1.2.2 / December 7, 2016
(4.4/5) ()
Loading...

Description

Dermed giver GIS34 Snerydning dig mulighedforat aktivere og deaktivere ruter, og samtidig se præcis,hvormandskabet befinder sig. På den måde har du hele tiden etoverblikover den samlede snerydning, hvilket sætter dig i stand tilløbendeat reagere på ændringer i vejr og prioriteringer.

Overblik og administration
Med GIS34s online administration er det nemt at holde overblikovervinterbekæmpelsen. Ruter kan aktiveres og deaktiveresoginformationerne sendes direkte ud til i app’en til denudførendemedarbejder. Arbejdet kan hele tiden følges via funktionen”Livesnerydning”, hvor det altid er muligt at få et opdateretoverblikover hvilke køretøjer, der er på vejene, og hvor debefinder sig.Med det indbyggede filter- og rapportværktøj er detnemt at førestatus med det udførte arbejde.

Dokumentation
GIS34 Snerydning sikrer dokumentation af kørsler, responstiderogtidsforbrug, hvormed rapportfunktionen også er velegnetsomfaktureringsgrundlag, når der benyttes eksterneentreprenører.

Gennem systematiske registreringer af snerydningsarbejdetskabesoverblik over den daglige drift, så det altid er muligtatprioritere indsatsen ud fra ressourcer og budget.

Thus giving GIS34 Snowyouto enable and disable routes, and also see exactly where thecrew islocated. That way you have all the time an overview of theoverallsnow removal, which enables you to continuously respond tochangesin weather and priorities.

Overview and administration
With GIS34s online administration, it's easy to keep an overviewofwinter fighting. Routes can be activated and deactivated andtheinformation sent directly to the app for the performingemployee.The work can be constantly monitored via the "Live snow",where itis always possible to get an updated overview of thevehicles onthe roads, and where they are located. With the built-infilter andreport tool is easy to lead status to the workperformed.

documentation
GIS34 Snow ensure documentation of runs, responsiveness and timeatwhich the report function is also suitable as billing basiswhenusing external contractors.

Through systematic records of snow removal work createanoverview of daily operations, so it is always possibletoprioritize efforts in terms of resources and budget.

App Information GeoNote Snerydning V2

 • App Name
  GeoNote Snerydning V2
 • Package Name
  dk.gis34.android.snowpatrol
 • Updated
  December 7, 2016
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.2.2
 • Developer
  Landinspektørfirmaet LE34 A/S
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  Visit website Email apps@le34.dk
  Landinspektørfirmaet LE34 Energivej 34 2750 Ballerup Danmark +45 7733 2222 T +45 7733 2299 F
 • Google Play Link

Landinspektørfirmaet LE34 A/S Show More...

