3.0.6 / May 21, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Giải tất cả bài tập SGK lớp 3 Offline. Nội dung bám sát chươngtrìnhsách giáo khoa được ban hành bởi Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ choHọcsinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vìcộngđồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chức năng chính:* Giảibàitập tất cả các môn* Không cần kết nối Internet* Đánh dấu yêuthíchbài giải* Chia sẻ cùng mọi người* Giao diện dễ sử dung* Thưgiãn saugiờ họcChúng tôi luôn cập nhật dữ liệu và không ngừng nângcấp chấtlượng ứng dung. Mọi ý kiến đóng góp gửi emailhabn2018@gmail.com.Hãynhớ để đánh giá ứng dụng này và rate 5 sao.Xin cảm ơnLeague allgrade textbook exercises 3 offline. Stickingprogram contenttextbooks issued by the Ministry of Education tosupport studentswho are studying. 100% totally free to serve theinterests of thecommunity, education and training for thecountry.Main functions:*Resolved exercises all subjects* NoInternet connection* MarkFavorite Posts Award* Share witheveryone* User-friendly interfacesolution* Relax after schoolWealways update data and continuouslyupgrade the quality ofapplication. All comments emailedhabn2018@gmail.com.Remember toassess this application and rate 5stars. Thank you

App Information Giải Bài Tập 3 Offline Toán Văn Anh

 • App Name
  Giải Bài Tập 3 Offline Toán Văn Anh
 • Package Name
  com.habn.giaibaitap3
 • Updated
  May 21, 2018
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  3.0.6
 • Developer
  Ha Bui
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội
 • Google Play Link

Ha Bui Show More...

