3.0 / December 13, 2018
(4.3/5) (1)

Description

Lý thuyết và trắc nghiệm hóa học lớp 12 theo chương trình sáchgiáokhoa. Nội dung bao gồm: Chương 1: Este - Lipit Bài 1: Este Bài2:Lipit Bài 3: Khái niệm về Xà phòng và Chất giặt rửa tổng hợp Bài4:Luyện tập Este và Chất béo Chương 2: Cacbohiđrat Bài 5: GlucozơBài6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ Bài 7: Luyện tập Cấu tạovàtính chất của Cacbohiđrat Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chấthóahọc của Este và Cacbohiđrat Chương 3: Amin, Amino Axit VàProteinBài 9: Amin Bài 10: Amino axit Bài 11: Peptit và Protein Bài12Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Amin, Amino axit vàProteinChương 4: Polime Và Vật Liệu Polime Bài 13: Đại cương vềpolime Bài14 Vật liệu polime Bài 15: Luyện tập Polime và vật liệupolime Bài16: Thực hành Một số tính chất của protein và vật liệupolimeChương 5: Đại Cương Về Kim Loại Bài 17: Vị trí của kim loạitrongbảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại Bài 18: Tính chất củakimloại và Dãy điện hóa của kim loại Bài 19 Hợp kim Bài 20: Sự ănmònkim loại Bài 21 Điều chế kim loại Bài 22: Luyện tập Tính chấtcủakim loại Bài 23 Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kimloạiBài 24: Thực hành Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kimloạiChương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm Bài 25: Kimloạikiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm Bài 26: Kim loạikiềmthổ và hợp chất quan trọng của chúng Bài 27: Nhôm và hợp chấtcủanhôm Bài 28: Luyện tập Tính chất của kim loại kiềm, kim loạikiềmthổ và hợp chất của chúng Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhômvàhợp chất của nhôm Bài 30: Thực hành Tính chất của natri,magie,nhôm và hợp chất của chúng Chương 7: Sắt Và Một Số Kim LoạiQuanTrọng Bài 31: Sắt Bài 32: Hợp chất của sắt Bài 33: Hợp kim củasắtBài 34: Crom và hợp chất của Crom Bài 35: Đồng và hợp chất củaĐồngBài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc Bài 37: Luyện tậpTínhchất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 38: Luyện tậpTínhchất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng Bài 39: ThựchànhTính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, cromChương 8:Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ Bài 40: Nhận biết một số iontrong dungdịch Bài 41: Nhận biết một số chất khí Bài 42: Luyện tậpNhận biếtmột số chất vô cơ Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát TriểnKinh Tế,Xã Hội, Môi Trường Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triểnkinh tế Bài44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 45: Hóa học và vấn đềmôi trườngClass 12 chemistry theories and tests under the textbookprogram.Content included: Chapter 1: Este - Lipit Lesson 1: EsteLesson 2:Lipit Lesson 3: The Concept of Soap and Detergent Lesson4:Exercise Estee and Fat Chapter 2: Carbohydrates Lesson 5:GlucoseUnit 6: Saccharose, Starch and Cellulose Lesson 7:ExerciseStructure and properties of carbohydrates Lesson 8:Practice ofPreparation, Chemical Properties of Esters andCarbohydratesChapter 3: Amines, Amino Acids And Proteins Unit 9:Amin Problem10: Amino Acid Lesson 11: Peptides and ProteinsExercise 12Structure and Properties of Amino Acids and ProteinsChapter 4:Polymers and Polymer Materials Lesson 13: PolymericOutline Lesson14 Polymer material Lesson 15: Exercise Polymers andPolymerMaterials Lesson 16: Practice Some of the properties ofproteinsand polymer materials Chapter 5: Introduction to MetalsProblem 17:Position of metal in the periodic table and thestructure of themetal Problem 18: Metal properties andelectrochemical range ofmetals Article 19 Alloys Problem 20: Metalcorrosion Lesson 21Metalworking Lesson 22: Practicing theProperties of MetalsExercise 23 Metal preparation and metalcorrosion Lesson 24:Practical properties, metal preparation, metalcorrosion Chapter 6:Alkali Metal, Alkali Metal, Aluminum Problem25: Alkali metals andimportant compounds of alkali metal Lesson 26:Alkali metals andtheir important compounds Problem 27: Aluminum andaluminumcompounds Exercise 28 Characteristics of alkalinemetals,alkaline-earth metals and their compounds Exercise29Characteristics of aluminum and its compounds