1.0.2 / February 26, 2017
(4.9/5) (88)
Loading...

Description

Green Jumper is 2D Vertical one-tap jumping game. Control GreenJumper movement with the single tap.✔ You have to keep jump fromone platform to another platform but do it carefully in order notto fall down.✔ If Green Jumper touches any obstacle then the GreenJumper will die.✔ Water is coming up, try to be quick, otherwise itis over. ✔ Each adventure level ends with a final flag.✔ Andcomplete all level one by one.How to Play :- Tap the screen tojump.Features - 2D Platform: Classic platform game style - Simpleone touch Game play - 18 levels, more levels are coming soon -Suitable for all ages - Easy to learn but very hard to master -Beautiful Graphics - Play the previous levels anytime - Easycontrols and smooth movements ✔ And it's FREE! Are you ready totake an adventure in this jumping game?We hope you enjoy this game.Like the game, share with other. Provide us with your feedback andsuggestions.Made with Unity. Art by Kenney.nl.

App Information Green Jumping

 • App Name
  Green Jumping
 • Package Name
  com.hsngames.jumper
 • Updated
  February 26, 2017
 • File Size
  26M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  Hasanaga Mammadov
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Adventure
 • Developer
  Bakı/Azərbaycan. Rahib Mammadov 3.
 • Google Play Link

Hasanaga Mammadov Show More...

Adların mənası 4.0.1.3 APK
Tətbiq, Aydın Paşayev və Alimə Bəşirovanın müəllifi olduğu"Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti" kitabının bazası əsasındahazırlanmışdır. Tətbiqdə 11035 (5963 kişi, 5072 qadın) şəxs adınınleksik mənasının izahı verilmişdir. Tətbiq tamamilə yenilənib.Özəllikləri: • Offline işləmə rejimi - internet olmadan istifadəedə bilərsiniz. • Sürətli axtarış • Axtarış filterləri: Axtarışsözü ilə başlayan və bitən • Seçilmişlər siyahısı - bəyəndiyinizadı "ürək" düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. •Əlfəcin (Bookmark) - Bəyəndiyiniz adı müxtəlif qruplarda saxlayabilərsiniz. • Tarixçə - Baxdığınız adlar ın tarixçəsi • Azərbaycanhərfləri üçün virtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələrbölməsi • İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Tətbiqin fb səhifəsi:https://fb.com/adlarinmenasi açar sözlər: adlarin menasi siyahisiazerbaycan adlari haqqinda milli
iLüğət - Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti 3.0.1.3 APK
App, "Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti" kitabı əsasındahazırlanmışdır. App-da 44750 sözün izahı verilmişdir. Tətbiqtamamilə yenilənib. Özəllikləri: • Offline işləmə rejimi - lugetiinternet olmadan istifadə edə bilərsiniz. • Sürətli axtarış •Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan və bitən •Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark -Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. •Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press) •Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçünvirtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələr bölməsi •İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu -İzahlı lüğət müzakirə qrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/ Açar sözlər:izahli luget sozleri menasi Azerbaycan türkçesi sözlüğü
Nüsrət Kəsəmənli - Şeirləri 2.0.3 APK
Nüsrət Kəsəmənlinin əziz xatirəsinə həsr olunur.ApplicationdaŞairin seçilmiş 186 şeiri yer alır.Bu kitab "NüsrətKəsəmənli.Gözlərimin qarası" (Bakı, Gənclik, 1975) və"NüsrətKəsəmənli. Heyf o sevgiyə" (Bakı, Gənclik, 2000) nəşrləri əsasındatəkrar nəşrə hazırlanmışdırTərtib edəni: Rəhilə Kəsəmənli(nusretkesemenli)(c) 2015Kəsəmənlinin is dedicated to the memory ofNusrat.186 Application poem is the poet.This book is a "blackKəsəmənliGozlərimin Nusrat" (Baku, Youth, 1975), and"NusratKasamanli. It's a pity he is love" (Baku, Youth, 2000), based onpublicationshas been re-launchedCompilation him: RachelKasamanli(Nusret Kasamanli)(C) 2015
🇦🇿🇷🇺 Азербайджанско-русский словарь 2.0.1.3 APK
