1.1.1 /
(4.9/5) (15)
Loading...

Description

GeraProga.Lt yra nemokama programėlė. Tavo telefone ji bus su tavimvisada ir primins tavo artimų žmonių vardadienius, gimtadienius,šventines dienas. Privatumas svarbiausia - jokie asmeniniaiduomenys nėra siunčiami į internetą be tavo sutikimo! Ką reiškiaman svarbių žmonių gimtadienis, vardadienis?.. Tai galimybėparodyti dėmesį ir priminti apie save, o taip pat sulaukti jųdėmesio ir dėkingumo. Parsisiųsk GeraProga.Lt programėlę dabar irtau nebereikės jaustis nepatogiai pamiršus pasvekinti artimą žmogų!Programėlė GeraProga.Lt gali veikti be interneto, bet yra galimybėparsisiųsti iš mūsų serverio vardadienių ir šventinių dienųatnaujinimus. Pagrindinės sąvybės ir funkcijos: ★ gimtadienių irvardadienių priminimas; ★ šventinių ir proginių dienų priminimas; ★priminimas iš anksto prieš kelias dienas, kad galėtum pasiruošti; ★vardadieniai ir šventinės dienos jau yra programėlėje; ★ galimybėįvesti naujus vardadienius ir šventes; ★ galimybė išsaugoti savoduomenis į failą telefone (backup); ★ svarbios informacijosskydelis (widget); Kodėl turiu naudoti papildomą programėlę, juk FBprimena gimtadienius? Taip, FB primena tavo draugų gimtadienius,bet GeraProga.Lt programėlė tau primins tavo artimų žmoniųgimtadienius, vardadienius ir svarbias progines dienas. Be to, FBnėra vaikų ir kitų "offline" žmonių, taip pat daug žmonių yrauždraudę FB rodyti jų gimtadienį. GeraProga.Lt programėlėje tu galiturėti visus savo kontaktus ir vienu paspaudimu tiesiogiai žinutearba skambučiu pasveikinti tau svarbų žmogų! Ar galiu importuotigimtadienius iš mano FB paskyros? Deja, bet FB jau kuris laikas yrauždraudęs išorinėms programėlės nuskaityti draugų gimtadienius.Dėmesio! Planuojami programėlės papildymai: bus galimybė pasirinktisveikinimo žodžius, planuojama galimybė sveikinti draugus padarantįrašą FB draugo sienoje. Leidimai: ☆ Nuskaityti kontaktus(READ_CONTACTS). Vartotojui inicijavus, programėlė nuskaitotelefonų knygelės kontaktus. ☆ Skambinti (CALL_PHONE). Programėlėsudaro galimybę vartotojui tiesiogiai iš programėlės skambinti. ☆Siųsti SMS (SEND_SMS). Vartotojas tiesiogiai iš programėlės galiinicijuoti žinutės siuntimą. ☆ Nuskaityti failą iš išorinėssaugyklos (READ_EXTERNAL_STORAGE). Yra galimybė atstatyti prieš taiišsaugotus programėlėje tvarkomus duomenis iš failo. ☆ Įrašytifailą į išorinę saugyklą (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Išsaugotiprogramėlėje tvarkomus duomenis į failą. ☆ Naudoti internetą(INTERNET). Parsisiųsti vardadienių ir minėtinų dienų atnaujinimusiš GeraProga.lt ☆ Įjungimo signalas (RECEIVE_BOOT_COMPLETED).Startuoti programėlę įjungus telefoną tam, kad programėlė kas dienąpatikrintų geras progras ir tau primintų. ☆ Interneto būsena(ACCESS_NETWORK_STATE). Patikrinti ar telefone yra interneto ryšys.☆ Pažadinti telefoną (WAKE_LOCK). Net ir miegančiame telefoneperiodiškai tikrinti ar jau reikia priminti geras progas.Privatumas: Jūsų asmeniniai duomenys yra pilnai apsaugoti. Pilnaprivatumo politika yra čia: http://www.geraproga.lt/privacy.htmlGeraProga.Lt is a free gadget. It will always be with you on yourphone and will remind you of your close people's birthdays,birthdays, and festive days. Privacy is important - no personaldata is sent to the Internet without your consent! What does abirthday, birthday party mean to me? .. This is an opportunity toshow your attention and remind yourself, as well as get theirattention and gratitude. Download the GeraProga.Lt gadget now andyou will not need to feel uncomfortable forgetting to hang around!Gadget GeraProga.Lt can work without internet, but there is anopportunity to download updates from our server for first and lastdays. Key Features and Features: ★ reminders of birthdays andbirthdays; ★ reminder of festive and commemorative days; ★ remindera few days ago to prepare; ★ first names and holidays are alreadyin the applet; ★ possibility to enter new names and holidays; ★ theability to save your data to a file on your phone (backup); ★important info panel (widget); Why do I need to use an additionalgadget, since FB is reminiscent of birthdays? Yes, FB reminds youof your friends 'birthdays, but the GeraProga.Lt gadget will remindyou of your loved ones' birthdays, birthdays and important day ofthe week. In addition, FB does not have children and other"offline" people, and many people have been banning FB from showingtheir birthday. In the GeraProga.Lt gadget, you can have all yourcontacts and send you a message that is important to you with asingle click or a message! Can I import birthdays from my FBaccount? Unfortunately, FB has for some time been banning externalgadgets from reading friends' birthdays. Caution! Plugin for thegadget: it will be possible to choose greetings, it is planned togreet friends by making an entry on the FB's friend's wall.Permissions: ☆ Scan Contacts (READ_CONTACTS). When the user startsup, the gadget reads the phone book contacts. ☆ Call (CALL_PHONE).The gadget allows the user to call directly from the gadget. ☆ SendSMS (SEND_SMS). The user can initiate a message forward directlyfrom the gadget. ☆ Scan the file from the external storage(READ_EXTERNAL_STORAGE). It is possible to restore previously saveddata in the applet from the file. ☆ Save the file to an externalstorage (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Save the data in the file to thefile. ☆ Use the Internet (INTERNET). Download the first and lastdays updates from GeraProga.lt ☆ Activation signal(RECEIVE_BOOT_COMPLETED). Start the gadget by turning on the phonefor the gadget to check out good programs everyday and remind you.☆ Internet Status (ACCESS_NETWORK_STATE). Check if your phone hasan Internet connection. ☆ Wake up the phone (WAKE_LOCK). Even on asleeping phone, you can periodically check if you need to remembergood luck. Privacy: Your personal data is fully protected. Fullprivacy policy is available at:http://www.geraproga.lt/privacy.html

