1.1 / December 4, 2018
(3.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Web Sayfamız: http://mustafagermirliiho.meb.k12.tr/ HafızlıkOkuluProjesi Kapsamında  Germirli İHO  programı ileonlinehafızlık ve okul derslerinin takibi yapılabilmektedir.GermirliİHO   Programın özellikleri;   *Hafızlıkderslerinin takibi, veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılıdersraporu sunmak. * Yüzüne derslerin takibi , veliyi smsilebilgilendirmek ayrıntılı ders raporu sunmak. * OkulDerslerinintakibi ve sınav notlarını konusunda (Arapça, Türkçe,Matematik vs)veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılı ders raporusunmak. * Aidattakibi yapmak. Ödemesi geciken velileri sms ilebilgilendirmek. *Toplu sms atmak. * Disiplin davranışlarınıraporlamak * Sosyalfaaliyetlerini raporlamak  * Kursun genelbaşarısını ölçmek. *Eğitmen bazında başarıyı ölçmek * Öğrencibazında başarıyıölçmek.   Our WebPage:http://mustafagermirliiho.meb.k12.tr/ Within the scope oftheHafızlık School Project, Germirli İHO program allows onlinememoryand school lessons to be followed. Germirli İHOCharacteristics ofthe program; * To follow the memory lessons, toinform parents withSMS to provide detailed course reports. * Tofollow the lessons inthe face, to inform parents with SMS toprovide detailed coursereport. * To provide detailed course reportsabout the follow-up ofthe school lessons and informing the parentsabout sms (Arabic,Turkish, Mathematics etc.) by SMS. * To followthe dues. Inform theparents who are late in payment by SMS. * Bulksms throw. * Toreport disciplinary behavior * Reporting socialactivities * Tomeasure the overall success of the course. * Tomeasure success byinstructor * Measure success on a student basis.

App Information Germirli İHO

 • App Name
  Germirli İHO
 • Package Name
  com.germirliiho2135.vipapp
 • Updated
  December 4, 2018
 • File Size
  1.4M
 • Requires Android
  Android 4.4W and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Sistem Danışmanı Bilişim Hizmetleri
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Sistem Danışmanı Bilişim Hizmetleri Show More...

