1.2.0 / December 27, 2017
(4.7/5) (36)

Description

Giới từ là một trong chủ đề khó, dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh,việc sử dụng đúng giới từ trong từng ngữ cảnh đòi hỏi sự thực hànhvà tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. App giới từ cung cấp cho bạngần như bao phủ những giới từ có trong tiếng Anh, những giải thíchvà ví dụ thực tế, đồng thời thông qua những bài tập và việc học mỗingày giúp bạn nắm chắt kiến thức, tự tin việc sử dụng. Một số tínhnăng của app:- Học mỗi ngày- Ghi dấu lỗi- Bài tập trắc nghiệm- Bàitập điền từ- Mẹo ghi nhớ bằng hình ảnh- Đánh dấu từ hay nhầmlẫn.TAGs: giới từ, gioi tu, gioi tu tieng Anh, ngữ pháp, ngu phap,ngu phap tieng anhPreposition is a difficult topic, confusing inEnglish, using the correct preposition in each context requirespractice and experience drawn themselves to themselves. Apppreposition gives you almost cover the prepositions in English,explanations and practical examples, and through training andlearning every day helps you gripped knowledge and confidence touse. Some features of the app:- Learning each day- Marking errors-Exercise test- Exercise filled from- Tips to remember Photos-Highlight a word or confusion.Tags: prepositions, preposition,English prepositions, grammar, grammar, English grammar

App Information Giới Từ Tiếng Anh

 • App Name
  Giới Từ Tiếng Anh
 • Package Name
  com.edu.prep.english
 • Updated
  December 27, 2017
 • File Size
  4.8M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.2.0
 • Developer
  Barron JR
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  43 Pho Duc Chinh, Man Thai, Son Tra, Da Nang
 • Google Play Link
Barron JR Show More...
3000 Oxford Words - English 1.6.0 APK
Barron JR
The Oxford 3000 is a list of the 3000 most important words to learnin English. The keywords of the Oxford 3000 have been carefullyselected by a group of language experts and experienced teachers asthe words which should receive priority in vocabulary study becauseof their importance and usefulness.With 3000 words, you canunderstand 90% of everyday English conversations, English newspaperand magazine articles, and English used in the workplace. Theremaining 10% you'll be able to learn from context, or askquestions about. However, it's essential to learn the right Englishvocabulary words, so you don't waste your time trying to memorize ahuge collection with very little benefit. ------Some features ofthe app:★ 3500 vocabulary and phrases the most popular from Oxfordstudy★ Flashcard photo★ Listen and practice pronouncing★ List ofvocabulary filtered by types (not learned, learned, or make amistake, not studying)★ Many exciting examples★ History logs★Practice with sentence------If you like app, give us 5★ :)Enjoy thefun!
