6.0.2 / June 19, 2015
(4.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Ce numéro nous plonge au cœur des changements planétaires et sesconséquences sur la coopération au développement. La carte du mondeest redessinée, de nouvelles puissances « émergent », l’Occidentest en crise de civilisation, les pays jadis du tiers-monde sontdevenus « en développement », certains ont pâti de la guerre ou desaléas climatiques et sont restés « à faible revenus », tandis qued’autres se sont hissés à un revenu intermédiaire. Pour eux, onn’applique plus les mêmes formules qu’au temps jadis. Par ailleurs,l’aide publique au développement n’est plus qu’une propositionparmi d’autres. Certains pays du Sud sont passés de bénéficiaires àdonateurs. Sont apparus depuis ou ont fait leurs preuves denouvelles formes d’aides (fondations, partenariats, aide directe,ONG islamiques, etc.), un secteur privé « responsable », des fondsimportants envoyés par les migrants…This issue takes us to theheart of global change and its impact on development cooperation.The world map is redrawn, new powers "emerging", the West is in acrisis of civilization, the country formerly Third World havebecome "developing", some have suffered from war or weatherconditions and remained "low income", while others have risen tomiddle income. For them, we do not apply the same formulas as inthe days past. Moreover, ODA is only a proposal, among others. Somedeveloping countries increased from beneficiaries to donors.Emerged from or proven new forms of aid (foundations, partnerships,direct assistance, Islamic NGOs, etc.), a private sector"responsible" significant funds sent by migrants ...

App Information Glo.be Magazine FR 2014/03

 • App Name
  Glo.be Magazine FR 2014/03
 • Package Name
  air.be.globe.french.A03.A2014
 • Updated
  June 19, 2015
 • File Size
  3.4M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  6.0.2
 • Developer
  MWP Communication
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  News & Magazines
 • Developer
  Rue des Frères Wright 29, B-6041 Charleroi - Belgique
 • Google Play Link

MWP Communication Show More...

Glo.be Magazine NL 2015/02 1.0.1 APK
Wanneer eindelijk mensenrechten voor vrouwen?Verborgen, gesluierd,verkracht, geslagen of eenvoudigweg genegeerd, publiek ofprofessioneel benadeeld: al deze stigmata van minderwaardigheid enhaar gevolgen die door vrouwen worden gedragen lijken zo “gewoon”dat we ze soms niet eens meer opmerken. Omdat ze als normaal wordenbeschouwd. Maar beelden we ons even een wereld in waar gelijkheidtussen mannen en vrouwen wel degelijk bestaat… De bevolkingsgroeizou ongetwijfeld minder exponentieel zijn, de oorlogen minderwreed, het voedsel voor de gezinnen overvloediger (40% van deproducenten zijn vrouwen), de kinderen zouden er beter gevoed,verzorgd en onderwezen worden: een zweem van ontwikkeling? Devrouwen zijn immers de moeders, echtgenotes, zussen … en zoals menal te vaak vergeet kunnen ze ook belangrijke politieke eneconomische actoren zijn. Op voorwaarde dat ze hun eigen machtmogen verwerven (empowerment). Ondanks de 20 jaar die verlopen zijnsinds de historische conferentie in Peking, die het concept genderwereldwijd heeft vastgelegd, staan we dus nog voor heel veeluitdagingen. Ontdek er meer over in dit nummer.When finally rightsfor women?Hidden, veiled, raped, beaten, or simply ignored, publicor professional disadvantage: all these stigmata of inferiority andits effects seem to be worn by women as "normal" that we sometimesdo not even notice them. Because they are considered normal. Butimages we ourselves a world in which equality between men and womendoes exist ... The population would undoubtedly be lessexponentially, the war less cruel, the food for the familiesabundant (40% of the producers are women), the children would thereare better fed, cared for and taught a hint of development? Womenare indeed the mothers, wives, sisters ... and as one forgets alltoo often they can also have important political and economicactors. On the condition that they may acquire their own power(empowerment). Despite the 20 years which have elapsed since thehistoric conference in Beijing that the concept of gender hascaptured worldwide, we are so for a lot of challenges. Find outmore in this issue.
