1.0.3 / March 11, 2020
(4.3/5) (9)
Loading...

Description

The app Greetings from Krka gives the user an opportunitytodiscover the history and the beauty of the Krka River, sendahistoric postcard to friends and family, or find out more abouttheKrka National Park. Postcards featuring photographs of KrkaRiverfrom 19. century represent a record of a bygone time, shownaturaland cultural heritage of the National Park, but also testifyto theuniversal human need to communicate and share a moment. Theapp wasdeveloped as part of the Krka Now&Then Project. The mainaim ofthe project was to develop an innovative digital product thatwouldcombine tourism and cultural heritage to promote the beautiesofthe Krka River as recorded on old postcards from Croatianheritageinstitutions. Developed by the National and UniversityLibrary inZagreb and powered by the Krka National Park, the app isunique onthe market. It combines postcards, photographs, andmostimportantly - library's expertise in telling a story.

App Information Greetings from Krka

 • App Name
  Greetings from Krka
 • Package Name
  hr.factory.greetings
 • Updated
  March 11, 2020
 • File Size
  19M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Plava tvornica
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
 • Google Play Link

Plava tvornica Show More...

Panonia Tour 3.1 APK
Mobilna aplikacija Panonia tour, jedna je odsredstava pomoću kojih Turističkazajednica Požeško-slavonske županije promovira i predstavljaturističku ponudu s područjaPožeško-slavonske županije.Mobilna aplikacija TZ Požeško-slavonske županije pruža korisnikupotpunije iskustvoposjete Požeško-slavonskoj županiji, te omogućava lakše snalaženjei tematski odabir lokacijakoje želi posjetiti s naznakom da aplikacija pruža pouzdaneinformacije nužne prije planiranjaputovanja, te za vrijeme boravka u destinaciji.Kategorije iz izbornika aplikacije su:Atrakcije unutar koje se nalaze potkategorije Znamenitosti,Kultura, Ruralni turizam,Aktivnosti unutar koje se nalaze potkategorije Lov i ribolov,Biciklizam, Jahanje,Kupališta, Planinarenje,Paragliding, Outdoor, RekreacijaEno - Gastro unutar koje se nalaze potkategorije Restorani,Kušaonice, OPGproizvodi, VinarijeSmještajKalendarInfoInteraktivna kartaPreporukeSvaki objekt naveden u pojedinoj kategoriji sadrži fotografije,kontakt podatke(adresa, mail, web stranica), kartu lokacije, te kratko navedenuponudu. Korisnici aplikacijemogu ostvariti direktnu interakciju sa kontakt podacima objekta(slanje e-mail poruke,telefonski poziv na navedeni broj, posjet Internet straniceobjekta). Postoji mogućnostocjenjivanja objekta od strane korisnika.Kalendar događanja i manifestacija u 2013.g. na područjuPožeško-slavonske županijesadrži događaje sortirane po datumu, sa svim potrebniminformacijama: opis događaja,fotografija događaja, datum početka i završetka događaja, lokacijuna kojoj se događanjeodržava, te info broj ili web stranicu na kojoj mogu saznati više odogađaju. Svaki događajprikazan je na karti županije.U kategoriji Info korisnik na brz i jednostavan način može doći dopodataka ožupaniji, posebnostima gradova i općina, važnim telefonskimbrojevima i kontakt podacimaturističkih zajednica s područja Požeško-slavonske županije.Aplikacija sadrži interaktivnu kartu u kojoj će se nalazitiobjekti, te postoji mogućnostfiltriranja objekata s obzirom na tematiku, kao i mogućnostgeolokacije što će korisnicimaomogućiti prepoznavanje lokacija koje su im u blizini. KartaPožeško-slavonske županijepodiže se direktno sa servisa "Maps", te prikazuje sve lokacijenavedene u bazisa prepoznatljivim simbolima. Filteri omogućavaju filtriranjeprikazanog sadržaja pokategorijama: Atrakcije, Aktivnosti, Eno-Gastro, Smještaj,Događanja.U kategoriji Preporuke, nalaze se kreirane turističke rute kojeobuhvaćaju tematskipovezane objekte, gdje korisnik može pregledom ruta odabrati jednucijelu rutu ili ihmeđusobno kombinirati ili iz svake rute odabrati jednog ilinekoliko subjekta prilikomsastavljanja svog itinerara. Rute su