English Preposition 1.2.2 APK
Barron JR
Preposition is a difficult topic, confusing in English, usingcorrect prepositions in every context requires practice and drawexperience for themselves. App preposition gives you almost coverthe prepositions in English, explanations and practical examples,and through training and learning every day to help you grip theknowledge, confidence in use. Some features of the app:- Learnevery day- Check grammar online- List errors- Many types ofpractice exercises- 2000 questions - Tips to remember - Highlight aword or confusion.- History of tests
Luyện Viết Tiếng Anh 1.7.0 APK
Barron JR
- Rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh- Kiểm tra ngữ pháp Online- Thựchành 2000 mẫu câu Việt-Anh phổ biến- Hoc 3500 từ vựng và cụm từ phổbiến nhất từ nghiên cứu của Oxford- Đính kèm ảnh FlashCard minh họacho tất cả từ vựng- Nghe và luyện phát âm- Danh sách từ vựng đượclọc theo nhiều kiểu ( chưa học, đã học, hay mắc lỗi, chỉ hiệnnghĩa)- 5 ví dụ sinh động cho mỗi từ vựng- Ghi lại lịch sử thựchành- Những từ hay mắc lỗi sẽ được ghi lại, xuất hiện ở phần luyệntập sau. Đến khi nào từ đó được ghi nhớ hoàn toàn- Chế độ Test thửthách khả năng dưới áp lực thời gian (30 giây)- Thông qua việc họcnghĩa tiếng Việt sau đó đoán từ vựng ở tiếng Anh, tạo phản xạ nhanhnhạy trong việc bổ sung kĩ năng viết, sử dụng từ vựng, giới từ đikèm trong cụm từTAGs: luyen viet tieng anh, luyen viet, 3000 từ,flashcard, từ vựng mỗi ngày, tu vung, doan tu, ngữ pháp, ngu phap-Train English writing skills- Check grammar Online- Practice 2000Sample sentences Vietnam-UK common- Hoc 3500 words and phrases mostpopular from Oxford study- Attach photos illustrate all flashcardvocabulary- Listen and practice pronouncing- Vocabulary listfiltered by types (not learned, learned, or make a mistake, justmake sense)- 5 vivid examples for each vocabulary- Recordhistorical practice- The words or errors will be recorded, toappear at the next practice. Until then remembered perfectly- TestMode challenges the ability under pressure of time (30 seconds)-Through learning Vietnamese means then guess vocabulary in English,creating quick reflexes in additional writing skills, use ofvocabulary, prepositions comes in termsTags: Writing English,Writing, 3000 words, flashcards, vocabulary every day, vocabulary,reunion, grammar, grammar
Fart Sound Bluetooth 1.2.0 APK
Barron JR
- Control fart sound from remote.- Play fart sound- Long click onfavourite sound to: + Set fart sound as ringtone or alarm + Setschedule to play fart sound
Giới Từ Tiếng Anh 1.2.0 APK
Barron JR
Giới từ là một trong chủ đề khó, dễ gây nhầm lẫn trong tiếng Anh,việc sử dụng đúng giới từ trong từng ngữ cảnh đòi hỏi sự thực hànhvà tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân. App giới từ cung cấp cho bạngần như bao phủ những giới từ có trong tiếng Anh, những giải thíchvà ví dụ thực tế, đồng thời thông qua những bài tập và việc học mỗingày giúp bạn nắm chắt kiến thức, tự tin việc sử dụng. Một số tínhnăng của app:- Học mỗi ngày- Ghi dấu lỗi- Bài tập trắc nghiệm- Bàitập điền từ- Mẹo ghi nhớ bằng hình ảnh- Đánh dấu từ hay nhầmlẫn.TAGs: giới từ, gioi tu, gioi tu tieng Anh, ngữ pháp, ngu phap,ngu phap tieng anhPreposition is a difficult topic, confusing inEnglish, using the correct preposition in each context requirespractice and experience drawn themselves to themselves. Apppreposition gives you almost cover the prepositions in English,explanations and practical examples, and through training andlearning every day helps you gripped knowledge and confidence touse. Some features of the app:- Learning each day- Marking errors-Exercise test- Exercise filled from- Tips to remember Photos-Highlight a word or confusion.Tags: prepositions, preposition,English prepositions, grammar, grammar, English grammar
3000 Oxford Words - Russian 1.0.0 APK
Barron JR
