1.30.2 / November 1, 2018
(4.5/5) (11595)
Loading...

Description

An iconic MMO RPG, thousands of players in battles at once! 16chapters, monsters, quests, hundreds of items, massive onlinebattles, leagues, tournaments, dragons, clans and much more.Alluringly simple, incredibly exciting! ABOUT ✔ Create your ownHero! ✔ Raise a clan and lead it to victory! ✔ Fight monsters, gettrophies! ✔ Take part in the Battle for the Throne ✔ Defeat dragonsand get treasure! ✔ Siege towers or defend them! ✔ Take part inmassive battles solo and in a clan! Support Are you a clan leaderor just a player? It doesn’t matter! The support service is willingto come help you at any time right in the game! Online supportservice: [email protected] Fan page on Facebook:https://www.facebook.com/godlands2 Onward to adventures!

App Information Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story

 • App Name
  Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story
 • Package Name
  ru.overmobile.godlands
 • Updated
  November 1, 2018
 • File Size
  86M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.30.2
 • Developer
  Overmobile
 • Installs
  500,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Novosibirsk, Russia 3/1 Ul.Musy Dzhalilya
 • Google Play Link

Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story Version History

Select Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story Version :
 • 1.29.3 (1279)
 • 1.11 (1004)
 • Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story 1.29.3 APK File

  Publish Date: 2018 /10/12
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 82.8 MB
  Tested on: (, API: 26)
  File Sha1: e084abdbcfe86cf6dba208c586334d66eb1fa069
  APK Signature: cbab21ff07b0b352b010094f90370a386ba8441e
 • Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story 1.11 APK File

  Publish Date: 2017 /3/7
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 48.0 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 1bd3b713b37de490e8361b9ce761d9a351a52550
  APK Signature: cbab21ff07b0b352b010094f90370a386ba8441e

Overmobile Show More...