tematski skup sadržajagrupiran kako bi korisniku pružionajbolje iskustvo prilikom samostalnog posjeta i obilaska, amobilna aplikacija sadržislijedeće rute: Vrhunska vinska priča, Okusi Slavonije, Prirodno izdravo, Izvorno Slavonsko,Put povijesnih utvrda, Jedinstvena priroda, Vrijedna baština,Bogatstvo šume, Dva kotača, Upokretu, Stazama lipicanca i kune, Tradicija na stolu.Aplikacija omogućuje korisniku slobodno istraživanje županije smogućnošću da uzpreporučene rute koje sadrže sve potrebne podatke sami korisniciimaju dovoljno vremenaza obilazak. Aplikacija ima mogućnost povezivanja na društvenemreže (Twitter, Facebook)u segmentima ocjenjivanja sadržaja i dijeljenja lokacijekorisnika.Mobile applicationsPannonia tour, is one of the means by which TravelCommunity Pozega-Slavonia County promotes and presents touristoffer in the areaPozega-Slavonia.Mobile applications TZ Pozega-Slavonia County provides the userwith a more complete experienceVisit Pozega-Slavonia, and makes it easier to navigate and selectthe theme locationwho wants to visit with the indication that the applicationprovides reliable information necessary before planningtravel, and during their stay at the destination.Categories from the application's menu are:Attractions within which there are subcategories Attractions,Culture, Rural Tourism,Activities within which there are subcategories Hunting andfishing, cycling, riding,Bathing, hiking, paragliding, Outdoor, RecreationEno - Gastro inside which there are sub-categories of restaurants,tasting room, OPGproducts, WineriesAccommodationCalendarInfoInteractive mapRecommendationsEach object is listed in a particular category includes photos,contact details(Address, email, website), map location and briefly mentioned theoffer. Users appscan achieve direct interaction with contact data object (sende-mail messages,telephone call at the number listed, visit the Internet sitefacility). There is a possibilitygrading facility by the user.Calendar of events and events in 2013 in Pozega-SlavoniaCountycontains events sorted by date, with all the necessary information:description of the event,photos of events, start and end of the event, the location wherethe eventmaintains and info number or website where they can learn moreabout the event. Every eventshown on the county.In the category of user info in a fast and easy way can lead todataCounties, cities and municipalities specifics, important phonenumbers and contact informationtourist communities of Pozega-Slavonia County.The application includes an interactive map which will includebuildings, there is a possibilityfiltering facilities considering the subject matter, as well as thepossibility of geolocation usersenable recognition sites they close. Map Pozega-SlavoniaCountylifted directly from the service, "Maps" and shows all thelocations listed in the databasewith distinctive symbols. Filters allow filtering of displayedcontent bycategories: Attractions, Activities, Wine and Food, Lodging,Events.In the category of recommendations, are designed tourist routesthat include themerelated objects, where the user can select a route survey theentire route orcombined with each other or of each route to choose one or severalof the subject whencompiling their itineraries. Routes are thematically groupedcollection of content to the user providedthe best experience when visiting independent and tour, a mobileapplication containingThe following routes: Premium wine story, Flavors Slavonia, naturaland healthy, Originally Slavonia,Put historic fort, unique nature, rich heritage, the richness ofthe forest, two wheels,motion paths of Lipizzaners and martens, Tradition on thetable.The application allows the user to freely explore the county withthe possibility that therecommended route, which contain all the necessary information theusers have enough timefor the tour. The application has the ability to connect to socialnetworks (Twitter, Facebook)in segments of content rating and sharing a user's location.