Soạn Văn 6,7,8,9,10,11,12 3.9.6 APK
Ha Bui
Ứng dụng tổng hợp toàn bộ các bài soạn văn lớp 6 đến lớp 12. Nộidung bám sát chương trình sách giáo khoa được ban hành bởi Bộ GiáoDục nhằm hỗ trợ cho Học sinh đang học tập. Hoàn toàn miễn phí 100%phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì giáo dục và đào tạo nước nhà .Chức năng chính: * Soạn văn từ lớp 6 đến 12 * Không cần mạnginternet mọi lúc mọi nơi * Đánh dấu yêu thích bài soạn văn * Chiasẻ cùng mọi người * Tìm kiếm các bài văn. Ngoài ra, chúng tôi luôncập nhật dữ liệu và không ngừng số hóa và nâng cấp chất lượng ứngdụng “Soạn Văn”, Nếu bạn có các ý kiến đóng góp, xin mời gửi emailcho chúng tôi. Hãy nhớ để lại đánh giá và rate 5 sao nhé. Xin cảmơn Composite applications compose entire post office in grades 6 to12. The program closely Content textbooks issued by the Ministry ofEducation to support students who are studying. 100% totally freeto serve the interests of the community, education and training forthe country. Main functions: * Send documents from grades 6 to 12 *No Internet anytime, anywhere * Mark your favorite text editor post* Share with everyone * Search for essays. Also, we always updatedata and relentless digitization and upgrade the quality ofapplications, "Document Preparation" If you have comments, pleasesend us an email. Remember to re-evaluate and rate 5 star slightly.Thank you
Giải Bài Tập 9 Offline Toán Văn Anh Lý Sinh Sử Địa 3.9.6 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT lớp 9. Không cần kết nối internet 3G wifi. Nộidung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho học sinh, phụhuynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì nềngiáo dục nước nhà . Chức năng : * Không cần kết nối internet * Giảibài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập * Vừa chép bài vừa chơi game* Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêu thích Chúng tôi luôn cập nhậtdữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng góp xingửi về 2018@gmail.com SBT class 9 textbook. No 3G internetconnection required. The content of the Ministry of Educationprogram is intended to support students, parents. 100% free toserve the community because of the education of the country.Function : * No internet connection required * Textbook and TaskBook assignments * Just copy the game just play * Relax afterschool * Favorite Mark We always update the data and upgrade thequality of the application. Any comments please send to2018@gmail.com
Giải Bài Tập 11 Offline Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa 3.9.6 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT lớp 11. Không cần kết nối internet 3G wifi.Nội dung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho học sinh,phụ huynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vìnền giáo dục nước nhà . Chức năng : * Không cần kết nối internet *Giải bài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập * Vừa chép bài vừa chơigame * Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêu thích Chúng tôi luôn cậpnhật dữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng gópxin gửi về 2018@gmail.com SBT class 11 SBK. No 3G internetconnection required. The content of the Ministry of Educationprogram is intended to support students, parents. 100% free toserve the community because of the education of the country.Function : * No internet connection required * Textbook and TaskBook assignments * Just copy the game just play * Relax afterschool * Favorite Mark We always update the data and upgrade thequality of the application. Any comments please send to2018@gmail.com
Giải Bài Tập 10 Offline Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa 3.9.6 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT lớp 10. Không cần kết nối internet 3G wifi.Nội dung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho học sinh,phụ huynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vìnền giáo dục nước nhà . Chức năng : * Không cần kết nối internet *Giải bài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập * Vừa chép bài vừa chơigame * Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêu thích Chúng tôi luôn cậpnhật dữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng gópxin gửi về 2018@gmail.com SBT class 10 textbook excellence. No 3Ginternet connection required. The content of the Ministry ofEducation program is intended to support students, parents. 100%free to serve the community because of the education of thecountry. Function : * No internet connection required * Textbookand Task Book assignments * Just copy the game just play * Relaxafter school * Favorite Mark We always update the data and upgradethe quality of the application. Any comments please send to2018@gmail.com
Giải Bài Tập 8 Offline Toán Văn Anh Lý Sinh Sử Địa 3.9.6 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT lớp 8. Không cần kết nối internet 3G wifi. Nộidung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho học sinh, phụhuynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vì nềngiáo dục nước nhà . Chức năng : * Không cần kết nối internet * Giảibài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập * Vừa chép bài vừa chơi game* Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêu thích Chúng tôi luôn cập nhậtdữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng góp xingửi về 2018@gmail.com SBT grade 8 textbooks. No 3G internetconnection required. The content of the Ministry of Educationprogram is intended to support students, parents. 100% free toserve the community because of the education of the country.Function : * No internet connection required * Textbook and TaskBook assignments * Just copy the game just play * Relax afterschool * Favorite Mark We always update the data and upgrade thequality of the application. Any comments please send to2018@gmail.com
Giải Tiếng Anh 6,7,8,9,10,11,12 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT Tiếng Anh lớp 6 đến 12. Không cần kết nốiinternet 3G wifi. Nội dung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗtrợ cho học sinh, phụ huynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợiích vì cộng đồng, vì nền giáo dục nước nhà . Chức năng : * Khôngcần kết nối internet * Giải bài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập* Vừa chép bài vừa chơi game * Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêuthích Chúng tôi luôn cập nhật dữ liệu và nâng cấp chất lượng ứngdụng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về 2018@gmail.com SBT EnglishProficiency Test Grades 6 to 12. No 3G internet connectionrequired. The content of the Ministry of Education program isintended to support students, parents. 100% free to serve thecommunity because of the education of the country. Function : * Nointernet connection required * Textbook and Task Book assignments *Just copy the game just play * Relax after school * Favorite MarkWe always update the data and upgrade the quality of theapplication. Any comments please send to 2018@gmail.com
Giải Bài Tập 12 Offline Toán Văn Anh Lý Hóa Sử Địa 3.9.6 APK
Ha Bui
Giải bài tập SGK SBT lớp 12. Không cần kết nối internet 3G wifi.Nội dung bám sát chương trình Bộ Giáo Dục nhằm hỗ trợ cho học sinh,phụ huynh. Hoàn toàn miễn phí 100% phục vụ lợi ích vì cộng đồng, vìnền giáo dục nước nhà . Chức năng : * Không cần kết nối internet *Giải bài tập Sách giáo khoa và Sách bài tập * Vừa chép bài vừa chơigame * Thư giãn sau giờ học * Đánh dấu yêu thích Chúng tôi luôn cậpnhật dữ liệu và nâng cấp chất lượng ứng dụng. Mọi ý kiến đóng gópxin gửi về 2018@gmail.com 12th grade SBT textbook solving. No 3Ginternet connection required. The content of the Ministry ofEducation program is intended to support students, parents. 100%free to serve the community because of the education of thecountry. Function : * No internet connection required * Textbookand Task Book assignments * Just copy the game just play * Relaxafter school * Favorite Mark We always update the data and upgradethe quality of the application. Any comments please send to2018@gmail.com
Hài Vui Lắm haivl 3.0.2 APK
Ha Bui
Tổng hợp những pha hài độc lạ nhất được cập nhật mỗi ngày, đăng vàbình chọn bởi cộng đồng mạng, ứng dụng sẽ giúp bạn cười nhiều hơnvà xả stress.Chức năng chính: * Clip nóng 24 giờ quá * Bình luậncác clip nóng hổi * Chia sẻ cùng mọi người * Thông báo Clip nóngnhấtNhanh chân tải ứng dụng để theo dõi và cười thôi.Stand-phasesynthesis of the most strange is updated every day, sign and votedby the online community, the app will help you laugh more andstress.Main functions:   * Clip 24 hour hottoo   * Comments clips hot   * Sharewith everyone   * Announced the hottest clipsHurrydownload the application to track and stop laughing.
Loading...