Оксфорд 3000 - это список из 3000 наиболее важных слов, которыеможно выучить на английском языке. Ключевые слова Оксфорда 3000были тщательно отобраны группой языковых экспертов и опытныхучителей в качестве слов, которые должны получить приоритет визучении лексики из-за их важности и полезности.С 3000 слов выможете понять 90% ежедневных разговоров на английском, английскихгазетных и журнальных статей и английского языка на рабочем месте.Остальные 10% вы сможете узнать из контекста или задать вопросы.Тем не менее, важно изучить правильные словарные словарные слова,поэтому вы не тратите время на то, чтобы запомнить огромнуюколлекцию с очень небольшим преимуществом.------Некоторые функцииприложения:★ 3500 словарей и фраз, наиболее популярных в Оксфорде★Фото флеш-карты★ Прослушивание и практика произношения★ Списоксловарей, отфильтрованных по типам (не изученных, узнаваемых илиошибочных, а не изучающих)★ Много интересных примеров★ Журналистории★ Больше практики.------Если вам нравится приложение, дайтенам 5 ★ :)Наслаждайтесь весельем!Oxford 3000 - a list of the 3,000most important words that you can learn in English. Key wordsOxford 3000 have been carefully selected group of language expertsand experienced teachers as words that should receive priority invocabulary study because of their importance and usefulness.With3000 words you can understand 90% of the daily conversations inEnglish, the English newspaper and magazine articles, and Englishin the workplace. The remaining 10% you will be able to learn fromthe context or to ask questions. Nevertheless, it is important tostudy the correct vocabulary vocabulary words, so you do not wastetime trying to remember a huge collection of very slightadvantage.------Some features of the application:★ 3500vocabularies and phrases, the most popular in Oxford★ Picture flashcards★ Listening and pronunciation practice★ List of dictionaries,filtered by type (not studied, recognized or erroneous, and notstudents)★ Lots of interesting examples★ History Log★ morepractices.------If you like the app, give us 5 ★ :)Enjoy the fun!
Android Interview Questions 1.1.1 APK
Barron JR
Android Quiz is Java Interview Question bank application forfresher’s and experienced Developer, who is preparing forinterview, categorized interview questions. This app contains over500 android interview questions. All questions are categorizedaccording to concepts.Category in app:1.SettingEnvironment2.Resource3.ContentProvider4.Intent5.GUI6.Menu7.Fragment8.Dialog9.Action Bar10.Debug& Analysis11.Configuration Change12.Preference13.Security &Permission14.Service15.Package16.Handler17.AsyncTask18.BroadcastReceiver19.Alarm Manager20.2D Animation21.Maps &Location22.Telephony23.Media Framework24.Widget25.WidgetCollection26.Touch Event27.Drag & Drop28.SensorFramework29.Contact API30.Deploying AppThe app was developed in ashort time, so it may be some omissions. We hope to receive thecontributions and feedback from everyoneTAGs: android question,android quizz, 500 android questions, android tutorial, androidbasic
3000 Oxford Words - Hindi 1.0.0 APK
Barron JR
ऑक्सफोर्ड 3000 अंग्रेजी में जानने के लिए 3000 सबसे महत्वपूर्णशब्दोंकी सूची है ऑक्सफोर्ड 3000 के खोजशब्दों को भाषा विशेषज्ञों औरअनुभवीशिक्षकों के एक समूह द्वारा सावधानी से चुना गया है, जो शब्दोंको उनकेमहत्व और उपयोगिता के कारण शब्दावली अध्ययन में प्राथमिकताप्राप्तकरना चाहिए।एप की कुछ विशेषताएं:- 3500 शब्दावली औरवाक्यांशोंऑक्सफ़ोर्ड अध्ययन से सबसे लोकप्रिय- फ्लैशकार्ड फोटो-सुनो और अभ्यासउच्चारण- प्रकारों द्वारा फ़िल्टर किए गए शब्दावली कीसूची (पढ़ा नहीं,सीखा नहीं, सीखा या गलती न करें)- बहुत रोमांचकउदाहरण- इतिहास लॉग-अधिक अभ्यासOxford 3000 3000 list of the mostimportant words tolearn English has been carefully selected by agroup of Oxfordlanguage keywords 3000 experts and experiencedteachers, which termsshould receive priority in vocabulary studydue to their importanceand usefulness .App Some features:- 3500most popular vocabulary andphrases Oxford study- Flashcard Photo-Listen and practicepronunciation- list of vocabulary filtered bytype (read, learned,or not learned or mistakes)- very excitingexample- History log-more practice
Loading...