Drava Papuk 2.2 APK
Mobilnom aplikacijom Drava- PapukTurističkazajednica Virovitičko- podravske županije na praktičan iprivlačannačin osigurava korisnicima upoznavanje turističke ponudespodručja županije.Koristeći aplikaciju Drava- Papuk korisnici mogu pronaćisvepotrebne informacije za ugodan boravak i obilazakturističkihodredišta.Aplikacija sadrži sljedeće kategorije:A) Kulturne znamenitosti koje korisniku osiguravaju podatkeosvakoj znamenitosti, uključujući i adresu, telefon, e-mailadresu,web stranicu. Pored toga, ova ketegorija omogućava korisnikudalokaciju znamenitosti potraži na karti, da je fotografirateocijeni lokaciju.B) Smještaj označava kategoriju koja korisniku osiguravasvepotrebne infomacije o smještaju na području cijeleVirovitičko-podravske županije te mu također nudi mogućnost da istiocijeni,fotografira, pronađe na karti.C) Gastronomska ponuda obuhvaća sve gastro lokacije uzosiguranekontakte te mogućnost ocjenjivanja i fotografiranjarestorana tesmještaja restorana na karti.D) Predložene turističke rute kategorija je koja korisnicimanudivelik broj turističkih ruta uz informacije o očekivanomtrajanju,prikazom na karti te predloženim turističkim lokacijama.Uz to,korisnici imaju mogućnosti fotografirati i ocijenjivatisadržajpredložene rute. Rute koje aplikacija nudi su: Dravskaruta, Ekoškole u prirodi, Etno ruta, Festivali i manifestacije,Gastro ruta,Lovačka ruta, Muzejska ruta, Park prirode Papuk,Rekreacijska rutate Sakralna ili hodočasnička ruta.Kako je navedeno, korisnici svaku lokaciju mogu fotografiratiiocijeniti, a isto tako aplikacija za svaku lokacijuosiguravakontakt podatke i izravno povezivanje s kontaktima:telefon, e-mailadresa, web stranica.Aplikacija je dostupna na četiri jezika: hrvatskom,njemačkom,engleskom i mađarskom što je ujedno čini i dostupnijomširem krugukorisnika.Također, aplikacija sadrži Kalendar, kategoriju kojakorisnikuosigurava popis svih manifestacija i događanja na područjužupanijei to tijekom cijele godine. Manifestacije idogađanjeorganizacijski su uređena po mjesecima te je korisnikuomogućenpregled istih po mjesecima.Kategorija Mape sadrži interaktivnu kartu na kojoj se nalazesviobjekti i lokacije koji su ponuđeni u kategorijamaglavnogizbornika. Uz to, mapa- karta nudi mogućnost filtriranjaobjelataodnosno lokacija s obzirom na tematiku vezanu uzosnovnekategorije. Mogućnost filtriranja obuhavaća trikategorije:kulturne znamenitosti, gastronomska ponuda i smještaj.Kartažupanije podiže se direktno sa Google servisa "Maps", teprikazujesve lokacije navedene u bazi sa prepoznatljivimsimbolima.Konačno, kategorija Info korisnicima osigurava sve informacijeoturističkim uredima uključujući i njihove kontakt podatke, kaoipopis turističkih vodiča sa područje županije snjihovimkontaktima.MobileapplicationsDrava-Park Tourist Virovitičko-unty in a practical andattractiveway provides users exploring tourism in the county.Using the application Drava-Park users can find alltheinformation you need for a comfortable stay and visittouristdestinations.The application includes the following categories:A) Heritage to provide customer information on eachattractions,including address, phone, e-mail address, website. Inaddition, theyoungest competitors, allows the user to search forthe location oflandmarks on the map, it is photographed and judgeslocation.B) Accommodation category indicates that the user providesallthe necessary information concerning accommodationthroughoutVirovitičko-unty and it also offers the possibility thatthe samejudges, photographs, found on the map.C) The gastronomic offer includes all gastro locationswithsecured contacts and the possibility of assessing andphotographingrestaurants and accommodation restaurants on themap.D) The proposed tourist route category is that offers usersanumber of tourist routes in addition to information abouttheexpected duration of a display on the map and the proposedtouristlocations. In addition, users have the opportunity tophotographand evaluated content of the proposed route. Routesthatapplications offered are: Drava routes, Eco school in nature,Ethnoroutes, festivals and events, gastronomic routes, huntingroutes,routes Museum, Park Nature Park, Recreational routes andreligiousor pilgrimage routes.As noted, users can photograph each site and assessed, as wellasapplications for each site provides contact information and adirectconnection with the contacts: phone, e-mail addresses, website.The application is available in four languages:Croatian,English, German and Hungarian, which makes it moreaccessible andbroader audience.Also, the application includes a calendar, a category thattheuser provides a list of all the events and happenings in thecountyand throughout the year. Events and event organization arearrangedby month, and the user is allowed to see them by month.Category Folders contains an interactive map where you canfindall the objects and locations that are offered in the mainmenucategories. In addition, the Site-Map provides the abilitytofilter objelata and location with respect to the subjectmatterrelated to the basic categories. Ability to filter obuhavaćathreecategories: cultural heritage, cuisine and accommodation.MapCounty lifted directly from the Google service "Maps" and showsallthe locations listed in the database with distinctivesymbols.Finally, the category Info provides customers with alltheinformation about the tourist offices including theircontactdetails and a list of tourist guides with the county withtheircontacts.