Tipsa Kommunen 2.14.0 APK
Felanmälan gör du när du uppmärksammar något som inte uppfyller sintilltänkta funktion, är trasigt eller kräver akut underhåll pågrund av skador. Till din felanmälan kan du lämna en kommentar, taett foto med din smartphone och markera platsen för din observationi en karta. En felanmälan orsakar inte nödvändigvis en omedelbaråtgärd. Vi prioriterer det ”Felanmälan” vi tar emot, och anpassartill den dagliga driften. Exakt vad kommunen ansvarar för beror påvad saken gäller. Till exempel kan en väg vara antingen kommunens,Trafikverkets eller en vägförenings ansvar. Om din felanmälangäller något som ligger utanför kommunens ansvar så kommer vi attkontakta dig om du har lämnat dina kontaktuppgifter.
Assens Borgertip 2.14.0 APK
Assens Borgertip er en indberetningsservice i lommeformat. Brugdenne app til nemt og enkelt at indberette skader og andre forholdpå kommunale arealer direkte til Miljø & Natur og Vej &Trafik, Assens Kommune. Du starter applikationen ved at klikke påikonet og derefter kan du på en liste vælge imellem forskelligetyper af indberetninger fx: - Vejareal: hul i vejen - Fortov: løsefliser - Cykelsti: hul i stien - Byudstyr: skader på pullert, hegn,lysmast, cykelstativ, bænk, affaldsspande m.m. - Beplantning:påkørsel af vejtræer, knækkede grene - Andet vedrørende grønneområder: bjørneklo på kommunale arealer, bede, græs, legepladser,grusstier, gadekær, branddamme Assens Kommune udarbejder enklimatilpasningsplan. Har du oplevet oversvømmelser på fx egengrund, vej eller andre steder, vil det være en god hjælp til voreskortlægning, at du udpeger lokaliteten. Benyt voresindberetningsservice ”Assens Borgertip”. Her kan du udpege steder ikommunen, hvor du har oplevet særlige problemer med oversvømmelse.Til indberetningen kan du skrive en kommentar og tilføje et billedeaf problemet. Herefter vil din position blive vist på et kort. Nuhar du mulighed for at angive problemets nøjagtige position ved atflytte et sigtekorn til det sted, hvor du har observeret problemet.Dernæst bliver din indberetning sendt til Assens Kommune, somhurtigst muligt vil behandle dit tip. Under ”Mine Tips” kan du sestatus på din indberetning, og du kan følge med i Assens Kommuneshåndtering af indberetningen. Dertil kommer, at kommunen kan givedig besked, når problemet enten er udbedret eller afvist. Opretterdu en profil under ”Min profil”, vil du automatisk være logget ind,næste gang du vil indberette et tip. Dine personlige oplysninger iprofilen vil kun blive brugt, hvis Assens Kommune har brug foryderligere oplysninger vedrørende din indberetning. AssensBorgertip er udgivet af Assens Kommune i samarbejde med GIS34. Påwww.assens.dk kan du finde mere information om Miljø & Natur ogVej & Trafik.
Vildsvin 2.14.0 APK
Hvis du har set vildtlevende vildsvin eller tegn på vildtlevendevildsvin, kan du indberette det her. Vildsvinet forsvandt fraDanmark for 200 år siden. Siden da har der kun været få beretningerom vildsvin, som er vandret fra Tyskland og ind i Sønderjylland. Atder sker indvandring af vilde dyr fra Tyskland, viste bl.a. ulven iNationalpark Thy i efteråret 2012. Ligeledes er mårhundenindvandret fra Tyskland. Et tidligere forskningsprojektkonkluderede, at der kun var lidt skov i Sønderjylland, hvilketbegrænser muligheden for at etablere en større bestand af vildsvin.Otte år efter dette forskningsprojekt vil vi gerne belyse, om vihavde ret eller ej. Vi vil derfor kortlægge, om der er kommetfritlevende vildsvin til Danmark – og i givet fald hvor de findes,og hvor mange der er. Det sker i et projekt i samarbejde mellemKøbenhavns Universitet og Landbrug & Fødevarer. Vi vil derforbede lodsejere, naturbrugere og borgere om at indberette, hvis deser – eller har set - fritle-vende vildsvin eller tegn på vildsvini Danmark samt hvor i landet, det er sket. Hvad bliverindberetningerne brugt til? Indberetningerne vil blive brugt til atkortlægge, hvor eventuelle vildsvin har befundet sig.Indberetnings-værktøjet er tilgængeligt for alle. Projektet udføresaf landskabsforvalterstuderende Astrid Moltke som led i hendesspeciale. Øvrige pro-jektdeltagere er Henrik Vejre, Institut forGeovidenskab og Naturforvaltning, og Søren Saxmose Nielsen,Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet samtLisbeth Harm Nielsen og Lis Alban fra Landbrug og Fødevarer. Foryderligere information kontaktes Astrid Moltke Jordt oprettip@lf.dk
Ishøj Borgertip 2.5.2 APK