App Information GeraProga.Lt - primins pasveikinti

GeraProga.Lt Show More...

GeraProga.Lt - primins pasveikinti 1.1.1 APK
GeraProga.Lt
GeraProga.Lt yra nemokama programėlė. Tavo telefone ji bus su tavimvisada ir primins tavo artimų žmonių vardadienius, gimtadienius,šventines dienas. Privatumas svarbiausia - jokie asmeniniaiduomenys nėra siunčiami į internetą be tavo sutikimo! Ką reiškiaman svarbių žmonių gimtadienis, vardadienis?.. Tai galimybėparodyti dėmesį ir priminti apie save, o taip pat sulaukti jųdėmesio ir dėkingumo. Parsisiųsk GeraProga.Lt programėlę dabar irtau nebereikės jaustis nepatogiai pamiršus pasvekinti artimą žmogų!Programėlė GeraProga.Lt gali veikti be interneto, bet yra galimybėparsisiųsti iš mūsų serverio vardadienių ir šventinių dienųatnaujinimus. Pagrindinės sąvybės ir funkcijos: ★ gimtadienių irvardadienių priminimas; ★ šventinių ir proginių dienų priminimas; ★priminimas iš anksto prieš kelias dienas, kad galėtum pasiruošti; ★vardadieniai ir šventinės dienos jau yra programėlėje; ★ galimybėįvesti naujus vardadienius ir šventes; ★ galimybė išsaugoti savoduomenis į failą telefone (backup); ★ svarbios informacijosskydelis (widget); Kodėl turiu naudoti papildomą programėlę, juk FBprimena gimtadienius? Taip, FB primena tavo draugų gimtadienius,bet GeraProga.Lt programėlė tau primins tavo artimų žmoniųgimtadienius, vardadienius ir svarbias progines dienas. Be to, FBnėra vaikų ir kitų "offline" žmonių, taip pat daug žmonių yrauždraudę FB rodyti jų gimtadienį. GeraProga.Lt programėlėje tu galiturėti visus savo kontaktus ir vienu paspaudimu tiesiogiai žinutearba skambučiu pasveikinti tau svarbų žmogų! Ar galiu importuotigimtadienius iš mano FB paskyros? Deja, bet FB jau kuris laikas yrauždraudęs išorinėms programėlės nuskaityti draugų gimtadienius.Dėmesio! Planuojami programėlės papildymai: bus galimybė pasirinktisveikinimo žodžius, planuojama galimybė sveikinti draugus padarantįrašą FB draugo sienoje. Leidimai: ☆ Nuskaityti kontaktus(READ_CONTACTS). Vartotojui inicijavus, programėlė nuskaitotelefonų knygelės kontaktus. ☆ Skambinti (CALL_PHONE). Programėlėsudaro galimybę vartotojui tiesiogiai iš programėlės skambinti. ☆Siųsti SMS (SEND_SMS). Vartotojas tiesiogiai iš programėlės galiinicijuoti žinutės siuntimą. ☆ Nuskaityti failą iš išorinėssaugyklos (READ_EXTERNAL_STORAGE). Yra galimybė atstatyti prieš taiišsaugotus programėlėje tvarkomus duomenis iš failo. ☆ Įrašytifailą į išorinę saugyklą (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Išsaugotiprogramėlėje tvarkomus duomenis į failą. ☆ Naudoti internetą(INTERNET). Parsisiųsti vardadienių ir minėtinų dienų atnaujinimusiš GeraProga.lt ☆ Įjungimo signalas (RECEIVE_BOOT_COMPLETED).Startuoti programėlę įjungus telefoną tam, kad programėlė kas dienąpatikrintų geras progras ir tau primintų. ☆ Interneto būsena(ACCESS_NETWORK_STATE). Patikrinti ar telefone yra interneto ryšys.