Glo.be Magazine NL 2015/03 1.0.1 APK
Van 30 november tot 11 december 2015 vindt in Parijs de 21steVN-conferentie plaats rond klimaatverandering: de klimaattop van delaatste kans! Want als deze top geen degelijk bindend akkoordoplevert, dan stevent de aarde af op een opwarming van meer dan2°C, met alle gevolgen van dien. De grootste slachtoffers zullenhoe dan ook de armste landen zijn die zelf het minst tot deklimaatverandering hebben bijgedragen. In dit nummer van Glo.bevindt u een antwoord op uiteenlopende vragen over dit prangendewereldprobleem. Hoe groot is de kans op slagen van de Parijseklimaattop? Wat is klimaatverandering precies? Wat is de positievan de meest kwetsbare landen? Wat is het standpunt van depetroleumsector? En wat kunnen we zelf doen?... Waarom nietdeelnemen aan de manifestatie in Parijs? Climate Express wil graagminstens 10.000 Belgen in Parijs krijgen. Als u dit nummer leest,neemt uw actie alvast een goede start.From November 30 untilDecember 11, 2015 found in Paris the 21th UN conference on climatechange: the climate of the last chance! Because if this summit doesnot produce solid binding agreement, it is heading towards Earth awarming of more than 2 ° C, with all its consequences. The biggestvictims will anyway the poorest countries who have leastcontributed to climate change. In this issue of Glo.be findanswers to various questions about this pressing global problem.What are the chances of success of the Parisian climate? What isclimate change exactly? What is the position of the most vulnerablecountries? What is the position of the petroleum sector? And whatcan we do? ... Why not take part in the demonstration in Paris?Climate Express would like to get at least 10,000 Belgians inParis. If you are reading this number, your action will advance toa good start.
Glo.be Magazine FR 2016/01 1.0.2 APK
Il y a trois ans, le 24 avril 2013, l’entreprise textile Rana Plazaimplantée au Bangladesh s’effondrait comme un château de cartes.Bilan : 1 138 morts et plus de 2 000 blessés. La catastrophe étaitsymptomatique d’une industrie textile pervertie qui se moque dudroit fondamental à un emploi décent. Depuis lors, les grandeschaines et le consommateur semblent avoir pris un peu plusconscience de toute la misère qui peut se dissimuler derrière untee-shirt bon marché. Dans ce numéro, nous aborderons plus endétail les changements survenus depuis le drame au RanaPlaza.L’organisation de référence en matière de travail estl’Organisation internationale du Travail (OIT). Depuis près d’unsiècle, elle joue de son influence pour atteindre son objectif : untravail décent pour tous. Dans ce numéro, découvrez les obstacles,mais aussi les résultats porteurs d’espoir.It three years ago, on24 April 2013, the textile company established in Bangladesh RanaPlaza collapsed like a house of cards. Review: 1138 dead and over2000 injured. The disaster was symptomatic of a perverted textileindustry mocks the fundamental right to a decent job. Since then,major chains and consumers seem to have a bit more aware of all themisery that can hide behind a cheap T-shirt. In this issue we willdiscuss in more detail the changes since the tragedy at RanaPlaza.The reference organization's work is the International LabourOrganization (ILO). For nearly a century, it plays its influence toachieve its goal of decent work for all. In this issue, discoverthe obstacles, but also hopeful results.
