3.0.14 / June 20, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Deze app toont je de actuele vergunningsaanvragen voor deomgevingsvergunningen in gemeente Goes. Op deze manier kun jeeenvoudig zien waar er plannen zijn die jouw leefomgeving kunnenbeinvloeden: Een dakkapel van je achterbuurman, een kapvergunningvan bomen in de buurt, een schutting of reclamebord naast je huis,industrie in de buurt... Je komt het allemaal te weten: Op eenduidelijk kaartje, een overzichtelijk lijstje of met handigepush-berichten, wat jij wil!This app shows you the current licensefor the environmental permits in the municipality of Goes. This wayyou can easily see where there are plans that may affect yourenvironment: A dormer window behind your neighbor, a felling oftrees near a fence or billboard next to your house, industry near... You'll all know: On a clear card, a well-organized list or withconvenient push messages, whatever you want!

App Information Goes - OmgevingsAlert

 • App Name
  Goes - OmgevingsAlert
 • Package Name
  nl.ninetofive.goes_omgevingsalert
 • Updated
  June 20, 2018
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0.14
 • Developer
  OmgevingsAlert B.V.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

OmgevingsAlert B.V. Show More...

Tilburg - OmgevingsAlert 3.0.10 APK
Deze app toont je de actuelevergunningsaanvragen voor de omgevingsvergunningen in gemeenteTilburg. Op deze manier kun je eenvoudig zien waar er plannen zijndie jouw leefomgeving kunnen beïnvloeden: Een dakkapel van jeachterbuurman, een kapvergunning van bomen in de buurt, eenschutting of reclamebord naast je huis, industrie in de buurt... Jekomt het allemaal te weten: Op een duidelijk kaartje, eenoverzichtelijk lijstje of met handige push-berichten, wat jijwil!This app shows you thecurrent license for the environmental permits in Tilburg. This wayyou can easily see where there are plans that may affect yourenvironment: A dormer window behind your neighbor, a felling oftrees near a fence or billboard next to your house, industry near... You'll all namely: On a clear card, a clear list or withconvenient push messages, whatever you want!
Molenwaard - OmgevingsAlert 3.0.14 APK
De OmgevingsAlert-app toont u de actuele vergunningaanvragen in uwbuurt. Met deze app ziet u in één oogopslag waar in uw buurtvergunningsaanvragen lopen, of waar verkeersmaatregelen wordengenomen. Zodra u het gebied van uw interesse hebt ingesteld, krijgtu vanzelf handige alerts als er nieuwe bekendmakingen bijkomen, ookzonder dat u de app nog hoeft op te starten. Naast bekendmakingenvan de gemeente Molenwaard wordt u ook op de hoogte gehouden vanactuele vergunningaanvragen van het Waterschap en de Provincie.TheEnvironment Alert app shows you the current license in your area.With this app you can see at a glance where your license walkaround, or where traffic measures. Once you have set the area of​​your interest you will automatically receive alerts when newannouncements handy recover, even without you having to restart theapp. In addition to publications of the municipality Mill Waard isalso kept informed of current license from the Water Board and theProvince.
Den Haag - OmgevingsAlert 3.0.14 APK
Deze app toont je de actuele vergunningsaanvragen voor deomgevingsvergunningen in de gemeente Den Haag. Op deze manier kunje eenvoudig zien waar er plannen zijn die jouw leefomgeving kunnenbeïnvloeden: een dakkapel van je buurman, een kapvergunning vanbomen in de buurt, een schutting of reclamebord naast je huis…jekomt het allemaal te weten. Op een duidelijk kaartje, eenoverzichtelijk lijstje of met handige push-berichten, wat jijwil!This app will show you the current authorization forenvironmental permits in the municipality of The Hague.This way youcan easily see where there are plans that your environment canaffect a dormer window of your neighbor, a felling of trees near afence or billboard next to your house ... you will all know it.On aclear card, a clear list or with convenient push notifications,what you want!
Zaanstad - OmgevingsAlert 3.0.14 APK
Deze app toont u de actuele vergunningsaanvragen bij u in de buurt(of rond een ander adres naar keuze). Op deze manier kunt ueenvoudig zien of er plannen zijn die uw leefomgeving kunnenbeïnvloeden: een dakkapel of aanbouw van de buurman, eenoliebollenkraam, een evenement zoals een braderie, etc. U komt hetallemaal te weten. Duidelijk te zien op een kaartje, in eenoverzichtelijk lijstje en/of met push-berichten, wat u wilt!Thisapp shows you the current license in your area (or around anotheraddress of your choice). This way you can easily see whether thereare plans that can affect your environment: a dormer orconstruction of the neighbor, a donut stall, an event such as afair, etc. You will come to know it all. Clearly seen on a card ina well-organized list and / or push messages, whatever you want!
Moerdijk - OmgevingsAlert 3.1 APK
Deze app toont je de actuele vergunningsaanvragen in de gemeenteMoerdijk This app shows you the current licenses in themunicipality of Moerdijk
Eijsden-Margraten - Om Alert 3.0.14 APK
Deze app toont je de actuele vergunningsaanvragen voor deomgevingsvergunningen bij jou in de buurt (of rond een ander adresnaar keuze). Op deze manier kun je eenvoudig zien waar er plannenzijn die jouw leefomgeving kunnen beïnvloeden: Een dakkapel van jeachterbuurman, een kapvergunning van bomen in de buurt, eenschutting of reclamebord naast je huis, industrie in de buurt... Jekomt het allemaal te weten: Op een duidelijk kaartje, eenoverzichtelijk lijstje of met handige push-berichten, wat jijwil!This app shows you the current license for the environmentalpermits in your area (or around an address of your choice). Thisway you can easily see where there are plans that may affect yourenvironment: A dormer window behind your neighbor, a felling oftrees near a fence or billboard next to your house, industry near... You'll all namely: On a clear card, a clear list or withconvenient push messages, whatever you want!
Leiden - OmgevingsAlert 3.0.14 APK
Deze app toont de actuele aanvragen voor omgevingsvergunningen inLeiden. De app geeft overzichtelijk weer waar er plannen zijn injouw directe leefomgeving: een aanvraag dakkapel, een schutting,een reclamebord, etc. Bekijk de aanvragen op een overzichtelijkeplattegrond, een overzichtslijstje of wordt er op geattendeerd doorpush-berichten.This app shows the current applications forenvironmental permits in Leiden. The app gives clear weather wherethere are plans in your immediate environment: an applicationdormer, a fence, a billboard, etc. View applications in a clearplan, a summary list or is notified by push messages.
Zoetermeer - OmgevingsAlert 3.0.14 APK
Deze app toont u de actuele vergunningaanvragen voor deomgevingsvergunningen in de gemeente. Op deze manier kunt ugemakkelijk zien waar er plannen zijn die uw leefomgeving kunnenbeïnvloeden. Deze plannen zijn allemaal inzichtelijk op eenduidelijk kaartje, een lijstje of met handige push-berichten.Thisapp shows you the current license applications for environmentalpermits in the municipality. This way you can easily see wherethere are plans that could affect your environment. These plans areall clear on a clear card, a list or with convenient push messages.
Loading...