Lesson 30:PracticalProperties of Sodium, Magnesium, Aluminum and TheirCompoundsChapter 7: Iron And Some Important Metal Lesson 31: IronLesson 32:Iron Compounds Problem 33: Alloys of Iron Problem 34:Chromium andChromium Lesson 35: Copper and Copper Compounds Lesson36: Summaryof Nickel, Zinc, Lead, Tin Lesson 37: Exercise Thechemical natureof iron and its compounds Lesson 38: Exercise Thechemicalproperties of chromium, copper and their compounds Lesson39:Practice The chemical properties of iron, copper and thecompoundsof iron, chromium Chapter 8: Discriminating SomeImperfectionsProblem 40: Identify some of the ions in the solutionLesson 41:Identifying Some Gases Lesson 42: Exercise Recognize someinorganicsubstances Chapter 9: Chemistry and the Development ofEconomics,Society, and the Environment Lesson 43: Chemistry andEconomicDevelopment Lesson 44: Chemistry and Social Issues Lesson45:Chemistry and Environmental Issues

App Information Hóa học lớp 12

 • App Name
  Hóa học lớp 12
 • Package Name
  com.huynhducdinh.sthoa12
 • Updated
  December 13, 2018
 • File Size
  7.6M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  3.0
 • Developer
  Huynh Duc Dinh
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  18A Hamlet, 2 Quarter, Mỹ Phước Ward, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam
 • Google Play Link
Huynh Duc Dinh Show More...
Lịch sử trắc nghiệm và lý thuyết 2.2.2018 APK
Tổng hợp kiến thức môn lịch sử chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm(trac nghiem)Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp 12 chuẩn bị cho cáckỳ thi trắc nghiệm (trac nghiem)Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp11 chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm (trac nghiem)Tổng hợp kiếnthức môn lịch sử lớp 10 chuẩn bị cho các kỳ thi trắc nghiệm (tracnghiem)Bài 1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranhthế giới thứ hai ( 1945 – 1949)Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu(1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000)Bài 3: Các nước Đông BắcÁBài 4: Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Bài 5: Các nước Châu Phi và MĩLa tinhBài 6: Nước MĩBài 7: Tây ÂuBài 8: Nhật BảnBài 9: Quan hệquốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnhBài 10: Cách mạng khoahọc-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XXBài 11:Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000Bài 12:Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925Bài13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm1930Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935Bài 15: Phong trào dânchủ 1936-1939Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởinghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa rađờiBài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đếntrước ngày 19-12-1946Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiếntoàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)Bài 19: Bước phát triểncủa cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)Bài20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc(1953-1954)Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranhchống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)Bài22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâmlược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)Bài23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phónghoàn toàn miền Nam (1973-1975)Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sauthắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 25:Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc(1976-1986)Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xãhội (1986-2000)Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đếnnăm 2000Synthetic history knowledge to prepare for the multiplechoice exam (Multiple Choice)Synthetic history knowledge inpreparation for the Grade 12 test exams (Multiple Choice)Synthesizeknowledge 11th grade history exam preparation for testing (MultipleChoice)Synthesize knowledge 10th grade history exam preparation fortesting (Multiple Choice)Lesson 1: The formation of a new worldorder after World War II (1945-1949)Lesson 2: Soviet and EasternEuropean countries (1945-2000), Russian Federation(1991-2000)Lesson 3: The Northeast Asian countriesLesson 4: Thecountries of Southeast Asia and IndiaLesson 5: The countries ofAfrica and Latin AmericaLesson 6: The USLesson 7: WesternEuropeLesson 8: JapanLesson 9: The International Relations duringand after the Cold War eraLesson 10: Revolution of science andtechnology and globalization trends latter half of the twentiethcenturyLesson 11: Summary of modern world history from 1945 to2000Article 12: national democratic movement in Vietnam from 1919to 1925Lesson 13: Movement of ethnic democracy in Vietnam from 1925to 1930Unit 14: 1930-1935 Revolutionary MovementUnit 15: Thedemocracy movement from 1936 to 1939Lesson 16: The movement ofnational liberation and total insurrection of August (1939-1945)Country North Vietnam launchedLesson 17: Water North Vietnam fromthe day after the date of 2-9-1945 until 19-12-1946 agoLesson 18:The early years of the national resistance war against Frenchcolonialism (1946-1950)Lesson 19: step development of the nationalresistance war against French colonialism (1951-1953)Problem 20:The national resistance against French colonialism ended(1953-1954)Lesson 21: Building socialism in the north and combatAmerican imperialism and the Saigon government in the South(1954-1965)Lesson 22: People two zones directly fighting against USimperialist aggression, the people of northern play while producer(1965-1973)Last 23: Recovery and economic development in thenorth-social liberation of the South (1973-1975)Lesson 24: Vietnamin the early years after the victory of the resistance war againstthe US and the country in 1975Last 25: Vietnam build socialism andthe struggle to defend our country (1976-1986)Last 26: Country roadgoing up innovation socialism (1986-2000)Last 27: Summary of thehistory of Vietnam from 1919 to 2000
Thi thử THPT Quốc Gia 2018 1.0 APK
Tổng hợp 60 đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2018Synthesis 60 exam test2018 National High School
Trắc nghiệm Lịch sử 12 3.0 APK
Chúng tôi www.vungkienthuc.com kính chúc các bạn mạnh khỏe và đạtnhiều thành công trong các kỳ thi. Nội dung trắc nghiệm LỊCH SỬ THẾGIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I: Sự Hình Thành TrậtTự Thế Giới Mới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai (1945 - 1949) Bài1: Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứhai ( 1945 – 1949) Chương II: Liên Xô Và Các Nước Đông Âu (1945 -1991). Liên Bang Nga (1991 - 2000) Bài 2: Liên Xô và các nước ĐôngÂu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) Chương III: Các NướcÁ, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) Bài 3: Các nước Đông Bắc Á Bài 4:Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ LatinhChương IV: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) Bài 6: Nước Mĩ Bài 7:Tây Âu Bài 8: Nhật Bản Chương V: Quan Hệ Quốc Tế (1945 - 2000) Bài9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh Chương VI:Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hoá Bài 10: Cáchmạng khoa học-công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XXBài 11: Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000 Chương I: Việt Nam Từ Năm1919 Đến Năm 1930 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từnăm 1919 đến năm 1925 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Namtừ năm 1925 đến năm 1930 Chương II: Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm1945 Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935 Bài 15: Phong trào dânchủ 1936-1939 Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởinghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đờiChương III: Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 Bài 17: Nước Việt NamDân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946 Bài18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dânPháp (1946-1950) Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toànquốc chống thực dân Pháp (1951-1953) Bài 20: Cuộc kháng chiến toànquốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) Chương IV: Việt NamTừ Năm 1954 Đến Năm 1975 Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miềnBắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam(1954-1965) Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đếquốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất(1965-1973) Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miềnBắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) Chương V: Việt NamTừ Năm 1975 Đến Năm 2000 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắnglợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 Bài 25: ViệtNam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc(1976-1986) Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xãhội (1986-2000) Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đếnnăm 2000 We www.vungkienthuc.com wish you good health and achievemore success in the exam. Content test MODERN WORLD HISTORY from1945 to 2000 Chapter I: The Formation of the New World Order AfterWorld War II (1945 - 1949) Lesson 1: The formation of a new worldorder after World War II (1945-1949) Chapter II: Soviet and EasternEuropean Countries (1945-1991). Russian Federation (1991 - 2000)Lesson 2: Soviet and Eastern European countries (1945-2000),Russian Federation (1991-2000) Chapter III: The Asian Countries,Africa and Latin America (1945 - 2000) Lesson 3: The NortheastAsian countries Lesson 4: The countries of Southeast Asia and IndiaLesson 5: The African and Latin American countries Chapter IV:America, Western Europe, Japan (1945 - 2000) Lesson 6: The USLesson 7: Western Europe Lesson 8: Japan Chapter V: InternationalRelations (1945 - 2000) Lesson 9: The International Relationsduring and after the Cold War era Chapter VI: Scientific Revolution- technology and globalization trends Lesson 10: Revolution ofscience and technology and globalization trends latter half of thetwentieth century Lesson 11: Summary of modern world history from1945 to 2000 HISTORY OF VIETNAM between 1919 and 2000 Chapter I:Vietnam between 1919 and 1930 Article 12: national democraticmovement in Vietnam from 1919 to 1925 Lesson 13: Movement of ethnicdemocracy in Vietnam from 1925 to 1930 Chapter II: Vietnam From1930 To 1945 Unit 14: 1930-1935 Revolutionary Movement Unit 15: Thedemocracy movement from 1936 to 1939 Lesson 16: The movement ofnational liberation and total insurrection of August (1939-1945)Country North Vietnam launched Chapter III: Vietnam from 1945 to1954 Lesson 17: Water North Vietnam from the day after the date of2-9-1945 until 19-12-1946 ago Lesson 18: The early years of thenational resistance war against French colonialism (1946-1950)Lesson 19: step development of the national resistance war againstFrench colonialism (1951-1953) Problem 20: The national resistanceagainst French colonialism ended (1953-1954) Chapter IV: Vietnambetween 1954 and 1975 Lesson 21: Building socialism in the northand combat American imperialism and the Saigon government in theSouth (1954-1965) Lesson 22: People two zones directly fightingagainst US imperialist aggression, the people of northern playwhile producer (1965-1973) Last 23: Recovery and economicdevelopment in the north-social liberation of the South (1973-1975) Chapter V: Vietnam from 1975 to 2000 Lesson 24: Vietnam inthe early years after the victory of the resistance war against theUS and the country in 1975 Last 25: Vietnam build socialism and thestruggle to defend our country (1976-1986) Last 26: Country roadgoing up innovation socialism (1986-2000) Last 27: Summary of thehistory of Vietnam from 1919 to 2000
Lịch sử lớp 10 1.0 APK
Tổng hợp kiến thức môn lịch sử lớp 10 chuẩn bị cho các kỳ thi trắcnghiệm (trac nghiem) Liên hệ với chúng tôi E-mail:huynhducdinh@gmail.com Website: http://www.kienthucchung.comFacebook:https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-y%C3%AAu-th%C3%ADch-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-1788904914742174Synthesize knowledge 10th grade history exam preparation fortesting (Multiple Choice) Contact us E-mail: huynhducdinh@gmail.comWebsite: http://www.kienthucchung.com Facebook:https://www.facebook.com/H%E1%BB%99i-y%C3%AAu-th%C3%ADch-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-1788904914742174
Cơ cấu giống cao su 2016-2020 1.0 APK
Cơ cấu giống cao su do Tập Đoàn CN Cao suViệtNam Ban Hành cho giai đoạn từ năm 2016-2020Rubber-like structurebyCN Group Vietnam Rubber Executive Board for the period fromtheyear 2016-2020
