1.0 / December 12, 2016
(4.7/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Gra NOE z serii Biblijni bohaterowie zapewnia dzieciomświetnąrozrywkę, uczy je wartości i pomaga im poznać biblijnąhistorięzbawienia. Zadaniem dziecka jest pomóc Noemu w zbudowaniuarki iwprowadzeniu do niej zwierząt, by następnie uratować jeprzedpotopem. Dziecko przez zabawę uczy się m.in. troski onajsłabszychczy utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Różnorodnezadania ozróżnicowanym stopniu trudności rozwijają pamięć dziecka,ucząlogicznego myślenia, wyrabiają zręczność i spostrzegawczość.Grapodzielona jest na etapy. Każdy z nich poprzedzony jestkomentarzemlektora opowiadającego historię biblijną orazprezentacjąkolorowych ilustracji. Szczególną zaletą gry jestwielobarwnagrafika i specjalnie skomponowana muzyka. Najmłodszychuczestnikówzabawy czeka wiele przygód, co gwarantuje dobrze ipożyteczniespędzony czas. Program spełnia wszystkie wymogibezpieczeństwa. Dladzieci powyżej 3. roku życia. NOE game with aseries of Biblicalheroes provide great entertainment for children,teaching themvalues ​​and helps them get to know the biblical storyofsalvation. The child to help Noah to build the ark, andtheintroduction of animals to it in order to then save them fromtheflood. The child learns through play, among others, concern fortheweakest or maintain order in their environment. Various tasksofvarying difficulty developing child's memory, learninglogicalthinking, Make the skill and perceptiveness. The game isdividedinto stages. Each is preceded by a commentary by the teachertellsthe biblical story and the presentation of colorillustrations. Aparticular advantage of the game is multicoloredgraphics andspecially composed music. The youngest participants offun awaitsmany adventures, which ensures well and usefully spent.The programmeets all safety requirements. For children over 3 yearsof age.

App Information Gra NOE - Biblijni Bohaterowie

 • App Name
  Gra NOE - Biblijni Bohaterowie
 • Package Name
  com.RhemaGroup.Noe
 • Updated
  December 12, 2016
 • File Size
  35M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Edycja Świetego Pawła
 • Installs
  5+
 • Price
  $1.26
 • Category
  Educational
 • Developer
  Edycja Świętego Pawła ul. Św. Pawła 13/15 42-221 Częstochowa
 • Google Play Link

Edycja Świetego Pawła Show More...

Pismo Święte z komentarzem 1.44 APK
Przekazujemy w Twoje ręce Aplikację Pismo Święte z najnowszymprzekładem Pisma Świętego z komentarzem opracowanym przez ZespółBiblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła.Aplikacja Pismo Święte - pierwsza Aplikacja z komentarzem inajnowszym przekładem w trzecim tysiącleciu. Idea i cechynajnowszego przekładu Pisma Świętego: • Maksymalna wiernośćtekstowi oryginalnemu, z uwzględnieniem w tłumaczeniu zasadwspółczesnego literackiego języka polskiego. • Dbałość o to, abyjak najlepiej oddać po polsku sens oryginalnego tekstu biblijnego.