2.6.948 / August 20, 2021
(2/5) (160)
Loading...

Description

Med GolfBox applikasjonen har du rask mobiltilgang til deviktigsteGolfBox funksjonene, samt statistikk for dine runder. Forå benyttedeg av applikasjonen må du logge inne ved å bruke dittbrukernavnog passord fra GolfBox. Når du er logget inn har dutilgang til:STARTTIDBESTILLING Her bestiller du starttid på sammemåte som dugjør i GolfBox. Telefonens GPS-muligheter utnyttes fulltut nå duskal finne ledige starttider i nærheten av der du befinnerdeg,eller dersom du skal bestille en starttid når du nærmer deghullnr. 1. Starttider som allerede er bestilt finner du underMinetider og her kan du endre eller avbestille dersom du ønskerdet.SCOREKORT Her får du mulighet til å ta ditt scorekort med degrundtpå banen og angi antall slag hull for hull etter hvert somduspiller. Du kan også føre score for dine medspillere, og etteratrunden er ferdig, sende inn scorekortet elektronisk tilGolfBox.Dersom du har valgt å spille en handicaptellendeselskapsrunde ogdin markør godkjenner din score, så vil ditthandicap bli oppdatertmed en gang du har takket for runden.STATISTIKK Her kan du følgedin spillerutvikling over for eksempel5, 10 eller 20 runder – Sedin gjennomsnittscore, dine poeng og debeste og dårligste rundene.TURNERING Her kan du se hvilketurneringer du er påmeldt og hvilkedu allerede har deltatt i, medresultater. Du kan også følgelivescore i din egen klubb eller enannen norsk klubb. Du har ogsåmulighet til å følge med LIVE på PGATour eller European Tour. Herfinnes også NGF Turneringer. NYHETERFRA NORSKGOLF.NO FraNorskgolf.no mottar du stadig oppdatertenyheter som du kan lese pådin mobil. Da går du ikke glipp av sistenytt selv om du er påfarten. God fornøyelse.

App Information GolfBox NO

GolfBox Show More...