Ishøj Borgertip gør det nemt og enkelt atindberette skader og andre forhold på kommunens arealer, som børudbedres.Ishøj Borgertip bliver i første omgang kun brugt internt i Ishøjkommune, men der vil på sigt blive åbnet op for at borgerne kanfortage indberetninger direkte til kommunen, som beskre-vetnedenfor.Tryk på "Borgertip" på forsiden for at indberette et tip, og du vilblive guidet igennem.Du ville her kunne vælge imellem en række forskellige typer afindberetninger til eksempelvis:- Affald (henkastet affald, affaldsbeholder osv.)- Graffiti- Grønne områder (Manglende pleje, slåning og klipning osv.)- Park og byudstyr (Fejl på inventar, skilte, springvandosv.)- Veje og stier (Manglende fejning eller huller i vej osv.)Til indberetningen kan du skrive en kommentar, og tage etbillede af det med din smartphone.Herefter vises din position på et kort, og du har mulighed for atflytte et sigtekorn til præcis det sted hvor du har observeretskaden. Derefter sendes hele din indberetning til kommunen somherefter vil undersøge skaden.Under Mine Tips kan du se status på dine indberetninger og følgemed i kommunens håndtering af skaden. Kommunen har mulighed atsende dig en besked og kan angive når skaden enten er afvist ellerudbedret.For at kunne anvende BorgerTip, skal du oprette en profil meddine kontaktoplysninger. Pro-filoprettelsen starter første gang duanvender applikationen, herefter er du logget ind næste gang duskal indberette et tip. Dine personlige oplysninger vil ikkeanvendes i andre sammenhænge. Oplysningerne anvendes blot så vi kankomme i kontakt med dig, hvis vi har brug for yderligereoplysninger ved dit tip. Foruden det, vil vi garantere os atindberetninger-ne er seriøse.Minimumskrav: Android smartphone 2.3 med internet, GPS, og evt.kamera.Har du yderligere spørgsmål til BorgerTip applikationen, kan dukontakte Ishøj Kommune.Ishøj Borgertip makes iteasy and simple to report injuries and other conditions in localareas that should be addressed.Ishøj Borgertip will initially only used internally in Ishøj,but there will eventually be opened up to allow citizens to subsidereports directly to the municipality, as described below. Press "Borgertip" on the front to report a tip, and you will beguided through.You would here be able to choose from a variety of differenttypes of reports, for example:- Waste (garbage dumps, waste container, etc.)- Graffiti- Green areas (Lack of care, mowing and trimming, etc.)- Park and street furniture (Error on furniture, signs, fountains,etc.)- Roads and paths (Missing sweeping or holes in the road, etc.)To alert you can post comments and take a picture of it withyour smartphone.This will display your position on a map, and you have to move acrosshair to the exact spot where you have observed the damage.Then send your entire submission to the municipality who will thenexamine the damage.Under My Tips you can see the status of your reports and followthe municipality's handling of the injury. The municipality has theopportunity to send you a message and can indicate when the damageis either rejected or repaired.In order to use BorgerTip, create a profile with your contactinformation. Pro-filoprettelsen starts the first time you use theapplication, then you are logged in the next time you need toreport a tip. Your personal information will not be used in othercontexts. This information is used only so that we can get in touchwith you if we need additional information by your tip. Inaddition, we will guarantee us that reports-ne is serious.Minimum Requirements: Android 2.3 smartphone with Internet, GPS,and possibly. camera.If you have further questions about BorgerTip application,please contact Ishøj Municipality.
Furesø Borgertip 2.5.5 APK
Furesø Borgertip gør det nemt og enkelt atindberette skader og andre forhold på kommunens arealer, som børudbedres.Tryk på "Opret tip" på forsiden og du vil blive guidetigennem.Du kan her vælge imellem en række forskellige typer afindberetninger som eksempelvis:- Affald (henkastet affald, affaldsbeholdere på grønne områderosv.)