Русско-азербайджанский и азербайджанско-русский бесплатный офлайнсловарь с легким и функциональным интерфейсом, охватывающим более150.000 слов Характеристика: • Очень эффективный, быстрый и схорошей производительностью. • возможность высокоскоростного поиска• Фильтры поиска - поиск суффикса, префикса (начинается/заканчивается) • Распознавание голоса (Text-to-speech engine) • Выможете добавлять отмеченные слова в список избранных. • Возможностьсоздания закладки и добавления слова в закладки. • Сохранениепросмотренных слов в истории (за день, месяц ...) • Возможностьсоздания закладки и добавления слова в закладки • Возможностьделиться в других приложениях • Озвучивание слова или выделенноготекста Окно описания открывается при клике на слово. Вы можетезавернуть и развернуть окно описания с функцией swipe. • Опцияпоиска, озвучивания и возможности делиться отмеченным словом в окнеописания. - Настройки • Опция изменения размера текста • Опцияизменения цвета интерфейса • Опция очистки списков Закладок,Избранных, Истории • Вы можете изменить цвет интерфейса двойнымщелчком по кнопкам увеличения/уменьшения громкости • Вы можетеизменить цвет интерфейса двойным щелчком по кнопкамувеличения/уменьшения громкости Azərbaycanca-rusca vərusca-azərbaycanca offlayn lüğət app-ı - "Azərbaycanca-rusca lüğət"(Dörd cilddə, Bakı, “Şərq-Qərb”, 2006, M.T.Tağıyev) vəРусско-азербайджанский словарь (под ред. А. Оруджева). nəşriəsasında hazırlanmışdır. App-da 150 min sözün tərcüməsiverilmişdir. Tətbiq tamamilə yenilənib. Özəllikləri: • Offlineişləmə rejimi - lugeti internet olmadan istifadə edə bilərsiniz. •Sürətli axtarış • Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan vəbitən • Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark -Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. •Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press) •Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçünvirtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələr bölməsi •İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu -Azərbaycan rusca offline lüğəti - müzakirə qrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/ Açar sözlər: ruscaluget, azerbaycan rus lugeti, Азербайджанско русский словарьtercume Russian-Azerbaijani and Azerbaijani-Russian free offlinedictionary with easy and functional interface, covering more150.000 the words Characteristics: • Very efficient, fast and witha good performance. • High speed search • Search filters - Searchsuffix, prefix (start / end) • Voice Recognition (Text-to-speechengine) • You can add the marked word in the favorites list . •Ability to create bookmarks and add a word to the Bookmarks . •Save scanned words in the History (for the day, month ...) •Ability to create bookmarks and add a word to the Bookmarks •Ability to share in other applications • Sound word , or theselected text description window opens when you click on the word.You can wrap and unwrap the description window function swipe. •Search option, the audio and the possibility to share a wordselected in the Description window. - Settings • Option changesText Size • Changes option color interface • Cleaning option listsBookmarks, Favorites, History • You can change the display color bydouble-clicking on the buttons to increase / decrease the volume •You can change the display color by double-clicking on the buttonsto increase / decrease the volume Azərbaycanca-rusca vərusca-azərbaycanca offlayn lüğət app-ı - "Azərbaycanca-rusca lüğət"(Dörd cilddə, Bakı, "Şərq-Qərb", 2006, M.T.Tağıyev) vəRussian-Azerbaijani Dictionary (edited by A. Orujov.). nəşriəsasında hazırlanmışdır. App-da 150 min sözün tərcüməsiverilmişdir. Tətbiq tamamilə yenilənib. Özəllikləri: • Offlineişləmə rejimi - lugeti internet olmadan istifadə edə bilərsiniz. •Sürətli axtarış • Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan vəbitən • Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark -Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. •Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press) •Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçünvirtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələr bölməsi •İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu -Azərbaycan rusca offline lüğəti - müzakirə qrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/ Açar sözlər: ruscaluget, azerbaycan rus lugeti, Azeri Russian Dictionary tercume