The Avengers - destroyers 6.4.0 APK
Overmobile
Players are beckoned by exciting, active action RPG in which youcan immerse yourself in. The plot of the heroic online gameconsists of fierce fightings between opposing sides. Battles on theArena in the Coliseum of Thrones will not let you get bored,because you will be taking part in unexpected breathtaking battles.If you are not a pro in such dangerous combats, you can startpolish your skills raiding Knights, fighting Orcs, Dragons anddefeating looting merchant. Our strategy RPG has everything playersneed. The game requires internet access, so you can play thisonline game in any place where there is an Internet connection.Fascinating world of this role-playing game is constantly updatedwith new and exciting events. Every monster in the game iscompletely unique and interesting. The feature of the game is theability to talk to other players in the chat in real time so youcan enjoy communication as well. Destroyers of Darkness is a worldof bright colors, all possible battle in PVP, simple and intuitiveinterface, great quests and other things that will not let you getbored. Fascinating world is open to everyone and if you want toleave your name in the history of online games you would betterstart playing with us right now!
Pogromcy 5.1 APK
Overmobile
Gracze zachwycą się intrygującymi, aktywnymi akcjami RPG, któresprawią, że zapomnisz o całym świecie. Treść bohaterskiej gryonline składa się z okrutnych walk wojujących ze sobą stron.Potyczki na Arenie w Koloseum Tronów nie pozwolą Ci się nudzić —przecież będziesz brać udział w nieoczekiwanych, angażujących duchawalkach. Jeśli nie jesteś specjalistą od tak niebezpiecznych starć,to możesz zacząć wypracowywać swoje mistrzostwo, dokonując najazdówna uzbrojone oddziały Rycerzy, walcząc z Оrkami, zwyciężając Smokii ograbiając Kupców. W naszej strategii RPG znajdziesz wszystko to,co jest graczom niezbędne. Gra wymaga dostępu do Internetu, dlategomożesz wejść na jej stronę w dowolnym miejscu, w którym możliwejest połączenie z Internetem. Fascynujący świat tej gry RPG stalejest uzupełniany o nowe, interesujące wydarzenia. Każdy potwór wgrze jest zupełnie unikalny i na swój sposób interesujący.Charakterystyczną cechą gry jest możliwość rozmawiania z innymigraczami na czacie w trybie rzeczywistego czasu. Dzięki takiejkomunikacja gra jest o wiele przyjemniejsza. Niszczyciele ciemności— świat jaskrawych barw, walka zawsze z punktu widzenia gracza,prosty i wygodny interfejs, wspaniale skonstruowane questy i wieleinnych. Gra nie pozwoli Ci się nudzić. Ten fascynujący świat jestotwarty dla każdego, więc jeśli chcesz, by Twoje imię zapisało sięw historii gry online, to zacznij grać z nami już teraz!Playerswill delight in intriguing, active shares RPG that will make youforget about the whole world. Content heroic online game consistsof cruel fighting the warring parties.Skirmishes at the ColiseumArena Thrones will not let you get bored - after all, you will beinvolved in the unexpected, involving fighting spirit.If you arenot a specialist in such dangerous encounters, you can begin todevelop your skill, making incursions into armed squads of knights,fighting Оrkami, defeating dragons and robbing Merchants.In ourstrategy RPG you will find everything that is needed players. Thegame requires Internet access, so you can go to the website at anyplace where it is possible to connect to the Internet.Thefascinating world of this RPG is constantly supplemented with new,interesting events.Every monster in the game is quite unique andinteresting in their own way.A distinctive feature of the game isthe ability to talk with other players to chat in real-time mode.With such a communication game is much more enjoyable.Destroyer ofdarkness - the world of bright colors, the fight always from theperspective of the player, a simple and convenient interface,well-designed quests and many others. The game does not let you getbored.This fascinating world is open to everyone, so if you wantyour name enrolled in the history of online games, start playingwith us right now!
Повелители стихий 6.4.4 APK
Overmobile
С давних времен люди поклонялись стихиям, задабривая ихподношениями и слагали песни в их честь. Огонь освещает все вокруг,и Мрак отступает. Земля легла в Пустоту, сверху льется Вода,заполняя все впадины и трещины. Воздух наполняет Пустоту надостальными стихиями. Вместе они создали мир, в котором мы всесуществуем.Когда пользователь начинает играть он получает стартовыйнабор, состоящий из «базовых» карт. В последующем можно приобретатьредкие и более мощные карты путем покупки комплектов карт илиполучать карты как награду за участие в играх на Арене. Комплектыкарт и вход на Арену можно купить за золото, являющееся игровойвалютой. Золото можно получить выполняя ежедневные задания исражаясь на Арене.Особенности:- Сумма сил всех карт боевой колодыравно вашему здоровью. - Каждая карта принадлежит определеннойстихии: вода, огонь, воздух или земля. - У каждой карты естьуникальная красивая картинка, название и сила. - Силу можноувеличить, повысив уровень карты. - Карты имеют несколько градацийкачества: от обычных до мифических. Чем выше уровень карты, темвыше сила и качество. Даже хоббит или ящерица могут статьмифическими. - Уровень можно увеличивать за золото, но еслипоглощать карты этой же стихии, то стоимость повышения уровняуменьшается, часто до нуля. Просто кликните на карту в боевойколоде или сумке и посмотрите, есть ли для нее карты на поглощение.