- Graffiti- Veje og stier (Manglende belysning, fejning eller huller i vejosv.)Til indberetningen kan du skrive en kommentar og tage et billedemed din smartphone.Herefter vises din position på et kort, og du har mulighed for atflytte et sigtekorn til præcis det sted, hvor du har observeretskaden. Derefter sendes hele din indberetning til kommunen, somherefter vil undersøge skaden.Under Mine Tips kan du se status på dine indberetninger og følgemed i kommunens håndtering af skaden.For at kunne anvende BorgerTip, skal du oprette en profil med dinekontaktoplysninger. Profiloprettelsen starter, første gang duanvender applikationen, og herefter er du logget ind, når du skalindberette et tip. Dine personlige oplysninger vil ikke anvendes iandre sammenhænge. Oplysningerne anvendes kun, så vi kan komme ikontakt med dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger veddit tip.Minimumskrav: Android baseret Smartphone med internet, GPS og evt.kamera og android version 2.3Har du yderligere spørgsmål til BorgerTip applikationen, kan dukontakte Furesø Kommune.Fureso Borgertip makes iteasy and simple to report injuries and other conditions in localareas that should be addressed.Press the "Create tip" on the front and you will be guidedthrough.Here you can choose from a number of different types of alerts suchas:- Waste (garbage dumps, waste containers on green areas,etc.)- Graffiti- Roads and paths (Lack of lighting, sweeping or holes in the road,etc.)To post a report, you can add a comment and take a picture withyour smartphone.This will display your position on a map, and you have the abilityto move a crosshair to the exact spot where you have observed thedamage. Then send your entire submission to the municipality, whichwill then investigate the claim.Under My Tips you can see the status of your reports and follow themunicipality's handling of the injury.In order to use BorgerTip, create a profile with your contactinformation. Profile creation starts the first time you use theapplication, and then you are logged in when you need to report atip. Your personal information will not be used in other contexts.The information is used only so that we can get in touch with youif we need additional information by your tip.Minimum System Requirements: Android based smartphone withInternet, GPS and possible. camera and android version 2.3If you have further questions BorgerTip application, please contactFureso Municipality.
GIS34 Borgertip 2.14.0 APK
Borgertip gør det nemt og enkelt at indberette skader og andreforhold som kommunen bør udbedre. Dannevang kommune er LE34’sdemosystem hvor du kan se hvor let indberetninger kan foretages.Bemærk at vi foretager os ikke noget i forhold til at udbedre ellerkommentere på skaderne i Dannevang. Derfor skal du se efter om dinegen kommune har en Borgertip App fra LE34. Du starter Borgertip ogkan så vælge imellem en række forskellige typer af indberetningersom eksempelvis: - Vejareal –> hul i vejen - Fortov –> løsefliser - Cykelsti –> hul i belægning - Affald, Ukrudt, Graffiti- Afvanding, Sne, etc. og dertil kan du skrive en kommentar og tageet billede på din smartphone. Nu vises din position på et kort ogdu har mulighed for at flytte et sigtekorn til præcis det sted hvordu har observeret skaden. Derefter sendes hele din indberetning tilkommunen som herefter vil se på skaden. Under Mine Tips kan du sestatus på dine indberetninger og følge med i kommunens håndteringaf skaden. Kommunen har mulighed at sende dig en besked og kanangive når skaden enten er afvist eller udbedret.
Ballerup Borgertip 2.2 APK
Ballerup Borgertip gør det nemt og enkelt atindberette skader og andre forhold på kommunens arealer, som børudbedres.Tryk på "Borgertip" på forsiden for at indberette et tip, og duvil blive guidet igennem.Du kan her vælge imellem en række forskellige typer afindberetninger til eksempelvis:- Affald (henkastet affald, affaldsbeholder osv.)- Graffiti- Grønne områder (Manglende pleje, slåning og klipning osv.)- Park og byudstyr (Fejl på belysning, inventar, skilte, springvandosv.)- Veje og stier (Manglende belysning, fejning eller huller i vejosv.)Til indberetningen kan du skrive en kommentar, og tage et billedeaf det med din smartphone.Herefter vises din position på et kort, og du har mulighed for atflytte et sigtekorn til præcis det sted hvor du har observeretskaden. Derefter sendes hele din indberetning til kommunen somherefter vil undersøge skaden.Under Mine Tips kan du se status på dine indberetninger og følgemed i kommunens håndtering af skaden. Kommunen har mulighed atsende dig en besked og kan angive når skaden enten er afvist ellerudbedret.Du kan oprette en profil med dine kontaktoplysninger. Oplysningerneanvendes blot så vi kan komme i kontakt med dig, hvis vi har brugfor yderligere oplysninger ved dit tip. Dine personlige oplysningervil ikke anvendes i andre sammenhænge.Minimumskrav: Android baseret Smartphone med internet, GPS, ogevt. kamera og android version 4.0Har du yderligere spørgsmål til BorgerTip applikationen, kan dukontakte Ballerup Kommune.Ballerup Borgertip makesit easy and simple to report injuries and other conditions in themunicipal areas, which should be remedied.Press "Borgertip" on the front to report a tip and you will beguided through.Here you can choose from a variety of types of reports, forexample:- Waste (garbage dumps, waste container, etc.).