• Uwzględnienie w tłumaczeniu i komentarzach do tekstu biblijnegowspółczesnych badań nad Pismem Świętym. • Unikanie w przypisach ikomentarzach specjalistycznego języka teologicznego. • Umieszczenieprzed każdą księgą, a także przed zbiorami ksiąg (np. Ewangelie)zwięzłych wprowadzeń, pozwalających czytelnikowi uchwycić kontekstpowstania danej księgi lub zbioru ksiąg, a także istotę zawartej wnich treści. • Nowoczesny i przejrzysty układ graficzny pozwalającysprawniej korzystać z Pisma Świętego, tzn.: - przypisy zinformacjami koniecznymi do zrozumienia tekstu biblijnego, -komentarze do poszczególnych fragmentów, na które podzielony jesttekst biblijny, ukazujące główne myśli oraz przesłanie w nichzawarte, - wyszukiwarka szukająca po skróconych nazwach ksiąg wrazz zakresami tekstu biblijnego, umieszczone w górnej częściaplikacji, ułatwiające szukanie wybranego miejsca w Piśmie Świętym,- słownik wyjaśniający 189 terminów biblijnych. • W aplikacjidostępne są też Liturgia słowa na dziś oraz Modlitwa Słowem Bożym.• Możliwość dodawania zakładek i własnych notatek. Korzystając znaszej aplikacji, możesz czytać Pismo Święte zawsze i wszędzie -np. możesz zacząć na komputerze, a kontynuować na smartfonie czytablecie. Dostęp do pełnego tekstu Pisma Świętego uzyskuje siępoprzez założenie konta i zalogowanie do aplikacji. Dostęp dokomentarzy uzyskuje się po wprowadzeniu kodu. Kod dostępny jest wwybranych publikacjach Edycji Świętego Pawła i na stroniewww.kupkod.pismoswiete.pl. Powyższe funkcjonalności poza Liturgiąsłowa na dziś nie wymagają dostępu do Internetu, ale jest onkonieczny gdy chcemy korzystać z kilku urządzeń i zapisywać swojenotatki na serwerze. We give into your hands the Scripturesapplication of the latest translation of Scripture with commentaryprepared by the team of scholars from the Polish initiative of theSociety of St. Paul. Application of Scripture - the firstapplication of the latest commentary and translation in the thirdmillennium. Idea and features the latest translation of Scripture:• Maximum fidelity to the original text, taking into account theprinciples of the translation of contemporary literary Polishlanguage. • Caring is to give the best Polish original meaning ofthe biblical text. • Inclusion of the translation and commentarieson the biblical text of contemporary research on the Scriptures. •Avoid footnotes and commentaries of specialized theologicallanguage. • Placing before each book, and books of pre-harvest (eg.Gospels-) concise input, enabling the reader to grasp the contextof the creation of the book or set of books and nature of theircontents. • Modern and clear layout allows more efficient use ofScripture, ie .: - footnotes with the information necessary tounderstand the biblical text, - comments to individual fragments,which is divided into the biblical text, showing the main ideas andthe message contained in them, - search looking for the abbreviatednames of the books with the ranges of the biblical text, placed inthe top of the application, facilitating the search for specificplaces in Scripture, - 189 explanatory dictionary of biblicalterms. • The applications are also available today on the Liturgyof the Word, and the Word of God Prayer. • Ability to add your ownbookmarks and notes. Using our app, you can read the Bible anytime,anywhere - eg. You can start on your computer, and continue on yoursmartphone or tablet. Access to the full text of Scripture isachieved by creating an account and logging in to the application.Access to comments obtained after entering the code. The code isavailable in selected publications Edition of St. Paul and thewww.kupkod.pismoswiete.pl. This functionality beyond the Liturgy ofthe Word for today do not require access to the Internet, but it isnecessary if we want to use several devices and save your notes onthe server.