GolfBox LV 2.5.8 APK
GolfBox
The GolfBox application provides quick mobile access to the mainGolfBox functions, as well as statistics on your rounds. To use theapplication you must sign in using your login information fromGolfBox. Once you're inside you have access to: BOOKING Here Ordertime for golf accurately as you know it from GolfBox. The phone'sGPS are fully exploited when locating available start times nearyou, or if you want to book a time when you approach the first tee.Times have already been ordered, see My times and here you canchange or cancel if you wish. SCORECARD Here you get the chance totake your scorecard around the course and hole for hole set yourstrokes. You can also lead scores of your fellow players and afterround submitted scorecard electronically to GolfBox. If your cluballows electronic scorecard reporting, where you and your markerjust have to agree, then your disability adjusted immediately yousay thank you for the game. STATISTICS Here you can follow yourgame development of eg 5, 10 or 20 rounds - See your average score,your score and best and worst round. TOURNAMENT Here you can seewhich tournaments you are registered for or participated in. Youcan also follow live scoring in your own or another Danish club. Orfollow LIVE on the PGA Tour or European Tour. You can also find DGUTournaments and see results from the tournaments you haveparticipated in. Enjoy.
GolfBox LT 2.5.8 APK
GolfBox
The GolfBox application provides quick mobile access to the mainGolfBox functions, as well as statistics on your rounds. To use theapplication you must sign in using your login information fromGolfBox. Once you're inside you have access to: BOOKING Here Ordertime for golf accurately as you know it from GolfBox. The phone'sGPS are fully exploited when locating available start times nearyou, or if you want to book a time when you approach the first tee.Times have already been ordered, see My times and here you canchange or cancel if you wish. SCORECARD Here you get the chance totake your scorecard around the course and hole for hole set yourstrokes. You can also lead scores of your fellow players and afterround submitted scorecard electronically to GolfBox. If your cluballows electronic scorecard reporting, where you and your markerjust have to agree, then your disability adjusted immediately yousay thank you for the game. STATISTICS Here you can follow yourgame development of eg 5, 10 or 20 rounds - See your average score,your score and best and worst round. TOURNAMENT Here you can seewhich tournaments you are registered for or participated in. Youcan also follow live scoring in your own or another Danish club. Orfollow LIVE on the PGA Tour or European Tour. You can also find DGUTournaments and see results from the tournaments you haveparticipated in. Enjoy.
GolfBox App 2.6.948 APK
GolfBox
The GolfBox application provides quick mobile access to themainGolfBox functions, as well as statistics on your rounds. To usetheapplication you must sign in using your login informationfromGolfBox. Once you're inside you have access to: BOOKING HereOrdertime for golf accurately as you know it from GolfBox. Thephone'sGPS are fully exploited when locating available start timesnearyou, or if you want to book a time when you approach the firsttee.Times have already been ordered, see My times and here youcanchange or cancel if you wish. SCORECARD Here you get the chancetotake your scorecard around the course and hole for hole setyourstrokes. You can also lead scores of your fellow players andafterround submitted scorecard electronically to GolfBox. If yourcluballows electronic scorecard reporting, where you and yourmarkerjust have to agree, then your disability adjusted immediatelyyousay thank you for the game. STATISTICS Here you can followyourgame development of eg 5, 10 or 20 rounds - See your averagescore,your score and best and worst round. TOURNAMENT Here you canseewhich tournaments you are registered for or participated in.Youcan also follow live scoring in your own or another Danish club.Orfollow LIVE on the PGA Tour or European Tour. You can also findDGUTournaments and see results from the tournaments youhaveparticipated in. NEWS News that you can read on your mobile. Soyouwill not miss the latest news, even if you are on the go. Enjoy.
GolfBox IL 2.5.8 APK
GolfBox
The GolfBox application provides quick mobile access to themainGolfBox functions, as well as statistics on your rounds. To usetheapplication you must sign in using your login informationfromGolfBox. Once you're inside you have access to: BOOKING HereOrdertime for golf accurately as you know it from GolfBox. Thephone'sGPS are fully exploited when locating available start timesnearyou, or if you want to book a time when you approach the firsttee.Times have already been ordered, see My times and here youcanchange or cancel if you wish. SCORECARD Here you get the chancetotake your scorecard around the course and hole for hole setyourstrokes. You can also lead scores of your fellow players andafterround submitted scorecard electronically to GolfBox. If yourcluballows electronic scorecard reporting, where you and yourmarkerjust have to agree, then your disability adjusted immediatelyyousay thank you for the game. STATISTICS Here you can followyourgame development of eg 5, 10 or 20 rounds - See your averagescore,your score and best and worst round. TOURNAMENT Here you canseewhich tournaments you are registered for or participated in.Youcan also follow live scoring in your own or another Danish club.Orfollow LIVE on the PGA Tour or European Tour. You can also findDGUTournaments and see results from the tournaments youhaveparticipated in. Enjoy.
GolfBox NO 2.6.948 APK
GolfBox
Med GolfBox applikasjonen har du rask mobiltilgang til deviktigsteGolfBox funksjonene, samt statistikk for dine runder. Forå benyttedeg av applikasjonen må du logge inne ved å bruke dittbrukernavnog passord fra GolfBox. Når du er logget inn har dutilgang til:STARTTIDBESTILLING Her bestiller du starttid på sammemåte som dugjør i GolfBox. Telefonens GPS-muligheter utnyttes fulltut nå duskal finne ledige starttider i nærheten av der du befinnerdeg,eller dersom du skal bestille en starttid når du nærmer deghullnr. 1. Starttider som allerede er bestilt finner du underMinetider og her kan du endre eller avbestille dersom du ønskerdet.SCOREKORT Her får du mulighet til å ta ditt scorekort med degrundtpå banen og angi antall slag hull for hull etter hvert somduspiller. Du kan også føre score for dine medspillere, og etteratrunden er ferdig, sende inn scorekortet elektronisk tilGolfBox.Dersom du har valgt å spille en handicaptellendeselskapsrunde ogdin markør godkjenner din score, så vil ditthandicap bli oppdatertmed en gang du har takket for runden.STATISTIKK Her kan du følgedin spillerutvikling over for eksempel5, 10 eller 20 runder – Sedin gjennomsnittscore, dine poeng og debeste og dårligste rundene.TURNERING Her kan du se hvilketurneringer du er påmeldt og hvilkedu allerede har deltatt i, medresultater. Du kan også følgelivescore i din egen klubb eller enannen norsk klubb. Du har ogsåmulighet til å følge med LIVE på PGATour eller European Tour. Herfinnes også NGF Turneringer. NYHETERFRA NORSKGOLF.NO FraNorskgolf.no mottar du stadig oppdatertenyheter som du kan lese pådin mobil. Da går du ikke glipp av sistenytt selv om du er påfarten. God fornøyelse.
GolfBox ProPlanner 1.0 APK
GolfBox
GolfBox ProPlanner an app for PGA professionals and golfstudents.For the Student: With this app, you can book your golflessons easyand quick. You can choose between the lessons types andclinicsyour PGA professional have available. Sign up for freeusing:https://proplanner.golf/Membership, no further fees areinvolved.Features: Superior online booking for your studentsManagement ofmultiple Pro’s and locations Online payment options
Fully flexiblelesson types setup Management of group lessonsInventoryavailability management (TrackMan etc.) Shop calendar withautobooking functionality Plug-&-play website integration
Valuecards management Instant financial overview Extensivereportoptions For the PGA professional: GolfBox ProPlanner is theworld’sfirst complete business suite dedicated to PGAprofessionals.
TheGolfBox ProPlanner platform gives a completeoverview of yourresources, enabling you to manage your business andtime moreeffectively. Start digitizing lesson bookings, paymentsand proshop opening hours with GolfBox ProPlanner, holisticallycreating abetter user experience for your customers. GolfBoxProPlannerincludes smart notifications that keep you updated ontrack. Signup for a free trail using:https://golfbox.net/dk#trial_proplanner,after the trail have beenactivated, you can proceed to login tothe app. When the trailexpires, a yearly fee will be applied.
Loading...