Tour Pack 3.0 APK
Tour packThe mobile application presents locations and their offers. Also,ithelps you to explore new destinations according to chosencategorieson map. You can find places to eat and drink, likerestaurants orplaces to buy wine. There are many locations thatoffers Wi-FiInternet, parking, playground and other services. Eachlocationoffers contact information (adress, e-mail, web page),description,pictures and youtube video. The application isdeveloped withinHungary-Croatia IPA Cross-border Co-operationProgramme, inassociation with Virovitica-podravina County'sRegional DevelopmentAgency (VIDRA), which aim is to increase thelevel ofcompetitiveness and recognisibility ofVirovitica-podravinacounty.
Plitvička jezera 1.7.0 APK
Mobilna aplikacija Plitvička Jezera pruža posjetiteljima oveprekrasne destinacije sve informacije vezane uz bogatu ponuduatrakcija, smještajnih objekata, ugostiteljske ponude, ideja zaaktivan odmor te ostalih važnih informacija. Aplikacija jenamijenjena za sve posjetitelje jer nudi sadržaj na hrvatskom,engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku. Glaveznačajke aplikacije su: Proširena stvarnost - aplikacija najednostavan i zabavan način nudi pregled atrakcija koje se nalaze ukorisnikovoj blizini. Dovoljno je da usmjerite svoj uređaj uodređenom smjeru i dobit ćete pregled svih atrakcija koje se tamonalaze, uz podatak o njihovoj udaljenosti. Smještajni objekti(obiteljski smještaj, hoteli, kampovi, ostali smještaj) - pregledsvih važnih informacija kao što su kontakt podaci, opis,fotografije, kapaciteti, prikaz na karti te pronalazak puta doodabrane lokacije. Filter smještaja korisniku omogućuje lakšipronalazak odgovarajućeg smještaja prema željenoj lokaciji, vrstismještaja, kapacitetu i broju zvjezdica za više od 500 objekataobiteljskog smještaja. Aktivan odmor - destinacija svojimposjetiteljima nudi razne aktivnosti (programe obilaska,poučno-rekrativne staze, planinarenje, biciklizam), a koristećiaplikaciju lako ćete naći sve informacije o zahtjevnosti staza,kretanju po ruti, lokacijama u blizini, itd. Info kutak -informacije o vremenskoj prognozi, konverter valuta, cjenikulaznica, informacije o radnom vremenu parka, elektrobroda ipanoramskog vlaka. Pretraga po nazivu lokacija i ruta - zaposjetitelje koji već dobro poznaju destinaciju nudimo mogućnostpretrage lokacija i ruta po nazivu. Pretraga po udaljenosti -posjetiteljima koji tek upoznaju destinaciju, nudimo mogućnostpretrage po udaljenosti od njihove trenutne lokacije, za sveobjekte (smještaj, restorani, caffe barovi, trgovine). Karta -prikaz svih lokacija na karti. Filter na karti omogućuje detaljnijupretragu prema udaljenosti i kategorijama lokacija. Klikom na pin,otvara se pop-up sa informacijama o nazivu lokacije i udaljenosti,te mogućnost pregleda svih podataka o odabranoj lokaciji. Događanja- kalendar nudi pregled događanja te važne informacije o istom, ato su datum i trajanje, opis, fotografije te prikaz na karti.Posjetite NP Plitvička jezera - nudi sažeti pregled informacijakoje aplikacija nudi: ruta, galerija, cjenik, uz mogućnost dakorisnik sazna više odabirom pojedine sekcije. Preporuke -proporučene rute i lokacije. Galerija fotografija - pregledprekrasnih fotografija nacionalnog parka i okolice. O nama - općeinformacije o turističkim zajednicama i nacionalnom parku. Sadržipregled kontakt podataka za ambulante, ljekarne, policiju, banke,pošte, mjenjačnice, turističke agencije, benzinske postaje teostale korisne podatke.
Drava Bicycle Routes 1.1 APK
Explore and cycle through Drava crossborderregion using this informative and helpful application.DravaBicycle Routes application is a result of a Hungary-CroatiaIPACross-boarder Co-operation Programme that aims to promotecycletourism and improve cycle infrastructure.Features:- Find and follow Drava bicycle routes- Calculate your speed, distance, duration and location- Find and explore nearby attractions, gastronomy, accommodationandresting places- Get directions to interesting locations- Get contact information and contact them directly- Add interesting locations using your phoneDownload the app and be part of a great cycling experience!