Nowenna Pompejańska Pełna 1.0.20 APK
Razem z lektorami modlisz się każdego dnia 3 lub wszystkie 4 częściróżańca. Aplikacja odpowiednio dobiera modlitwy do etapu, na którymsię znajdujesz. Zapisuje Twoje postępy w modlitwie. Podsuwarozważania poszczególnych tajemnic. Pozwala zmieniać urządzenia wtrakcie Nowenny. Najważniejsze funkcje pełnej (płatnej) wersjiaplikacji: • odtwarzanie wszystkich części różańca oraz modlitwprzewidzianych na każdy dzień Nowenny; • możliwość dodania dokażdej dziesiątki modlitwy fatimskiej: "O mój Jezu..." •prowadzenie modlitwy bez połączenia z Internetem; • monitorowanie iprezentacja postępów w ciągu dnia oraz w ciągu całej Nowenny; •zapisywanie postępów w chmurze z możliwością kontynuowania modlitwyna innych urządzeniach, np. na komputerze w domu; • inny zestawrozważań dla każdej z 6 nowenn, składających się na całą NowennęPompejańską; • wyświetlanie komunikatów przypominających oniedokończonej modlitwie w ciągu dnia; • opcja przedłużenia dobynawet o 2 godziny, jeśli nie udało się zakończyć modlitwy przedpółnocą Pobierz - Módl się - Porusz Niebo Together with teacherspray every day 3 or all 4 parts of the rosary. The applicationchooses the appropriate prayers to the stage where you are. Savesyour progress in prayer. Suggests considering the variousmysteries. It allows you to change device during the Novena. Keyfeatures of full (paid) version of the application: • playback ofall parts of the Rosary and prayers scheduled for each day of theNovena; • option to add to each of dozens of Fatima prayer: "O myJesus ..." • conduct prayers without an Internet connection; •monitoring and presentation of the progress made during the day andthroughout the Novena; • saving progress in the cloud with theability to continue praying for the other devices, eg. A computerat home; • a different set of considerations for each of the 6novenas, constituting the entire novena Pompeian; • displaymessages reminding of the unfinished prayer during the day; •option to extend the day by up to two hours, if you failed tocomplete the prayer before midnight Download - Pray - Move Heaven
Nowenna Pompejańska Startowa 1.0.19 APK
Wybierz tę wersję, jeśli zarejestrowałeś konto na stroniee-pompejańska.pl lub posiadasz kod dostępu z płyty CD. Kodu użyjdopiero PO ZAINSTALOWANIU aplikacji na swoim urządzeniu.. Jeśli niemasz jeszcze kodu ani konta, darmowa wersja pozwoli ci naodmówienie dziesiątki Różańca i zapoznanie się z podstawowymifunkcjami aplikacji. W pełnej wersji (znajdziesz ją w Google Playza 6,15 zł), razem z lektorami modlisz się każdego dnia trzema lubczterema częściami Różańca. Aplikacja odpowiednio dobiera modlitwydo etapu, na którym się znajdujesz. Zapisuje Twoje postępy wmodlitwie. Podsuwa rozważania poszczególnych tajemnic. Pozwalazmieniać urządzenia w trakcie Nowenny. Najważniejsze funkcje pełnej(płatnej) wersji aplikacji: • odtwarzanie wszystkich części Różańcaoraz modlitw przewidzianych na każdy dzień Nowenny; • możliwośćdodania do każdej dziesiątki modlitwy fatimskiej: "O mój Jezu..." •prowadzenie modlitwy bez połączenia z Internetem; • monitorowanie iprezentacja postępów w ciągu dnia oraz w ciągu całej Nowenny; •zapisywanie postępów w chmurze z możliwością kontynuowania modlitwyna innych urządzeniach, np. na komputerze w domu; • inny zestawrozważań dla każdej z 6 nowenn, składających się na całą NowennęPompejańską; • wyświetlanie komunikatów przypominających oniedokończonej modlitwie w ciągu dnia; • opcja przedłużenia dobynawet o 2 godziny, jeśli nie udało się zakończyć modlitwy przedpółnocą. Pobierz - Módl się - Porusz Niebo Choose this version ifyou have registered an account on the e-pompejańska.pl or haveaccess code from the CD. Use the code only after installing theapplication on your device .. If you do not already have a code oraccount, free version will allow you to deny tens of Rosary andbecome familiar with the basic functions of the application. In thefull version (you can find it in Google Play for 6.15 zł), togetherwith teachers pray every day three or four parts of the Rosary. Theapplication chooses the appropriate prayers to the stage where youare. Saves your progress in prayer. Suggests considering thevarious mysteries. It allows you to change device during theNovena. Key features of full (paid) version of the application: •playback of all parts of the Rosary and prayers scheduled for eachday of the Novena; • option to add to each of dozens of Fatimaprayer: "O my Jesus ..." • conduct prayers without an Internetconnection; • monitoring and presentation of the progress madeduring the day and throughout the Novena; • saving progress in thecloud with the ability to continue praying for the other devices,eg. A computer at home; • a different set of considerations foreach of the 6 novenas, constituting the entire novena Pompeian; •display messages reminding of the unfinished prayer during the day;• option to extend the day by up to two hours, if you failed tocomplete the prayer before midnight. Download - Pray - Move Heaven