- Graffiti- Gardens (Lack of care, mowing and trimming, etc.).- Park and street furniture (Error in lighting fixtures, signs,fountains, etc.).- Roads and paths (lack of lighting, sweeping or holes in the road,etc.).To alert you can post a comment and take a picture of it with yoursmartphone.This displays your location on a map, and you have the ability tomove a crosshair to the exact spot where you have observed thedamage. Then sent throughout your report to the local authoritywhich will then examine the damage.Under My Tips you can see the status of your alerts and follow themunicipality's handling of the damage. The municipality has theability to send you a message and can indicate when the damage iseither rejected or repaired.You can create a profile of your contact information. Theinformation is used only so we can get in touch with you if we needadditional information at your tip. Your personal information willnot be used in other contexts.Minimum Requirements: Android-based smartphone with internet,GPS, and possibly. camera and android version 4.0If you have further questions BorgerTip application, contact theMunicipality of Ballerup.
GIS34 Snerydning 1.7 APK
GIS34 Snerydning er et værktøj, der rummer enrække funktioner til nemt og effektivt at registrere ogadministrere vintertjenestens arbejde.Værktøjet indeholder to moduler: En app til mobile enheder, dermedbringes i køretøjet samt et online administrationsmiljø.Dermed giver GIS34 Snerydning dig mulighed for at aktivere ogdeaktivere ruter, og samtidig se præcis, hvor mandskabet befindersig. På den måde har du hele tiden et overblik over den samledesnerydning, hvilket sætter dig i stand til løbende at reagere påændringer i vejr og prioriteringer.Overblik og administrationMed GIS34s online administration er det nemt at holde overblik overvinterbekæmpelsen. Ruter kan aktiveres og deaktiveres oginformationerne sendes direkte ud til i app’en til den udførendemedarbejder. Arbejdet kan hele tiden følges via funktionen ”Livesnerydning”, hvor det altid er muligt at få et opdateret overblikover hvilke køretøjer, der er på vejene, og hvor de befinder sig.Med det indbyggede filter- og rapportværktøj er det nemt at førestatus med det udførte arbejde.DokumentationGIS34 Snerydning sikrer dokumentation af kørsler, responstider ogtidsforbrug, hvormed rapportfunktionen også er velegnet somfaktureringsgrundlag, når der benyttes eksterneentreprenører.Gennem systematiske registreringer af snerydningsarbejdet skabesoverblik over den daglige drift, så det altid er muligt atprioritere indsatsen ud fra ressourcer og budget.GIS34 Snow is a tool thatoffers numerous functions to easily and efficiently record andmanage winter service work. The tool includes two modules: An app for mobile devices carried onthe vehicle as well as an online administration environment. In so doing, GIS34 Snow you to enable and disable routes, and lookexactly where the crew find themselves. That way you have all thetime an overview of the total snow removal, which enables you tocontinuously respond to changes in weather and priorities.Overview and AdministrationWith GIS34s online administration, it is easy to keep an overviewof winter fighting. Routes can be activated and deactivated and theinformation is sent directly to the app for the executive employee.The work can be constantly monitored via the "Live snow", where itis always possible to get an updated overview of the vehicles onthe roads, and where they are located. With the built-in filter andreporting tool it is easy to lead status with the workperformed. DocumentationGIS34 Snow ensure documentation of runs, response times and time atwhich the report function is also suitable as billing basis whenusing external contractors. Through systematic records of snow removal work alignment of thedaily operation, so it is always possible to prioritize effortsbased on resources and budget.
Loading...