Antonimlər lüğəti 2.0.1.3 APK
App, "Azərbaycan dilinin Antonimlər lüğəti (2007) " kitabı əsasındahazırlanmışdır. Lüğətdə 2500-dən artıq sözün antonimi verilmişdir.Lüğətin özəllikləri: • Offline işləmə rejimi - lugeti internetolmadan istifadə edə bilərsiniz. • Sürətli axtarış • Axtarışfilterləri: Axtarış sözü ilə başlayan və bitən • Seçilmişlərsiyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək" düyməsini basmaqlabu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark - Bəyəndiyiniz sözülüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. • Sözün izahpəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutub saxlamaqla)lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press) • Tarixçə -Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçün virtualklaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələr bölməsi • İnterfeysinrəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı •Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinin təyini • Məlumatlarısilmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirə qrupu - Antonimlər lüğətimüzakirə qrupu https://www.facebook.com/groups/972252922817073/Açar sözlər: antonimler lugeti Azerbaycan dili azərbaycan antonimlüğət App, "Azerbaijani language dictionary of antonyms (2007)" hasbeen developed based on the book. It includes more than 2,500 wereliterally antonimi. features of the dictionary: • Offline operationmode - without internet access can use a dictionary. • Quick search• Search Filter: Search, beginning and ending with the word •Favorites list (Favorite) - like the word "heart" can be added tothis list by pressing the button. • Bookmark - Like the word in thedictionary you can save different groups. • Choosing the word, theword describing any window (hold on maintaining) the ability to beable to look in the dictionary (long press) • History - look at thehistory of words • For the virtual keyboard letters • Tabletsupport Settings section • The ability to change the color ofInterfeysin • The ability to change the size of text • Landscapemode, the determination of total window • Ability to delete datadiscussion group on the subject - a dictionary of antonymsdiscussion group https://www.facebook.com/groups/972252922817073/Keywords: Azerbaijani language dictionary of antonyms antonymdictionary
Ərəb və fars sözləri lüğəti 2.0.1.2 APK
App, "Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözlərilüğəti. Bakı, «Şərq-Qərb», 2005." kitabı əsasında hazırlanıb. Lüğətklassik Azerbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin orijinal yazıdaoxunuşunu, nəşr edilmiş klassik mətnlərdə tez-tez rast gəlinən ərəbvə fars mənşəli alınma söz və ifadələrin başa düşülməsiniasanlaşdırmaq və ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində işlənən ereb vəfars alınmalarının ümumi mənzərəsini sistemli şəkildə əks etdirməkməqsədi daşıyır. Özəllikləri: • Offline işləmə rejimi - lugetiinternet olmadan istifadə edə bilərsiniz. • Sürətli axtarış •Axtarış filterləri: Axtarış sözü ilə başlayan və bitən •Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz sözü "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz. • Bookmark -Bəyəndiyiniz sözü lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlaya bilərsiniz. •Sözün izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə (üzərində tutubsaxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı (long press) •Tarixçə - Baxdığınız sözlərin tarixçəsi • Azərbaycan hərfləri üçünvirtual klaviatura • Tablet dəstəyi Tənzimləmələr bölməsi •İnterfeysin rəngini dəyişdirmək imkanı • Mətnin ölçüsünüdəyişdirmək