Biblijni Bohaterowie - Noe 1.0 APK
Gra NOE z serii Biblijni bohaterowie zapewnia dzieciom świetnąrozrywkę, uczy je wartości i pomaga im poznać biblijną historięzbawienia.Zadaniem dziecka jest pomóc Noemu w zbudowaniu arki iwprowadzeniu do niej zwierząt, by następnie uratować je przedpotopem. Dziecko przez zabawę uczy się m.in. troski o najsłabszychczy utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Różnorodne zadania ozróżnicowanym stopniu trudności rozwijają pamięć dziecka, ucząlogicznego myślenia, wyrabiają zręczność i spostrzegawczość.Grapodzielona jest na etapy. Każdy z nich poprzedzony jest komentarzemlektora opowiadającego historię biblijną oraz prezentacjąkolorowych ilustracji. Szczególną zaletą gry jest wielobarwnagrafika i specjalnie skomponowana muzyka. Najmłodszych uczestnikówzabawy czeka wiele przygód, co gwarantuje dobrze i pożyteczniespędzony czas. Program spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.Dladzieci powyżej 3. roku życia.NOE game with a series of Biblicalheroes provide great entertainment for children, teaching themvalues ​​and helps them get to know the biblical story ofsalvation.The child to help Noah to build the ark, and theintroduction of animals to it in order to then save them from theflood. The child learns through play, among others, concern for theweakest or maintain order in their environment. Various tasks ofvarying difficulty developing child's memory, learning logicalthinking, Make the skill and perceptiveness.The game is dividedinto stages. Each is preceded by a commentary by the teacher tellsthe biblical story and the presentation of color illustrations. Aparticular advantage of the game is multicolored graphics andspecially composed music. The youngest participants of fun awaitsmany adventures, which ensures well and usefully spent. The programmeets all safety requirements.For children over 3 years of age.
Gra NOE - Biblijni Bohaterowie 1.0 APK
Gra NOE z serii Biblijni bohaterowie zapewnia dzieciomświetnąrozrywkę, uczy je wartości i pomaga im poznać biblijnąhistorięzbawienia. Zadaniem dziecka jest pomóc Noemu w zbudowaniuarki iwprowadzeniu do niej zwierząt, by następnie uratować jeprzedpotopem. Dziecko przez zabawę uczy się m.in. troski onajsłabszychczy utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Różnorodnezadania ozróżnicowanym stopniu trudności rozwijają pamięć dziecka,ucząlogicznego myślenia, wyrabiają zręczność i spostrzegawczość.Grapodzielona jest na etapy. Każdy z nich poprzedzony jestkomentarzemlektora opowiadającego historię biblijną orazprezentacjąkolorowych ilustracji. Szczególną zaletą gry jestwielobarwnagrafika i specjalnie skomponowana muzyka. Najmłodszychuczestnikówzabawy czeka wiele przygód, co gwarantuje dobrze ipożyteczniespędzony czas. Program spełnia wszystkie wymogibezpieczeństwa. Dladzieci powyżej 3. roku życia. NOE game with aseries of Biblicalheroes provide great entertainment for children,teaching themvalues ​​and helps them get to know the biblical storyofsalvation. The child to help Noah to build the ark, andtheintroduction of animals to it in order to then save them fromtheflood. The child learns through play, among others, concern fortheweakest or maintain order in their environment. Various tasksofvarying difficulty developing child's memory, learninglogicalthinking, Make the skill and perceptiveness. The game isdividedinto stages. Each is preceded by a commentary by the teachertellsthe biblical story and the presentation of colorillustrations. Aparticular advantage of the game is multicoloredgraphics andspecially composed music. The youngest participants offun awaitsmany adventures, which ensures well and usefully spent.The programmeets all safety requirements. For children over 3 yearsof age.
Loading...