1.95 / October 23, 2017
(4.0/5) (7)
Loading...

Description

Hệ thống giám sát hành trình iFMan Jasslin Tracking System giúp chochủ xe chủ động trong việc quản lý đội xe. Thông qua hệ thống phầnmềm trên điện thoại Android chủ xe có thể:1. Giám sát trực tuyếnđội xe, với đầy đủ thông tin về vị trí, tình trạng hoạt động, mứcnhiên liệu ...2. Giám sát xe trên bản đồ số với chi tiết thôngtin.3. Xem lại lịch sử hành trình của xe trên bản đồ số, và bảng dữliệu chi tiết.3. Theo dõi biểu đồ dữ liệu tiêu hao dầu và đổ dầucho xe.4. Báo cáo tốc độ di chuyển của xe trên biểu đồ5. Báo cáocác hành trình di chuyển của xe.6. Báo cáo tình trạng dừng đỗ củaxe7. Hệ thống hỗ trợ công cụ để điều khiển thiết bị định vị từxa.Với một hệ thống sử dụng trình duyệt web, khi xem trên thiết bịcầm tay thường chạy rất chậm khó xe. Với hệ thống chuyên dụng choAndroid này, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý phươngtiện của mình một cách nhanh nhất kể cả trong điều kiện mạng 3Gyếu.Monitoring system Tracking System Jasslin journey iFMan helpvehicle owners active in fleet management. Through the systemsoftware on your Android phone owners can:1. Online monitoringfleet, with full information on the location, operational status,fuel level ...2. Monitoring of the vehicle on a map with detailedinformation.3. Review the history of car journeys on digital maps,and detailed data tables.3. Follow the chart data and spill fuelconsumption for vehicles.4. Report of vehicle movement speed on thechart5. Report the moving journey of the vehicle.6. Report on thestatus of the car park stop7. Support System tool to control remotepositioning device.With a system using a web browser, viewing onportable devices often difficult car runs very slowly. With adedicated system for Android, customers can easily track and managetheir vehicles quickly even in weak 3G network conditions.

App Information Giám sát hành trình Jasslin

 • App Name
  Giám sát hành trình Jasslin
 • Package Name
  vn.com.jasslin.ftmos
 • Updated
  October 23, 2017
 • File Size
  50M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.95
 • Developer
  Thiệp Wong
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
  So 17 ngo 22, Nguyen Duc Canh, Hoang Mai, Ha Noi
 • Google Play Link

Thiệp Wong Show More...

Giám sát hành trình Jasslin 1.95 APK
Thiệp Wong
Hệ thống giám sát hành trình iFMan Jasslin Tracking System giúp chochủ xe chủ động trong việc quản lý đội xe. Thông qua hệ thống phầnmềm trên điện thoại Android chủ xe có thể:1. Giám sát trực tuyếnđội xe, với đầy đủ thông tin về vị trí, tình trạng hoạt động, mứcnhiên liệu ...2. Giám sát xe trên bản đồ số với chi tiết thôngtin.3. Xem lại lịch sử hành trình của xe trên bản đồ số, và bảng dữliệu chi tiết.3. Theo dõi biểu đồ dữ liệu tiêu hao dầu và đổ dầucho xe.4. Báo cáo tốc độ di chuyển của xe trên biểu đồ5. Báo cáocác hành trình di chuyển của xe.6. Báo cáo tình trạng dừng đỗ củaxe7. Hệ thống hỗ trợ công cụ để điều khiển thiết bị định vị từxa.Với một hệ thống sử dụng trình duyệt web, khi xem trên thiết bịcầm tay thường chạy rất chậm khó xe. Với hệ thống chuyên dụng choAndroid này, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lý phươngtiện của mình một cách nhanh nhất kể cả trong điều kiện mạng 3Gyếu.Monitoring system Tracking System Jasslin journey iFMan helpvehicle owners active in fleet management. Through the systemsoftware on your Android phone owners can:1. Online monitoringfleet, with full information on the location, operational status,fuel level ...2. Monitoring of the vehicle on a map with detailedinformation.3. Review the history of car journeys on digital maps,and detailed data tables.3. Follow the chart data and spill fuelconsumption for vehicles.4. Report of vehicle movement speed on thechart5. Report the moving journey of the vehicle.6. Report on thestatus of the car park stop7. Support System tool to control remotepositioning device.With a system using a web browser, viewing onportable devices often difficult car runs very slowly. With adedicated system for Android, customers can easily track and managetheir vehicles quickly even in weak 3G network conditions.
iFMan Jasslin Tracking System 1.0.0 APK
Thiệp Wong
Hệ thống giám sát hành trình iFManJasslinTracking System giúp cho chủ xe chủ động trong việc quản lýđội xe.Thông qua hệ thống phần mềm trên điện thoại Android chủ xecóthể:1. Giám sát trực tuyến đội xe, với đầy đủ thông tin về vị trí,tìnhtrạng hoạt động, mức nhiên liệu ...2. Giám sát xe trên bản đồ số với chi tiết thông tin.3. Xem lại lịch sử hành trình của xe trên bản đồ số, và bảng dữliệuchi tiết.3. Theo dõi biểu đồ dữ liệu tiêu hao dầu và đổ dầu cho xe.4. Báo cáo tốc độ di chuyển của xe trên biểu đồ5. Báo cáo các hành trình di chuyển của xe.6. Báo cáo tình trạng dừng đỗ của xe7. Hệ thống hỗ trợ công cụ để điều khiển thiết bị định vịtừxa.Với một hệ thống sử dụng trình duyệt web, khi xem trên thiết bịcầmtay thường chạy rất chậm khó xe. Với hệ thống chuyên dụngchoAndroid này, khách hàng có thể dễ dàng theo dõi và quản lýphươngtiện của mình một cách nhanh nhất kể cả trong điều kiện mạng3Gyếu.Monitoring SystemTrackingSystem Jasslin journey iFMan help vehicle owners active infleetmanagement. Through the system software on your Android phoneownerscan:1. Monitor online fleet, with full information on thelocation,operational status, fuel level ...2. Monitoring of the vehicle on a map withdetailedinformation.3. Review the history of car journeys on digital maps, anddetaileddata tables.3. Follow the chart data and spill fuel consumption for cars.4. Report of vehicle movement speed on the chart5. Report on the movement of the car journey.6. Report on the status of the vehicle stops7. Support System tool to control remote positioning devices.With a system using a web browser, when viewed on a handhelddeviceis often difficult car to run very slowly. With a dedicatedsystemfor Android, customers can easily track and manage theirvehicle asquickly as possible even in low 3G networkconditions.
Loading...