- В дуэлях игроки сражаются, нанося друг другу удары своимикартами. В дуэлях вы сами выбираете пару карт, которые нанесут другдругу урон. Чем сильнее карта, тем сильнее будет урон. - Стихиинаносят друг другу повышенный урон по древнему канону: водазаливает огонь, огонь сжигает воздух, воздух сдувает землю, землязасыпает воду. Выполняя ежедневные задания, вы можете получатьценные ресурсы: серебро и золото. В игре существуют различныеколлекции, за сбор которых можно получить некоторые бонусы. Вколлекции входят все карты, которые побывали у вас в сумке илибоевой колоде, даже если этих карт у вас больше нет. Проходитеиспытания, побеждайте боссов, получайте за каждую победу хорошиекарты! Соберите сильнейшую колоду карт и станьте Повелителем всехчетырех стихий!Since ancient times, people worshiped the elements,coaxing their offerings and composed songs in their honor. Firelights all around, and the darkness recedes.Earth fell into thevoid, top pouring water, filling all the hollows and cracks. Theair fills the void above the rest elements.Together they havecreated a world in which we all exist.When a user starts to play itreceives a starter kit consisting of a "base" cards.Later you canbuy rare and more powerful card by buying sets of cards or cards toget as a reward for participating in the games in the Arena.Sets ofcards and the entrance to the arena can be bought for gold, whichis the game currency. Gold can be obtained by performing dailytasks and fighting in the Arena.Features:- The sum of all forcesfighting deck of cards equal to your health.- Each card belongs toa particular element: water, fire, air or land.- Each card has aunique beautiful picture, the name and strength.- Power can beincreased by raising the level of the card.- Maps are severalgradations of quality, from the ordinary to the mythical. Thehigher the level of the card, the higher strength and quality. Evenhobbies or lizard can become mythical.- The level can be increasedfor gold, but if you consume the same map the elements, the cost ofraising the level decreases, often to zero. Just click on the mapin a combat pack or bag and see if it maps for absorption.- Asplayers fight duels, dealing blows to each other their cards. Induels you can choose a pair of cards that will cause damage to eachother. The stronger the map, the more damage will be.- Elementsstrike each other increased damage to the ancient canons: the waterfills the fire, the fire burns the air, the air blows off theground, the ground water falls asleep.Performing daily tasks, youcan receive valuable resources: silver and gold. In the game thereare different collections, for the collection where you can getsome bonuses. The collection includes all cards that you havevisited in a bag or combat deck, even if those cards you no longerhave.Being tested, defeat bosses get for each win a goodcard!Gather the strongest deck of cards and become the master ofall four elements!
Godlands: Герои и Битвы 1.0 APK
Overmobile
Устал от одинаковых игр? Заходи,располагайсяпоудобнее, почувствуй себя как дома. Мы все уже здесь,и ждемтолько тебя. Пора начинать :)Что ожидает тебя, мой друг:- Множество монстров и боссов, 16 глав повествования исотнизаданий- Полностью уникальный герой, которого создашь ты сам- Тысячи уникальных предметов, от простых до легендарных- Умения, руны, магические амулеты, тренировка героя изаточкаснаряжения- Массовые битвы с другими игроками, лиги, турниры, драконыиивенты- Друзья и союзники, враги и предатели, кланы иклановыесокровищницы, общение и форумы, крутейшая графика испецэффекты,ураганные бои, слава, и многое другое ждут тебя!Ты еще тут? Не медли, вперед к приключениям!Tired of the samegames?Come on in, make yourself comfortable, feel at home. We allarehere and are just waiting for you. Its time to begin :)What awaits you, my friend:- Lots of monsters and bosses, 16 chapters of the story andhundredsof jobs- Completely unique character, which will create you own- Thousands of unique items, from the simplest tothelegendary- Skills, runes, magic amulets, training and sharpeningequipmenthero- Massive battle with other players, leagues, tournaments,dragonsand Events- Friends and allies, enemies and traitors, clans and clantreasury,chat and forums, cool graphics and special effects,hurricanebattles, fame, and many more are waiting for you!Are you still here? Do not delay, forward to the adventure!
Godlands RPG - Fight for Throne : Legendary Story 1.30.2 APK
Overmobile
An iconic MMO RPG, thousands of players in battles at once! 16chapters, monsters, quests, hundreds of items, massive onlinebattles, leagues, tournaments, dragons, clans and much more.Alluringly simple, incredibly exciting! ABOUT ✔ Create your ownHero! ✔ Raise a clan and lead it to victory! ✔ Fight monsters, gettrophies! ✔ Take part in the Battle for the Throne ✔ Defeat dragonsand get treasure! ✔ Siege towers or defend them! ✔ Take part inmassive battles solo and in a clan! Support Are you a clan leaderor just a player? It doesn’t matter! The support service is willingto come help you at any time right in the game! Online supportservice: [email protected] Fan page on Facebook:https://www.facebook.com/godlands2 Onward to adventures!
Pocket Tower: Building Game & Money Megapolis 2.13.3 APK
Overmobile
Trump isn't the only one who can build a tower! Construct yourskyscraper and build your business empire from a Tiny Tower to theTallest Building one tap at a time! Pocket Tower is an easy to playgame that puts you in charge of building a skyscraper a floor at atime, look after business management and take it to the top of thecharts while taking care of all your cute residents. Meet theupdate with new VIP's, 20 more floors of addictive fun and dailygifts to unwrap. Let the Building Manager and Elevator Attendanttake care of everything while you have fun with your family andfriends in your city and enjoy the time together! ★ Build up yourskyscraper floor by floor with businesses, shops and services foryour tower residents ★ Collect profits and make Bux, attract newresidents to work in your skyscraper ★ Manage your tower residentsand help them find their dream job! Remember a happy worker willimprove your profits ★ Make friends and join together to createcities and rule the leaderboards ★ Complete Daily Quests and earnBux tips from VIP visitors and tower residents ★ Construct yourperfect tower from the bloxx of different colors: blue, green,yellow, red and purple. Each color corresponds to the one of thevarious branches of business. Increase your skyscaper's potentialwith loads of upgrades: • Enhance your Tower Lift • Raise yourBusiness potential (Quality, Service, Entertainment, Exclusive,Warranty) • Take advantage of Upgrades (Marketing, PR, Hall,Business) • Get your Technical Upgrades in gear (Truck, Collector& Lorry) TECHNICAL REQUIREMENTS OS Version: Android 4.03+Device: Dual-core processor, 512 MB Ram Optimized for: SamsungGalaxy S2, Note 1 Wifi: Required Privacy Policy:http://app.nebo.mobi/nebo-support/policy-en.html