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 1.0 APK
Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ ChíMinhver 2017Charter Ho ChiMinhCommunist Youth Union ver 2017
Địa lý THPT trắc nghiệm (trac nghiem) 1.1.2018 APK
Tổng hợp các kiến thức môn địa lý THPT.Địa lý lớp 12Việt Nam trênđường đổi mới và hội nhậpVị trí địa lí, phạm vi lãnh thổThực hànhVẽ lược đồ Việt NamLịch sử hình thành và phát triển lãnh thổĐấtnước nhiều đồi núiThiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biểnThiênnhiên nhiệt đới ẩm gió mùaThiên nhiên phân hóa đa dạngĐọc bản đồđịa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi Sử dụngvà bảo vệ tài nguyên thiên nhiênBảo vệ môi trường và phòng chốngthiên tai Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước taLao động và việclàmĐô thị hóaVẽ biểu đồ và phân tích địa lý các ngành kinh tếChuyển dịch cơ cấu kinh tế Đặc điểm nền nông nghiệp nước taVấn đềphát triển nông nghiệpPhân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồngtrọtVấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệpTổ chức lãnh thổnông nghiệpCơ cấu ngành công nghiệpVấn đề phát triển một số ngànhcông nghiệp trọng điểmVấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệpVẽ biểuđồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệpVấn đềphát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạcVấn đềphát triển thương mại, du lịchVấn đề khai thác thế mạnh ở trung duvà miền núi Bắc BộVấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ởđồng bằng sông HồngPhân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sảnxuất lương thực ở đồng bằng Sông HồngVấn đề phát triển kinh tế - xãhội ở Bắc Trung BộVấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hảiNam Trung BộVấn đề khai thác thế mạnh ở Tây NguyênSo sánh về câycông nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyênvới trung du và miền núi Bắc BộVấn đề khai thác lãnh thổ theo chiềusâu ở Đông Nam BộPhân tích tình hình phát triển công nghiệp ở ĐôngNam BộVấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sôngCửu LongVấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển Đôngvà các đảo, quần đảoCác vùng kinh tế trọng điểmTìm hiểu địa lýtỉnh, thành phốĐịa lý Lớp 11Sự tương quan về trình độ phát triểnkinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và côngnghệ hiện đạiXu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tếMột số vấnđề mang tính toàn cầuTìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàncầu hóa đối với các nước đang phát triểnMột số vấn đề của châu lụcvà khu vựcHợp chủng quốc Hoa KìLiên minh châu ÂuLiên bang NgaNhậtBảnCộng hòa nhân dân Trung HoaKhu vực Đông Nam ÁÔ-xtrây-li-aCácphép chiếu hình bản đồ cơ bảnMột số phương pháp biểu hiện các đốitượng địa lý trên bản đồSử dụng bản đồ trong học tập và đời sốngVũtrụ. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái ĐấtCấu trúccủa Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảngTác động của nội lựcđến địa hình bề mặt Trái ĐấtTác động của ngoại lực đến địa hình bềmặt Trái Đấtsự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núitrẻ trên bản đồKhí quyển. Sự phân bố khí áp. Một số loại gióchínhSự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. MưaThủy quyển.Sóng.Thủy triều. Dòng biểnThổ nhưỡng quyển. Sinh quyển.Sự phân bố sinhvật và đất trên Trái ĐấtLớp vỏ địa lý. Quy luật địa đới và quy luậtphi địa đớiDân số và sự gia tăng dân sốCơ cấu dân sốSự phân bố dâncư. Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giớiCơ cấu nền kinh tếVaitrò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nôngnghiệp. Địa lí ngành trồng trọtĐịa lí ngành chăn nuôiVẽ và phântích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một sốquốc giaVai trò và đặc điểm của công nghiệpĐịa lí các ngành côngnghiệpMột số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệpVẽbiểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thếgiớiVai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng phân bố các ngànhdịch vụVai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển vàphân bố ngành giao thông vận tảiĐịa lý các ngành giao thông vậntảiViết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy ê và kênh đào PanamaĐịa