee kunt u snel eenprobleem melden bij de gemeente) - Afspraakmaken (Hiermee kunt usnel een afspraak maken met de gemeente) Dezeapp wordt uaangeboden door de gemeente Elburg en is ontwikkeld doorWATSoftware en Seneca BV op het iGGIS framewerk.Meer informatieoverhet iGGIS framewerk vindt u op de website:http://www.iggis.nlThemunicipality Elburg is mobile accessible!Information from themunicipality Elburg is presented locally by theapp on an iPhone,iPad and Android device.functions- Generalinformation (contacts,allocation and information pages)- Currentinformation (news)-Notifications (with push notifications)-Administrativeinformation- Products and services (for individualsandentrepreneurs)- Notification public space (Allows you toquicklyreport a problem with the municipality)- Make anappointment(Allows you to quickly make an appointment withthemunicipality)This app is brought to you by the municipalityElburgand developed by AS Software and Seneca on the iGGISframework.Moreinformation about the iGGIS framework can be found onthe website:http://www.iggis.nl
Loading...