☆ Pažadinti telefoną (WAKE_LOCK). Net ir miegančiame telefoneperiodiškai tikrinti ar jau reikia priminti geras progas.Privatumas: Jūsų asmeniniai duomenys yra pilnai apsaugoti. Pilnaprivatumo politika yra čia: http://www.geraproga.lt/privacy.htmlGeraProga.Lt is a free gadget. It will always be with you on yourphone and will remind you of your close people's birthdays,birthdays, and festive days. Privacy is important - no personaldata is sent to the Internet without your consent! What does abirthday, birthday party mean to me? .. This is an opportunity toshow your attention and remind yourself, as well as get theirattention and gratitude. Download the GeraProga.Lt gadget now andyou will not need to feel uncomfortable forgetting to hang around!Gadget GeraProga.Lt can work without internet, but there is anopportunity to download updates from our server for first and lastdays. Key Features and Features: ★ reminders of birthdays andbirthdays; ★ reminder of festive and commemorative days; ★ remindera few days ago to prepare; ★ first names and holidays are alreadyin the applet; ★ possibility to enter new names and holidays; ★ theability to save your data to a file on your phone (backup); ★important info panel (widget); Why do I need to use an additionalgadget, since FB is reminiscent of birthdays? Yes, FB reminds youof your friends 'birthdays, but the GeraProga.Lt gadget will remindyou of your loved ones' birthdays, birthdays and important day ofthe week. In addition, FB does not have children and other"offline" people, and many people have been banning FB from showingtheir birthday. In the GeraProga.Lt gadget, you can have all yourcontacts and send you a message that is important to you with asingle click or a message! Can I import birthdays from my FBaccount? Unfortunately, FB has for some time been banning externalgadgets from reading friends' birthdays. Caution! Plugin for thegadget: it will be possible to choose greetings, it is planned togreet friends by making an entry on the FB's friend's wall.Permissions: ☆ Scan Contacts (READ_CONTACTS). When the user startsup, the gadget reads the phone book contacts. ☆ Call (CALL_PHONE).The gadget allows the user to call directly from the gadget. ☆ SendSMS (SEND_SMS). The user can initiate a message forward directlyfrom the gadget. ☆ Scan the file from the external storage(READ_EXTERNAL_STORAGE). It is possible to restore previously saveddata in the applet from the file. ☆ Save the file to an externalstorage (WRITE_EXTERNAL_STORAGE). Save the data in the file to thefile. ☆ Use the Internet (INTERNET). Download the first and lastdays updates from GeraProga.lt ☆ Activation signal(RECEIVE_BOOT_COMPLETED). Start the gadget by turning on the phonefor the gadget to check out good programs everyday and remind you.☆ Internet Status (ACCESS_NETWORK_STATE). Check if your phone hasan Internet connection. ☆ Wake up the phone (WAKE_LOCK). Even on asleeping phone, you can periodically check if you need to remembergood luck. Privacy: Your personal data is fully protected. Fullprivacy policy is available at:http://www.geraproga.lt/privacy.html
Loading...