língành thông tin liên lạcĐịa lý ngành thương mạiMôi trường và tàinguyên thiên nhiênMôi trường và sự phát triển bền vữngSynthesis ofhigh school geography knowledge.Geography 12Vietnam on the road toreform and integrationGeographical location, territoryPracticeDrawing Vietnam schemaHistory and development of the territoryHillycountryNature deeply influenced by the seaNatural tropical moistmonsoonDiversity of natural fertilizersRead a topographic map, fillempty schema some mountains and peaksUse and protection of naturalresourcesEnvironmental protection and disasterpreventionDemographic characteristics and population distributionin our countryLabor and EmploymentUrbanizationCharting andgeographic analysis of economic sectorsEconomicrestructuringFeatures of our country's agricultureAgriculturaldevelopment issuesAnalysis of the restructuring of the farmingsectorDevelopment issues fisheries and forestryAgriculturalterritorial organizationIndustry structureThe problem developedsome key industriesTerritorial problems of industrialorganizationCharting, comments, and explain the industrialrestructuringIndustry development problems of transportation andcommunicationsDevelopment issues of trade, tourismExploit thestrong issues in the midland and northern mountainousIssues ofeconomic restructuring by industry in the Red River DeltaAnalyzethe relationship between population and food production in the RedRiver DeltaEconomic development issues - society in NorthCentralEconomic development issues - social in South CentralCoastExploit the strong issues in the HighlandsComparison ofperennial industrial plants and large livestock between theHighlands with the midland and northern mountainousExploitingterritorial issues in depth in SoutheastAnalysis of the situationof industrial development in the South EastIssues and rational useof natural improvement in the Mekong DeltaIssues of economicdevelopment, national security and the South China Sea islands andarchipelagosThe key economic regionLearn geographic provinces andcitiesGeography Grade 11The correlation in the level of economicdevelopment - social groups of the country. Scientific revolutionand modern technologyTrend of globalization, economicregionalizationSome global issuesLearn the opportunities andchallenges of globalization for developing countrySome problems ofthe continent and regionThe united stateEuropeanUnionRussiaJapanPeople 'Republic of ChinaSoutheast AsiaAustralia'sO-li-aThe image projection basic mapsSome methods for theexpression of the feature on the mapUse the map in learning andlifeSpace.Corollary motion around the Earth's Sun.The structure ofthe Earth. Lithosphere. Theory of plate tectonicsThe impact ofdomestic resources to the Earth's surface topographyThe impact ofexternal forces to the Earth's surface topographythe distributionof belt earthquakes, volcanoes and mountains children onmapOzone.The distribution of gas pressure. Some kind of majorwindCondensation of water vapor in the atmosphere.RainHydrosphere.Wave. Tide. sea ​​lineSoil atmosphere.Biosphere.Thedistribution of organisms and soil on EarthGeographical crust.Locallaws and rules tropical azonalPopulation and the increase inpopulationPopulation structureThe population distribution.Analysispopulation distribution map worldStructure of the economyRoles,characteristics, factors affecting the development and distributionof agriculture.Geography cultivationGeography livestocksectorDrawing and charting of food production, the population ofthe world and some countriesThe role and characteristics of theindustryGeography industriesSome major form of organized industrialterritoryCharting the production some industrial products in theworldRoles, characteristics and factors affecting the distributionof the service sectorRoles, characteristics and factors affectingthe development and distribution transportation sectorGeographytransportation sectorWrite a short report on Xuy ê Canal and PanamaCanalGeography communications sectorGeographical commercialsectorEnvironment and natural resourcesEnvironment and sustainabledevelopment
Điều lệ Đảng 1.0 APK
Điều lệ Đảng - Đảng Cộng sản Việt NamCharter Party -CommunistParty of Vietnam
Loading...