Glo.be Magazine NL 2014/02 6.0.2 APK
Democratische Republiek CONGO: 1001 facettenIn dit nummer doorlooptGlo.be de banen en nieuwe wegen van de Democratische RepubliekCongo naar zijn ontwikkeling. Congo is gigantisch groot en heefteen buitengewoon potentieel met een jonge bevolking en een klimaatdat gunstig is voor landbouw. De ondergrond zit barstensvolnatuurlijke rijkdommen waarvan de staat pas recent de vruchtenbegint te plukken. Een groei van 8,5% is er het resultaat van. Maarhet land is tezelfdertijd een reus op lemen voeten waar alles noggebouwd moet worden en waar een reis naar het binnenland weken kanduren. Het is een continent-land met een begroting die niet groteris dan die van een grote Belgische stad, een woud-land ook met detweede long van de planeet en 5 nationale parken erkend alsinternationaal erfgoed die ernstig bedreigd worden … Als rijk maar‘fragiel’ land vertegenwoordigt DR Congo op zich de totalecomplexiteit van ontwikkeling. Voor de BelgischeOntwikkelingssamenwerking blijft het in elk geval haar voornaamstepartner, wat blijkt uit het nieuwe samenwerkingsprogramma en hetvoorstel voor een relanceplan voor de Kivu’s.Democratic Republic ofCONGO 1001 facetsIn this issue Glo.be runs the jobs and new ways ofthe Democratic Republic of Congo to its development. Congo is hugeand has an extraordinary potential of young people and a climatefavorable to agriculture. The surface is packed with resources onwhich the state recently has started to reap. Pass Growth of 8.5%is the result of. But the country is a giant with feet of claywhere everything needs to be built and where a trip to the interiormay take weeks same time. It is a continent-country with a budgetthat is not greater than that of a large Belgian city, alsorecognized a forest country with the second lung of the planet andfive national parks and international heritage who are seriouslythreatened ... If only rich ' fragile 'countries representing DRCongo alone, the total complexity of development. For the BelgianDevelopment Cooperation will continue in any case, its mainpartner, as evidenced by the new cooperation and the proposal for arecovery plan for the Kivus.
Glo.be Magazine FR 2015/03 1.0.3 APK
Du 30 novembre au 11 décembre 2015 aura lieu à Paris la 21èmeconférence des Nations-Unies sur le changement climatique : lesommet sur le climat de la dernière chance ! Si ce sommet n’aboutitpas à un accord contraignant valable, la terre se dirigera vers unréchauffement supérieur à 2°C, avec toutes les conséquencesimaginables. Les principales victimes en seront les pays les pluspauvres, qui ont pourtant le moins contribué au changementclimatique. Dans ce numéro de Glo.be vous trouverez une réponse auxdiverses questions posées par ce problème mondial pressant. Quellessont les chances de réussite du sommet parisien sur le climat ?Qu’est-ce que le changement climatique précisément ? Quelle est laposition des pays les plus vulnérables ? Quel est le point de vuedu secteur pétrolier ? Et que pouvons-nous faire nous-même ?Pourquoi ne pas participer à la manifestation à Paris ? ClimateExpress souhaite la participation d’au moins 10.000 Belges. Quandvous lirez ce numéro de Glo.be, votre action a déjà biendémarré.From 30 November to 11 December 2015 will be held in Paristhe 21th UN conference on climate change: the climate summit lastchance! If the summit does not produce a valid binding agreement,the land will head a warming above 2 ° C, with all the imaginableconsequences. The main victims will be the poorest countries, whichhave yet contributed the least to climate change. In thisissue of Glo.be you find the answers to the various questions posedby this pressing global problem. What are the chances of success ofthe Parisian climate summit? What is climate change specifically?What is the position of the most vulnerable countries? What is thepoint of view of the oil sector? And what can we do ourselves? Whynot participate in the event in Paris? Climate Express wishes theparticipation of at least 10,000 Belgians. When you read this issueof Glo.be, your action has already started.
Glo.be Magazine FR 2015/02 1.0.1 APK
Á quand les ‘Droits de l’Homme’ pour les femmes?Cachées, voilées,violées, battues ou simplement ignorées, défavorisées publiquementou professionnellement : ces stigmates d’infériorité et cesconséquences que portent les femmes semblent tellement« normaux » que parfois on ne les voit plus. Parce que lanorme est telle. Mais imaginons un instant un monde où l’égalitédes hommes et des femmes existerait bel et bien… Sans doute, ladémographie serait moins exponentielle, les guerres moins cruelles,la nourriture familiale plus abondante (40% des producteurs sontdes femmes), les enfants y seraient mieux nourris, soignés etéduqués : un parfum de développement ? Car les femmes, cesont les mères, les épouses, les sœurs… et on l’oublie tropsouvent, elles peuvent être aussi des acteurs politiques etéconomiques importants. A condition qu’on leur permette d’accéder àleur propre puissance (« empowerment »). 20 ans après laconférence historique de Pékin qui a consacré le concept du genredans le monde, il nous reste donc encore de nombreux défis. Adécouvrir dans ce numéro.Á when the 'Human Rights' forwomen?Hidden, obscured, raped, beaten, or simply ignored,disadvantaged publicly or professionally: the stigma of inferiorityand these consequences are women seem so "normal" that sometimes wecan not see them. Because the standard is such. But imagine for amoment a world where equality between men and women exist indeed... No doubt, demography would be exponentially less, less cruelwars, the most abundant family food (40% of producers are women),children will be better nourished, cared for and educated: adevelopment perfume? For women, it is the mothers, wives, sisters... and we too often forget, they may also be important politicaland economic actors. Provided they are allowed to access their ownpower ("empowerment"). 20 years after the historic Beijingconference that enshrined the concept of its kind in the world, sowe have still many challenges. To discover in this issue.