Križevci - gateway to Prigorje 1.0.5 APK
Tourist Board of the City of Križevci prepared a mobile applicationKriževci to promote and inform users about the tourist offer ofcity and its surroundings. Using this application, users can easilyfind cultural facilities, accommodation, general tourist offer andall other information that will make their stay in Križevci andKalnik region pleasant and interesting. Application contains thefollowing categories: · Attractions – information about localsights and attractions, including address, telephone numbers,e-mail address, web page. This category enables user to findlocation sights on the map, photograph and evaluate a location. ·Activities – a big number of activities and tourist routes withinformation about expected duration and map of the suggestedlocation. Users have possibility of photographing and evaluatingthe content of suggested routes. · Gastronomy – includes all gastrolocations with contact numbers, possibility of evaluating andphotographing a restaurant, and accommodation on the map. · Enology– includes all locations of the wine cellars including contacts andpossibility of evaluating and photographing the location andfinding it on the map. · Accommodation – information aboutaccommodation in the area of Križevci city and its surroundings,also offering a possibility to evaluate, photograph and find theaccommodation on the map. · Entertainment – includes all clubs,caffe bars, cocktail bars... Category Maps contains an interactivemap showing locations offered in the main menu. Besides, the mapoffers a possibility of filtering locations. The possibility offiltering includes categories like: cultural sites, gastronomyoffer and accommodation. The map of the city and surroundings opensdirectly from service Google Maps, and shows all locations whichare listed in the base with recognizable symbols. Category Info,provides to users all information about tourist office of the city,as the list of tourist guides with their contacts.
Greetings from Zagreb 1.112 APK
Greetings from Zagreb has a new, festive attire - Advent in Zagreb.The application is enriched with ten Christmas cards from thecollection of the Print Collection of the National and UniversityLibrary in Zagreb, which are hidden in ten existing locations; someof the most beautiful places in the city of Zagreb. Christmas cardsare universal and you can send them wherever you are. So this year,cheer up your loved ones with warm Christmas postcards and furtherpersonalize them with appropriate stickers and frames. Theapplication is free to use and the number of greeting cards to sendis unlimited. Happy sending and happy holidays!
Expecting 1.2.2 APK
Expecting.app – your no-nonsense, friendly guide through pregnancyand beyond Getting information that you can trust about pregnancyand parenting is hard – it’s like everyone is trying to sell you aproduct or service. Expecting.app is different – written byindependent parents and experts, it brings together everything youneed to know about pregnancy, birth and beyond in an easy tounderstand, friendly format that encourages you to choose what’sbest for you and your family. We’ve been there, and we’re here foryou. Written by independent experts Expecting.app is the result ofa collaboration between leading parents’ groups and independentmidwives, psychologists, doulas, parenting experts, babywearing andcar seat experts. The information in the app is based on thehighest level of evidence and best practice and tips and tricksprovided by parents who have been there, with no commercialinterests involved. Special content for dads Dads-to-be also needsupport and information – from the 9th week of pregnancyExpecting.app offers dads tools and articles just for them, writtenby other dads. Sync your app with your partner’s Expecting.appoffers users the ability of syncing their app with their partner’sand share information like favourite baby names, shopping lists andmore. You can un-link at any time. Features that make Expecting.appdifferent Pregnancy week by week updates that helps you visualizeyour baby’s development and gives helpful tips on how to deal withpregnancy challenges Friendly, expert advice for mothers andfathers tailored to your week of pregnancy Tools to log yourweight, blood pressure and blood sugar (if you need to monitorthese) that can be customized and downloaded Lists of items to getready for hospital and home births Shopping lists for home, familyand baby Interactive list of the top 100 baby names in each countrywhere you can choose your favourites and decide on the perfect namefor your little one Kick counter Contraction timer that helps youdecide when to call the midwife or go to hospital Who is behindExpecting.app? Expecting.app was developed by five leading Europeanparents’ organisations and financed through an Erasmus+ projectfinanced by the European Commission, and all the content availableis free. The app is fully independent and non-commercial – yourdata is safe and your app experience will never be interrupted withads. Midwives and doctors are health professionals who have theknowledge and experience to assist pregnant families and you shouldconsult them with any concerns and questions you may have.Expecting.app is not intended for medical use or to replace theadvice of a licensed midwife or physician. Information is providedon a general information basis and is not a substitute forpersonalized advice from a health professional. Roda – Parents inAction and its partners disclaim any liability for decisions youmake based on information in the app.
Loading...