Die Zerstörer 5.1 APK
Overmobile
Spieler können in das spannende, aktive Action-RPG eintauchen, dassie zum Spielen einlädt. Die Handlung des heroischen Online-Spielsbesteht aus heftigen Kämpfen zwischen gegnerischen Seiten. Kämpfein der Arena des Kolosseums der Throne stellen sicher, dass dirnicht langweilig wird, denn du wirst an unerwarteten,atemberaubenden Schlachten teilnehmen. Wenn du kein Profi insolchen gefährlichen Kämpfen bist, kannst du beginnen, deineFähigkeiten mit dem Überfallen von Rittern, Kämpfen gegen Orks,Drachen und den Sieg gegen plündernde Händler aufzupolieren. UnserStrategie-RPG hat alles, was Spieler brauchen. Das Spiel erfordertInternet-Zugang, damit man dieses Online-Spiel an jedem Ort, wo eseine Internetverbindung gibt, spielen kann. Die faszinierende Weltdieses Rollenspiels wird ständig mit neuen und aufregendenEreignissen aktualisiert. Alle Monster im Spiel sind völligeinzigartig und interessant. Das wesentliche Merkmal des Spiels istdie Fähigkeit, mit anderen Spielern im Chat in Echtzeit zusprechen, damit man auch die Kommunikation genießen kann. Zerstörerder Finsternis ist eine Welt heller Farben, alle möglichenSchlachten in PVP, einfache und intuitive Benutzeroberfläche, großeQuests und andere Dinge, damit du dich nicht langweilst. Diefaszinierende Welt steht jedermann offen und wenn du dir in derGeschichte der Online-Spiele einen Namen machen möchtest, solltestdu sofort anfangen, mit uns zu spielen!Players can immerse yourselfin the exciting, active Action RPG that invites to play. The storyof the heroic online game consists of fierce fighting betweenopposing sides.Fighting in the arena of the Colosseum of Thronesensure that you do not get bored, because you will participate inunexpected, breathtaking battles.If you are not a professional insuch dangerous battles, you can begin your skills with thehijacking of knights,Fighting against orcs, dragons and polish thevictory against marauding dealer.Our strategy RPG has everythingyou need players. The game requires Internet access, so you canplay this online game at any place where there is an internetconnection.The fascinating world of this RPG is continuouslyupdated with new and exciting events. All monsters in the game arecompletely unique and interesting.The essential feature of the gameis the ability to speak with other players in the chat in realtime, so you can also enjoy the communication.Destroyer of Darknessis a world of bright colors, all kinds of battles in PVP, simpleand intuitive user interface, large quests and other things, so youdo not bored.The fascinating world is open to everyone and if youwant to make a name for yourself in the history of online games,you should start to play with us immediately!
Разрушители 6.4.0 APK
Overmobile
Игроков манят захватывающие, активные рпг действия, в которые можнопогрузиться с головой. Сюжет героической онлайн игры состоит изожесточенных боев противодействующих сторон. Схватки на Арене вКолизее Тронов не дадут вам скучать, ведь вы будете приниматьучастие в неожиданных захватывающих дух сражениях. Если вы не спецв таких опасных схватках, то можно начать отрабатывать своемастерство совершая набеги на вооруженные отряды Рыцарей, сражаясьс Орками, побеждая Драконов и грабя Купцов. В нашей рпг стратегииесть все, что необходимо игрокам. Игра требует доступ в интернет,поэтому вы можете зайти в онлайн игру в любом месте, где естьсоединение с интернетом. Увлекательный мир этой ролевой игрыпостоянно пополняется новыми интересными событиями. Каждый монстр вигре совершенно уникален и по-своему интересен. Особенностью игрыявляется возможность разговаривать с другими игроками в чате врежиме реального времени и получать много удовольствия от такогообщения. Разрушители тьмы - это мир ярких красок, все гранисражения в PVP боях, простой и удобный интерфейс, великолепнопостроенные квесты и многое другое, что не даст вам скучать.Увлекательный мир открыт для каждого и если вы хотите оставить своёимя в истории онлайн игры, то начинайте играть вместе с нами прямосейчас! Новая эпическая игра Разрушители! Победи их всех!Playersbeckon exciting, active action RPG, in which you can immerseyourself with the head. The plot of the heroic games consists offierce fighting opposing sides.Contractions in the Arena in theColiseum of Thrones will not let you get bored, because you willtake part in the unexpected breathtaking battles.If you are notspecial in these dangerous battles, then you can start to practicetheir skills raiding militias Knights fighting with the Orcs,defeating the dragon and robbing merchants.In our strategy RPG haseverything you need players. The game requires internet access, soyou can go to the online game in any place where there is anInternet connection.The fascinating world of role-playing games isconstantly updated with new and interesting events. Every monsterin the game is completely unique and interesting in their ownway.Feature of the game is the ability to talk to other players inthe chat in real time and get a lot of pleasure from thiscommunication.Destroyers of darkness - a world of bright colors,all the facets of the battle in PVP battles, simple and intuitiveinterface, built great quests and much more that will not let youget bored.A fascinating world is open to everyone and if you wantto leave your name in the history of online games, then startplaying with us right now! New epic game Destroyers! Win them all!
Loading...