Glo.be Magazine FR 2014/03 6.0.2 APK
Ce numéro nous plonge au cœur des changements planétaires et sesconséquences sur la coopération au développement. La carte du mondeest redessinée, de nouvelles puissances « émergent », l’Occidentest en crise de civilisation, les pays jadis du tiers-monde sontdevenus « en développement », certains ont pâti de la guerre ou desaléas climatiques et sont restés « à faible revenus », tandis qued’autres se sont hissés à un revenu intermédiaire. Pour eux, onn’applique plus les mêmes formules qu’au temps jadis. Par ailleurs,l’aide publique au développement n’est plus qu’une propositionparmi d’autres. Certains pays du Sud sont passés de bénéficiaires àdonateurs. Sont apparus depuis ou ont fait leurs preuves denouvelles formes d’aides (fondations, partenariats, aide directe,ONG islamiques, etc.), un secteur privé « responsable », des fondsimportants envoyés par les migrants…This issue takes us to theheart of global change and its impact on development cooperation.The world map is redrawn, new powers "emerging", the West is in acrisis of civilization, the country formerly Third World havebecome "developing", some have suffered from war or weatherconditions and remained "low income", while others have risen tomiddle income. For them, we do not apply the same formulas as inthe days past. Moreover, ODA is only a proposal, among others. Somedeveloping countries increased from beneficiaries to donors.Emerged from or proven new forms of aid (foundations, partnerships,direct assistance, Islamic NGOs, etc.), a private sector"responsible" significant funds sent by migrants ...
Glo.be Magazine NL 2015/01 1.0.1 APK
Een waterput boren of een kliniek of school bouwen. Dat is hetbeeld dat bij velen nog leeft over ontwikkelingssamenwerking. Maarin ruim 50 jaar hebben ontwikkelingswerkers best wat lessengeleerd. Misschien wel de voornaamste les: projecten, uitgevoerdzonder de ontwikkelingslanden zelf te betrekken, brengen relatiefweinig zoden aan de dijk. Daarom gaat er tegenwoordig veel aandachtnaar de versterking van de staatsinstellingen. Deontwikkelingssamenwerking – vooral die van regering tot regering –ondersteunt ministeries en openbare diensten opdat ze hun takennaar behoren kunnen uitoefenen. Maar ook burgerrechten spelen eenrol met onder meer betrouwbare rechtspraak. Ook de ego’s hebben hunwerkwijze al enige tijd aangepast. Zo ondersteunen ze de civielesamenleving opdat ze mondiger wordt. Niemand is hier meester:degelijk bestuur is een continu leerproces en geen enkel landbeschikt over een volmaakt bestuur. Maar feit is: zonder goedbestuur blijft ontwikkeling ter plaatse trappelen. Ontdek het indit nummer.Drilling a well or build a clinic or school. That is theimage that many still lives on development. But aid workers havequite some lessons learned in over 50 years. Perhaps the mainlesson: projects carried out without involving the developingcountries themselves, spend relatively little impact on the dike.Therefore, nowadays a lot of attention goes to the strengthening ofstate institutions. Development cooperation - especially those fromgovernment to government - supports ministries and public servicesso that they can perform their duties properly. But civil rightsplay a role including reliable justice. The egos have alreadymodified their approach for some time. Thus they support civilsociety that it is empowering. No one is master here: goodgovernance is a continuous learning process and no country has aperfect government. But the fact is: without good governancedevelopment remains the same spot. Find out in this issue.
Loading...