Germirli İHO 1.1 APK
Web Sayfamız: http://mustafagermirliiho.meb.k12.tr/ HafızlıkOkuluProjesi Kapsamında  Germirli İHO  programı ileonlinehafızlık ve okul derslerinin takibi yapılabilmektedir.GermirliİHO   Programın özellikleri;   *Hafızlıkderslerinin takibi, veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılıdersraporu sunmak. * Yüzüne derslerin takibi , veliyi smsilebilgilendirmek ayrıntılı ders raporu sunmak. * OkulDerslerinintakibi ve sınav notlarını konusunda (Arapça, Türkçe,Matematik vs)veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılı ders raporusunmak. * Aidattakibi yapmak. Ödemesi geciken velileri sms ilebilgilendirmek. *Toplu sms atmak. * Disiplin davranışlarınıraporlamak * Sosyalfaaliyetlerini raporlamak  * Kursun genelbaşarısını ölçmek. *Eğitmen bazında başarıyı ölçmek * Öğrencibazında başarıyıölçmek.   Our WebPage:http://mustafagermirliiho.meb.k12.tr/ Within the scope oftheHafızlık School Project, Germirli İHO program allows onlinememoryand school lessons to be followed. Germirli İHOCharacteristics ofthe program; * To follow the memory lessons, toinform parents withSMS to provide detailed course reports. * Tofollow the lessons inthe face, to inform parents with SMS toprovide detailed coursereport. * To provide detailed course reportsabout the follow-up ofthe school lessons and informing the parentsabout sms (Arabic,Turkish, Mathematics etc.) by SMS. * To followthe dues. Inform theparents who are late in payment by SMS. * Bulksms throw. * Toreport disciplinary behavior * Reporting socialactivities * Tomeasure the overall success of the course. * Tomeasure success byinstructor * Measure success on a student basis.
e-Kurankursu Öğrenci Bilgi Sistemi 1.0 APK
Kuran Kursu Öğrenci Bilgi Sisteminin Faydaları Nelerdir? *Hafızlıkderslerinin takibi, veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılıdersraporu sunmak. * Yüzüne derslerin takibi , veliyi smsilebilgilendirmek ayrıntılı ders raporu sunmak. * OkulDerslerinintakibi ve sınav notlarını konusunda (Arapça, Türkçe,Matematik vs)veliyi sms ile bilgilendirmek ayrıntılı ders raporusunmak. * Aidattakibi yapmak. Ödemesi geciken velileri sms ilebilgilendirmek. *Toplu sms atmak. * Disiplin davranışlarınıraporlamak * Sosyalfaaliyetlerini raporlamak * Kursun genelbaşarısını ölçmek. *Eğitmen bazında başarıyı ölçmek * Öğrencibazında başarıyı ölçmek.Bir Müftülük, Vakıf veya Dernek içinfaydaları; 1. Kurumu bağlı tümkuran kurslarının öğrenci sisteminitek çatı altında yönetmenizisağlar. Kurs için faydaları; 1. Öğrencibilgilerini uzun yıllarsaklayacakları bir online arşiv imkanısunar. 2. Başarılı vebaşarısız öğrencileri sınıf ve öğrenci bazındatespit etme imkanıverir. ( Veriye dayalı başarıyı ödüllendirme vebaşarısızlık içinçözüm geliştirme imkanı sunar) 3. Veliyiöğrencinin hafızlıkeğitimi süreci hakkında 7/24 sağlıklı şekildebilgilendirme imkanısunar. (Hafızlık durum raporu Veli`ninanlayabileceği formattahazırlanmıştır.) 4.Kurum için yoklama takibimodülü ile disiplinseviyesini artırır. 5.Aidat alan kurslar içinaidat takibi yapar.Ödemesi yapılmayan aidatlar konusunda Velisorumluluğu sms ilehatırlatılır. 6.Muhasebe modülü ile gelir vegiderinizi takipedebilir. Ekonomik gidişatınız hakkında fikirsahibi olursunuz.7.Rehber modülü ile veli ve mezun öğrenci iletişimbilgileri uzunyıllar saklayıp anında sms ile iletişim kurmanızısağlar.8.Öğrencinin olumlu ve olumsuz davranışlarının raporlanmasıve velitarafından görünmesini sağlamak. 9.Sosyalfaaliyetlerinraporlanması ve velinin sosyal faaliyetleri konusundabilgi sahibiolmasını sağlamak. Veli için faydaları; 1. Çocuğununhafızlıkeğitimi süreci hakkında 7/24 sağlıklı şekildebilgilendirmeimkanına kavuşur. (Rapor velinin anlayacağı dildedir.Kuranıkerimin yüzde kaçını ezberlerdi? Kaç sayfa ezberledi? kaçsayfakaldı? Grafik şeklinde görebilir. Hangi günler ders verdiyadavermedi? Bu bilgileri bir tık ile erişebilir. Öğrenciiçinfaydaları :) 1.Hafızlık eğitimi süreci hakkında velisininbilgisahibi oluğunu bilmesi derslerine daha özenli çalışmasıgerektiğikonusunda kendini otomatik disipline eder. 2.Kendigidişatınıonline olarak gören öğrenci hafızlığını tamamlamak içinek gayretgösterir. Not:Program kurslarımızdan gelen isteklerdoğrultusundageliştirilmektedir. Quran Course What are the Benefitsof StudentInformation System?   * To follow the memorylessons, toinform parents with SMS to provide detailed coursereports. * Tofollow the lessons in the face, to inform parents withSMS toprovide detailed course report. * To provide detailedcoursereports about the follow-up of the school lessons andinforming theparents about sms (Arabic, Turkish, Mathematics etc.)by SMS. * Tofollow the dues. Inform the parents who are late inpayment by SMS.* Bulk sms throw. * To report disciplinary behavior* Reportingsocial activities * To measure the overall success ofthe course. *To measure success by instructor * Measure success ona studentbasis.   Benefits for a Mufti, Foundation orAssociation;  1. The institution allows you to manage thestudent systemof all connected courses under one roof.  Benefits for thecourse;   1. Provides an online archive forstudents to keeptheir information for long years. 2. It providesthe opportunity todetermine the students who are successful andunsuccessful on thebasis of class and student. (Awarding data-basedsuccess andproviding solutions for failure) 3. Provides theguardian with theopportunity to inform the students about thememory educationprocess 7/24. (Memory status report is prepared ina format thatcan be understood by parents) 4. Increases the levelof disciplinewith the attendance tracking module for theinstitution. 5. Divefor courses that take courses. In case ofnon-payment dues, theparental responsibility is reminded by SMS. 6.Can track yourincome and expense with the accounting module. Youhave an ideaabout your economic course. 7.Repository module allowsparents andgraduate student contact information to store for manyyears andinstantly communicate with SMS. 8. To report the positiveandnegative behaviors of the student and to be seen by the parents.9.To be aware of social activities and to be informed aboutthesocial activities of parents.    Benefits forparents;  1. To be informed about the child's memory educationprocess7/24 in a healthy way. (The report is in the language thattheparents will understand. He memorized? How many pagesmemorized?how many pages is left? Can see graphically. What daysdid he teachor not? You can access this information with a click. Benefits for student :)   1. Knowing that his / herguardianis aware of the process of training for education. 2. Thestudentwho sees his / her own progress online makes additionalefforts tocomplete his / her memory. Note: Our program is beingdevelopedaccording to requests from our courses.
Loading...