imkanı • Landscape modunda məlumat pəncərəsinin yerinintəyini • Məlumatları silmək imkanı Mövzuyla bağlı müzakirə qrupuhttps://www.facebook.com/groups/972252922817073/ App, "a dictionaryof classical Arabic and Persian words used in the literature.Baku," East-West ", 2005." based on the book. Dictionary of classicEnglish literature, reading samples of the original article,published classic texts in Arabic and Persian origin oftenencountered in obtaining a better understanding of the words andexpressions and, in general, the language used in a systematic wayreflect the views of Arab and Persian aims alınmalarının. Features:• Offline operation mode - without internet access can use adictionary. • Quick search • Search Filter: Search, beginning andending with the word • Favorites list (Favorite) - like the word"heart" can be added to this list by pressing the button. •Bookmark - Like the word in the dictionary you can save differentgroups. • Choosing the word, the word describing any window (holdon maintaining) the ability to be able to look in the dictionary(long press) • History - look at the history of words • For thevirtual keyboard letters • Tablet support Settings section • Theability to change the color of the interface • The ability tochange the size of text • Landscape mode, the determination oftotal window • Ability to delete data discussion group on thesubject https://www.facebook.com/groups/972252922817073/
Yol Hərəkəti Haqqında qanun 2.0.0 APK
Tətbiq, "Yol Hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu"əsasında hazırlanmışdır.8 fəsil və 87 maddə yer alır.VerilənlərAzerbaycan Respublikası Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin rəsmisaytından götürülmüşdür.Yol hərəkət qaydaları tətbiqi kitabça kimidaim yanınızda sizi qanunlardan xəbərdar edər.Son yenilənmə tarixi06.01.2016Tətbiqin özəllikləri:• Offline işləmə rejimi - app-ıinternet olmadan istifadə edə bilərsiniz.• Sürətli axtarış•Seçilmişlər siyahısı (Favorite) - bəyəndiyiniz maddəni "ürək"düyməsini basmaqla bu siyahıya əlavə edə bilərsiniz.• Bookmark -Bəyəndiyiniz maddəni lüğətdə müxtəlif qruplarda saxlayabilərsiniz.• Maddənin izah pəncərəsində hər hansı sözü seçməklə(üzərində tutub saxlamaqla) lüğətdə axtarışa verə bilmək imkanı(long press) • Tarixçə - Baxdığınız maddələrin tarixçəsi•Azərbaycan hərfləri üçün virtual klaviatura• TabletdəstəyiTənzimləmələr bölməsi• İnterfeysin rəngini dəyişdirməkimkanı• Mətnin ölçüsünü dəyişdirmək imkanı• Landscape modundaməlumat pəncərəsinin yerinin təyini• Məlumatları silmək imkanıYeniApp-lardan xəbər tutmaq üçün səhifəmiziizləyinhttps://www.facebook.com/AzLiterature/Açar sözlər:Azerbaycan, baki, qanun, yol hereket qaydalari kitabi, polis
🇦🇿🇬🇧 Azerbaijani English dictionary 2.0.1.3 APK
Azerbaijani - English dictionary is a free offline dictionary(vocabulary) with easy and functional user interface, covers over50.000 words. ★ Features: • Favorite words • Bookmark - Rename abookmark - Sorting a bookmark • Adding notes to word • History( asday,month ...) • Adding new words • Editing words • Random wordbutton • Search filters - suffix (starts with) - prefix (ends with)• Text-to-speech (TTS) (word or selected text) • Voice recognition• Night mode • Backup/Restore (File & Dropbox ) • Tabsvisibility - you can show or hide tabs (in settings). ✓ SupportsAndroid N ✓ Tablet UI Support • Changing text size on thedescription window • Sharing in other apps • The option ofsearching, sounding and sharing of marked word in the descriptionwindow. * Description window is opened as clicking on the word. Youcan minimize and maximize the description window with swipefunction. - Setting • Changing option of text size • Changingoption of UI color • Clearing option of Bookmark, Favorite, Note,History list Azerbaijani - English dictionary is offlinedictionary, offline dictionary needs memory. You can givesuggestions, comments and legal questions related to dictionary tothis address. [email protected]
Loading...